جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد پیمانکاری جمع آوری زباله

قرارداد جمع آوری زباله

برای اطلاع در مورد نمونه قرارداد پیمانکاری جمع آوری زباله بهتر است با متخصصین و وکلای حقوقی در ارتباط باشید . این را بدانید که مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا با ارائه مشاوره رایگان حقوقی بهترین پشتیبان حقوقی شما رد این زمینه خواهد بود. در ادامه نمونه هایی از قرارداد را به شما ارائه می دهیم.

نمونه قرارداد جمع آوری زباله

نمونه قرارداد کارکنان و دهیاری

قرارداد زیر بین شرکت ……به مدیریت…………..به شماره ثبت……..به آدرس:……………..که منعبد«کارفرما» خوانده می شود از یک طرف و شرکت……….که منعبد«پیمانکار» نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد و نشانی قانونی طرفین به شرح زیر است:

نشانی کارفرما:………………

نشانی پیمانکار:……………..

ماده1. موضوع قرارداد

عبارت است از کلیه خدمات…………………..مربوط به پاکیزگی، رفت و روب و جمع آوری زباله………………

ماده2.

حوزه و محل اجرای عملیات و محدوده آن عبارت است از……………….

محدود گردیده است و تمام محدوده ناحیه به رویت پیمانکار رسیده است.

ماده3.

شرح خدماتی که باید توسط پیمانکار صورت پذیرد طبق فهرست زیر می باشد:

3-1.جمع آوری زباله از مبادی تولید…….

3-2. رفت و روب روزانه معابر(کوچه ها، پیاده روها، خیابان ها با هر عرض و هر طول که در محدوده قراردارد) و جمع آوری زایدات حاصل از این عملیات

3-3.ضدعفونی و سمپاشی هفتگی(و در صورت لزوم در دوره کوتاه تر) کلیه وسایل نقلیه بکار گرفته شده در عملیات اجرایی جمع آوری زباله و خاک و غبار معابر(خاکروبه) به نحو مطلوب به نحوی که همواره پاکیزه و بهداشتی باشند و رنگ زدن این گونه وسایل به نحوی که همیشه زیبا باشند و نباید آثار تصادف در بدنه وسایل نقلیه مذکور، مشاهده گردد.

3-4. نظافت و پاکسازی اماکن نظیر توالت ها، رختشورخانه ها، گرمخانه ها و امثال آنها قراردارد.

3-5.رفع گرفتگی زیرپل ها، جوی ها ، آبروها و امثالهم

تعهدات پیمانکار

ماده4. تائیدات و تعهدات پیمانکار

4-1. کلیه اسناد و مدارک و نقشه های موضوع ماده1 قرارداد را کاملا مطالعه نموده و از مفاد آن کلا وجزا اطلاع حاصل کرده است.

4-2. نسبت به امکان تهیه کارگران به تعداد کافی وابزار و ماشین آلات در حدود مشخصات در محل و یا از نقاظ دیگر اطمینان حاصل کرده است و همچنین میزان دستمزدها و هزینه حمل و نقل را برای اجرای کار در محاسبه خود از هر جهت منظور کرده است.

4-3. آب و هوا و نزولات جوی و موقعیت جغرافیایی محل و امکان تهیه ابزار و ماشین آلات به مقدار کافی و امکانات اجرای عملیات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجرای کارها در نظر گرفته است.

4-4. هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار وبیمه های اجتماعی و قوانین آیین نامه های مربوط به مالیات ها و عوارض که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجزا بوده است و همچنین سود خود را در حساب های خود منظور نموده است.

4-5. پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع قرارداد را طبق مشخصات و نقشه های ارائه شده وبا بهترین روش های اجرایی با ابزار و ماشین آلات به وسیله کارگرانی که درکار خود تخصص و تجربه کافی دارند به هزینه خود انجام دهد.

4-6. تهیه کارگران ساده و متخصص به تعداد لازم به عهده پیمانکار است.

4-7. کارمندان و کارگران ایرانی پیمانکار باید دارای شناسنامه باشند و همچنین کارمندان و کارگران بیگانه کارگاه باید دارای پروانه اقامت و اجازه کار معتبر باشند.

4-8. پیمانکار متعهد است از استخدام کارمندان وزارتخانه ها و ادارات و موسسات دولتی و شهرداری ها بدون اجازه مقامات مربوطه و همچنین از استخدام اشخاصی که مشمول خدمت وظیفه بوده ولی برگ معافیت یا آماده به خدمت در دست ندارند خودداری نماید.

4-9. پیمانکار متعهد است دستمزد کارگران خود را برطبق قانون کار مرتبا پرداخت نماید. در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیر حاصل شود ناظر مقیم به پیمانکار اخطار خواهد نمود که طلب کارگران را پرداخت نماید.

در صورت استنکاف پیمانکار، دستگاه نظارت حق دارد دستمزد کارگران را طبق کارت های کارگری که در دست کارگران ودارای امضای نماینده پیمانکار می باشد با توجه به پرداخت های موقتی که علی الحساب به آنها داده شده است با حضور نماینده پیمانکار از محل مطالبات ویا تضمین های پیمانکار به حساب او پرداخت کند و در صورتی که نماینده پیمانکار با وجود اخطار کتبی دستگاه نظارت از حضور خودداری کند، دستگاه نظارت پرداخت مزبور را انجام خواهد داد بدون اینکه پیمانکار حق اعتراض براین عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد.

4-10. هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار در اجرای صحیح کار مسامحه ورزند ویا باعث اختلال نظم گردند دستگاه نظارت و یا ناظر مقیم مراتب را برای بار اول به نماینده پیمانکار تذکر خواهد داد و در صورت تکرار می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفین را از کار برکنار کند.

پیمانکار مکلف به اجرای این دستوربوده و حق نخواهد داشت برکنار شدگان را باردیگر در همان کارگاه به کار گمارد. اجرای این دستور از مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نخواهد کرد.

4-11. پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد را براساس مشخصات و در محدوده نقشه و دستورات کتبی کارفرما یا دستگاه نظارت ویا نماینده آن، به عهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرکا و یا نمایندگان او در اجرای کارها می شود به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد.

4-12. در صورتی که حین اجرای کار پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه پیمان ضروری است موظف است قبل از رسیدن موعد انجام کاری که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود مراتب را با ذکر دلیل کتباً به دستگاه نظارت اطلاع دهد، دستگاه نظارت تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را رسیدگی و آنچه مورد قبول است به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود. بدیهی است این تغییرات در حدود شرایط قرارداد از میزان مسئولیت پیمانکار نخواهد کاست.

پیمانکار مکلف است در پایان هر ماه آماری از تعداد وطبقات مختلف کارگران و لیست دستمزد آنان و ماشین آلات و تجهیزات و ابزارآلات موجود و آماده به کار در محدوده کار را تهیه کرده و جهت اطلاع برای ناظر مقیم ارسال دارد.

4-13. پیمانکار باید قبل از شروع عملیات، شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد کتبا به عنوان نماینده پیمانکار معرفی نماید.

نماینده پیمانکار اساسا باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی، تحت سرپرستی ونظارت او انجام شود. پیمانکار به منظور اجرای عملیات و دریافت دستورات از دستگاه نظارت و هم چنین برای تنظیم صورت وضعیت های موقت اختیارات کافی به نماینده خود خواهد داد.

هر نوع اخطار و ابلاغی که مربوط به اجرای عملیات باشد و از طرف دستگاه نظارت و یا نماینده آن به نماینده پیمانکار بشود در حکم ابلاغ به پیمانکار خواهد بود. پیمانکار می تواند در صورت لزوم نماینده خود را عوض کند مشروط براینکه صلاحیت جانشین او مورد قبول دستگاه نظارت باشد.

4-14. کارفرما و یا دستگاه نظارت به منظور نظارت در اجرای عملیات، اقدام به کنترل کارهای انجام یافته می نماید، هرگاه نتایج کنترل به ماخذی که در موضوع قرارداد ذکر شده است تطبیق ننماید، پیمانکار متعهد است کارها را طبق دستور کارفرما کلا به عهده کارفرما خواهد بود.

4-15. برای ایجاد تاسیسات موقت که برای اجرای عملیات موضوع قرارداد ضروری باشد پیمانکار باید قبلا موافقت کارفرما و مالک اراضی را جلب کند.

4-16. تهیه و تدارک ابزار کار و ماشین آلات و وسایل حمل و نقل و آب و سوخت وبه طور کلی تمامی لوازمی که برای عملیات موضوع قرارداد ضروری است به عهده پیمانکار می باشد.

4-17. هرگاه در حین اجرای عملیات دستگاه نظارت تشخیص دهد که تجهیزات موجود پیمانکار کافی برای انجام کار در مدت قرارداد نمی باشد، مراتب را به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود.

پیمانکار مکلف است تجهیزات خود را طبق نظر دستگاه نظارت ودرمدت معینه تکمیل نماید، بدون اینکه بدین مناسبت ادعای خسارتی از کارفرما داشته باشد.

4-18. پیمانکار از روز تحویل کار تا روز خاتمه عملیات موضوع قرارداد مسئول حفظ و نگهداری کلیه ابزار و ماشین آلات و مایملکی که تحت نظر و مراقبت اوقرار داده شده، می باشد و به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت کلیه اشیاء و تاسیسات موجود در مقابل عوارض جوی و طغیان آب و سرقت و حریق و غیره به عمل می آرود.

همچنین پیمانکار در حدود قانون حفاظت فنی مسئول خسارات وارده به شخص ثالث در محوطه کار می باشد و در هر حال کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد.

قرارداد جمع آوری زباله

4-19. هرگاه پیمانکار دراجرای قسمتی یا تمام موارد مندرج در بند 4-19 سهل انگاری یا کوتاهی کند و بر اثر آن خسارتی وارد اید و همچنین از تعهداتی که در آن بند به عهده گرفته است خودداری نماید، کارفرما حق خواهد داشت آن تعهدات را به جای پیمانکار انجام داده و هزینه های مربوطه را به اضافه 20% بالاسری از محل مطالبات و یا تضمین های پیمانکار پرداخت و از حساب او کسر کند.

در این صورت هرگونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل پرداخت ها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختی بلااثر خواهد بود.

4-20. پیمانکار تائید می کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی و حفظات فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض کاملا مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند . در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود.

4-21. پیمانکار نمی تواند پیمان را به غیر واگذار کند.

4-22. به طور کلی ساعات و زمان اجرای عملیات موضوع قرارداد طبق برنامه ای خواهد بود که توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد.

تبصره. پیمانکار متعهد است ترتیب کار را طوری بدهد که اجرای عملیات در شب برای ساکنین و موسسات مجاور زحمتی ایجاد نکند.

4-23. محل قانونی پیمانکار همان است که در مقدمه قرارداد نوشته شده است و در صورتی که این محل تغییر کند پیمانکار متعهد است محل جدید خود را بلافاصله کتبا به کارفرما و دستگاه نظارت اطلاع دهد.

4-24. پیمانکار مکلف است جهت حمل زباله از ماشین آلات استاندارد حمل زباله استفاده نماید، در مورد سایر ماشین آلات چنانچه کارفرما قادربه تامین ماشین آلات مورد نیاز پیمانکار جهت انجام فعالیت های موضوع قرارداد نباشد ویا در صورتی که قیمت های پیشنهادی کارفرما بیشتر از قیمت های بازار باشد پیمانکار می تواند نسبت به اجاره ماشین آلات از محل دیگری اقدام نماید.

4-25. کارفرما هیچ گونه تعهدی در قبال تامین سایر مصالح و لوازم مورد نیاز عملیات موضوع پیمان تقبل نخواهد کرد.

4-26. تجهیزات کامل کارگاه و تامین کلیه لوازم، ابزار ولباس کار، مصالح، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز انجام عملیات موضوع پیمان کلا به عهده پیمانکار است و کارفرما جز تامین ماشین های حمل زباله در قبال کرایه هیچ گونه تعهدی تحت هیچ شرایطی در این خصوص نداشته و نخواهد داشت.

تبصره1. پیمانکار مکلف است کلیه استانداردهای تعیین شده توسط کارفرما را جهت لباس کار کارگران ونظایر آن را رعایت کند.

تبصره2. پیمانکار مکلف است کلیه قوانین ، دستور العمل ها و مقررات مربوط به ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار را در مورد کارگران رعایت کند.

4-27. حق بیمه موضوع پیمان طبق ضوابط سازمان تامین اجتماعی کلا به عهده پیمانکار بوده و در این خصوص مطابق با ضوابط ماده 38 قانون تامین اجتماعی با پیمانکار رفتار خواهد شد.

4-28. مالیات مترتب به پیمان،کلا به عهده پیمانکار بوده ومطابق قوانین جاری از پیمانکار کسر وبه مبادی ذیربط پرداخت می گردد.

4-29. قیمت های مربوط به مفاد این قرارداد به هیچ وجه تعدیل نمی گردد وکارفرما به مبالغی که حسب قرارداد متعهد گردیده، هیچ گونه وجه دیگری به پیمانکار پرداخت نخواهد نمود.

4-30کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارات ناشی از عمل پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی نداشته و در کلیه موارد، پیمانکار جوابگو خواهد بود.

4-31. این قرارداد به جز آنچه که بدان تصریح شده برای پیمانکار ایجاد هیچ گونه حقی نمی نماید.

4-32. نیروی انسانی و ماشین آلات و ابزار ووسایل مورد نیاز اجرای مفاد قرارداد توسط کارفرما تعیین وبه پیمانکار ابلاغ می گردد که پیمانکار موظف است حسب ابلاغ مذکور اقدام نماید.

4-33. هرگونه تخلف ویا حادثه از طرف پرسنل تحت امر پیمانکار به صور مختلف اعم از حقوقی، جزایی، که در رابطه با انجام وظایف محوله رخ دهد، به عهده پیمانکار بوده ودر صورت رخداد چنین پیش آمدهایی وظیفه پاسخگویی به منطقه و به مراجع قضایی با مسئولیت وی می باشد. و هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

تبصره. پیمانکار در چنین شرایطی حق مدارد وظایف محوله را معطل گذارد وباید به هر قیمت و تحت هر شرایطی کار تعهد شده در این پیمان را انجام دهد.

4-34. حمل ضایعات و زایدات(خاکروبه، زباله و لجن و…) باید توسط وسایلی صورت گیرد که هنگام تردد، شیرابه روی زمین ریخته نشود وسبب آلودگی محیط زیست نگردد.

­­4-35. پیمانکار نباید از افرادی که مشهور به فساد اخلاقی ،مالی، سیاسی وامثالهم باشد

استفاده نماید و باید فتوکپی شناسنامه وآدرس محل سکونت کلیه عوامل خود را به کارفرما تحویل دهد.ضامن حقیقی بودن این مدارک پیمانکار می باشد.

4-36. پیمانکار و عوامل وی حق دریافت هیچ گونه وجهی از قبیل وجه کیسه زباله، انعام، پول چای و کمک های جنسی ندارد.

4-37. پیمانکار حق واگذاری پیمان را چه جزا و چه کلا (از نظر جغرافیایی و سطح این ناحیه) به غیر را ندارد.

4-38. پرداخت عیدی و پاداش سالیانه ………مامورین به عهده پیمانکار می باشد.

4-39. پیمانکار مکلف است کلیه پرسنل را قبل از شروع به کار، آموزش لازم بدهد.

4-40. پاک کردن و امحاء آگهی ها و نوشته ها از دیوارها

4-41. اعلام نواقص خیابان ها، میادین، معابر از نظر آسفال آب روها، پل ها، دریچه های آهنی و غیره به کارفرما و انجام اقدامات احتیاطی لازم به منظور جلوگیری از بروز نواقص فوق و حوادث احتمالی

4-42. اعلام فعالیت های مزاحم و غیربهداشتی و اماکن دودزا و محل بهداشت و آسایش عمومی به کارفرما

4-43. انجام اقدامات احتیاطی لازم به منظور جلوگیری از سقوط افراد در داخل گودال های واقع در معابر با نصب تابلوهای هشدار دهنده و پیگری ترمیم آن از طرف کارفرما ودر صورتی که جزیی باشد توسط پیمانکار

4-44. اعلام شروع هرنوع فعالیت ساختمانی در محدوده تعریف شده به کارفرما

4-45. اعلام نصب کیوسک یا دکه در محدوده تعریف شده به کارفرما

4-46. رعایت شئونات اخلاقی توسط پرسنل پیمانکار الزامی است.

4-47. پیمانکار می بایستی توانایی کامل فیزیکی و مالی و فنی را که حین امضاء قرارداد داشته است تا پایان قرارداد حفظ نماید.

4-48. پیمانکار موظف است هر نوع اطلاعات و مدارکی که مورد نیاز کارفرما باشد در اختیار اوقرار دهد.

ماده5. تعهدات کارفرما

5-1. کارفرما در صورت تقاضای پیمانکار باید وسایط نقلیه مورد نیاز وی را با نرخ توافقی جهت استفاده پیمانکار به وی اجازه دهد.

5-2. کارفرما باید……………درصد مبلغ توافقی برای ماه اول را به پیمانکار پیش پرداخت نماید و در مقابل از وی تضمین مناسب دریافت دارد و در……………..قسط مساوی از صورتحساب پیمانکار کسر نماید.

5-3. کارفرماباید حداکثر………روز بعد از ارائه صورتحساب از طرف پیمانکار کلیه وجه را طی چک روز پرداخت نماید.

5-4. کارفرما باید موانعی را که در راه اجرای وظایف پیمانکار پیش می آید و از قدرت وی خارج است مرتفع نماید و در صورت ادامه این موانع حداقل خسارت را به پیمانکار پرداخت نماید به نحوی که جبران هزینه های جبری ایشان را بنماید.

5-5. کارفرما ……..% مالیات قراردادها را کسر و مابه التفاوت را به پیمانکار پرداخت خواهد نمود.

ماده6. مدت قرارداد

الف)………………تمام هجری شمسی از تاریخ امضاء قرارداد توسط طرفین می باشد.

ب) درصورت رضایت طرفین تمدید قرارداد بلامانع می باشد.

ج) شروع قرارداد از……….روز بعد از دریافت………….درصد هزینه…………..ماه به عنوان پیش پرداخت می باشد.

ماده7. مبلغ قرارداد

عبارت است از……….ریال ماهانه که پس از کسر کسورات قانونی به پیمانکار پرداخت می گردد مبلغ…..ریال حقوق کارگران مامور منطقه از صورتحساب ماهانه کسر و مبلغ مشمول مالیات معادل…………ریال خواهد بود.

ماده8.

تضمین حسن انجام کار پیمانکار معادل……..ریال را به عنوان تضمین حسن انجام کار به صورت ضمانت نامه معتبر به کارفرما تحویل داده و در پایان مدت قرارداد پس از تائید کارفرما به پیمانکار مسترد خواهد شد.

ماده9. شرایط فسخ قرارداد

9-1. در صورت عدم رعایت مفاد مندرج در قرارداد

9-2. هریک از طرفین می توانند با اخطار کتبی…….ماهه قرارداد را فسخ نمایند.

9-3. در صورت تراضی طرفین مدت مهلت برای فسخ قرارداد قابل کاهش خواهد بود.

ماده10. حل اختلاف قرارداد

کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد توسط داور مرضی الطرفین با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد شد.

ماده11.

این قرارداد در…………صفحه……………ماده و ………….تبصره و………نسخه تنظیم گردیده است و همه نسخ حکم واحد را دارند.

مهر و امضاء پیمانکار مهر و امضاء کارفرما

4.2/5 - (5 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
4 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
شکور شکریان امور مالی دهیاریها
شکور شکریان امور مالی دهیاریها
2 سال قبل

با سلام لطفاً نسبت به نحوه نوشتن قرار داد پسماند دهیاران با شرکت تعاونی راهنمایی کنید

ثبت شرکت ایلیا
ثبت شرکت ایلیا

ما قرارداد های مختلف رو روی سایت قراردادیم ولی برای نوشتن چنین قرارداد هایی باید با وکیلی که در این حوزه تخصص داره تماس داشته باشد

مصطفی رضاپوری
مصطفی رضاپوری
3 سال قبل

در خواست نمونه قرارداد زباله خانگی

ثبت شرکت ایلیا
ثبت شرکت ایلیا
پاسخ به  مصطفی رضاپوری
3 سال قبل

همه متن قرارداد هایی که روی سایت هستش گزینه دانلود در قالب فایل word رو داره