جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون

قرارداد فروش نرم افزار

نمونه قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون را به صورت تخصصی و حقوقی می توانید با مشاوره رایگان مجتمع ثبتی ایلیا دریافت و آن را تنظیم کرده و برای عقد قرارداد ارائه کنید . در ادامه نکات حقوقی را به شما ارائه می دهیم. با ما همراه باشید.

نمونه قرارداد فروش نرم افزار

ماده1. طرفین قرارداد

این قرارداد فیمابین موسسه ………… به شماره ثبت ……. به نشانی: …….. به نمایندگی آقایان ……. (مدیر عامل) و ………… (عضو هیات مدیره)، که در این قرارداد «کارفرما» نامیده می شود از یک طرف؛ و شرکت ……. به شماره ثبت …………..به نشانی :…………. به نمایندگی آقای ……. مطابق روزنامه رسمی شماره ……… مورخ ………… که در این قرارداد «پیمانکار» نامیده می شود از طرف دیگر؛ به شرح مواد ذیل که مورد توافق طرفین قرار گرفته منعقد گردید.

ماده2. موضوع قرارداد

قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون

2-1. فروش یک نسخه نرم افزار اتوماسیون……..کاربره کاملا مبتنی بر وب (نگارش 3) تولید شده در شرکت…..که در این قرارداد «سیستم» نامیده می شود به شرح قابلیت های مندرج در پیوست 1 قرارداد شامل اجزای:

* سیستم گردش الکترونیکی مکاتبات

* مدیریت متمرکز امنیتی و کاربران GAAS

2-2. نصب نرم افزار با معماری اجرایی متمرکز روی دو دستگاه سرور(Application Server,Database Server) و تحویل لوح فشرده نرم افزار

2-3. آموزش نرم افزار(به…..فراگیر براساس شرح خدمات مندرج در پیوست 3)براساس:

* عناوین قابلیت ها و کارکردهای سیستم

* برنامه زمان بندی اجرای عملیات

* آموزش های سیستم

* شرح خدمات پشتیبانی

* تعرفه خدمات پشتیبانی افزون برتعهدات قرارداد

* تجهیزات موردنیاز و بستر شبکه برای استقرار سیستم

* ضوابط تبادل الکترونیکی مکاتبات پروتکلECE

ماده3. مدت و محودوه قرارداد

قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون

مدت زمان انجام خدمات موضوع قرارداد ……….ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد ازطرف کارفرما ومطابق با برنامه زمان بندی………قرارداد است.

تبصره. در صورت توافق طرفین مدت قرارداد قابل تمدید می باشد.

محدوده این قرارداد …………(به نشانی مذکور درماده یک قرارداد) وکاربران سیستم از کارکنان مستقر در این ساختمان می باشند.

ماده4. مبلغ قرارداد

قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون

مبلغ کل قرارداد با احتساب سه درصد مالیات برارزش افزوده معادل…….شامل دو بخش زیر می باشد که به شرح ماده پنج پرداخت می گردد.

4-1. مبلغ………ریال ،بابت فروش نرم افزارموضوع قرارداد

4-2. مبلغ……بابت سه درصد مالیات برارزش افزوده

ماده5. نحوه پرداخت

قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون

5-1……………درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت همزمان با انعقاد ومبادله قرارداد، در مقابل دریافت ضمانت پیش بینی شده در ماده دوازده قرارداد، به پیمانکار پرداخت می گردد.

5-2………..درصد مبلغ قرارداد پس از تکمیل فاز اول قرارداد………و تائید نماینده کارفرما

5-3. ……………درصد مبلغ قرارداد پس از تکمیل فاز دوم قرارداد………….و تائید نماینده کارفرما

5-4. ………..مبلغ قرارداد پس از تکمیل فاز سوم قرارداد…………….و تائید نماینده کارفرما

تبصره.از حق الزحمه پیمانکار در خصوص نصب و آموزش و خدمات، پنج درصد بابت علی الحساب مالیاتی و پنج درصد بابت حق بیمه کسر خواهد شد. اصل فیش های مالیاتی مکسوره واریزی به حساب دارایی به پیمانکار تحویل خواهد شد.

همچنین پرداخت پنج درصد حق بیمه و قسط آخر منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی می باشد.

قرارداد فروش نرم افزار

ماده6.تعهدات کارفرما

قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون

6-1………به عنوان نماینده کارفرما برای نظارت براجرای موضوع قرارداد می باشد.

6-2. کارفرما مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات و مدارک مورد نیاز را برای پیمانکار فراهم نموده و مجوزهای لازم را برای ورود و خروج و استقرار در محل ساختمان سازمان فراهم نماید.

6-3. کارفرما موظف است نظر خود را در خصوص گزارش کارهای هر مرحله که توسط پیمانکار ارائه می شود حداکثر تا……….روز کاری پس از تاریخ تحویل گزارش، اعلام نماید.

تبصره.در صورتی که ظرف مهلت مقرر، نماینده کارفرما نظر خود را در خصوص گزارش مزبور اعلام نکند، گزارش کار مزبور تائید تلقی می گردد.

6-4. کارفرما متعهد است باآگاهی از الزامات و توصیه های مندرج در …………قرارداد نسبت به تامین به موقع آنها اقدام نموده و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه را در موعد مقرر فراهم نماید تا برنامه زمان بندی پروژه با وقفه مواجه نگردد.

6-5. هریک از پرداخت های مورد تائید توسط نماینده کارفرما حداکثر ظرف مدت…….روز از تاریخ تائید پرداخت می گردد.

6-6. تهیه و استقرار تجهیزات مورد نیاز اجرای سیستم موضوع قرارداد طبق برنامه زمان بندی مورد توافق کتبی

6-7. الزام کارکنان به فراگیری آموزش های سیستم وبکارگیری آن پس از استقرار کامل سیستم موضوع قرارداد وآموزش آن.

ماده7. تعهدات پیمانکار

قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون

7-1.پیمانکار تعهد می نماید تمام مساعی خود را در جهت انجام موضوع قرارداد با بکارگیری بهترین روش ها و رعایت استانداردهای پیاده سازی سیستم مطابق با شرایط مندرج در قرارداد وضمایم آن به کار بندد.

7-2. پیمانکار مکلف است…………….نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت انجام هماهنگی لازم برای انجام موضوع قرارداد به کارفرما معرفی نماید.

7-3. پیمانکار متعهد است از نیروی انسانی متخصص ودارای صلاحیت کافی ولازم مربوط به موضوع قرارداد، استفاده نموده و در صورت به کارگیری کارشناسان خارجی، نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

7-4. پیمانکار متعهد به رعایت کامل مقررات داخلی کارفرما بوده و مسئولیت ناشی از نقض مقررات مزبور را به عهده می گیرد.

7-5. پیمانکار مباشرتاً مکلف به اجرا و انجام موضوع قرارداد بوده و حق واگذاری موضوع قرارداد را به غیر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، جزئاً یا کلاً بدون اجازه کتبی کارفرما ندارد.

7-6. پیمانکار اقرار می نماید توان فنی و تخصصی جهت انجام موضوع قرارداد را دارا می باشد.

7-7. پیمانکار موظف است کلیه مجوزهای لازم و مقتضی برای انجام موضوع قرارداد را از مراجع ذیصلاح وذیربط اخذ نماید.

7-8. ارائه خدمات پشتیبانی به مدت یک…….شمسی از تاریخ نصب سیستم مطابق با شرح خدمات………….قرارداد.

7-9. پیمانکار موظف است کلیه موارد متعهد شده در قرارداد را به انجام برساند و تائید نماینده کارفرما را اخذ نماید.

ماده8. سایر تعهدات

قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون

8-1. پیمانکار در تمام موضوعات تخصصی و کاری پروژه به عنوان…….مشاور …………..کارفرما عمل کرده و تمامن تجارب و امکانات فنی و تکنیکی و مهارت هایی را که به طور معمول برای عرضه بهتر خدماتی که در آن اشتغال دارد ومورد نیاز می باشد را فراهم خواهد نمود.

8-2. مدیران ستادی پیمانکار، کارشناسان دائم و کارشناسانی که به طور موقت با پیمانکار همکاری می کنند یا رعایت بند 7-5-را به ثالث ندارد. همگی تمام مسئولیت ها و وظایف خود را با بکارگیری استاندارهای فنی به انجام می رسانند.

8-3.پیمانکار این امکان را فراهم خواهد آورد تا در هر زمان که کارفرما ضروری تشخیص دهد، بتواند نسبت به حضور در محل انجام فعالیت های موضوع قرارداد اقدام نماید. کارفرما این حق را خواهد داشت که در هر لحظه نسبت به چگونگی انجام کار، نظارت حضوری داشته باشد.

8-4. پیمانکار موظف است ظرف مدت…….هفته پس از ابلاغ قرارداد با انجام هماهنگی های لازم با کارفرما، نحوه اجرای پروژه، سازمان و تیم کارشناسی در نظر گرفته برای تامین خدمات مورد نیاز پروژه را در قالب طرح مدیریت پروژه به رویت و تحویل کارفرما برساند.

8-5. هرگاه پیمانکاران دیگری در حال انجام کاری با کارفرما باشند که به موضوع این قرارداد ربط پیدا می کند پیمانکار متعهد است با توجه به تجارب قبلی خود برای یکپارچه سازی سیستم ها با پیمانکاران دیگر تبادل نظر نماید.

8-6. در صورت نیاز به اعمال تغییرات ویا توسعه سیستم موضوع قرارداد، این اقدام با استفاده از ماده 9قرارداد مربوط به افزایش شرح خدمات قرارداد وبا توافق طرفین انجام می شود.

8-7. پیمانکار موظف است از طریق گزارش های پیشرفت کار(نحوه وزمان ارائه این گزارش ها در طرح مدیریت پروژه مشخص می شود)، کارفرما را از اقدامات انجام شده و پیشرفت و تاخیرات احتمالی پروژه در صورت وجود تاخیر، از راهکارهای توصیه شده به جهت مقابله با آن تاخیر، مطلع نماید.

ماده9. تغییرات در شرح خدمات

قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون

در صورت درخواست کتبی کارفرما مبنی برکاهش یا افزایش شرح خدمات قرارداد، زمان و مبلغ قرارداد حداکثر تا………درصد کاهش یا افزایش می باشد. در چنین حالتی طرفین، موضوع را مشترکا مورد تبادل نظرقرار داده تا راه حل مناسبی برای تغییر در چارچوب های تنظیم شده برای زمان و مبلغ قرارداد که طرفین روی آن توافق کرده اند، بیابند.

ماده 10. جریمه تاخیر

قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون

10-1. تاخیرات پیمانکار

اگر پیمانکار نتواند انجام تعهدات موضوع پیمان را مطابق با برنامه زمانی مشخص شده در ماده3 ……..قرارداد تکمیل نماید کارفرما می تواند مبلغی معادل……….درصد ……….% مبلغ آن مرحله از پیمان را به ازای هر………….تاخیر به عنوان جریمه محاسبه نماید تا…….% زمان هر مرحله به عنوان زمان مجاز تاخیردر نظر گرفته می شود که مشمول کسر جریمه می باشد و چنانچه جمع کل زمان تاخیر پیمانکار به ……% زمان مندرج درماده………..برسد، کارفرما می تواند قرارداد را بدون هیچ گونه پرداختی به پیمانکار وبدون توجه به ادعای غرامت فسخ کرده …………..و تضمین حسن انجام تعهد……..را به نفع خودضبط نماید.

10-2. تاخیرات کارفرما

قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون

چنانچه به علت قصور کارفرما(به تائید کتبی خود کارفرما) تاخیری در کار پیمانکار ایجاد گردد،کارفرما موظف است که به ازای هر………تاخیر………..روز به زمان پروژه افزوده و مبلغی(به میزان هزینه روزانه پیمانکار) به وی پرداخت نماید.

ماده11. فسخ قرارداد

قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون

11-1. کارفرما حق فسخ قرارداد را در موارد ذیل بدون اخطار کتبی قبلی دارد:

11-1-1: انحلال یا ورشکستگی شرکت پیمانکار

11-1-2. انتقال و واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون اخذ موافقت و اجازه کتبی کارفرما

11-2. کارفرما حق فسخ قرارداد را در موارد ذیل یا اخطار کتبی قبلی دارد:

11-2-1. عدم رعایت هریک از مفاد و بندهای قرارداد که برای پیمانکار ایجاد تعهد نموده است.

11-2-2. تاخیر در انجام موضوع قرارداد فراتر از 25% زمان انجام قرارداد.

تبصره. در صورتی فسخ قرارداد توسط کارفرما،مطالبات پیمانکار پس از کسر جرایم، خسارات احتمالی، کسور قانونی و مطالبات احتمالی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده12. تضامین

قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون

پیمانکار متعهد است نسبت به ارائه تضمین زیر، اقدام مقتضی معمول دارد.

12-1. تضمین پیش پرداخت: این تضمین در قبال دریافت پیش پرداخت به همان مبلغ و درقالب وجه الضمان مورد قبول کارفرما از جانب پیمانکار به کارفرما ارائه می گردد.

12-2. تضمین حسن انجام تعهد: پیمانکار متعهد به ارائه تضمین مورد قبول کارفرما برای اجرای تعهد معادل ……..ریال ظرف مدت یک هفته پس از امضاء و مبادله نسخ قرارداد می باشد.

تبصره. تضمین پیش پرداخت پس از انجام فازهای 1و2و3 قرارداد به پیمانکار، مسترد می گردد تضمین حسن انجام تعهد پس از انقضای دوره پشتیبانی وبه شرط رضایت کارفرما به پیمانکار مسترد می گردد.

ماده13.فورس ماژور

قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون

در صورت بروز هریک از مصادیق فورس ماژور برابر حقوق ایران در صورتی که انجام و اجرای موضوع قرارداد برای یکی از طرفین غیرممکن گرد، قرارداد فسخ شده تلقی و طرفین مکلف به تسویه حساب های فیمابین می باشند.

در صورتی که عامل فورس ماژور قبل از انقضاء مدت قرارداد رفع گردد، در صورت تراضی طرفین به ادامه اجرای قرارداد، تعهدات طرفین به قوت خود باقی و پیمانکار مکلف به ادامه اجرای قرارداد می باشد.

ماده14. حقوق قراردادی وراز داری

قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون

14-1. پیمانکار کلیه اطلاعات ، مدارک و اسناد دریافتی از کارفرما وبه طور کلی هر سند عادی یا رسمی مربوط به قرارداد را محرمانه تلقی نموده و پس از انجام قرارداد به طور کامل به کارفرما تحویل می نماید و بدون اجازه کتبی کارفرما حق ندارد آنها را در اختیار هیچ شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد.

14-2. کلیه اسنادی که در ارتباط با موضوع قرارداد از طرف پیمانکار به کارفرما تحویل می شود، فقط برای استفاده کارفرما و درچارچوب قرارداد بوده و غیرقابل واگذاری به غیر، از جانب کارفرما می باشد. البته در مورد اسنادی که انحصاراً برای کارفرماتولید می شود کارفرما مالک آن بوه و مشمول این بند نمی باشد.

اتوماسیون آنلاین ورود و خروج

ماده15. دستگاه نظارت

قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون

نظارت براجرای تعهدات پیمانکار به عهده نماینده موسسه می باشد که اهم وظایف ناظر عبارتند از:

15-1: نظارت برنحوه انجام کار وتعهدات توسط پیمانکار

15-2. تائید کتبی خدمات و فعالیت های نهایی انجام شده توسط پیمانکار در هر مرحله حداکثر تا…………روز پس از دریافت گزارش انجام کار.

15-3. جمع آوری نظرات کلیه عوامل کارفرما(که به این پروژه مربوط می شوند) و انعکاس آنها به پیمانکار و پیگیری انجام امور و اصلاحات نهایی لازمه در فرآورده های قرارداد

15-4. نظارت مستمر تا تحویل نهایی تعهدات پروژه واتمام قرارداد

15-5. عرضه طرح نظارت پروژه

15-6.برپایی سایت آزمایشی و انجام تست های لازم قبل از استقرار نرم افزار در سایت واقعی کارفرما

ماده16. حل اختلاف

قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد قرارداد یا اجرای آن وهرگونه اختلاف دیگر، طرفین بدواً ازطریق مذاکره دوستانه نسبت به حل و فصل آن اقدام ودر صورت عدم توافق از طریق ارجاع امر به هیئت داوری برای طرفین لازم الاجرا و قطعی است.

ماده17. اقامتگاه

قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون

نشانی مندرج در صدر قرارداد اقامتگاه قانونی طرفین محسوب گردیده و در صورت تغییر آن، هریک از طرفین قرارداد مکلف به اعلام مراتب ظرف مدت……….هفته از تاریخ تغییر اقامتگاه به طرف دیگر بوده، در غیراین صورت نشانی مذکور به عنوان اقامتگاه قانونی تلقی می گردد.

ماده18و اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد

قرارداد فروش نرم افزار اتوماسیون

این قرارداد براساس مواد 10و219 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان معتبر، لازم الوفاء و لازم الاجراء می باشد؛ همچنین قرارداد حاضر در……..ماده و…..تبصره بین طرفین امضاء و مبادله گردید، همه نسخ نیز دارای اعتبار یکسان می باشند.

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها