لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

قرارداد کاشی کاری و نمونه قرارداد کاشی کاری


قرارداد کاشی کاری

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین …………….. به آدرس ……………………………… و شماره تلفن ……………………. که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و ………………… فرزند ………………… متولد…………… صادره از ……………. به شماره شناسنامه ………………… به آدرس ………………………………. و شماره تلفن …………………. که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از اجرای کاشی کاری و سرامیک و نصب توالت ایرانی در ساختمان …………….. طبقه ………………. به آدرس……………………………………………… دارای پروانه ساختمانی شماره …………….

ماده ۳- مشخصات فنی

به طور کلی مشخصات فنی بر اساس نقشه ها و دستورالعمل های صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می‌باشد و همچنین کنترل و تأیید کیفیت مصالح و کار اجرا شده مطابق یا نقشه ها، به عهده مهندس ناظر و کارفرما ………………

ماده ۴- مدت قرارداد

مدت اجرای این قرارداد به مدت …………….. ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.

ماده ۵- تعهدات پیمانکار

۵-۱- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

۵-۲- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصا انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.

۵-۳- پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کارفرما نمی باشد.

۵-۴- برای کاشی‌کاری بایستی از دوغاب ماسه و سیمان به نسبت حجمی ۱:۵ استفاده گردد.

۵-۵- پیمانکار بایستی قبل از کاشی‌کاری وضعیت دیوارها را به لحاظ تراز و شاقول بودن و همچنین زوایای قائم کنترل نماید در صورتی که نواقص و اشکالاتی در آجر چینی وجود داشته باشد باید آن را مطابق نظر مهندس ناظر مرتفع نماید.

۵-۶- در صورتی که به لحاظ اصلاح وضعیت زوایای قائم کاشی‌کاری، پیمانکار متوجه شود که دوغاب پشت کاشی‌کاری بیش از ۵ سانتی متر خواهد شد ابتدا بایستی آن قسمت را سیمانکاری نموده و ۲ روز بعد نسبت به کاشی کاری زیر نظر مهندس ناظر اقدام نماید. بدیهی است قیمت سیمانکاری در توافق جداگانه‌ای محاسبه خواهد شد.

۵-۷- پیمانکار نبایستی به هیچ عنوان در دوغاب ماسه و سیمان از نخاله، خرده آجر و گل رس استفاده نماید.

۵-۸- در قسمت‌هایی که روی عایق‌کاری کاشی اجرا می شود پیمانکار بایستی حتما روی کلیه عایق‌ها را تور سیمی نصب نماید.

۵-۹- پشت کاشی‌کاری بایستی کاملا پر شده و پس از اتمام کار توسط مهندس ناظر کنترل خواهد گردید و در صورتی که در قسمت‌هایی پشت کاشی‌کاری پر نشده باشد پیمانکار موظف به رفع عیب به هزینه خود بوده و مواد چسباننده در این مورد چسب‌های کاشی خواهد بود.

۵-۱۰- پیمانکار موظف است کنج‌های بیرونی کاشی‌ها را پخ ۴۵ درجه زده تا لبه کاشی ها دیده نشود.

۵-۱۱- پیمانکار ملزم می باشد محل کلید و پریزها و لوله‌های آب و فاضلاب را در کاشی برش زده و سوراخ‌های مناسبی ایجاد نماید.

۵-۱۲- پیمانکار باید در حمام ها از کاشی همان دیوار یا نوار لاستیکی و یا پخ ۴۵ درج زیر دوشی ساخته بدیهی است شکل و ابعاد زیردوشی توسط کارفرما اعلام می‌گردد.

۵-۱۳- در محل‌هایی که ابعاد کاشی دیواری یا سرامیک کف دارای عرض برابر می باشد پیمانکار بایستی امتداد درزهای کاشی را با سرامیک تنظیم نماید.

۵-۱۴- کلیه کاشی‌کاری ها بایستی دارای سطوح کاملا شاقول و زوایای گونیا باشد.

۵-۱۵- اجرای نوار کاشی هم عرض کاشی‌های دیواری بایستی با دقت بسیار زیاد انجام گیرد و اضافه قیمتی از این بابت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

۵-۱۶- نصب کاشی دیواری بایستی حداقل ۳ سانتی متر پایین از کف تمام شده شروع گردد.

۵-۱۷- در قسمت‌هایی که کاشی‌کاری انجام می‌گردد بایستی زاویه مد نظر قرار گیرد و در مکان‌هایی که دید بیشتری دارد بایستی از کاشی‌های بدون برش استفاده گردد و آن قسمت‌هایی که در معرض دید کمتری هستند و یا پشت درها آن قسمت ها برش زده‌شود.

۵-۱۸- پیمانکار بایستی محل اجرای تک گل کاشی‌ها را با کارفرما هماهنگ نماید.

۵-۱۹- نصب سرامیک بایستی با دقت بسیار زیاد و رعایت شیب کف ها اجرا گردد.

۵-۲۰- در هنگام نصب سرامیک بایستی محل کف شوی‌ها و لوله‌های فاضلاب دارای برش های بسیار دقیق اجرا گردد و در محل کف شوی‌ها و لوله‌های فاضلاب نبایستی سرامیک را چندین برش زده و کنار همدیگر قرار داد.

۵-۲۱- سرامیک‌ها نبایستی نسبت به همدیگر دارای لبه باشند و بایستی کاملا هم سطح باشند و به اصطلاح ناخنک نداشته باشد.

۵-۲۲- دوغاب ریزی پس از کنترل و تایید کاشی‌کاری و سرامیک‌کاری انجام خواهد گرفت.

۵-۲۳- نصب کاسه توالت ایرانی بایستی در امتداد بندهای سرامیک باشد.

۵-۲۴- نحوه چیدن سرامیک اعم از ساده یا ۴۵ درجه را کارفرما به پیمانکار ابلاغ می نماید.

۵-۲۵- پیمانکار بایستی ابزار کار جهت اجرای قرارداد از جمله شمشه، تراز، شاقول، ریسمان، دستکش لاستیکی، فرز و سنگ مربوطه، ملاقه، کمچه و … را تهیه نموده و مسئولیت نگهداری وسائل مزبور نیز به عهده پیمانکار است.

۵-۲۶- پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید.

۵-۲۷- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده و در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.

۵-۲۸- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملا تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل نخاله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید.

۵-۲۹- پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد، هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

۵-۳۰- پیمانکار تأیید می نماید که محل کارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملا رویت نموده است.

۵-۳۱- پیمانکار موظف است در حدود موضوع قرارداد کلیه موارد ایمنی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ایران را رعایت نماید، چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی، خود یا اقراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند، جبران کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ‌گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کفش ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب ، و … می باشد.

۵-۳۲- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.

۵-۳۳- تهیه و پرداخت هزینه های بیمه، ایاب و ذهاب، مسکن و غذای افراد پیمانکار، به عهده وی می باشد.

۵-۳۴- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت کارفرما و ناظر حق خواهند داشت طی نامه‌ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید.

۵-۳۵- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف، کارفرما مخیر خواهد بود راسا خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید.

۵-۳۶- مسئولیت کشف هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد.

۵-۳۷- پرداخت‌هایی مانند عیدی، انعام، پاداش و … به کارگران خود به عهده پیمانکار می‌باشد.

۵-۳۸- پیمانکار موظف است ایام و ساعات کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد. در صورت نیاز اضافه کاری با کسب مجوز از کارفرما، مجاز خواهد بود.

۵-۳۹- کارفرما در هیچ یک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هرگونه عوارض ناشی از درخواست‌های حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده پیمانکار است.

۵-۴۰- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تاکید می گردد حق به کارگیری اتباع خارجی و مخصوصا نیروهای افغانی را ندارد.

۵-۴۱- پیمانکار بایستی پس از اجرای کامل هر طبقه نسبت به تحویل آن به نماینده کارفرما اقدام نماید.

ماده ۶- تعهدات کارفرما

۶-۱- آب و برق مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می باشد.

۶-۲- ابزار و مصالح زیر توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرارداده می شود. شیلنگ آب، بشکه، تخته زیرپایی، کابل روشنایی، ماسه، سیمان، کاشی، سرامیک، توریسمی، نوار پلاستیکی.

۶-۳- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

۶-۴- کلیه رقوم های ارتفاعی در هر طبقه توسط نماینده کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود.

۶-۵- کارفرما کلیه مصالح مورد نیاز پیمانکار را در محوطه کارگاه تحویل او می دهد.

۶-۶- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید.

۶-۷- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید.

۶-۸- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید.

تبصره (۱) پیمانکار می تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه در صورت حادثه از محل بیمه استفاده نماید.

ماده ۷- مبلغ قرارداد

مبلغ این قرارداد بر اساس موضوعات زیر توافق می گردد :

۷-۱- کاشی‌کاری از قرار هر متر مربع ریال

۷-۲- نصب سرامیک از قرار هر متر مربع ریال

۷-۳- نصب کاسه توالت ایرانی از قرار هر عدد ریال

۷-۴- اجرای پخ ۴۵ درجه یا اجرای نوار لاستیکی از قرار هر متر طول ریال

۷-۵- نحوه محاسبه سطوح از روی نقشه ها نبوده بلکه ملاک سطوح قابل رویت می باشد و اندازه گیری در محل انجام می شود.

تبصره (۲) به قیمت‌های مندرج در ماده شش این قرارداد هیچ‌گونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره (۳) هیچ‌گونه اضافه بها مانند سختی کار، ارتفاع زیاد، کنج‌های زیاد و سایر صعوبت‌هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند، قابل پرداخت نیست.

تبصره (۴) قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد‌.

تبصره (۵) پیمانکار نمی‌تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت‌های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید.

ماده ۸- کسورات قانونی

از این قرارداد ۵% بیمه و ۵ % مالیات کسر خواهد شد.

ماده ۹- نحوه پرداخت

پرداخت‌های موقت بر اساس سطوح کاشی‌کاری و نصب سرامیک هر طبقه به پیمانکار پس از کسر کسورات ماده ۷ و ۱۰% حسن انجام کار پرداخت می‌گردد. ۱۰ % حسن انجام کار پس از اتمام دوره تضمین و تایید کارفرما و مهندس ناظر آزاد خواهد شد.

ماده ۱۰- تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود

۱۰-۱- یا توافق طرفین.

۱۰-۲- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد موثر باشد.

۱۰-۳- مواد فورس ماژور مانند زلزله، سیل، آتش سوزی، آتشفشان، انقلاب، جنگ و غیره.

ماده ۱۱- حل اختلاف

هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. …………………… به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجرا است.

ماده ۱۲- فسخ

۱۲-۱- در صورتی که پیمانکار بیش از ۴/۱ برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

۱۲-۲- در صورت عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

۱۲-۳- در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می تواند فسخ گردد.

ماده ۱۳- جریمه

در صورت تاخیر در اجرای عملیات به شرطی که میزان تاخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تاخیر غیر مجاز معادل ……………………… ریال جریمه خواهد شد. تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن تاخیر با مهندس ناظر و کارفرما است.

ماده ۱۴- دوره تضمین کارها

حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل به مدت …………………… ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می‌شود و چنانچه در دوره تضمین معایب و نقایصی در کارها دیده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد پیمانکار باشد، کارفرما موارد را با ذکر معایب و نقایص و محل آن کتبا به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار مکلف است به هزینه خود حداکثر ۵ روز بعد از ابلاغ مراتب شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید.

تبصره (۶) هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد وکالتا آن معایب و نقایص را راسا و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید.

این قرارداد در ۱۳ ماده و ۶ تبصره در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارند در تاریخ ………………… تنظیم گردیده است.

امضاء پیمانکار امضاء کارفرما

نمونه قرارداد کاشی کاری

نمونه قرارداد کاشی کاری

این قرارداد در تاریخ..................فی مابین شرکت......به مدیریت..........نمایندگی آقای...............به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای دارنده شناسنامه شماره..............صادره از...........فرزند ..............به آدرس:..........وتلفن.........به عنوان پیمانکار از طرف دیگر منعقد می گردد.

ماده یک .موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از:کاشی کاری کتیبه ها و قوس های داخل مسجد........با کاشی هفت رنگ قلع وسربی درجه یک به ضخامت یک سانتی متر اصفهان که شامل:تهیه مصالح، حمل و نصب کاشی طبق نقشه پیوست می باشد که قبلا به تائید کارفرما و رویت پیمانکار رسیده است.

ماده دو. مبلغ قرارداد

به ازاء هر متر مربع موضوع قرارداد که شامل تهیه،باراندازی، حمل و نصب می باشد .........ریال که با توجه به متراژ 100 متر مربع جمعا به مبلغ ..........ریال خواهد بود.

ماده سه. قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ........تا تاریخ.........به مدت.....ماه شمسی می باشد.

ماده چهار:نحوه پرداخت و پیش پرداخت

الف) پیش پرداخت: پیش پرداخت به میزان.........%مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در مقابل اخذ سفته پرداخت خواهد شد که این مبلغ به تدریج از صورت وضعیت ها کسر و مستهلک خواهد شد.

ب) پرداخت: هرگونه پرداخت به تناسب پیشرفت فیزیکی کار با درخواست پیمانکار و تائید دفتر فنی صورت خواهد گرفت.

ماده پنج: تعهدات پیمانکار

پیمانکار متعهد است موارد زیر را به مورد اجرا گذارد:

الف) حفظ کلیه موارد ایمنی در هنگام کار در کارگاه به عهده پیمانکار است و از این بابت کارفرما هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ب) تهیه ابزار کار و وسایل لازم جهت اجرا به عهده پیمانکار است.

ج) نگهداری و حراست از مصالح مصرفی و لوازم کار به عهده پیمانکار است

د) جابه جا کردن داربست و زیرپایی و غیره و رعایت موارد ایمنی داربست به عهده پیمانکار است.

هـ) تهیه، بارگیری، باراندازی، نصب کاشی و مصالح مورد نیاز به عهده پیمانکار است.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

ماده شش: کسورات قانونی

پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و...به عهده پیمانکار است که بایستی نسبت به اخذ مفاصاحساب اقدام نماید.

ماده هفت:

تهیه و نصب داربست (فقط یک دوره) به عهده کارفرما می باشد.

ماده هشت: دوره تضمین کار

دوره تضمین کار از تاریخ تحویل موقت.........ماه شمسی می باشد که از هر پرداخت به پیمانکار معادل.......درصد به عنوان حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما برای مدت........نگهداری می شود. اگر چنانچه طی دوران تضمین نواقصی در موضوع قرارداد مشاهده گردید کارفرما کتبا موضوع را به اطلاع پیمانکار می رساند و پیمانکار متعهد است که سریعا نسبت به رفع عیب اقدام نماید. در غیراین صورت کارفرما راسا اقدام و هزینه آن را با اعمال..........درصد بالاتری به حساب پیمانکار منظور می نماید و در صورت عدم وجود عیب و اشکال سپرده حسن انجام کار پس از تحویل قطعی وپایان دوره تضمین مسترد خواهد شد.

ماده نه: افزایش ویا کاهش مقدار و مبلغ قرارداد

کارفرما می تواند مبلغ قرارداد را تا میزان.......درصد مبلغ قرارداد افزایش ویا کاهش داده وآن را به صورت کتبی به پیمانکار اعلام نماید و پیمانکار متعهد به اجرای آن می باشد.

ماده ده.ضمانت انجام تعهدات

پیمانکار متعهد می گردد که معادل........درصد مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات به صورت سفته به کارفرما تحویل دهد بدیهی است سفته های موجود پس از پایان کار و صورتجلسه تحویل موقت به پیمانکار مسترد خواهد شد.

ماده یازده :نسخ و مواد قرارداد

این قرارداد در ............ماده و.......نسخه تنظیم گردیده که هریک حکم واحد را دارد.

امضا و مهر کارفرما امضا و مهر پیمانکار

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR.

ثبت شرکت و برند ایلیا

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

اجاره دستگاه پوز

توضیحات کامل درباره اجاره دستگاه پوز

نمونه قرارداد خدمات اطلاع رسانی و فعالیت های فرهنگی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه خدمات اطلاع رسانی و فعالیت های تبلیغاتی فرهنگی روابط عمومی - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد انتظامات

نمونه قرارداد انتظامات به همراه توضیحات کامل درباره آن.

نمونه قرارداد صلح نامه اموال غیر منقول

توضیحات کامل درباره نمونه قرارداد صلح نامه اموال غیر منقول به همراه نمونه قرارداد صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری.

قرارداد جعاله و نمونه قرارداد جعاله

توضیحاتی به صورت کامل و جامع در خصوص قرارداد جعاله همراه با نمونه قرارداد جعاله و نمونه قراردادجعاله انجام امور اداری.

قرارداد پیمانکاری ساختمان درصدی

توضیحات کامل درباره قرارداد پیمانکاری ساختمان درصدی.کلیه امور ثبتی خود را به ثبت شرکت ایلیا بسپارید.

نمونه قرارداد انتقال دانش فنی مطرح طرح

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه انتقال دانش فنی مطرح طرح - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد نگهداری تاسیسات موتورخانه

توضیحات کامل درباره نمونه قرارداد نگهداری تاسیسات موتورخانه.

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین

نمونه قرارداد حق العمل کاری

توضیحات کامل درباره نمونه قرارداد حق العمل کاری همراه با قرارداد حق العمل کاری.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید