جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد انتظامات

قرارداد انتظامات 

در صورتی که تمایل به تنظیم قرارداد انتظامات و نگهبانی دارید تمامی موارد مربوط به نمونه قرارداد انتظامات را می توانید در ادامه متن بخوانید و در این زمینه اطلاعات کسب کنید. مجتمع ثبتی ایلیا راهنمای شما در تمام مسیر ثبتی خواهد بود.

قرارداد انتظامات

نمونه قرارداد با نگهبان مجتع مسکونی به تشریح ذیل است:

1. نام دستگاه(کارفرما)…………………

2.نام نماینده دستگاه:………………………….

3. سمت نماینده دستگاه:……………………..

4. نام شرکت(طرف قرارداد)

شماره ثبت شرکت……………………..تاریخ ثبت شرکت……………………..

5.شماره و تاریخ تعیین صلاحیت شرکت

شماره: ……………………..تاریخ: ……………………..توسط: ……………………..

6.نام نماینده شرکت طرف قرارداد

………………………………………………

7. سمت نماینده شرکت طرف قرارداد

……………………………………………………..

8. شماره و تاریخ صورتجلسه تشریفات مناقصه

شماره: ……………………..تاریخ: ……………………..

*دلایل ترک مناقصه: ……………………..

9. موضوع قرارداد

* کنترل ورود و خروج خودروها.

* کنترل ورود و خروج افراد.

* حفظ و حراست از اموال دولتی و ساختمان های اداری و سایت قرنطینه بعد از ورود، انبار سموم و ملزومات اداری.

* حفظ و حراست از گلخانه های مستقر در محوطه(لوازم –کشت)

* حفظ و حراست از خودروهای پارک شده در پارکینگ های اداری و منازل سازمانی.

* جلوگیری از تردد افراد متفرقه در محوطه منازل سازمانی-اموال انبارها.

*حفظ و حراست از اموال و شخصی در محوطه منازل سازمانی-اموال انبارها.

* حفظ و حراست از ماشین آلات و تراکتورهای موجود درمزارع و باغات و ماشین آلات و محیط اداری.

* حفظ و حراست از گیاهان زراعی و باغی کشت شده در مزرعه از کاشت تا برداشت.

* حفظ و حراست از چاه های آب موتورخانه موجود.

* حفظ و حراست از سیستم های تاسیساتی مستقر در…………

* حفظ و نگهداری از درختان موجود.

* حفظ و نگهداری از محصول درختان.

9-1.نوع کار: قرارداد نگهبان ساختمان خدمات نگهبانی و حفاظت و نگهداری

9-2: نوع کار: سایت براساس پیوست شماره 1

9-3. حجم کار: تمام وقت شبانه روزی

9-4. کیفیت کادر: کلیه تجهیزات مورد لزوم نگهبانی و حفاظت

9-5:سایر:…………….

10. مدت انجام قرارداد

مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ امضاء به مدت: ……………………..تاریخ شروع: ……………………..

تاریخ خاتمه: ……………………..

11. مبلغ قرارداد

11-1. ارزش هر واحد کار……………………..ریال

11-2. کل مبلغ قرارداد……………………..ریال

12. نحوه پرداخت

* پرداخت از کسر کلیه کسورات قانونی و اقساط پیش پرداخت

*پرداخت براساس تائید کارفرما در پایان هر ماه به میزان ……………………..(در مرحله) مرحله به شرح زیر صورت می گیرد.

12-1. پیش پرداخت ندارد

12-2 پرداخت ماهیانه به مبلغ……………………..ریال در پایان هر ماه پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت است.

12-3. سایر اشکال پرداخت(در صورت توافق)

12-4. مبالغ پرداختی در وجه حساب بانکی اعلام شده بنام شرکت طرف قرارداد محقق می گردد.

13. روش قرارداد

13-1. کارفرما می تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان و حجم کار با اعلان به شرکت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا……………………..% کاهش یا افزایش دهد.

13-2 کارفرما می تواند در صورت دارا بودن مستخدم رسمی در خدمات موضوع قرارداد با توافق شرکت طرف قرارداد اجازه استفاده از این نیروها را با کاهش مبلغ قرارداد (حداقل به میزان حقوق و مزایای افراد مذکور) به شرکت طرف قرارداد اعطا نماید.

13-3.کارفرما می تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی ،شرایط اختصاصی را که لازم می داند به این قرارداد الحاق نماید.

14. تعهدات کارفرما

14-1. کارفرما یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی های لازم کتباً به شرکت طرف قرارداد معرفی نماید.

14-2. کارفرما موظف است هزینه های انجام خدمات را طبق قرارداد راس موعد از محل اعتبارات تخصیص یافته،پرداخت نماید.

14-3. کارفرما متعهد می شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار دهد.

14-4.کارفرما متعهد است برای فسخ قرارداد حداقل ……..ماه قبل از فسخ موضوع را کتباً به پیمانکار اطلاع دهد.

14-5. کارفرما مکلف است ضمانت حسن انجام کار واجرای کلیه تکالیف قانونی و هر نوع پاسخگویی به مراجع ذیربط را از شرکت طرف قرارداد اخذ نماید.

14-6. کارفرما متعهد است نسبت به واریز مالیات متعلقه به حساب های مربوط در راس موعد مقرر با عنایت به ابلاغ تخصیص اقدام لازم معمول دارد.

15. تعهدات شرکت طرف قرارداد

15-1. شرکت طرف قرارداد یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی نماید.

15-2. شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد نیروی انسانی واجد شرایط، امکانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد.

15-3. شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی که به تائید کارفرما می رساند انجام دهند.

15-4.شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد.

15-5. شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیات های حل اختلافات کارگری وسایر تعهدات قانون کار را به عهده گیرد.

15-6. شرکت طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلا یا جزئا (اعم از حقیقی یا حقوقی )ندارد.

15-7. هرگونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد می بایستی ظرف مدت …………روز کتبا به کارفرما اعلام گردد.

15-8. شرکت طرف قرارداد مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تائید سازمان تامین اجتماعی رسیده است به کارفرما ارائه نماید.

15-9. در صورت فسخ قرارداد، تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده شرکت طرف قرارداد می باشد.

15-10. شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد برای نیروی انسانی شرکت در موارد ضروری که به سلامت افراد مربوط است کارت سلامت و بهداشت ارائه نماید.

15-11. شرکت متعهد می گردد آموزش های تخصصی و حرفه ای لازم را به کارکنان خود(جهت واگذاری کار)ارائه نماید.

15-12. ضمانت حسن رفتار و اخلاق کارکنان و کیفیت انجام کارکنان به عهده شرکت است و شرکت در مقابل دستگاه پاسخگوست.

15-13. شرکت طرف قرارداد موظف به رعایت نظام های جاری دستگاه حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد.

15-14. به منظور حسن اجرای قرارداد طرف قرارداد موظف است به میزان……..% مبلغ قرارداد ضمانت نامه معتبر و قانونی بسپارد.

15-15. کلیه کارکنان شرکت دارای یونیفرم و لباس متحدالشکل جهت انجام خدمات نظافتی و امور سرویس دهی آبدارخانه و فضای سبز و دارای کارت شناسایی منقوش به مهر شرکت پیمانکار می باشد.

15-16. لوازم مورد نیاز بخش کشاورزی وباغبانی موضوع قسمتی از قرارداد فضای سبز به عهده پیمانکار می باشد.

15-17. هزینه کارکنان تحت پوشش شرکت و ایاب و ذهاب آنان با پیمانکار می باشد و در صورت استفاده مبلغ تمام شده که مورد تائید کارفرما باشد ازسر جمع مبلغ دریافتی ماهیانه پیمانکار کسر می گردد.

15-18. چنانچه ضرر و زیان و نقصانی در اموال و دارایی های کارفرما بروز نماید و مجوز گردد که این امر ناشی از تخلف ویا قصور و اهمال در کار توسط کارکنان پیمانکار بوده، پیمانکار مسئول جبران ضرر وزیان وارده به هر نحو مقتضی خواهد بود.

15-19. کارفرما در صورت مشاهده هر گونه نقص یا قصور در ارائه موضوع قرارداد پس از یکبار تذکر شفاهی در صورت تکرار نسبت به کسر مبلغی که توسط کارفرما تشخیص داده می شود از محل مطالبات پیمانکار راساً اقدام می نماید.

15-20 با توجه به اینکه اعتبارات این قرارداد از محل اعتبارات دولت می باشد چنانچه به هر علتی تاخیر در پرداخت صورت وضعیت شرکت حادث گردد شرکت تعهد می کند توانایی پرداخت حداقل 3 ماه حقوق پرسنل خود را داشته باشد.

16.نظارت

16-1. کارفرما موظف است حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد (حقیقی یا حقوقی) واجد شرایط را که صلاحیت آنان به تائید بالاترین مقام دستگاه رسیده است، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفی نماید.

16-2. کلیه پرداخت ها به طرف قرارداد با تائید ناظر یا ناظرین صورت می گیرد.

16-3. نظارت براجرای تعهدات قانونی شرکت و کارکنان متبوع آنها با ناظر است

16-4.ناظر برکلیه کارکنان و واحدها معرفی می شود تا برحسن اجرای قرارداد توسط شرکت و کارفرما نظارت نماید و مشکلات به ناظر منعکس می گردد.

16-5. ناظر باید مکانیزم اجرایی نظارت را با توجه به شیوه های علمی و مدیریتی مبتنی برنظر سنجی پیش بینی و اعمال نماید.

16-6. در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که شرکت کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه کار قصور ورزیده ویا به هردلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز می زند، حق دارد در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت(طبق مقررات مزبور) وجایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و شرکت حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

قرارداد انتظامات 

شرایط عمومی قرارداد انتظامات

17-1. کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت درزمینه قانون کار،قانون تامین اجتماعی وسایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی وسایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصلاح هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

17-2. کارفرما حق هرگونه دخالتی در امور داخلی شرکت قرارداد را نظیر معرفی کارکنان، نحوه مدیریت و………از خود سلب می نماید.

17-3. در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر، طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد.

– در مرحله اول……………..درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود.

– در مرحله دوم……………….درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود.

– در مرحله سوم……………….درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود.

– در مرحله چهارم چهارم موضوع در کمیته ای با حضور نمایندگان کارفرما، ناظر بررسی و تصمیم گیری می شود، حکم تصمیمات کمیته لازم الاجرا است.

17-4. در صورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی طرف قرارداد، دستگاه می تواند به میزان درصدی از مبلغ قرارداد از محل طلب ها ضمانت ها و سپرده های شرکت جبران خسارت نماید.

17-5. هرگونه قرارداد که نتیجه آن بکارگیری نیروی انسانی باشد ممنوع است.

18. نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات

18-1. نشانی کارفرما

نشانی:……………………….تلفن:………………………….

18-2:نشانی شرکت طرف قرارداد

نشانی:………………..تلفن:…………………………….

نشانی های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشد لذا مکاتبات و ارسال مراسلات از طریق نشانی های فوق الذکر قانونی تلقی می شود و در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت…………ساعت یکدیگر را کتبا مطلع نمایند در غیر این صورت کلیه نامه ها ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی باشد.

19.امضاء طرفین قرارداد

این قرارداد در ………….بند و ………………..نسخه(جهت طرف قرارداد،دستگاه (کارفرما)، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها وسایر موارد مورد نیاز) تهیه و تنظیم شده که پس از امضای طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بود.

مهر و امضاء کارفرما مهر و امضا شرکت طرف قرارداد:پیمانکار

نمونه قرارداد انتظامات و نگهبانی

قرارداد نگهبان به شرح ذیل می باشد:

مشخصات طرفین قرارداد

1. 1 مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

1. 2 مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

2. موضوع قرارداد و محل انجام آن

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی شبانه روزی نسبت به برقراری امنیت محیطی در دفتر شرکت به آدرس …….. و محل کارخانه به آدرس ……. می باشد.

3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

3. 1 کنترل ورود و خروج پرسنل و مراجعه کنندگان از درب اصلی دفتر شرکت و نیز درب کارخانه

3. 2 نگاهبانی و حراست از محیط داخلی و جانبی کارخانه که به متراژ …… مترمربع مطابق با نقشه ها و دستورالعمل

3. 3 نگاهبانی و حراست از پارکینگ داخل کارخانه که عموما خودروهای شرکت به تعداد …… در آن پارک می باشند.

3. 4 حفظ و حراست از تأسیسات کارخانه به صورت مستمر در 24 ساعت شبانه روز

3. 5 حفظ و حراست از دفتر اصلی شرکت در ساعات اداری و خارج از ساعات اداری با حساسیت بیشتر

3. 6 دفتر اصلی شرکت دارای یک درب ماشین رو در قسمت جنوبی می باشد که می بایست به صورت گشت زنی از آن نگهبانی شود.

4. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)

4. 1 هزینه اجرای کل موضوع قرارداد که شامل خدماتی نگهبانی و حراستی می باشد، به ازای هر روز به ارزش …… ریال و در مدت یک ماه ……. ریال تعیین می گردد.

4. 2 هزینه هر واحد نگاهبانی از جمله شیفت روز و شب به تفکیک به ارزش ……. و …….. ریال تعیین می گردد.

5. شرایط پرداخت

5. 1 مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ).

5. 2 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

5. 3 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

5. 4 مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی …. می باشد).

6. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی

7. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد.

8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

9. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

10. تجهیز کارگاه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه اعم از استقرار موانع یا تابلوهای هدایت مسیر با توافق طرفین به عهده …. است.  ایشان می بایست کارگاه محل موضوع اجرای عملیات نگاهبانی را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد.

11. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و لوازم کار

پیمانکار موظف است از وضعیت نگاهبانی و تمهیدات حفاظتی و همچنین ابزارآلاتی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در محل اجرای موضوع قرارداد و یا در خارج از آن بوده و متعلق به کارفرما می باشد به نحو مقتضی نگهداری و گزارش تهیه نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

12. تعهدات پیمانکار

12. 1 پیمانکار متعهد می گردد پرسنل مورد نیاز به منظور پوشش تمام مناطق نگهبانی شرکت و دفتر را با تأمین تجهیزات نگهبانی از جمله چراغ قوه، باتوم، گاز اشک آور، بیسیم و ….. به کار گمارد.

12. 2 پیمانکار متعهد می گردد که پس از گذشت هر 24 ساعت نگهبانی گزارش مکتوب آن روز را از پرسنل خویش جمع آوری نموده و در قالب یک گزارش کلی در اختیار کارفرما قرار دهد.

12. 3 پیمانکار متعهد می گردد که پرسنل خویش کاملاً آگاه به شرح وظایف خویش بوده و از آموزش کافی در امر نگهبانی برخوردار باشند.

12. 4 پیمانکار همچنین جدای از حفظ و حراست از محیط فیزیکی شرکت و دفتر می باشد، در وهله ثانی ملزم به حفظ و حراست از اسناد و اطلاعاتی که در اختیار ایشان قرار می گیرد، باشد.

12. 5 پیمانکار متعهد می گردد که کلیه پرسنل خویش را ملبس به یونیفرمی متحدالشکل یا آرم و علائم مشخص نماید.

12. 6 چنانچه نقصان یا زیانی در اموال و دارایی های کارفرما حادث گردد، و محرز گردد که این امر ناشی از تخلف و قصور یا اهمال در کار توسط کارکنان پیمانکار بوده، ایشان مسئول جبران ضرر و زیان وارده به هر نحو مقتضی خواهد بود.

12. 7 پیمانکار موظف است شیفت نگاهبانی پرسنل خویش را پس از تأیید کارفرما به اجرا گذارد.

12. 8 حفظ راستگی ظاهری و کلامی نگاهبانان شیفت اداری در اولویت قرار دارد و هر گونه اهمال و کوتاهی از جانب ایشان، مسئولیت متوجه پیمانکار خواهد بود.

12. 9 پرسنل پیمانکار مکلف هستند که محیط یا کیوسک نگهبانی را پاکیزه نگه داشته و به افراد غیرمجاز اجازه ورود به آن محل را به هیچ وجه ندهد.

12. 10 پیمانکار موظف است در صورت اعلام عدم رضایت کارفرما از نحوه انجام وظیفه هر یک از نگهبانان نسبت به تعویض و جایگزینی فرد مزبور اقدام نماید.

12. 11 پیمانکار موظف است بنا به گستردگی کارخانه گشت های موتوری شبانه روزی ایجاد نموده و گزارش روزانه آن را در دفتر مخصوصی به ثبت برسانند.

12. 12 پیمانکار موظف است پرسنل خویش را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کلیه حقوق و مزایای قانونی آنان را از جمله عیدی، سنوات، پاداش و …. برابر قانون کار و در موعد مقرر در قرارداد فی مابین پیمانکار و پرسنل، پرداخت نماید.

12. 13 مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار و حساسیت موضوع قرارداد در گزینش شخص پیمانکار و پرسنل ایشان، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

12. 14 در صورت تعطیل نمودن فعالیت پروژه از سوی پیمانکار بنا بر حساسیت موضوع قرارداد، ایشان پیش از انجام می بایست اذن و مجوز کارفرما را اخذ نماید.

13. . تعهدات کارفرما

13. 1 کارفرما ملزم است نسبت به تهیه و پیش بینی محلی به منظور صرف غذا و استراحت پرسنل پیمانکار اقدام نماید. کیوسک نگهبانی در محل کارخانه و شرکت می بایست به رویت پیمانکار رسیده و مورد تأیید ایشان قرار گیرد.

13. 2 نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود.

13. 3 کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید.

13. 4 کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده 5 قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت های مرحله ای اهتمام ورزد.

13. 5 هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد نیاز مصرفی پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه بر عهده کارفرما می باشد.

13. 6 کارفرما از بابت موارد و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

13. 7 کارفرما موظف است در صورت لزوم سرویش بهداشتی مناسبی را به تعداد کارگران در محل کارگاه پیش بینی نماید.

14. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

15. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

16. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …….. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

17. موارد فسخ قرارداد

17. 1 انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

17. 2 عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

17. 3 تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

17. 4 تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

17. 5 غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

18. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

19. موارد متفرقه

1۹. 1 موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

1۹. 2 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

1۹. 3 موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

20. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان

نمونه قرارداد انتظامات و نگهبانی باغ

توضیح: متن زیر جهت آشنایی کلی با قرارداد مساقات است و طرفین می توانند با توجه به شرایط خود شروطی را به این قرارداد اضافه کنند.

قرارداد مساقات: قراردادی است که بین صاحب باغ و عامل جهت مراقبت و رسیدگی درختان منعقد می شود.

۱- طرفین قرارداد

طرف اول این  قرارداد(مالک)

آقای/خانم …………… فرزند……………… به شناسنامه شماره……… متولد …………  به شماره ملی …………………… تلفن ثابت…………. تلفن همراه …………… ساکن…………………………………………

۲- طرف دوم قرارداد (عامل)

که از این پس در این قرارداد عامل نامیده می شود

آقای/خانم …………… فرزند………………. به شناسنامه شماره……… متولد …………  به شماره ملی …………………… تلفن ثابت…………. تلفن همراه …………… ساکن…………………………………………

۲- موضوع مورد معامله

درختان میوه بارده  در ……… دانگ یک قطعه باغ به مساحت……… متر مربع دارای پلاک ثبتی …………………. فرعی از …………….اصلی واقع در …………………………… بخش ………… ثبتی ………… محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره …… مورخ ….  صفحه ……… جلد …… به شماره چاپی …………… صادره بنام مالک و یا مطابق سند شماره …………………… در اختیار مالک می باشد که تمامی درختان بارده آن اماده افاده محصول بوده و  شامل  انواع درخت ………، ………………… ،…………… و ……… می باشد که عامل (طرف دوم قرارداد) آن را رویت کامل نموده و از کم و کیف آن مطلع گشته و یا احاطه کامل از وجود انواع درختان میوه آن، و شرایط باغ، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله (مساقات) نمود و بر حسب اقرار مورد مساقات برای انجام مساقات قابل است.

۳- مبلغ و سهم طرفین از قرارداد مساقات

قدرالسهم  مالک از ثمره در مورد مساقات ……… درصد و حصه عامل ……………… درصد خواهد بود.

۴- مدت موضوع قرارداد مساقات

تاریخ قرارداد از ………………لغایت …… به مدت ….. سال شمسی می باشد.

۵- شروط مساقات

-حفظ و نگهداری از درختان موجود در باغ و آبیاری آن از چاه موجود و یا منبع آب …… در زمین مزبور و سم پاشی و کوددهی و بیل زدن پای درختان و نهرکنی و برداشت ثمره بعهده عامل است که باید به نحوی صورت پذیرد که یک باغبان در دید عرف و به شکل امین دلسوزی و در زمان مناسب ان را انجام می دهد .

-هزینه های ناشی از تعمیرات مربوط به استخر خزانه آب و همچنین تعمیر موتور پمپ موجود برای آبیاری از چاه آب حفر شده در زمین مرقوم و تعمیرات مربوط به مخزن هوایی آب و همچنین همه هزینه هایی که برای نگهداری اصل باغ مورد نیاز است برعهده ا مالک است.

-عامل متعهد است علاوه بر تسلیم به موقع حصه مالک در هر برداشت ثمره به نسبت هر هکتار ………… ثمره سالیانه را به مالک تحویل و تسلیم نماید.

-عامل مکلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذکوره مالک به اضافه حصه مندرج در شرط سوم را حداکثر ظرف مدت پنج روز در محل اقامت مزبور مالک تحویل و تسلیم نماید.

-هزینه های حکم تا محل اقامت مالک در خصوص تحویل حصه های مذکور مالک نیز با عامل می باشد.

-چنانچه بنابر هر دلیل عامل در اثناء یا در ابتدای مساقات عمل مساقات را ترک کند و یا آنکه مالک در تادیه هزینه ها مندرج در شرط دوم کوتاهی و امتناع ورزد عقد این مساقات قابل فسخ خواهد بود.

-در صورتی که در اثناء مساقات و قبل از ظهور ثمره این مساقات فسخ گردد مالک حق دارد عمل را به کسی دیگر محول نماید که بجای عامل آنرا بجا آورد و هزینه های مربوط را مالک از عامل دریافت خواهد نمود و عامل مستحق المثل خواهد بود.

-هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوی عامل در مساقات ثمره کم شود یا ضرر دیگر متوجه مالک گردد عامل ضامن تسلیم تفاوت خواهد بود.

-هر آینه بنا به جهات مختلفه مساقات بعد از ظهور ثمره فسخ شود بر طبق ماده ۵۳۹ قانون مدنی با توجه به ماده ۵۴۵ همان قانون به این عبارت:«ماده ۵۳۹ قانون مدنی»: هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک باخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که بصحه مقرر طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.

«ماده ۵۴۵ قانون مدنی»: مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شریک نماید. که برای طرفین مشخص است عمل خواهد شد.

-عامل حق دارد از محل حصه خود برای مساقات حداکثر با یک نفر شریک شود بدون آنکه شریک حق تصرف یا قبض مورد مساقات را داشته باشد و به عبارت دیگر عامل حق انتقال مساقات یا تسلیم زمین و درختان مورد مساقات را به هیچ صورت ولو بصور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارد.

-در پایان مدت یا لدی الفسخ عامل متعهد و ملتزم به تحویل مورد مساقات و بالتبع آن زمین مربوطه به مالک می باشد در صورت بروز اختلاف فی مابین، دادگاه بین طرفین صالح است

۶- سایر شروط

(طرفین می توانند با توجه به شرایط خاص خود شروطی را به این قرارداد اضافه کنند)

این سند در ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظیم و مبادله گردید.

محل امضاء مالک                                      محل امضاء عامل

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دانیال شهرتی
دانیال شهرتی
2 سال قبل

عالی دستتان درد نکنه

شماره تماس:
9199124892