جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد همکاری و حسابرسی داخلی

قرارداد همکاری و مشارکت حسابرس

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی را باید با تخصص کافی تنظیم کنید، در زمینه تنظیم و ارائه نمونه قرارداد همکاری و حسابرسی داخلی را در ادامه متن زیر خواهید خواند تا راهنمای شما عزیزان در این مسیر باشد. مجتمع ثبتی ایلیا راهنمای تخصصی شما خواهد بود.

نمونه قرارداد حسابرسی داخلی

  • طرفین قرارداد حسابرسی

الف) موسسه……….به نشانی:……….که از این پس «موسسه »نامیده می شود

ب) موسسه…………..به شماره ثبت………مورخ………به نشانی:……..که از این پس «حسابرس» نامیده می شود از سوی دیگربا شرایط آتی منعقد می شود وطرفین متعهد و ملزم به اجرای مفاد و تعهدات ناشی از قرارداد خواهند بود.

برای تنظیم قرارداد حسابرسی داخلی تنها کافی است با شماره تماس مجتمع حقوقی ایلیا و بخش روابط عمومی این مجموعه در ارتباط باشید. ما تنها در یک جلسه صفر تا صد امور را به شما آموزش می دهیم.

نمونه قرارداد حق الزحمه ای ارائه خدمات حسابداری

ماده1. موضوع قرارداد

قرارداد همکاری و مشارکت حسابرس

موضوع قرارداد عبارت است از عضویت، همکاری و مشارکت حسابرس در کمیته حسابرسی موسسه در اجرای موارد زیر

1-1. در حوزه گزارشگری مالی خارجی

1-1-1.مطالعه و بررسی تغییرات، اصول ،روش ها ورویه های حسابداری موسسه

1-1-2. مطالعه وبررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص گزارش سالانه موسسه

1-1-3. مطالعه و بررسی وارائه پیشنهاد در خصوص گزارش هایی که تصویب و ارائه آن توسط هیات مدیره الزامی است.

1-1-4. بررسی صورت های مالی سالانه موسسه وطرح مسایل آن با مدیریت و حسابرسان مستقل قبل از تصویب صورت های مالی توسط هیات مدیره وارائه پیشنهادهای اصلاحی حسب ضرورت.

1-2. در حوزه حسابرسی مستقل موسسه

1-2-1. بررسی، ارزیابی به عمل آمده از کنترل های داخلی موسسه و تمام پیشنهادهای با اهمیت ارائه شده به مدیریت از سوی حسابرسان مستقل و ارزیابی نظرات مدیریت نسبت به آنها

1-2-2. مذاکره با حسابرسان مستقل در خصوص برنامه ریزی، دامنه و زمان حسابرسی مستقل موسسه

1-2-3.بررسی مشکلات و نارسایی های احتمالی پیش آمده و محدودیت ها در کار حسابرسان مستقل در جهت رفع مشکل ونتیجه گیری

1-2-4. بررسی حق الزحمه های برآوردی و قطعی حسابرسی مستقل

1-2-5. بررسی و حل و فصل موارد عدم توافق بین مدیریت موسسه و حسابرسان مستقل

1-3. درحوزه مدیریت و کنترل و نظارت

1-3-1.بررسی فعالیت ها و مبادلاتی که ممکن است برای موسسه تردیدانگیز و ناهمسو با اصول باشد حسب نظر و ارائه مدیریت موسسه

1-3-2. بررسی کفایت کمی و کیفی و صلاحیت های لازم کارکنان حسب نظر و ارائه مدیریت موسسه

1-3-3. بررسی و اظهار نظر در سایر مواردی که توسط مدیرعامل موسسه به کمیته ارجاع می گردد.

1-4. در حوزه حسابرسی داخلی و بازرسی

1-4-1. برگزاری جلسات حسب ضرروت و نظر مدیریت موسسه با حسابرسان داخلی و بازرسان حداقل ………..بار در سال

1-4-2.بررسی پیشنهادهای اصلاحی با اهمیت ارائه شده به مدیریت توسط حسابرسان داخلی و ارزیابی نظارت در خصوص آنها .

ماده2. مدت قرارداد

قرارداد همکاری و مشارکت حسابرس

این قرارداد برای مدت………می باشد.

قرارداد همکاری و مشارکت حسابرس

ماده3. تعهدات موسسه

قرارداد همکاری و مشارکت حسابرس

موسسه متعهد می شود به منظور فراهم آوردن امکان اجرای موضوع قرارداد به نحو زیراقدام نماید:

3-1. نسبت به تشکیل کمیته حسابرسی در موسسه با ساختاری مناسب آن به شرح پیوست نامه شماره…………مورخ………..وآیین نامه مصوب کمیته حسابرسی موسسه و تعیین اعضای کمیته به منظور حسابخواهی در حوزه های حسابرسی موسسه و تعیین اعضای کمیته به منظور حسابخواهی در حوزه های مندرج در ماده(1) این قرارداد و معرفی آن به مصادر امور موسسه اقدم نماید.

3-2. حتی الامکان یکی از پایوران غیرموظف موسسه را برای ریاست کمیته و فردی را برای تهیه و تدوین صورتجلسات کمیته(به شرح فرم پیوست این قرارداد) معرفی نماید.

3-3. درخصوص نظرات، گزارش ها وپیشنهادهای ارائه شده کمیته حداکثر ظرف مدت ……روز اعلام نظر نماید.

3-4. درباره هر گونه اطلاعات و گزارش های مرتبط با حوزه کاری کمیته حسب نظر مدیریت موسسه پس از طرح در کمیته و اخذ نظر آن اقدام نماید.

3-5. دفتر مناسبی را در حدود عرف موسسه برای کار در اختیار کمیته قراردهد.

ماده4. تعهدات حسابرس

قرارداد همکاری و مشارکت حسابرس

حسابرس متعهد می شود به منظور عضویت و همکاری در کمیته برای اجرای وظایف کمیته به نحو زیر اقدام نماید.

4-1. طی مدت قرارداد به طور مستمر و هرگاه که موسسه ضروری بداند و پس از هماهنگی دعوت کتبی نماید در جلسات کمیته حضور یابد.

4-2. در جلسات کمیته یکی از شرکا حسابرس حضور داشته باشد.

4-3. با توجه به تجارب حسابرسی در خصوص موارد طرح شده در کمیته یا اخذ نظر درخواستی مدیریت موسسه، پس از بررسی اقدام نماید.

4-4. کلیه اطلاعات مربوط به موسسه را که در جریان انجام موضوع قرارداد و عضویت در کمیته به دست می آرود، محرمانه تلقی نموده واز آشکارسازی آن خودداری می نماید.

ماده 5.مبلغ قرارداد

قرارداد همکاری و مشارکت حسابرس

حق الزحمه انجام وظایف موضوع قرارداد به شرح ماده(1) در مدت زمان تعیین شده ……..ریال می باشد.

5-1. پرداخت 5% علی الحساب مالیات نسبت به مبلغ قرارداد به عهده حسابرس می باشد که موسسه در هر مرحله از پرداخت قطعی ماهانه نسبت به کسر مالیات مزبور و واریز آن به حساب ذیربط اقدام سپس رسید آن را به حسابرس ارائه می نماید.

5-2. سه درصد مالیات ارزش افزوده(……….مالیات……..%عوارض) نسبت به کل مبلغ قرارداد در عهده موسسه می باشد که در وجه حسابرس پرداخت می نماید تا در وجه مراجع مالیاتی پرداخت گردد.

5-3. چنانچه ضرورت ایجاب کند برخی از بررسی های موضوع قرارداد در هریک از واحدهای بیرون از مرکز………انجام پذیرد هزینه های ذی ربط طبق صورتحساب حسابرس قابل پرداخت می باشد.

ماده6.

قرارداد همکاری و مشارکت حسابرس

حق الزحمه به مبلغ……ریال به شرح زیر به حسابرس پرداخت می شود.

6-1.پیش پرداخت به میزان……ریال ( که در ……..قسط …….ریالی از حق الزحمه هر ماه کسر می شود)

6-2 ………..فقره پرداخت ناخالص ماهانه…….ریالی(پس از کسر……..ریال از پیش پرداخت و مبلغ……ریال بابت………..درصد مالیات هر پرداخت –خالص پرداختی ……..ریال)

ماده 7.سایر موارد

قرارداد همکاری و مشارکت حسابرس

درصورت فسخ قرارداد درهر مرحله از زمان و از سوی هریک از طرفین، فسخ کننده قراردادنسبت به پرداخت خسارات تا مبلغ قرارداد ظرف مدت……ماه پس از اعلام کتبی فسخ اقدام می نماید.

ماده8.

قرارداد همکاری و مشارکت حسابرس

چنانچه در ایفای تعهدات هریک از طرفین به علت فورس ماژور وقفه ای ایجاد شود به ترتیبی که در قواعد عمومی حقوق احصاء گردیده اقدام خواهد شد.

ماده9.

قرارداد همکاری و مشارکت حسابرس

چنانچه در مورد مفاد و نحوه اجرای قرارداد اختلافی بین طرفین بروز نماید و موضوع از طریق مذاکره حل و فصل نشود رسیدگی به موضوع ازطریق نظر حکمین جامعه حسابداران رسمی ایران اقدام خواهد شد.

ماده10.

قرارداد همکاری و مشارکت حسابرس

کلیه اوراق، مکاتبات به نشانی طرفین مندرج در این قرارداد ارسال می گردد.هر گونه تغییر در نشانی مندرج در این قرارداد باید به طرف مقابل کتبا اطلاع داده شود در غیر این صورت کلیه مکاتبات ارسال شده به نشانی مندرج در این قرارداد ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده11.

قرارداد همکاری و مشارکت حسابرس

هرگونه تغییر در مفاد این قرارداد با توافق طرفین امکان پذیر خواهد بود.

ماده12.

قرارداد همکاری و مشارکت حسابرس

این قرارداد در تاریخ……….در …………ماده و در………نسخه بین طرفین،امضاء و مبادله گردیده و همه نسخ آن دارای اعتبار واحد می باشد.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها