جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد موسسه حقوقی با موکل

نمونه از قرارداد موسسه حقوقی با موکل

برای انعقاد قراردادهای مرتبط با وکالت و اخذ وکیل جهت انجام امور حقوقی نیاز داشتن نمونه از قرارداد موسسه حقوقی با موکل احساس می شود. شما برای کسب اطلاعات در زمینه قرارداد ثبت شرکتتان با موسسات حقوقی می توانید در ادامه همراه باشید تا نمونه قرارداد را مجتمع ثبتی ایلیا به شما ارائه کنید.

قرارداد موسسه حقوقی با موکل

ماده1.طرفین قرارداد

این قرارداد بین آقای………فرزند……به شناسنامه شماره…………صادره از…………متولد……….به نشانی………….تلفن………..به عنوان وکیل ازیک طرف و موسسه ……………….به مدیریت عاملی آقای………..به عنوان موکل از طرف دیگر این قرارداد را منعقد و ملتزم به اجرای مفادآن می باشند.

ماده2. موضوع قرارداد

آقای …………به عنوان وکیل متعهد و ملتزم می باشند تا در دعاوی علیه موسسه مطروحه در شعبه………….دادگاه حقوقی………..به شرح وکالتنامه های تنظیمی به شماره های…………و…………..و…………و…………همگی به تاریخ……..اقدام به دفاع از حقوق موسسه نمایند.

ماده3. مدت قرارداد

این قرارداد ازتاریخ انعقاد ………وامضاء طرفین تا زمان حصول نتیجه برای طرفین معتبر و لازم الاجرا می باشد.

ماده4. مبلغ حق الوکاله

حق الوکاله پرداختی از طرف موسسه طبق تعرفه آیین نامه حق الوکاله وکلا برای هر یک از دعاوی و برای کلیه مراحل بدوی و تجدید نظر حداکثر……..ریال که به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد.

الف) مرحله بدوی

1. ………………از حق الوکاله حداکثر به میزان……..ریال به عدد……ریال به حروف در هنگام انعقاد قرارداد و طرح دعوی

تبصره.آقای………..حداکثر ظرف مدت……….روز از تاریخ تنظیم وکالتنامه نسبت به تسلیم دادخواست و ارائه یک نسخه ممهورشده از آن مبنی بر الصاق تمبر به موکل اقدام خواهند نمود.

2. ….از حق الوکاله حداکثر به میزان……..ریال (……..ریال………) در هنگام صدور حکم به نفع موسسه به وکیل پرداخت می گردد.

ب) مرحله تجدید نظر

1.مبلغ…………..%حق الوکاله این مرحله حداکثر به میزان……..در هنگام انعقاد قرارداد جهت تجدید نظر خواهی ضمنا تبصره بند یک الف در این مرحله نیز جاری است.

2……….% حق الوکاله حداکثر به میزان…………ریال پس از صدور حکم به نفع موسسه به وکیل پرداخت می گردد.

ماده5. طریق حل اختلاف

طرفین توافق نمودند که در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر ویا اجرای قرارداد حاضر اختلافات فیمابین ازطریق داوری حل و فصل گردد.

ماده6. اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد

این قرارداد به موجب مواد10و219 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان معتبر و لازم الاتباع بوده وطرفین ملزم به اجرای کلیه مفاد آن می باشند. این قرارداد در………..نسخه تنظیم و بین طرفین امضاء و مبادله گردید وهریک از نسخه ها نیز دارای اعتبار یکسان می باشد.

محل امضای وکیل محل امضای موکل

آقای موسسه

متمم قرارداد وکالتنامه شماره

پیرو وکالتنامه بالا در مورد سایر شرایط و حق الوکاله به شرح زیر توافق و مواردی به موکل اعلام که نسبت به آن رضایت و قبول خود را با امضاء تائید و تاکید نمودند.

1. موضوع وکالت دفاع از حقوق …………….درکلاسه پرونده های …………..و…..سال………مطروحه در شعبه………دادگاه حقوقی……….( مجتمع قضایی………) تا مرحله صدور حکم قطعی از محاکم تجدید نظر …………….

2. حق الوکاله:جمعا مبلغ…………ریال که به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد:

الف) مبلغ…………..ریال در تاریخ…………

ب) مبلغ……………ریال در تاریخ……..

ج) الباقی پس از صدور حکم قطعی

3. در صورتی که قبل از اعلام وکالت ویا طرح دعوی موکل از ادامه دعوی انصراف حاصل نماید………….درصد پیش پرداخت به موکل مسترد می گردد و در صورتی که بعد از اعلام وکالت یا طرح دعوی باشد وکیل مستحق کل حق الوکاله خواهد بود.شایان ذکر است تا زمان پرداخت مبلغ فوق وکیل هیچ گونه مسئولیتی ندارد. ضمنا به موکل تفهیم شد پرداخت حق الوکاله هیچ ارتباطی به نتیجه دادرسی ندارد.

4.هزینه دادرسی از جمله تمبر دستمزد کارشناسان و غیره به عهده موکل است. این هزینه به محض اعلام وکیل از طریق پیامک به تلفن همراه ویا پست الکترونیک باید پرداخت گردد.در غیراین صورت مسئولیتی متوجه نخواهد بود.

5. تهیه وسایل اجرای قرارتعرفه شهود ویا مطلعین به عهده موکل می باشد.

6. مراجعه به تمامی مراجع اداری ویا شرکت ها غیراز دادگستری به عهده موکل است.

7. تعهد وکیل در خصوص موضوع فوق در حد توانایی علمی وکیل بوده و با توجه به اینکه صدور رای درشأن و اختیار دستگاه قضایی می باشد وکیل نمی تواند تعهدی جز در حد توانایی علمی و فنی بنماید.

8. در صورتی که اسناد ابزاری موکل مجعول ویا فاقد اعتبار قانونی باشد ویا موکل در خصوص مورد امری را برخلاف واقع اظهار و قلمداد نماید و وکیل با ملاحظه اسناد یا اظهارات وی تعهد نموده باشد، تمامی مسئولیت به عهده موکل بوده وباید نسبت به جبران خسارات اقدام نماید.

9. اوقات دادرسی توسط دادگاه تعیین می شود و وکیل در سرعت بخشیدن به آن و دادرسی هیچ نقشی ندارد.

10. با توجه به ماده45 قانون وکالت، آثار قانونی عدم پیشرفت دعوی، در خصوص موضوع وکالت فوق الاشاره به طور روشن به موکل خاطرنشان گردید.

11. در صورتی که در اجرای این قرارداد اختلافی از جهت تفسیر ویا حق الوکاله بروز نماید، توافق شد که ریاست کانون وکلای مرکز ویا هرشخص یا هیاتی که ایشان معین نمایند به عنوان داور به اختلافات فیمابین رسیدگی نمایند و رای ایشان برای طرفین قاطع و لازم الاجرا می باشد.

این قرارداد با توجه به ماده………ق م و ماده 19 لایحه قانونی استقلال (حق الوکاله توفاقی) در………نسخه بین وکیل و موکل امضاء و مبادله شد.

امضاء و اثر انگشت موکل امضاء وکیل

نمونه از قرارداد موسسه حقوقی با موکل

نمونه قرارداد وکیل با شرکت

رارداد ذیل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی كه عبارت است از: «ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آنرا منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» بنا به توافق و تفاهم كامل طرفین و ضمن العقد خارج لازم(كه با قرار عقد مزبور بطور شفاهی بین طرفین ذیل الذكر انعقاد یافته) فی مابین:

ماده 1- طرفین قرارداد: طرف اول قرارداد: آقای …………………………… فرزند آقای …………………………..به شماره ملی  ………………………………… صادره از تهران متولد ………………….ساكن: ………………………………………………………… طرف دوم قرارداد: آقای …………………………. فرزند آقای …………………….. به شماره ملی  …………………….. صادره از تهران و  ساكن: ………………………………………………………با وکالت از شرکت …………………………………….. با شماره وکالتنامه:                                              که با امضای آقای                                   دارای حق امضاء در شرکت مزبور رسیده است.

از طرف دیگر منعقد گردیده و طرفین ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشند

تبصره:  مقرر گردید طرف دوم یعنی  آقای ……………………..به نحو تضامنی با شرکت …………………………. مسئولیت اجرای کلیه تعهدات این قرارداد را  به عهده داشته باشد و در صورتی که کاشف به عمل آید کسی که وکالتنامه ایشان را امضاء کرده طبق اساسنامه این حق را نداشته و یا هر اتفاق دیگری که به این رابطه وکالتی خدشه وارد کند اتفاق بیفتد ایشان  باید مبلغ پانصد میلیون تومان به عنوان وجه التزام قراردادی پرداخت نمایند. نمونه قرارداد همکاری

ماده2- موضوع قرارداد عبارت است از انجام کلیه ی کارهای مقدماتی واردات گوشت از روسیه که در نهایت منتج به خریداری گوشت و پلمپ ماشین به نام شرکت ……………………..  میگردد.

ماده3- تابعیت این قرارداد ایرانی است.

ماده4- مدت این قرارداد از تاریخ ……………………………………..سیصد و نود و هفت شمسی به مدت……………. سال تمام خورشیدی می باشد.

ماده5- سرمایه این قرارداد مبلغ …………………….. ریال است كه تماماً و نقداً توسط طرف اول تادیه و پرداخت گردیده است و مقرر گردید طرف دوم پنجاه درصد این مبلغ را قبل از مرز روسیه و پنجاه درصد دوم را پس از پلمپ ماشین به نام شرکت …………………………………..  به صورت حواله انتقال دهد.

ماده6- طرف دوم اقرار و اظهار كرده و می نماید كه تمامی سرمایه مذكور در ماده5 این قرارداد را دریافت نموده است. نمونه قرارداد همکاری

ماده7- وظایف طرف اول قرارداد عبارت است از کلیه اقدامات مورد نیاز در روسیه از مرحله اول یعنی خرید گوسفند و هزینه های کشتارگاه و سایر هزینه ها تا پایان کار و پلمپ ماشین به نام شرکت …………………………….

ماده 8- طرف دوم قرارداد تعهد نمود پرد اخت پنجاه درصد مبلغ سرمایه  قبل از مرز روسیه و پنجاه درصد دوم پس از پلمپ ماشین به نام شرکت ……………………………….  به صورت حواله را به عهده داشته باشد  و کلیه رسید ها و فاکتور هایی که نسبت به موضوع این قرارداد هزینه میگردد را به طرف اول ارائه نماید و قبول کرد با توجه به اینکه بدواً اصل سرمایه در ید ایشان است در صورت تخلف از انجام این تعهد به هر دلیلی نسبت به کل سرمایه ضامن بوده و شخصاً ایشان موظف به استرداد اصل مبلغ به طرف اول می باشند. نمونه قرارداد همکاری

ماده9- زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فرس ماژور(قوه قهریه) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گردد.

ماده10- در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یك از مفاد این قرارداد و برای هرگونه اقدام برای موارد مندرج در این قرارداد  طرفین موضوع اختلاف را به آقای ………………..وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه ……………… به شماره ملی ……………………….كه به عنوان داور این قرارداد تعیین شده است ارجاع خواهند نمود و ایشان در محل دفتر وکالت خود در تهران رسیدگی می نماید و رای داور مزبور قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است و کلیه ی ابلاغ های موضوع این قرارداد با اظهارنامه خواهد بود.

ماده11- طرفین می توانند در صورت توافق و تراضی نسبت به تمدید كتبی این قرارداد اقدام نمایند.

ماده12- این قرارداد در 2 نسخه و در 12 ماده، كه هر 2 نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یكسان و واحد است تنظیم و امضا شده و پس از امضا مبادله گردید و لازم الاجرا است.

محل امضای طرف اول قرارداد                                                              محل امضای طرف دوم قرارداد

نمونه قرارداد موسسه حقوقی با اشخاص

ماده1.طرفین قرارداد

این قرارداد بین آقای………فرزند……به شناسنامه شماره…………صادره از…………متولد……….به نشانی………….تلفن………..به عنوان وکیل ازیک طرف و موسسه ……………….به مدیریت عاملی آقای………..به عنوان موکل از طرف دیگر این قرارداد را منعقد و ملتزم به اجرای مفادآن می باشند.

ماده2. موضوع قرارداد

آقای …………به عنوان وکیل متعهد و ملتزم می باشند تا در دعاوی علیه موسسه مطروحه در شعبه………….دادگاه حقوقی………..به شرح وکالتنامه های تنظیمی به شماره های…………و…………..و…………و…………همگی به تاریخ……..اقدام به دفاع از حقوق موسسه نمایند.

ماده3. مدت قرارداد

این قرارداد ازتاریخ انعقاد ………وامضاء طرفین تا زمان حصول نتیجه برای طرفین معتبر و لازم الاجرا می باشد.

ماده4. مبلغ حق الوکاله

حق الوکاله پرداختی از طرف موسسه طبق تعرفه آیین نامه حق الوکاله وکلا برای هر یک از دعاوی و برای کلیه مراحل بدوی و تجدید نظر حداکثر……..ریال که به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد.

الف) مرحله بدوی

1. ………………از حق الوکاله حداکثر به میزان……..ریال به عدد……ریال به حروف در هنگام انعقاد قرارداد و طرح دعوی

تبصره.آقای………..حداکثر ظرف مدت……….روز از تاریخ تنظیم وکالتنامه نسبت به تسلیم دادخواست و ارائه یک نسخه ممهورشده از آن مبنی بر الصاق تمبر به موکل اقدام خواهند نمود.

2. ….از حق الوکاله حداکثر به میزان……..ریال (……..ریال………) در هنگام صدور حکم به نفع موسسه به وکیل پرداخت می گردد.

ب) مرحله تجدید نظر

1.مبلغ…………..%حق الوکاله این مرحله حداکثر به میزان……..در هنگام انعقاد قرارداد جهت تجدید نظر خواهی ضمنا تبصره بند یک الف در این مرحله نیز جاری است.

2……….% حق الوکاله حداکثر به میزان…………ریال پس از صدور حکم به نفع موسسه به وکیل پرداخت می گردد.

ماده5. طریق حل اختلاف

طرفین توافق نمودند که در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر ویا اجرای قرارداد حاضر اختلافات فیمابین ازطریق داوری حل و فصل گردد.

ماده6. اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد

این قرارداد به موجب مواد10و219 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان معتبر و لازم الاتباع بوده وطرفین ملزم به اجرای کلیه مفاد آن می باشند. این قرارداد در………..نسخه تنظیم و بین طرفین امضاء و مبادله گردید وهریک از نسخه ها نیز دارای اعتبار یکسان می باشد.

محل امضای وکیل محل امضای موکل

نمونه قرارداد مشارکت در موسسه حقوقی

پیرو وکالتنامه بالا در مورد سایر شرایط و حق الوکاله به شرح زیر توافق و مواردی به موکل اعلام که نسبت به آن رضایت و قبول خود را با امضاء تائید و تاکید نمودند.

1. موضوع وکالت دفاع از حقوق …………….درکلاسه پرونده های …………..و…..سال………مطروحه در شعبه………دادگاه حقوقی……….( مجتمع قضایی………) تا مرحله صدور حکم قطعی از محاکم تجدید نظر …………….

2. حق الوکاله:جمعا مبلغ…………ریال که به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد:

الف) مبلغ…………..ریال در تاریخ…………

ب) مبلغ……………ریال در تاریخ……..

ج) الباقی پس از صدور حکم قطعی

3. در صورتی که قبل از اعلام وکالت ویا طرح دعوی موکل از ادامه دعوی انصراف حاصل نماید………….درصد پیش پرداخت به موکل مسترد می گردد و در صورتی که بعد از اعلام وکالت یا طرح دعوی باشد وکیل مستحق کل حق الوکاله خواهد بود.شایان ذکر است تا زمان پرداخت مبلغ فوق وکیل هیچ گونه مسئولیتی ندارد. ضمنا به موکل تفهیم شد پرداخت حق الوکاله هیچ ارتباطی به نتیجه دادرسی ندارد.

4.هزینه دادرسی از جمله تمبر دستمزد کارشناسان و غیره به عهده موکل است. این هزینه به محض اعلام وکیل از طریق پیامک به تلفن همراه ویا پست الکترونیک باید پرداخت گردد.در غیراین صورت مسئولیتی متوجه نخواهد بود.

5. تهیه وسایل اجرای قرارتعرفه شهود ویا مطلعین به عهده موکل می باشد.

6. مراجعه به تمامی مراجع اداری ویا شرکت ها غیراز دادگستری به عهده موکل است.

7. تعهد وکیل در خصوص موضوع فوق در حد توانایی علمی وکیل بوده و با توجه به اینکه صدور رای درشأن و اختیار دستگاه قضایی می باشد وکیل نمی تواند تعهدی جز در حد توانایی علمی و فنی بنماید.

8. در صورتی که اسناد ابزاری موکل مجعول ویا فاقد اعتبار قانونی باشد ویا موکل در خصوص مورد امری را برخلاف واقع اظهار و قلمداد نماید و وکیل با ملاحظه اسناد یا اظهارات وی تعهد نموده باشد، تمامی مسئولیت به عهده موکل بوده وباید نسبت به جبران خسارات اقدام نماید.

9. اوقات دادرسی توسط دادگاه تعیین می شود و وکیل در سرعت بخشیدن به آن و دادرسی هیچ نقشی ندارد.

10. با توجه به ماده45 قانون وکالت، آثار قانونی عدم پیشرفت دعوی، در خصوص موضوع وکالت فوق الاشاره به طور روشن به موکل خاطرنشان گردید.

11. در صورتی که در اجرای این قرارداد اختلافی از جهت تفسیر ویا حق الوکاله بروز نماید، توافق شد که ریاست کانون وکلای مرکز ویا هرشخص یا هیاتی که ایشان معین نمایند به عنوان داور به اختلافات فیمابین رسیدگی نمایند و رای ایشان برای طرفین قاطع و لازم الاجرا می باشد.

این قرارداد با توجه به ماده………ق م و ماده 19 لایحه قانونی استقلال (حق الوکاله توفاقی) در………نسخه بین وکیل و موکل امضاء و مبادله شد.

امضاء و اثر انگشت موکل امضاء وکیل

نمونه قرارداد همکاری بین وکیل و شرکت

قرارداد زیرفی مابین شرکت………با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره……..به مدیریت جناب آقای………به نشانی……………………..که در این قرار داد شرکت نامیده میشود از یک طرف و آقای………. به نشانی تهران……………………………………………………………………………….که در این قرارداد وکیل و مشاور نامیده میشود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد میگردد.

ماده اول: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از وکالت و مشاوره حقوقی شرکت نسبت به کلیه مسائل حقوقی ، اداری، استخدامی که به طریقی جلب نظر مشاورحقوقی احتیاج باشد.

ماده دوم: تعهدات وکیل و مشاور شرکت

وکیل و مشاور شرکت متعهد میشود که:

1- نظر حقوقی و مشورتی خود را نسبت به کلیه امور مربوط  بشرکت اظهار داشته و در صورت لزوم کتباَ به شرکت ارائه نماید.

2- تهیه و آماده نمودن قرار دادها و فرمهای حقوقی مورد نظر که از طرف شرکت در خواست میگردد و نقد و برسی و اعلام نظر قراردادهای تنظیمی شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی.

3- آماده نمودن کلیه صورت جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره و تهیه و تنظیم و تغییرات مورد لزوم در اساسنامه.

4-اعلام وکالت در پرونده های ارجاعی شرکت بنا به پیشنهاد مدیر امور حقوقی و با صلاحدید مدیریت شرکت.

5-چنانچه  پرونده های شرکت جنبه محرمانه داشته باشد وکیل و مشاوره بعنوان امین موظف است رعایت امانت را نموده و جنبه های محرمانه اسناد و مدارک شرکت را حفظ نماید.

6-وکیل و مشاور تعهد مینماید علاوه بر انجام خدمات حقوقی با نظر دفتر حقوقی شرکت بعنوان مشاور حقوقی در کلیه جلسات مناقصات(انعقاد پیمانها)حضور بهم رساند.

ماده سوم:تعهدات متقابل طرفین

1-شرکت متعهد است در انجام تعهدات محوله به مشاور کلیه اقدامات و تسهیلات لازم از جمله امکان ورود به کلیه سوابق امر و دسترسی به منابع مختلف اطلاعاتی را به منظور پیشرفت کار از هر جهت فراهم آورد.

2-شرکت متعهد است حق المشاوره و حق الوکاله وکیل را مطابق این قرارداد در موعد مقرر پرداخت نماید.

3-مشاور متعهد است هفته ای…….ساعت در روزهای……..و………..یا عنداللزوم در سایر روزها حسب اعلام دفتر حقوقی در شرکت حاضر باشد.

ماده چهارم:حق المشاوره و حق الوکاله

1-حق المشاوره ماهیانه مبلغ………….هزار ریال محاسبه میشود که در پایان هر ماه پس از تائید کارکرد دفتر حقوقی و کسر مالیات مقرر قانونی به مشاور پرداخت خواهدشد.

2-حق الوکاله دعاوی وعلیه شرکت مطرح ووکالت آن به مشاور محول میگرددبه ترتیب زیرخواهدبود.

الف)حق الوکاله دعاوی مالی ااعم ازکیفری یاحقوقی تا…………..ریال به ماخذ ………تعرفه قانونی

ب) حق الوکاله دعاوی مالی از کیفری یا حقوقی مازاد بر………..ریال به ماخذ%  بهای خواسته.

ج)حق الوکاله دعاوی غیر مالی مانند تخلیه و تصرف عدوانی و…… طبق آئین نامه تعرفه وکلای دادگستری مصوب 1378.

د)شرکت موافقت مینماید بطور  علی الحساب3/1 مبلغ حق الوکاله فوق الذکر را در زمان اعلام وکالت وکیل به دادگاه مربوطه 3/1 آن را پس از صدور حکم بدوی به نفع شرکت و باقیمانده را بر اساس مبلغ محکوم به پس از قطعیت حکم و خاتمه عملیات اجرائی پرداخت نماید.

ماده پنجم:مدت قرار داد.

1-این قرارداد از تاریخ…………..لغایت……..منعقد شده است.

ماده ششم:فسخ قرارداد.

این قرارداد با اعلام قبلی یک ماهه از سوی طرفین قابل فسخ بوده و چنانچه قرارداد از طرف شرکت فسخ گردد شرکت مکلف است حق المشاوره وحق الوکاله را تا زمان فسخ قرارداد به نسبت زمان کار و اقدامات انجام شده به مشاور پرداخت نماید.

این قرارداد در شش ماده و در سه نسخه که هر دو حکم واحد را دارد تهیه و تنظیم و با مضای طرفین رسید و برای طرفین لازم الاجراء میباشد.

شرکت         مشاوره حقوقی

نمونه قرارداد حق الوکاله

این قرارداد پیرو وکالتنامه تنظیمی شماره ……………………… درتاریخ ………….. تنظیم شده بین آقای احمد لطفی که از این پس وکیل خوانده می شود و آقای / خانم ……………………. شرکت ………………………………. به نشانی …………………………………………………….تلفن:……….. به عنوان موکل در ساعت ………. روز ………. مورخ ……………. منعقد گردیده ولازم الاجرا می باشد. قرارداد حاضر در اجرای ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا و ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردید و وکیل و موکل ، در مورد ضوابط کار و میزان حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر موافقت نمودند:……

ماده ۱- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از…………………………….

ماده ۲- آدرس طرف دعوی: موکل آدرس طرف دعوی را به شرح زیر اعلام نمود و تاکید کرد که مسئولیت عواقب ناشی از عدم شناسائی طرف شکایت را وکیل به اطلاع وی رسانده و با علم به توضیحات مذکور مبادرت به امضای این قرارداد کرده است و در این مورد وکیل مسئولیتی ندارد . آدرس :…………………………………………………………

ماده ۳- میزان حق الوکاله:
حق الوکاله به مبلغ ……………………. ریال تعیین گردید که به شرح زیر از طرف موکل پرداخت خواهد شد :
الف – مبلغ ………………….. ریال معادل …………………. تومان با امضای این قرارداد .
ب- مبلغ …………………… ریال معادل ……………………. تومان .
ج – مبلغ ……………………. ریال معادل ……………………. تومان .
تبصره ۱- : حق الوکاله مذکور منحصراً مربوط به دفاع از حقوق موکل به شرح ماده ۱ قرارداد ، زیر عنوان موضوع قرارداد است و چنانچه در جریان رسیدگی دعوای دیگری علیه موکل طرح شده یا ورود ثالث و جلب ثالث یا دعوای تقابلی طرح شود ( چه از طرف وکیل یا طرف دعوی یا شخص ثالث ) ، دفاع از دعاوی مزبور یا طرح دعاوی مورد بحث ، نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت ، چنانچه وکیل طرح دعوای جدیدی را ضروری بداند نیز موضوع مذکور ، مشمول حکم این تبصره خواهد بود ، حتی اگر وکالتنامه به صورت کلی تنظیم شده باشد .
تبصره ۲- شروع اقدام وکیل موکول به اخذ حق الوکاله ای خواهد بود که نقداً باید پرداخت شود به انضمام هزینه های دادرسی و تحویل کلیه مستنداتی که از نظر وکیل ارائه آن به محکمه ضروری تشخیص شده باشد .

ماده ۴- موکل اقرار دارد که کلیه اطلاعات لازم در مورد دعوی مربوطه از قبیل نوع دعوائی که باید طرح شود ، عواقب عدم پیشرفت کار مخصوصاً عواقب جزائی ، احتمالات و غیره به آگاهی او رسیده و با امضای این قرارداد یا دادخواست یا شکوائیه صحت اطلاعات داده شده به وکیل را تائید نموده و اعلام می دارد که مدارکی که اصل آن به رویت وکیل رسیده و به وی مسترد شده کاملاً معتبر است و مسئولیت عدم صحت اسناد مزبور یا عدم صحت اطلاعات داده شده به وکیل را شخصاً به عهده می گیرد .

ماده ۵- به موکل اعلام شد که در هر زمان که وکیل یا دادگاه لازم بداند باید اصول اسناد را در قبال اخذ رسید در اختیار وکیل قرار دهد و ادعای تسلیم اسناد به وکیل و عدم ارائه رسید ، هرگز علیه وکیل قابلیت استناد ندارد .

ماده ۶- پرداخت کلیه هزینه های دادگستری از قبیل هزینه دادخواست ، هزینه اوراق ، حق الزحمه کارشناس ، هزینه های سفر و ایاب و ذهاب در خارج از حوزه قضائی تهران به شرط موافقت وکیل با انجام سفر مذکور بر عهده موکل بوده و موکل متعهد است قبل از انجام هزینه های موصوف توسط وکیل این هزینه ها را به وی پرداخت کند و وکیل تکلیفی به پرداخت آنها ندارد . بدیهی است چنانچه در اثر عدم ÷رداخت به موقع این وجوه خسارتی متوجه موکل گردد ، شخصاً مسئول خسارات مذکور است .

ماده ۷- موکل موافقت نمود که حق الوکاله توافق شده به شرح این قرارداد با اولین اقدام وکالتی وکیل غیر قابل استرداد است .منظور از اقدام وکالتی وکیل عبارت است از طرح دعوای حقوقی یا کیفری و دفاع از حقوق موکل در پرونده ای که علیه او در جریان بوده و موکل برای دفاع از حقوق خود در آن مورد به وکیل تفویض اختیار کرده است یا پیگیری مواردی که پیگیری آنها را از وکیل طلب نموده است .
تبصره : صرف تنظیم وکالتنامه یا ابطال تمبر وکالتنامه یا حتی ثبت آن در مرجع ذیربط وکیل را مستحق دریافت حق الوکاله نمی کند اگرچه وکیل می تواند حق الزحمه ساعاتی را که صرف موکل کرده و نیز هزینه هائی را که پرداخت کرده است مثل هزینه مالیات و حقوق کانون و تصدیق اوراق دریافت دارد .

تبصره دو : عزل وکیل در جریان رسیدگی به دعوی چنانچه به نظر داور، بدون تخلفی از طرف وکیل باشد ، تاثیری در حق الوکاله وکیل ، در مرحله ای که وکیل عزل شده ندارد ، وکیل می تواند کلیه حق الوکاله مرحله ای را که در آن مرحله عزل شده مطالبه و دریافت کند .
تبصره سه : استعفای وکیل چنانچه به نظر داور ، ناشی از گفتار و یا اعمال و یا رفتار موکل یا عدم ایفای اعهدات وی باشد ، تاثیری در حق الوکاله وکیل ندارد و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مرحله ای که در آـن استعفا کرده است می باشد . اما چنانچه استعفا فقط بر اساس تمایل وکیل باشد ، وکیل تنها حق الزحمه اقداماتی را که انجام داده است با تعیین داور دریافت خواهد کرد .

تبصره چهار : چنانچه حق الوکاله به اقساط پیش بینی شده باشد و موکل بابت اقساط مذکور اسنادی مانند چک یا سفته و غیره تسلیم وکیل کرده و اقساط مقرر یا اسناد مذکور در سر رسیدهای مربوطه به هر جهتی ÷رداخت نگردد وکیل حق دارد از انجام وکالت نیز به طریق کانون امتناع نماید .

ماده ۸ – موکل اعلام می دارد از متن آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۲۷/۴/۸۵ قوه قضائیه آگاه است .

ماده ۹- صرفنظر از قوت و ضعف ادله ابرازی موکل ، چون تعهد وکیل به نتیجه نیست ، بنابراین چنانچه موضوع وکالت ، جزئاً یا کلاً ، به نفع موکل خاتمه نیابد ، در حق الوکاله وکیل تاثیری ندارد .

ماده ۱۰ – به موکل اعلام شد که در صورت صدور حکم به نفع او ، حق الوکاله مورد نظر دادگاه ، طبق تعرفه است و مازاد آن ، در صورت پرداخت به وکیل قابل مطالبه نیست ، ضمناً دادگاه های تجدیدنظر به حق الوکاله حکم نداده و دوایر اجرای احکام نیز ، برای مرحله اجرا ، بدون حکم دادگاه ، حق الوکاله را از محکوم علیه مطالبه نمی نمایند و مطالبه این نوع حق الوکاله نیاز به انعقاد قرارداد جدید با وکیل و طرح دعوای جدید دارد .

ماده ۱۱- صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت ، منوط به تودیع خساراتی است که توسط مقام رسیدگی کننده تعیین می شود و وکیل در میزان و نوع خسارات مذکور دخالتی ندارد .

ماده ۱۲- به موکل اعلام شد که وکیل واجد قدرت و اختیارات و امکانات فرا قانونی مثل آشنائی با مقامات و کادر قضائی یا اداری و غیره نیست و تنها می تواند در حدود تجربه و تخصص خویش به طریق قانونی از موکل دفاع کند .

ماده ۱۳- معرفی شهود و مطلعین و حاضر نمودن آنها در دادگاه یا دادسرا و تهیه وسیله اجرای قرارها و جلب متهم و ابلاغ اوراق و معرفی کفیل یا وثیقه گذار و وثیقه و معرفی ضامن و تامین لازم برای اجرای حکم غیابی و معرفی اموال قابل توقیف طرف بر عهده موکل است .
ضمناً چنانچه حضور موکل در محاکم و سایر مراجع به تشخیص مراجع موصوف یا وکیل ضروری دانسته شود ، موکل مکلف به حضور است .

ماده ۱۴- موکل متعهد است که کارهای اداری مربوط به پرونده در خارج از دادگستری را شخصاً انجام دهد .

ماده ۱۵- موکل اقرار دارد که اسناد خود را به رویت وکیل رسانده و صحت آنها را تائید می کند – وکیل از اسناد مذکور رونوشت / فتوکپی تهیه نمود و کلیه اسناد موکل را به وی مسترد نمود .

ماده ۱۶- موکل به وکیل تفویض اختیار می نماید که در صورت لزوم در انجام مورد وکالت به غیر تفویض وکالت نموده یا اینکه مورد وکالت را به همراه وکیل دیگری منفرداً یا مجتمعاً انجام دهد .

ماده ۱۷- علیرغم وجود اختیار تجدیدنظر خواهی در وکالتنامه، انجام تجدیدنظر خواهی توسط وکیل ، موکول به پرداخت هزینه ها و حق الوکاله مرحله تجدیدنظر و تسلیم مدارک لازم به وکیل است. در صورت عدم دسترسی وکیل به موکل ، وکیل می تواند مبادرت به تسلیم درخواست تجدیدنظر بدون ابطال تمبر و بدون ارائه اسناد مدارک نماید و ضمناً از وکالت وی در همان دادخواست اعلام استعفا نماید ، در این صورت عواقب مربوطه بر عهده موکل خواهد بود .

ماده ۱۸- موکل اقرار دارد که نسخه دوم وکالتنامه و رسید اوراق و وجوه پرداختی را از وکیل دریافت داشته است .

ماده ۱۹- طرفین توافق کردند که در مواردی که در این قرارداد صراحتاً به اظهار نظر داور ارجاع شده و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد و بالاخره در مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود – کمیته داوری کانون وکلای دادگستری به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شد که صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید . رای داور برای طرفین لازم الاجرا است . مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف یک ماه است و داور حق دارد مهلت مذکوررا در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید – ابلاغ اوراق و تصمیم داور بر اساس نظر داور به عمل خواهد آمد – تعیین حق الترجمه داور و طرفی که باید آن را پرداخت نماید به عهده داور خواهد بود شرط داوری ، شرط مستقلی از قرارداد بوده انفساخ و ابطلا و اتقضای قرارداد تاثیری در آن ندارد .

ماده ۲۰- موکل متعهد است در صورت تغییر نشانی ، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نشانی جدید را کتباً به وکیل و با حضور در دفتر وکالت اعلام کند – در غیر اینصورت مکاتبات به همان آدرس قبلی از طریق پست ارسال می شود و ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ تحویل به پست ، ابلاغ شده تلقی می شود .

ماده ۲۱- قرارداد حاضر مشتمل بر ۲۱ ماده ۸ تبصره در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم شد و یک نسخه آن به موکل تسلیم گردید . موکل اقرار نمود که قرارداد حاضر را کاملاً مطالعه کرده و سپس مبادرت به امضای آن نموده است . امضای موکل ذیل این قرارداد موید دریافت نسخه ای از آن می باشد .

امضا

1/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها