جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نامه درخواست دستگاه atm

درخواست دستگاه atm

در صورتی که نیاز به مشاوره در خصوص ارائه درخواست دستگاه atm دارید مجتمع حقوقی و ثبتی ایلیا راهنمای تخصصی شما خواهد بود. در این زمینه می توانید به متن زیر نیز مراجعه کنید و نمونه قرارداد را از کارشناسان دریافت کنید.

نمونه نامه درخواست دستگاه atm

درخواست نامه نصب دستگاه خودپرداز باید از طریق بانک انجام شود و با برآورد های لازم در این زمینه می توان اقدام به فراهم آوردن آن کرد.

طرفین قرارداد نامه درخواست نصب دستگاه خودپرداز

این قرارداد در تاریخ ……………….فیمابین موسسه …………….. به عنوان خریدار به نشانی …………………………. خیابان …………. پلاک ……. واحد ………… که در این قرارداد «موسسه»نامیده می شود با نمایندگی آقای ……………. به سمت مدیریت عامل …………………. و آقای ………………. به عنوان عضو هیئت مدیره از یک طرف و شرکت خدمات …………….. به عنوان فروشنده به شماره ثبت …………………. به نشانی: ……………….. شماره …………، ساختمان …………….. تلفن ……………….. دورنگار ……………. با نمایندگی صاحبان امضاء مجاز شرکت که مجاز به امضاء قرارداد ها و اسناد اوراق تعهد آور می باشند، به عنوان فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات پس از فروش آن که در این قرارداد «شرکت » نامیده می شود از طرف دیگر، برابر شرایط و توافقات ذیل منعقد می گردد.

ماده 2.موضوع قرارداد

عبارت است از فروش، تحویل، نصب و راه اندازی فیزیکی، آموزش و پشتیبانی ………….(دوره گارانتی) …………….. دستگاه خودپرداز ……………..مدل ………….. دیواری ساخت شرکت…….ویک دستگاه خودپرداز……….مدل………..سالنی بر اساس پیشنهاد شماره ……….. مورخ …….. شرکت که به اطلاع و رؤیت مؤسسه رسیده و مؤسسه موافقت خود را طبق نامه شماره ……………. مورخ …………به شرکت اعلام نموده، بدیهی است که دستگاه های موضوع قرارداد بایستی بر اساس مندرجات و مشخصات فنی قید شده …………… تحویل گردد.

ماده 3. مبلغ قرارداد

3-1 . مبلغ کل قرارداد ………………. ریال به شرح زیر می باشد:

الف) بهای هر دستگاه خودپرداز دیواری مدل ……………… با مشخصات مندرج در قرارداد از قرار……………….. ریال و جمعا بهای ……………. دستگاه معادل ………………. ریال می باشد.

ب) بهای یک دستگاه خودپرداز سالنی مدل ……………… با مشخصات مندرج در قرارداد از قرار ………… ریال می باشد.

3-2. هزینه ساخت پایه فلزی برای هر دستگاه خودپرداز دیواری موضوع قرارداد معادل …………….. ریال و برای …………….. دستگاه خودپرداز دیواری موضوع قرارداد معادل ……………… ریال می باشد.

3-3. هزینه ساخت پایه فلزی یک دستگاه خودپرداز سالنی موضوع قرارداد معادل ………………. ریال می باشد.

3-4. هزینه ایجاد دریچه و آماده سازی محل برای هر دستگاه خودپرداز دیواری موضوع قرارداد معادل ……………. ریال و جمعا هزینه آماده سازی ……………. دستگاه خودپرداز دیواری موضوع قرارداد مبلغ …………… ریال می باشد.

3-5. هزینه نصب فیزیکی و تراز در محل استقرار برای هر دستگاه خودپرداز دیواری و سالنی موضوع قرارداد معادل …………. ریال و جمعاً هزینه نصب فیزیکی …………… دستگاه خودپرداز موضوع قرارداد مبلغ …………….. ریال است.

3-6. هزینه حمل هر دستگاه خودپرداز به محل نصب در ………….. معادل ……………… ریال و هزینه حمل ………………. دستگاه خودپرداز در ………… جمعا مبلغ ………… ریال می باشد.

3-7. هزینه حمل یک دستگاه خودپرداز به محل نصب در شهرستان معادل ………….. ریال می باشد. بدیهی است هزینه جابجایی مجدد به عهده مؤسسه می باشد.

3-8. بدیهی است …………. درصد (…………….. %) مبلغ هر صورتحساب بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ صورتحساب افزوده خواهد شد.

ماده 4. شرایط پرداخت مبلغ قرارداد

4-1. موسسه مبلغ کل بهای ………….. دستگاه خودپرداز موضوع قرارداد برابر با ………… ریال را پس از امضای قرارداد و تأیید صحت و سلامت تجهیزات و دستگاه های موضوع قرارداد از سوی دستگاه ناظر در محل انبار شرکت، و در قبال دریافت یک برگ …………….. معادل بهای کل ……………… دستگاه موضوع قرارداد با رعایت ماده 6 قرارداد، به شرکت پرداخت خواهد نمود. بدیهی است پس از تحویل قطعی کلیه دستگاه های موضوع قرارداد در …………. و تأیید دستگاه ناظر، چک مورد نظر به شرکت مسترد خواهد شد.

4-2. مؤسسه سایر مبالغ و هزینه های مندرج در بندهای ماده 3 را پس از انجام امور مربوط وبا ارائه صورتحساب از سوی شرکت و پس از تأیید نماینده مؤسسه و کسر کسورات متعلقه قانونی به شرکت پرداخت نماید.

ماده 5. دستگاه ناظر

…………… موسسه، به منظور انجام هماهنگی و تأیید اقدامات شرکت، به عنوان نماینده موسسه و دستگاه ناظر معرفی می گردد. بدیهی است که شرکت در راستای انجام اقدامات و تعهدات خود مکلف به انجام هماهنگی های لازم با نماینده مؤسسه می باشند.

ماده 6. تضمین حسن انجام تعهدات

مؤسسه معادل ……………… % از مبلغ بند 3-1 و همچنین …………….. % هر صورتحساب شرکت را به عنوان تضمین تعهدات و حسن انجام کار کسر می نماید، و مبالغ مکسوره پس از اتمام دوره گارانتی و تأیید صحت انجام کار شرکت از سوی نماینده مؤسسه به شرکت پرداخت می گردد.

بدیهی است چنانچه شرکت برای تضمین تعهدات و حسن انجام کار، ضمانت نامه بانکی ارائه نماید مبلغ مذکور در این ماده کسر نخواهد شد و این ضمانت نامه پس از دوره گارانتی، ابطال و به شرکت مسترد می گردد.

ماده 7 . تعهدات شرکت

7-1. شرکت متعهد است تعداد ……. دستگاه خودپرداز موضوع قرارداد را ……………….پس از امضاء قرارداد و همزمان با دریافت بهای کامل دستگاه ها در محل های معرفی شده تحویل و در صورت آماده بودن محل نصب و راه اندازی نماید.

7-2. نصب و راه اندازی

الف) شرکت متعهد گردید کلیه مراحل نصب و راه اندازی را با نظارت نماینده موسسه انجام دهد .

ب) شرکت متعهد گردید کلیه دستگاه های موضوع قرارداد را پس از اعلام و تأیید توسط نماینده موسسه به محل مورد نظر منتقل نماید و همچنین شرکت متعهد گردید راه اندازی نهایی دستگاه ها با اخذ مجوز از موسسه و با حضور نمایندگان انجام گیرد.

ج) در صورت تأخیر در تحویل تجهیزات موضوع قرارداد در مهلت مقرر، شرکت مکلف به پرداخت خسارت دیرکرد به میزان روزانه ……….. وجوه پرداخت شده توسط موسسه برای تجهیزات تحویل نشده می باشد.

7-3. شرکت موظف است ضمن انجام بازدید اولیه از محل های معرفی شده توسط موسسه و کنترل شرایط محیطی مناسب، حداکثر ظرف مدت ……………. روز پس از اعلام کتبی موسسه مبنی بر آماده بودن محل نصب، نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات ذکر شده اقدام نماید.

چنانچه شرکت نسبت به تعهدات خویش درموردنصب تجهیزات موضوع این قرارداد در مدت تعیین شده عمل ننماید، موسسه می تواند نسبت به اخذ جریمه به میزان هر ………….. مبلغ هر دستگاه اقدام نماید.

7-4. شرکت تقبل می نماید آموزش های اپراتوری و سوپروایزری لازم در خصوص استفاده و نگهداری …………… ساعته (شبانه روز) از دستگاه های موضوع قرارداد را به صورت رایگان به شرح ذیل به پرسنل معرفی شده توسط موسسه ارائه نماید.

نمونه نامه درخواست دستگاه atm

نامه درخواست نصب دستگاه خودپرداز

 • معرفی دستگاه و مدل حاضر جهت آموزش
 •  شرح قسمت های مختلف و کارایی هر کدام از قسمت ها
 •  کاغذ گذاری درچاپگرها
 •  شرح پول گذاری و خصوصیت ظرفیت کاست های پول
 •  توضیح کامل باز کردن رمز و کلیدهای گاو صندوق و تعویض رمز و موارد ایمنی آن
 •  شرح منوهای سوپروایزری و طریقه تست کردن کلیه قسمت ها و رفع اشکالات در حد سوپروایزری
 •  شرح کامل کلیه قطعات منفصله دستگاه در حد استاندارد برای اپراتوری و سوپروایزری

7-6. شرکت موظف است نسبت به آموزش کاربران دستگاه ها به ازاء هر دستگاه ……….. نفر در مراحل نصب و ………. نفر آموزش سوپروایزری در مرکز آموزش خود در ……………. اقدام نماید.

7-7. شرکت موظف است کلیه مستندات آموزشی شامل مستندات کتبی، تصویری و یا الکترونیکی را به اندازه کافی تکثیر و در اختیار کاربران قرار دهد و ……………. نسخه کامل از این مستندات را به مسئولین موسسه تحویل نماید.

7-8. تجهیزات موضوع قرارداد به مدت …………. از تاریخ تحویل فیزیکی به شعب اعلام شده موسسه (موضوع ماده 4-4) تحت گارانتی بوده و در این مدت رفع هر گونه اشکال که ناشی از قصور کارکنان موسسه نباشد حداکثر ظرف …………… ساعت در ………….و ………….. ساعت در شهرستان ها از زمان اعلام موسسه نسبت به تعویض و تعمیر قطعات بدون انجان هزینه اضافی بر عهده شرکت می باشد.

7-9. هزینه رفع اشکال و یا تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب که ناشی از اهمال، قصور و یا عدم رعایت ضوابط استفاده صحیح از تجهیزات (شامل موارد ذیل ) به عهده مؤسسه می باشد و در صورت در خواست موسسه و تقبل شرکت برای اقدام به رفع اشکال، هزینه ها مطابق صورتحساب شرکت توسط موسسه پرداخت خواهد شد.

 •  خسارات ناشی از عدم رعایت شرایط مندرج در بروشور تجهیزات و شرایط اعلام شده توسط شرکت شامل نوسانات برق، عدم وجود شرایط مناسب مانند (ارت و UPS )
 •  خسارت ناشی از قصور کارکنان در بهره برداری صحیح از تجهیزات مانند: کاغذ گذاری و پول گذاری نامناسب و استفاده از اسکناس های نامرغوب.
 •  خسارت ناشی از دستکاری، تعمیر و انتقال تجهیزات توسط افراد غیر مجاز
 •  خسارت ناشی از وقایع قهریه (شامل آتش سوزی، سیل، تصادفات و …)
 •  خسارت ناشی از حیوانات موذی
 •  خسارت ناشی از ضربه های فیزیکی و سایر صدمات عمدی وارده به دستگاه.

7-10. شرکت موظف است کلیه خدمات پشتیبانی از جمله تعمیرات، بروز رسانی، نگهداری، پشتیبانی، فنی و غیره را در مورد دستگاه های فروخته شده به مدت …………… سال از تاریخ پایان گارانتی به موسسه ارائه دهد. ارائه خدمات مذکور به موجب قراردادی است که هر سال و یا شرایط جدید بین طرفین منعقد می گردد.

7-11. شرکت به هیچ وجه حق ندارد بدون موافقت کتبی مؤسسه اجرای تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به شرکت دیگری واگذار نماید. تخلف از شرایط این بند از قرارداد موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای مؤسسه خواهد بود که در این صورت وفق ماده 5 این قرارداد عمل می گردد.

7-12. پرداخت کلیه هزینه های مربوط به نیروی انسانی معرفی شده توسط شرکت اعم از متخصص یا عادی به عهده مشارالیه می باشد و مؤسسه هیچ گونه مسئولیتی از این حیث نخواهد داشت.

7-13. چنانچه خسارتی از ناحیه کارکنان شرکت حین انجام کار به موسسه یا پرسنل آن وارد آید شرکت مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

7-14. مسئولیت رفع هرگونه نقص وایراد فنی موجود در دستگاه های ……….. و عملکرد آن ها در طول دوره گارانتی به عهده شرکت می باشد.

7-15. شرکت حق هیچ گونه ادعایی بابت در خواست و مطالبه وجه اضافه بر مبلغ این قرارداد را به طور کلی از خود سلب و ساقط می نماید.

7-16.کلیه مفاد قرارداد، کدها، رموز و اطلاعات مربوط به قرارداد نزد شرکت محرمانه بوده و شرکت موظف است اصل رازداری و عدم افشاء اطلاعات موسسه را رعایت نماید و تخلف از مفاد این بند موجب ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری برای شرکت خواهد بود.

قرارداد فروش، نصب و راه اندازی با آموزش و پشتیبانی و خدمات پس از فروش دستگاه خود پرداز با دوره گارانتی معین

ماده 8. تعهدات مؤسسه

8-1. موسسه متعهد است کلیه مبالغ موضوع ماده 2 قرارداد را در موعد مقرر به شرکت پرداخت نماید.

8-2. موسسه صورتحساب های صادره شرکت را حداکثر ظرف مدت ……… روز پس از دریافت صورتحساب و تأیید آن از سوی ناظر، نسبت به پرداخت آنها اقدام می نماید.

8-3. موسسه نسبت به تأمین، استقرار و راه اندازی بستر مخابراتی مورد نیاز، برق اضطراری (UPS) و سیستم ارت مناسب اقدام می نماید.

8-4. هزینه مراجعه مجدد به محل های نصب به دلیل آماده نبودن محیط و شرایط نصب بر عهده موسسه خواهد بود.

8-5. موسسه متعهد است محل های نصب ………………. های موضوع قرارداد را حداکثر ظرف …………. روز از تاریخ انعقاد قرارداد جهت برنامه ریزی های لازم به شرکت اعلام نماید.

8-6. موسسه متعهد است همزمان با راه اندازی سخت افزاری هر دستگاه خودپرداز نماینده خود را جهت نصب و راه اندازی سیستم نرم افزار کاربردی به محل اعزام نماید.

8-7. هر گونه پشتیبانی سیستم نرم افزاری کاربردی دستگاه های خودپرداز موضوع این قرارداد به عهده موسسه می باشد.

ماده 9. فورس ماژور

هرگاه به علل عوامل قهریه غیر قابل پیش بینی (فورس ماژور) از قبیل سیل، زلزله،آتش سوزی و جنگ که رفع آن خارج از حیطه قدرت طرفین است و در اثر آن ها هر یک از طرفین قادر به انجام تعهدات خود نباشد باید مراتب را بلافاصله پس از وقوع، که به تأیید مقامات ذیصلاح در داخل یا خارج از کشور رسیده باشد، کتبا به طرف دیگر اطلاع دهد در این صورت قرارداد در مدت فورس ماژور بیش از ………….. ماه به طول انجامد طرفین نسبت به ادامه یا فسخ آن توافق خواهند نمود.

ماده 10. حل اختلاف

کلیه اختلافات که ممکن است بین مؤسسه و شرکت بروز کند خواه مربوط به انجام تعهدات قراردادی یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد و پیوست آن در صورتی که از طریق مذاکره مرتفع نگردد از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده 11. نشانی طرفین

کلیه اوراق، مکاتبات، اخطاریه ها به نشانی طرفین مندرج در ماده یک این قرارداد ارسال می گردد. بدیهی است هر گونه تغییر در نشانی باید به طرف مقابل کتباً اطلاع داده شود در صورت عدم اطلاع از تغییر نشانی، کلیه مکاتبات به نشانی مذکور ارسال و ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده 12. اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد

این قرارداد بر اساس مواد 10 و219 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان معتبر، لازم الوفاء و لازم الاجرا می باشد. این قرارداد در ………… ماده، …………… و در ………… نسخه که دارای اعتبار یکسان می باشند بین طرفین امضاء و مبادله گردید.

امضاء و مهر نماینده قانونی مؤسسه امضاء و مهر نماینده قانونی شرکت

درخواست دستگاه atm

نامه درخواست دستگاه کش لس

درخواست دستگاه کش لس به شرح ذیل می باشد:

ماده 1. طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……………….فیمابین مؤسسه …………….. به عنوان خریدار به نشانی …………………………. خیابان …………. پلاک ……. واحد ………… که در این قرارداد «مؤسسه»نامیده می شود با نمایندگی آقای ……………. به سمت مدیریت عامل …………………. و آقای ………………. به عنوان عضو هیأت مدیره از یک طرف و شرکت خدمات …………….. به عنوان فروشنده به شماره ثبت …………………. به نشانی: ……………….. شماره …………، ساختمان …………….. تلفن ……………….. دورنگار ……………. با نمایندگی صاحبان امضاء مجاز شرکت که مجاز به امضاء قرارداد ها و اسناد اوراق تعهد آور می باشند، به عنوان فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات پس از فروش آن که در این قرارداد «شرکت » نامیده می شود از طرف دیگر، برابر شرایط و توافقات ذیل منعقد می گردد.

ماده 2.موضوع قرارداد

عبارت است از فروش، تحویل، نصب و راه اندازی فیزیکی، آموزش و پشتیبانی ………….(دوره گارانتی) …………….. دستگاه خودپرداز ……………..مدل ………….. دیواری ساخت شرکت…….ویک دستگاه خودپرداز……….مدل………..سالنی بر اساس پیشنهاد شماره ……….. مورخ …….. شرکت که به اطلاع و رؤیت مؤسسه رسیده و مؤسسه موافقت خود را طبق نامه شماره ……………. مورخ …………به شرکت اعلام نموده، بدیهی است که دستگاه های موضوع قرارداد بایستی بر اساس مندرجات و مشخصات فنی قید شده …………… تحویل گردد.

ماده 3. مبلغ قرارداد

3-1 . مبلغ کل قرارداد ………………. ریال به شرح زیر می باشد:

الف) بهای هر دستگاه خودپرداز دیواری مدل ……………… با مشخصات مندرج در قرارداد از قرار……………….. ریال و جمعا بهای ……………. دستگاه معادل ………………. ریال می باشد.

ب) بهای یک دستگاه خودپرداز سالنی مدل ……………… با مشخصات مندرج در قرارداد از قرار ………… ریال می باشد.

3-2. هزینه ساخت پایه فلزی برای هر دستگاه خودپرداز دیواری موضوع قرارداد معادل …………….. ریال و برای …………….. دستگاه خودپرداز دیواری موضوع قرارداد معادل ……………… ریال می باشد.

3-3. هزینه ساخت پایه فلزی یک دستگاه خودپرداز سالنی موضوع قرارداد معادل ………………. ریال می باشد.

3-4. هزینه ایجاد دریچه و آماده سازی محل برای هر دستگاه خودپرداز دیواری موضوع قرارداد معادل ……………. ریال و جمعا هزینه آماده سازی ……………. دستگاه خودپرداز دیواری موضوع قرارداد مبلغ …………… ریال می باشد.

3-5. هزینه نصب فیزیکی و تراز در محل استقرار برای هر دستگاه خودپرداز دیواری و سالنی موضوع قرارداد معادل …………. ریال و جمعاً هزینه نصب فیزیکی …………… دستگاه خودپرداز موضوع قرارداد مبلغ …………….. ریال است.

3-6. هزینه حمل هر دستگاه خودپرداز به محل نصب در ………….. معادل ……………… ریال و هزینه حمل ………………. دستگاه خودپرداز در ………… جمعا مبلغ ………… ریال می باشد.

3-7. هزینه حمل یک دستگاه خودپرداز به محل نصب در شهرستان معادل ………….. ریال می باشد. بدیهی است هزینه جابجایی مجدد به عهده مؤسسه می باشد.

3-8. بدیهی است …………. درصد (…………….. %) مبلغ هر صورتحساب بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ صورتحساب افزوده خواهد شد.

ماده 4. شرایط پرداخت مبلغ قرارداد

4-1. مؤسسه مبلغ کل بهای ………….. دستگاه خودپرداز موضوع قرارداد برابر با ………… ریال را پس از امضای قرارداد و تأیید صحت و سلامت تجهیزات و دستگاه های موضوع قرارداد از سوی دستگاه ناظر در محل انبار شرکت، و در قبال دریافت یک برگ …………….. معادل بهای کل ……………… دستگاه موضوع قرارداد با رعایت ماده 6 قرارداد، به شرکت پرداخت خواهد نمود. بدیهی است پس از تحویل قطعی کلیه دستگاه های موضوع قرارداد در …………. و تأیید دستگاه ناظر، چک مورد نظر به شرکت مسترد خواهد شد.

4-2. مؤسسه سایر مبالغ و هزینه های مندرج در بندهای ماده 3 را پس از انجام امور مربوط وبا ارائه صورتحساب از سوی شرکت و پس از تأیید نماینده مؤسسه و کسر کسورات متعلقه قانونی به شرکت پرداخت نماید.

ماده 5. دستگاه ناظر

…………… مؤسسه، به منظور انجام هماهنگی و تأیید اقدامات شرکت، به عنوان نماینده مؤسسه و دستگاه ناظر معرفی می گردد.بدیهی است که شرکت در راستای انجام اقدامات و تعهدات خود مکلف به انجام هماهنگی های لازم با نماینده مؤسسه می باشند.

ماده 6. تضمین حسن انجام تعهدات

مؤسسه معادل ……………… % از مبلغ بند 3-1 و همچنین …………….. % هر صورتحساب شرکت را به عنوان تضمین تعهدات و حسن انجام کار کسر می نماید، و مبالغ مکسوره پس از اتمام دوره گارانتی و تأیید صحت انجام کار شرکت از سوی نماینده مؤسسه به شرکت پرداخت می گردد. بدیهی است چنانچه شرکت برای تضمین تعهدات و حسن انجام کار، ضمانت نامه بانکی ارائه نماید مبلغ مذکور در این ماده کسر نخواهد شد و این ضمانت نامه پس از دوره گارانتی، ابطال و به شرکت مسترد می گردد.

ماده 7 . تعهدات شرکت

7-1. شرکت متعهد است تعداد ……. دستگاه خودپرداز موضوع قرارداد را ……………….پس از امضاء قرارداد و همزمان با دریافت بهای کامل دستگاه ها در محل های معرفی شده تحویل و در صورت آماده بودن محل نصب و راه اندازی نماید.

7-2. نصب و راه اندازی

الف) شرکت متعهد گردید کلیه مراحل نصب و راه اندازی را با نظارت نماینده مؤسسه انجام دهد .

ب) شرکت متعهد گردید کلیه دستگاه های موضوع قرارداد را پس از اعلام و تأیید توسط نماینده مؤسسه به محل مورد نظر منتقل نماید و همچنین شرکت متعهد گردید راه اندازی نهایی دستگاه ها با اخذ مجوز از مؤسسه و با حضور نمایندگان انجام گیرد.

ج) در صورت تأخیر در تحویل تجهیزات موضوع قرارداد در مهلت مقرر، شرکت مکلف به پرداخت خسارت دیرکرد به میزان روزانه ……….. وجوه پرداخت شده توسط مؤسسه برای تجهیزات تحویل نشده می باشد.

7-3. شرکت موظف است ضمن انجام بازدید اولیه از محل های معرفی شده توسط مؤسسه و کنترل شرایط محیطی مناسب، حداکثر ظرف مدت ……………. روز پس از اعلام کتبی مؤسسه مبنی بر آماده بودن محل نصب، نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات ذکر شده اقدام نماید.چنانچه شرکت نسبت به تعهدات خویش درموردنصب تجهیزات موضوع این قرارداد در مدت تعیین شده عمل ننماید، مؤسسه می تواند نسبت به اخذ جریمه به میزان هر ………….. مبلغ هر دستگاه اقدام نماید.

7-4. شرکت تقبل می نماید آموزش های اپراتوری و سوپروایزری لازم در خصوص استفاده و نگهداری …………… ساعته (شبانه روز) از دستگاه های موضوع قرارداد را به صورت رایگان به شرح ذیل به پرسنل معرفی شده توسط مؤسسه ارائه نماید:

7-5. دوره های آموزشی سوپروایزری و اپراتوری ارائه شده توسط فروشنده جهت استفاده مطلوب از دستگاه ها شامل موارد ذیل می باشد:

1.معرفی دستگاه و مدل حاضر جهت آموزش

2. شرح قسمت های مختلف و کارایی هر کدام از قسمت ها

3. کاغذ گذاری درچاپگرها

4. شرح پول گذاری و خصوصیت ظرفیت کاست های پول

5. توضیح کامل باز کردن رمز و کلید های گاوصندوق و تعویض رمز و موارد ایمنی آن

6.شرح منوهای سوپروایزری و طریقه تست کردن کلیه قسمت ها و رفع اشکالات در حد سوپروایزری

7. شرح کامل کلیه قطعات منفصله دستگاه در حد استاندارد برای اپراتوری و سوپروایزری

7-6. شرکت موظف است نسبت به آموزش کاربران دستگاه ها به ازاء هر دستگاه ……….. نفر در مراحل نصب و ………. نفر آموزش سوپروایزری در مرکز آموزش خود در ……………. اقدام نماید.

7-7. شرکت موظف است کلیه مستندات آموزشی شامل مستندات کتبی، تصویری ویا الکترونیکی را به اندازه کافی تکثیر و در اختیار کاربران قرار دهد و ……………. نسخه کامل از این مستندات را به مسئولین مؤسسه تحویل نماید.

7-8. تجهیزات موضوع قرارداد به مدت …………. از تاریخ تحویل فیزیکی به شعب اعلام شده مؤسسه (موضوع ماده 4-4) تحت گارانتی بوده و در این مدت رفع هر گونه اشکال که ناشی از قصور کارکنان مؤسسه نباشد حداکثر ظرف …………… ساعت در ………….و ………….. ساعت در شهرستان ها از زمان اعلام مؤسسه نسبت به تعویض و تعمیر قطعات بدون انجان هزینه اضافی بر عهده شرکت می باشد.

7-9. هزینه رفع اشکال و یا تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب که ناشی از اهمال، قصور و یا عدم رعایت ضوابط استفاده صحیح از تجهیزات (شامل موارد ذیل ) به عهده مؤسسه می باشد و در صورت در خواست مؤسسه و تقبل شرکت برای اقدام به رفع اشکال، هزینه ها مطابق صورتحساب شرکت توسط مؤسسه پرداخت خواهد شد.

 •  خسارات ناشی از عدم رعایت شرایط مندرج در بروشور تجهیزات و شرایط اعلام شده توسط شرکت شامل نوسانات برق، عدم وجود شرایط مناسب مانند (ارت و UPS )
 •  خسارت ناشی از قصور کارکنان در بهره برداری صحیح از تجهیزات مانند: کاغذ گذاری و پول گذاری نامناسب و استفاده از اسکناس های نامرغوب.
 •  خسارت ناشی از دستکاری،تعمیر و انتقال تجهیزات توسط افراد غیر مجاز
 •  خسارت ناشی از وقایع قهریه (شامل آتش سوزی، سیل، تصادفات و …)
 •  خسارت ناشی از حیوانات موذی
 •  خسارت ناشی از ضربه های فیزیکی و سایر صدمات عمدی وارده به دستگاه.

7-10. شرکت موظف است کلیه خدمات پشتیبانی از جمله تعمیرات، بروز رسانی، نگهداری، پشتیبانی، فنی و غیره را در مورد دستگاه های فروخته شده به مدت …………… سال از تاریخ پایان گارانتی به مؤسسه ارائه دهد. ارائه خدمات مذکور به موجب قراردادی است که هر سال و یا شرایط جدید بین طرفین منعقد می گردد.

7-11. شرکت به هیچ وجه حق ندارد بدون موافقت کتبی مؤسسه اجرای تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به شرکت دیگری واگذار نماید. تخلف از شرایط این بند از قرارداد موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای مؤسسه خواهد بود که در این صورت وفق ماده 5 این قرارداد عمل می گردد.

7-12. پرداخت کلیه هزینه های مربوط به نیروی انسانی معرفی شده توسط شرکت اعم از متخصص یا عادی به عهده مشارالیه می باشد و مؤسسه هیچ گونه مسئولیتی از این حیث نخواهد داشت.

7-13. چنانچه خسارتی از ناحیه کارکنان شرکت حین انجام کار به مؤسسه یا پرسنل آن وارد آید شرکت مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

7-14. مسئولیت رفع هرگونه نقص وایراد فنی موجود در دستگاه های ……….. و عملکرد آن ها در طول دوره گارانتی به عهده شرکت می باشد.

7-15. شرکت حق هیچ گونه ادعایی بابت در خواست و مطالبه وجه اضافه بر مبلغ این قرارداد را به طور کلی از خود سلب و ساقط می نماید.

7-16.کلیه مفاد قرارداد، کدها، رموز و اطلاعات مربوط به قرارداد نزد شرکت محرمانه بوده و شرکت موظف است اصل رازداری و عدم افشاء اطلاعات مؤسسه را رعایت نماید و تخلف از مفاد این بند موجب ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری برای شرکت خواهد بود.

قرارداد فروش، نصب و راه اندازی باآموزش و پشتیبانی و خدمات پس از فروش دستگاه خود پرداز با دوره گارانتی معین

ماده 8. تعهدات مؤسسه

8-1. مؤسسه متعهد است کلیه مبالغ موضوع ماده 2 قرارداد را در موعد مقرر به شرکت پرداخت نماید.

8-2. مؤسسه صورتحساب های صادره شرکت را حداکثر ظرف مدت ……… روز پس از دریافت صورتحساب و تأیید آن از سوی ناظر، نسبت به پرداخت آنها اقدام می نماید.

8-3. مؤسسه نسبت به تأمین، استقرار و راه اندازی بستر مخابراتی مورد نیاز، برق اضطراری (UPS) و سیستم ارت مناسب اقدام می نماید.

8-4. هزینه مراجعه مجدد به محل های نصب به دلیل آماده نبودن محیط و شرایط نصب بر عهده مؤسسه خواهد بود.

8-5. مؤسسه متعهد است محل های نصب ………………. های موضوع قرارداد را حداکثر ظرف …………. روز از تاریخ انعقاد قرارداد جهت برنامه ریزی های لازم به شرکت اعلام نماید.

8-6. مؤسسه متعهد است همزمان با راه اندازی سخت افزاری هر دستگاه خودپرداز نماینده خود را جهت نصب و راه اندازی سیستم نرم افزار کاربردی به محل اعزام نماید.

8-7. هر گونه پشتیبانی سیستم نرم افزاری کاربردی دستگاه های خودپرداز موضوع این قرارداد به عهده مؤسسه می باشد.

ماده 9. فورس ماژور

هرگاه به علل عوامل قهریه غیر قابل پیش بینی (فورس ماژور) از قبیل سیل، زلزله،آتش سوزی و جنگ که رفع آن خارج از حیطه قدرت طرفین است و در اثر آن ها هر یک از طرفین قادر به انجام تعهدات خود نباشد باید مراتب را بلافاصله پس از وقوع، که به تأیید مقامات ذیصلاح در داخل یا خارج از کشور رسیده باشد، کتبا به طرف دیگر اطلاع دهد در این صورت قرارداد در مدت فورس ماژور بیش از ………….. ماه به طول انجامد طرفین نسبت به ادامه یا فسخ آن توافق خواهند نمود.

ماده 10. حل اختلاف

کلیه اختلافات که ممکن است بین مؤسسه و شرکت بروز کند خواه مربوط به انجام تعهدات قراردادی یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد و پیوست آن در صورتی که از طریق مذاکره مرتفع نگردد از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده 11. نشانی طرفین

کلیه اوراق، مکاتبات، اخطاریه ها به نشانی طرفین مندرج در ماده یک این قرارداد ارسال می گردد. بدیهی است هر گونه تغییر در نشانی باید به طرف مقابل کتبا اطلاع داده شود در صورت عدم اطلاع از تغییر نشانی، کلیه مکاتبات به نشانی مذکور ارسال و ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده 12. اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد

این قرارداد بر اساس مواد 10 و219 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان معتبر، لازم الوفاء و لازم الاجرا می باشد. این قرارداد در ………… ماده، …………… و در ………… نسخه که دارای اعتبار یکسان می باشند بین طرفین امضاء و مبادله گردید.

امضاء و مهر نماینده قانونی مؤسسه امضاء و مهر نماینده قانونی شرکت

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
محمد حسین
محمد حسین
5 سال قبل

برای یک مرکز تجاری پنج طبقه نیاز به اطلاعاتی در خصوص دستگاه عابر بانک دارم

ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
پاسخ به  محمد حسین
5 سال قبل

سلام ، متاسفانه سوال شما در حوضه ی تخصص ما نیست .