لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها


در این مقاله به مطالبی درباره ی نمونه قرارداد پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها پرداخته شده است.

نمونه قرارداد پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها

نمونه قرارداد پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها

قرارداد پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها

1. نام دستگاه(کارفرما).....................

2.نام نماینده دستگاه:...............................

3. سمت نماینده دستگاه:..........................

4. نام شرکت(طرف قرارداد)

شماره ثبت شرکت..........................تاریخ ثبت شرکت..........................

5.شماره و تاریخ تعیین صلاحیت شرکت

شماره: ..........................تاریخ: ..........................توسط: ..........................

6.نام نماینده شرکت طرف قرارداد

......................................................

7. سمت نماینده شرکت طرف قرارداد

..............................................................

8. شماره و تاریخ صورتجلسه تشریفات مناقصه

شماره: ..........................تاریخ: ..........................

*دلایل ترک مناقصه: ..........................

9. موضوع قرارداد

* کنترل ورود و خروج خودروها.

* کنترل ورود و خروج افراد.

* حفظ و حراست از اموال دولتی و ساختمان های اداری و سایت قرنطینه بعد از ورود، انبار سموم و ملزومات اداری.

* حفظ و حراست از گلخانه های مستقر در محوطه(لوازم –کشت)

* حفظ و حراست از خودروهای پارک شده در پارکینگ های اداری و منازل سازمانی.

* جلوگیری از تردد افراد متفرقه در محوطه منازل سازمانی-اموال انبارها.

*حفظ و حراست از اموال و شخصی در محوطه منازل سازمانی-اموال انبارها.

* حفظ و حراست از ماشین آلات و تراکتورهای موجود درمزارع و باغات و ماشین آلات و محیط اداری.

* حفظ و حراست از گیاهان زراعی و باغی کشت شده در مزرعه از کاشت تا برداشت.

* حفظ و حراست از چاه های آب موتورخانه موجود.

* حفظ و حراست از سیستم های تاسیساتی مستقر در............

* حفظ و نگهداری از درختان موجود.

* حفظ و نگهداری از محصول درختان.

9-1.نوع کار: خدمات نگهبانی و حفاظت و نگهداری

9-2: نوع کار: سایت براساس پیوست شماره 1

9-3. حجم کار: تمام وقت شبانه روزی

9-4. کیفیت کادر: کلیه تجهیزات مورد لزوم نگهبانی و حفاظت

9-5:سایر:................

10. مدت انجام قرارداد

نمونه قرارداد پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها

مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ امضاء به مدت: ..........................تاریخ شروع: ..........................

تاریخ خاتمه: ..........................

11. مبلغ قرارداد

11-1. ارزش هر واحد کار..........................ریال

11-2. کل مبلغ قرارداد..........................ریال

12. نحوه پرداخت

* پرداخت از کسر کلیه کسورات قانونی و اقساط پیش پرداخت

*پرداخت براساس تائید کارفرما در پایان هر ماه به میزان ..........................(در مرحله) مرحله به شرح زیر صورت می گیرد.

12-1. پیش پرداخت ندارد

12-2 پرداخت ماهیانه به مبلغ..........................ریال در پایان هر ماه پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت است.

12-3. سایر اشکال پرداخت(در صورت توافق)

12-4. مبالغ پرداختی در وجه حساب بانکی اعلام شده بنام شرکت طرف قرارداد محقق می گردد.

13. روش قرارداد

13-1. کارفرما می تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان و حجم کار با اعلان به شرکت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا..........................% کاهش یا افزایش دهد.

13-2 کارفرما می تواند در صورت دارا بودن مستخدم رسمی در خدمات موضوع قرارداد با توافق شرکت طرف قرارداد اجازه استفاده از این نیروها را با کاهش مبلغ قرارداد (حداقل به میزان حقوق و مزایای افراد مذکور) به شرکت طرف قرارداد اعطا نماید.

13-3.کارفرما می تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی ،شرایط اختصاصی را که لازم می داند به این قرارداد الحاق نماید.

با ثبت بزرگ ایلیا همراه باشید.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

14. تعهدات کارفرما

نمونه قرارداد پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها

14-1. کارفرما یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی های لازم کتباً به شرکت طرف قرارداد معرفی نماید.

14-2. کارفرما موظف است هزینه های انجام خدمات را طبق قرارداد راس موعد از محل اعتبارات تخصیص یافته،پرداخت نماید.

14-3. کارفرما متعهد می شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار دهد.

14-4.کارفرما متعهد است برای فسخ قرارداد حداقل ........ماه قبل از فسخ موضوع را کتباً به پیمانکار اطلاع دهد.

14-5. کارفرما مکلف است ضمانت حسن انجام کار واجرای کلیه تکالیف قانونی و هر نوع پاسخگویی به مراجع ذیربط را از شرکت طرف قرارداد اخذ نماید.

14-6. کارفرما متعهد است نسبت به واریز مالیات متعلقه به حساب های مربوط در راس موعد مقرر با عنایت به ابلاغ تخصیص اقدام لازم معمول دارد.

15. تعهدات شرکت طرف قرارداد

نمونه قرارداد پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها

15-1. شرکت طرف قرارداد یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی نماید.

15-2. شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد نیروی انسانی واجد شرایط، امکانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد.

15-3. شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی که به تائید کارفرما می رساند انجام دهند.

15-4.شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد.

15-5. شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیات های حل اختلافات کارگری وسایر تعهدات قانون کار را به عهده گیرد.

15-6. شرکت طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلا یا جزئا (اعم از حقیقی یا حقوقی )ندارد.

15-7. هرگونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد می بایستی ظرف مدت ............روز کتبا به کارفرما اعلام گردد.

15-8. شرکت طرف قرارداد مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تائید سازمان تامین اجتماعی رسیده است به کارفرما ارائه نماید.

15-9. در صورت فسخ قرارداد، تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده شرکت طرف قرارداد می باشد.

15-10. شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد برای نیروی انسانی شرکت در موارد ضروری که به سلامت افراد مربوط است کارت سلامت و بهداشت ارائه نماید.

15-11. شرکت متعهد می گردد آموزش های تخصصی و حرفه ای لازم را به کارکنان خود(جهت واگذاری کار)ارائه نماید.

15-12. ضمانت حسن رفتار و اخلاق کارکنان و کیفیت انجام کارکنان به عهده شرکت است و شرکت در مقابل دستگاه پاسخگوست.

15-13. شرکت طرف قرارداد موظف به رعایت نظام های جاری دستگاه حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد.

15-14. به منظور حسن اجرای قرارداد طرف قرارداد موظف است به میزان........% مبلغ قرارداد ضمانت نامه معتبر و قانونی بسپارد.

15-15. کلیه کارکنان شرکت دارای یونیفرم و لباس متحدالشکل جهت انجام خدمات نظافتی و امور سرویس دهی آبدارخانه و فضای سبز و دارای کارت شناسایی منقوش به مهر شرکت پیمانکار می باشد.

15-16. لوازم مورد نیاز بخش کشاورزی وباغبانی موضوع قسمتی از قرارداد فضای سبز به عهده پیمانکار می باشد.

15-17. هزینه کارکنان تحت پوشش شرکت و ایاب و ذهاب آنان با پیمانکار می باشد و در صورت استفاده مبلغ تمام شده که مورد تائید کارفرما باشد ازسر جمع مبلغ دریافتی ماهیانه پیمانکار کسر می گردد.

15-18. چنانچه ضرر و زیان و نقصانی در اموال و دارایی های کارفرما بروز نماید و مجوز گردد که این امر ناشی از تخلف ویا قصور و اهمال در کار توسط کارکنان پیمانکار بوده، پیمانکار مسئول جبران ضرر وزیان وارده به هر نحو مقتضی خواهد بود.

15-19. کارفرما در صورت مشاهده هر گونه نقص یا قصور در ارائه موضوع قرارداد پس از یکبار تذکر شفاهی در صورت تکرار نسبت به کسر مبلغی که توسط کارفرما تشخیص داده می شود از محل مطالبات پیمانکار راساً اقدام می نماید.

15-20 با توجه به اینکه اعتبارات این قرارداد از محل اعتبارات دولت می باشد چنانچه به هر علتی تاخیر در پرداخت صورت وضعیت شرکت حادث گردد شرکت تعهد می کند توانایی پرداخت حداقل 3 ماه حقوق پرسنل خود را داشته باشد.

16.نظارت

نمونه قرارداد پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها

16-1. کارفرما موظف است حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد (حقیقی یا حقوقی) واجد شرایط را که صلاحیت آنان به تائید بالاترین مقام دستگاه رسیده است، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفی نماید.

16-2. کلیه پرداخت ها به طرف قرارداد با تائید ناظر یا ناظرین صورت می گیرد.

16-3. نظارت براجرای تعهدات قانونی شرکت و کارکنان متبوع آنها با ناظر است

16-4.ناظر برکلیه کارکنان و واحدها معرفی می شود تا برحسن اجرای قرارداد توسط شرکت و کارفرما نظارت نماید و مشکلات به ناظر منعکس می گردد.

16-5. ناظر باید مکانیزم اجرایی نظارت را با توجه به شیوه های علمی و مدیریتی مبتنی برنظر سنجی پیش بینی و اعمال نماید.

16-6. در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که شرکت کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه کار قصور ورزیده ویا به هردلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز می زند، حق دارد در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت(طبق مقررات مزبور) وجایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و شرکت حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

17.شرایط عمومی قرارداد

نمونه قرارداد پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها

17-1. کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت درزمینه قانون کار،قانون تامین اجتماعی وسایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی وسایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصلاح هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

17-2. کارفرما حق هرگونه دخالتی در امور داخلی شرکت قرارداد را نظیر معرفی کارکنان، نحوه مدیریت و.........از خود سلب می نماید.

17-3. در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر، طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد.

- در مرحله اول.................درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود.

- در مرحله دوم...................درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود.

- در مرحله سوم...................درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود.

- در مرحله چهارم چهارم موضوع در کمیته ای با حضور نمایندگان کارفرما، ناظر بررسی و تصمیم گیری می شود، حکم تصمیمات کمیته لازم الاجرا است.

17-4. در صورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی طرف قرارداد، دستگاه می تواند به میزان درصدی از مبلغ قرارداد از محل طلب ها ضمانت ها و سپرده های شرکت جبران خسارت نماید.

17-5. هرگونه قرارداد که نتیجه آن بکارگیری نیروی انسانی باشد ممنوع است.

18. نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات

18-1. نشانی کارفرما

نشانی:............................تلفن:...............................

18-2:نشانی شرکت طرف قرارداد

نمونه قرارداد پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها

نشانی:....................تلفن:..................................

نشانی های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشد لذا مکاتبات و ارسال مراسلات از طریق نشانی های فوق الذکر قانونی تلقی می شود و در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت............ساعت یکدیگر را کتبا مطلع نمایند در غیر این صورت کلیه نامه ها ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی باشد.

19.امضاء طرفین قرارداد

نمونه قرارداد پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها

این قرارداد در .............بند و ....................نسخه(جهت طرف قرارداد،دستگاه (کارفرما)، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها وسایر موارد مورد نیاز) تهیه و تنظیم شده که پس از امضای طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بود.

مهر و امضاء کارفرما مهر و امضا شرکت طرف قرارداد:پیمانکار

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

 

نمونه قرارداد پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها

 

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

قرارداد پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

قرارداد پیمانکاری جمع آوری زباله شرکت ها در سطح وسیع

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی پیمانکاری جمع آوری زباله شرکت ها در سطح وسیع وبزرگ - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران...

نمونه قرارداد مشارکت احداث کارخانه

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشارکت احداث کارخانه - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد بارگیری و حمل به محل انبار کارفرما

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه بارگیری و حمل به محل انبار کارفرما(حمل و نقل کالای دریایی) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پیمانکاری نقشه برداری GPS

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی پیمانکاری نقشه برداری GPS -خدمات قابل ارائه مجموعه ایلیا تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد پخش آگهی تبلیغات(تلویزیونی-تصویری)

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه پخش آگهی تبلیغات(تلویزیونی-تصویری) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک..

نمونه قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی

دانلود نمونه قراراد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری گاز کشی مسکونی - این قرارداد فی مابین شرکت..............به مدیریت ..............شماره ثبت.............

نمونه قرارداد داکت کشی، کابل کشی،و پشتیبانی شبکهLAN

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه پشتیبانی داکت کشی، کابل کشی، خدمات نگهداری و پشتیبانی شبکهLAN - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید