جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

قرارداد مطالعاتی راهبردی ظرفیت های موجود در کشور

قرارداد مطالعاتی راهبردی ظرفیت های موجود در کشور 

نمونه قرارداد مطالعاتی راهبردی ظرفیت های موجود در کشور را می توانید در متن زیر مطالعه کنید همچنین برای تنظیم قرارداد راهبردی می توانید با کارشناسان مجتمع ثبتی حقوقی ایلیا در ارتباط باشید و صفر تا صد امور را با تجربه کافی پیش ببرید.

نمونه قرارداد مطالعاتی راهبردی ظرفیت های موجود در کشور

  • طرفین قرارداد

شرکت…………به مدیریت………….به شماره ثبت……..به آدرس:………که از این پس«کارفرما» نامیده می شود، از یک سو وشرکت….به مدیریت……….به آدرس:………به شماره ثبت……..که از این پس«مهندس مشاور» نامیده می شود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که دراسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، منعقد می گردد.

موضوع قرارداد مطالعاتی راهبردی ظرفیت های موجود در کشور

1-1 موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات مشاوره برای:

انجام مطالعات پروژه ارزیابی و توسعه راهبردی ظرفیت ها که شرح آن در پیوست1، تعیین شده است.

ماده2. اسناد و مدارک

این قرارداد، شامل اسناد و مدارک زیر است:

2-1. موافقتنامه حاضر

2-2. شرایط عمومی

2-3. پیوست ها

پیوست1.شرح موضوع قرارداد

پیوست2. شرح خدمات

پیوست 3. حق الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن

پیوست 4. برنامه زمانی کلی

پیوست5. شرایط خصوصی

پیوست 6. سازمان و اسامی عوامل کلیدی انجام کار

2-4.اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، درچارچوب قرارداد وبه منظور انجام آن، به مهندس مشاور ابلاغ شده یا بین دوطرف قرارداد، مبادله می شود.

مدت مطالعاتی راهبردی ظرفیت های موجود در کشور

مدت انجام خدمات قسمت ها و مراحل موضوع قرارداد که شروع و تنفیذ آن طبق ماده2 شرایط عمومی قرارداد است، با توجه به برنامه زمانی کلی(پیوست 4) ،به شرح زیر است:

الف)تاریخ شروع قرارداد :زمان دریافت پیش پرداخت توسط مشاور

ب) تاریخ خاتمه قرارداد……….ماه پس از شروع قرارداد

مدت های یاد شده، تابع تغییرات مدت، موضوع ماده19 شرایط عمومی خواهد بود.

قرارداد مطالعاتی راهبردی ظرفیت های موجود در کشور 

حق الزحمه مطالعاتی راهبردی ظرفیت های موجود در کشور

4-1. برآورد مبالغ اولیه حق الزحمه قسمت ها و مراحل مختلف،به شرح زیر است:

الف) حق الزحمه خدمات موضوع ماده یک قرارداد مبلغ…..ریال می باشد.

4-2. نحوه تعیین و روش پرداخت حق الزحمه،براساس ضوابط و بخشنامه های مربوط و نیز نحوه محاسبه مبالغ اولیه حق الزحمه، در پیوست 3درج شده است.

 تعهدات دو طرف قرارداد مطالعاتی و توسعه راهبردی ظرفیت های موجود در کشور

5-1. مهندس مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد در ازای دریافت حق الزحمه مربوط انجام دهد و اعلام می کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این خدمات است.

5-2. کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است ونیز متعهد می شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد حق الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد، به مهندس مشاور پرداخت کند.

ماده6.نشانی…….

نشانی کارفرما:……….

نشانی مهندس مشاور:……..

هرگاه یکی از دوطرف قرارداد نشانی خود را تغییر دهد، باید(……) روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام کند تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می کردد.

ماده7.شمار نسخه های قرارداد

قرارداد مطالعاتی و توسعه راهبردی ظرفیت های موجود در کشور

این قرارداد در….نسخه تنظیم شده و به امضای دوطرف قرارداد رسیده، یک نسخه از آن به مهندس مشاور ابلاغ شده است و همه نسخه های آن اعتبار یکسان دارند.

نماینده کارفرما نماینده مهندس مشاور

پیوست شماره 1

(شرح و موضوع قرارداد)

اهداف

1.سنجش ظرفیت های راهبردی مناطق………در ساخت اقتصاد ملی و منطقه ای

2. شناسایی فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف موجود وبرنامه ریزی جهت کاهش تهدیدها و افزایش فرصت ها

3. تدوین یک سند راهبردی موثر جهت پیشبرد واجرای برنامه ها و پروژه های توسعه

4.اتخاذ سیاست ها و راهبردهای کاربردی جهت توسعه اقتصادی-اجتماعی

5. تنظیم وارائه روش شناسی انجام کار برای مراحل بعدی

نتایج مورد انتظار

در مراحل پیش گفته شده، نتایج مورد انتظار به شرح زیر می باشد

1. تدوین چارچوب های نظری مورد نیاز در خصوص ظرفیت سازی های اجتماعی –اقتصادی و نهادی موثر

2. تدوین چارچوب های اطلاعاتی-شاخص های تحلیلی لازم در سطح ملی برای سنجش ظرفیت

3.ارائه راهبردها، سیاست ها وراهکارهای بهینه سازی راهبردی ظرفیت های اقتصادی-اجتماعی

4. پهنه بندی مناطق وچارچوب اقدام برای مرحله دوم به تفکیک مناطق وبازه های زمانی

5. تدوین برنامه های نظارتی وشاخص های کنترل جهت انجام مرحله دوم ودقیق سازی نتایج مورد انتظار

پیوست شماره 2

چارچوب کلی مطالعات پروژه مطالعاتی راهبردی ظرفیت های موجود در کشور

انجام پروژه در قالب……….مرحله انجام خواهد پذیرفت:مطالعات انجام گرفته به منظور تدقیق شیوه های اجرایی،تهیه و تدوین مبانی نظریه ای پایه، تولید روش شناسی انجام کار در این مرحله و مراحل بعد(تفکیک پهنه های استانی و منطقه ای) و تهیه سند پایه ملی، جهت شناخت و برخورد با……کشور خواهد بود.

ضروری است در این پروژه به ملاحظات ملی(الزامات بخشی و فرابخشی) که می تواند مبنای شناسایی و دسته بندی…….برای مطالعات عمیق تر در مراحل بعدی پروژه باشد، توجه کامل مبذول گردد.

چارچوب پیشنهادی (مقدماتی) پروژه به شرح زیر می باشد

مرحله اول

  1. بررسی نظریات کارفرما و دقیق سازی انتظارات پروژه

1-2. تهیه شرح خدمات تفصیلی با تائید کارفرما

مرحله دوم: شناسایی و تبیین دامنه مطالعات(تدقیق اهداف بخشی و فرابخشی ناشی از آن) از طریق

2-1. بررسی و بازبینی عمومی برنامه های توسعه ملی-منطقه ای موثر برپروژه

2-2. برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی- کاربردی(درستاد و حوزه های استانی)

2-3. تدوین دامنه مطالعات و اسناد اولیه مورد نظر

2-4. تدوین چارچوب مقدماتی پروژه مشتمل برکلیات پروژه، اهداف(بخشی ،فرابخشی) انتظارات کارفرما، نتایج مورد انتظار)

مرحله سوم: بررسی مبانی نظریه ای-اجرایی(جهانی و داخلی) پروژه از طریق

3-1. تبیین مفاهیم پایه نظریه ای

3-2. تجارب جهانی(به ویژه تجارب منطقه ای)

3-3. تجارب داخلی(بخشی و فرابخشی)

3-4. طبقه بندی و تحلیل راهبردی و سیاست های بکار رفته(داخلی-خارجی)

3-5. برگزاری جلسات مشترک با کارفرما وارائه نتایج و دستاوردها و اخذ نقطه نظرات

3-6. تدوین چارچوب مفهومی پروژه(بیانیه نظریه ای پروژه)

مرحله چهارم: تدوین و تنظیم روش شناسی پروژه وطراحی مدل تحلیل داده ها

4-1. بررسی روش ها و تکنیک های انجام پروژه و ارزیابی اولیه

4-2. انتخاب روش انجام پروژه

4-3. تعریف شاخص ها و متغیرهای اطلاعاتی

4-4. تعریف و طراحی پایگاه اطلاعات پروژه

4-5. شناسایی داده های موجود ملی و نیازهای اطلاعاتی

4-6. جمع آوری مقدماتی داده های مورد نیاز و آزمون اولیه جهت نهایی سازی مکانیسم تولید و تحقیق داده ها

4-7. ارائه مدل روش شناسی و تحلیل اطلاعات پروژه

مرحله پنجم: انجام مطالعات پایه عمومی درخصوص وضعیت………..کشور

5-1. شناسایی عمومی………..مناطق……………به تفکیک ابعاد عملکردی ساختاری

5-2. تکمیل داده های مورد نیاز(برداشت میدانی، شبیه سازی و به هنگام سازی داده ها)

5-3. طبقه بندی داده های انجام آزمون های تحلیلی

5-4. تحلیل وضعیت عمومی در مقیاس ملی-منطقه ای و به تفکیک عرصه های استانی

5-5. پهنه بندی و ارائه معیارها وشاخص های هر پهنه

5-6. ارائه نتایج ناشی از تحلیل……….به منظور سنجش و ارزیابی ظرفیت های اجتماعی-اقتصادی

مرحله ششم: تدوین سند توسعه راهبردی مناطق……….جهت فعال سازی انگیزش ها ظرفیت های توسعه ای

6-1. اخذ نتایج عمومی موثر برتدوین سند ملی توسعه راهبردی

6-2. اخذ احکام کلی سند ملی براساس شناخت ساختاری، کارکردی از ظرفیت ها،توان ها ،محدودیت ها و…….وتجزیه و تحلیل و ارزیابی شرایط حاکم (برپایه روندهای گذشته، متغیرهای موثر فضاساز کنونی وشرایط خاص پهنه های متفاوت)

6-3. تضمین و ارائه راهبردهای بخشی، سیاست ها و برنامه های بخشی

6-4. ارائه اقدامات موثر و کاربردی(موضوعی و موضعی)جهت ارتقاء ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی

6-5. ارائه سازمان اجرایی جهت اجرا، پایش و کنترل و اصلاح اقدامات(با توجه به اولویت های زمانی و مکانی)

مرحله هفتم: تدوین گزارش سنتز ملی

1.سند پایه ملی

2. تفکیک پهنه بندی…….و اولویت بندی این مناطق

3.ارائه روش شناسی برای تدقیق مطالعات در مراحل بعدی

پیوست شماره 3

(حق الزحمه و نحوه پرداخت آن)

حق الزحمه مطالعات براساس پیشنهاد مشاور و تائید کارفرما کلآً و مقطوعاً برای کلیه مراحل……….ریال است.

نحوه پرداخت

پیش پرداخت………….% مبلغ حق الزحمه به عنوان پیش پرداخت در ازاء سفته یا هر گونه تضمین دیگر با امضاء مجاز شرکت مطابق ماده 17 شرایط عمومی پیمان.

مرحله اول:…….%مبلغ حق الزحمه در ازاء ارائه گزارش پیشرفت کار و ارائه گزارش بخش اول شرح خدمات

مرحله دوم:………% مبلغ حق الزحمه در ازاء ارائه گزارش پیشرفت کار و ارائه گزارش بخش دوم شرح خدمات

مرحله سوم: :………% مبلغ حق الزحمه در ازاء ارائه گزارش پیشرفت کار و ارائه گزارش بخش سوم شرح خدمات

مرحله چهارم:……..% : مبلغ حق الزحمه در ازاء ارائه گزارش پیشرفت کار و ارائه گزارش بخش چهارم شرح خدمات

مرحله پنجم: :………% مبلغ حق الزحمه در ازاء ارائه گزارش پیشرفت کار و ارائه گزارش بخش پنجم شرح خدمات

مرحله ششم: :………% مبلغ حق الزحمه در ازاء ارائه گزارش پیشرفت کار و ارائه گزارش بخش ششم شرح خدمات

مرحله هفتم: :………% مبلغ حق الزحمه در ازاء ارائه گزارش پیشرفت کار و ارائه گزارش بخش هفتم شرح خدمات

پیوست شماره5

(شرایط خصوصی قرارداد)

1. کارفرما هیچ گونه تعهدی برای تهیه آمار، اطلاعات، نقشه و در اختیار گذاشتن خودرو، مکان استقرار،نیروی انسانی و…….نداشته و کلیه ملزومات انجام پروژه برعهده مشاور می باشد.

2. مشاور موظف است از افراد کلیدی معرفی شده در لیست پیوست شماره…….پروژه استفاده نماید و در صورت تغییرات در لیست مذکور مشاور می بایست کتباً به کارفرما اعلام نموده و موافقت وی را کسب نماید. در غیر این صورت کارفرما حق دارد قرارداد را یک طرفه خاتمه دهد.

3. نحوه همکاری فیمابین شرکت های……………..و………و تعهدات هر یک از آنها مطابق تفاهم نامه مربوطه(پیوست شماره…..این قرارداد) می باشد.

4. در صورت نیاز به تغییر یا تفسیر یا شرح خدمات انجام کار، نظر کمیته راهبری و نظارت برمطالعات توسعه……کارفرما ملاک عمل خواهد بود.

5. کلیه گزارشات، نقشه ها وسایر مدارک هر مرحله در……..نسخه تهیه و تحویل کارفرما خواهد شد.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها