درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه قرارداد توجیه و انطباق نقشه و طرح و نقشه تفکیکی

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     شنبه، 27 شهریور 1400


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه امور کاری پیمانکاری توجیه و انطباق نقشه،ارائه طرح و نقشه تفکیکی

نمونه قرارداد توجیه و انطباق نقشه و طرح و نقشه تفکیکی

قرارداد پیمانکاری توجیه و انطباق نقشه،ارائه طرح و نقشه تفکیکی

1. این قرارداد فیمابین شرکت.........به عنوان«کارفرما» به نمایندگی آقای.....به نشانی:...خیابان........پلاک............طبقه...............واحد........تلفن.........وآقای.........به شماره شناسنامه..........صادره از.............فرزند..........به نشانی:.........خیابان............پلاک.......طبقه...

.........به شماره.........تلفن: ............که منبعد «پیمانکار»اطلاق می شود منعقد می گردد.

2. موضوع قرارداد

قرارداد پیمانکاری توجیه و انطباق نقشه،ارائه طرح و نقشه تفکیکی

براساس شرح خدمات8موردی به شرح زیر(تعهدات پیمانکار)

الف) توجیه نقشه موجود با طبیعت با توجه به BMهای احداث شده و انطباق آن با نقشه توپوگرافی2000/1 شهرداری............

ب)طراحی و احداث جاده مناسب به منظور دسترسی به ملک با توجه به نقشه ثبتی موجود به طوری که جاده فوق حتی الامکان در طرح قرار گرفته به صورتی که تجاوز و تعارض به اراضی مجاوز نگردد.

ج) ارائه طرح و نقشه تفکیکی به تعداد..........سهم مساوی وسازگار با اصول و معیارهای شهرسازی شهر.........به هئیت مدیره قبل از اجراء و در صورت تائید پیاده نمودن قطعات به تعداد فوق.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

د) نقشه تفکیکی می بایست به تائید کارشناس رسمی دادگستری و ممهور به مهر و امضای آن گردد و مضافا اینکه گوشه های کلیه قطعات می بایست دارای مختصاتX-Y-Z وبراساس سیستمUTM باشد.

هـ) دقت عملیات می بایست مناسب با دقت دوربین های توتال استیشن باشد.

و) کلیه اطلاعات می بایست به صورت هارد کپی در قالبCD به کارفرما ارائه گردد. (تحت فرمت DGNیا DWG) تحویل گردد.

ز) هر قطعه به وسیله نشانه های سیمانی محکم که در گوشه های قطعات توسط پیمانکار احداث می گردد از قطعه دیگر تفکیک می شود و پیمانکار موظف به تحویل این نشانه ها پس از احداث به کارفرما یا نماینده کارفرما می باشد در غیر این صورت مسئولیت هرگونه تخریب نشانه ها به عهده پیمانکار می باشد. تعیین مشخصات نشانه(مختصات) سیمانی به عهده کارفرما می باشد. مقرر شد تامین نیروی انسانی و مصالح جهت احداث نقاط سیمانی( گوشه های قطعات) توسط کارفرما تامین شود.

3. مدت قرارداد

قرارداد پیمانکاری توجیه و انطباق نقشه،ارائه طرح و نقشه تفکیکی

از تاریخ عقد قرارداد به مدت ............روز می باشد.

4. مبلغ قرارداد

قرارداد پیمانکاری توجیه و انطباق نقشه،ارائه طرح و نقشه تفکیک

با اعمال تخفیف از قرار هر سهمی که یک قطعه می گردد..........ریال معادل ...........تومان که کلیه...........سهم برابر......ریال برابر ...............تومان می باشد.

5. نحوه پرداخت

قرارداد پیمانکاری توجیه و انطباق نقشه،ارائه طرح و نقشه تفکیک

..............% مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت پس از عقد قرارداد و اخذ تضمین لازم پرداخت می گردد و.......% پس از نقشه برداری ها جاده ها و ارائه طرح تفکیکی و تحویل نقشه آن به هیات مدیره که به تائید کارشناس رسمی دادگستری رسیده باشد والباقی پس از خاتمه کار و تحویل قطعات پرداخت خواهد شد. از آخرین پرداخت......% کل قرارداد به عنوان سپرده حسن انجام کار نزد............باقی می ماند که پس از تائید مهندس ناظر قابل پرداخت خواهد بود.

6. پیمانکار متعهد می گردد که موضوع قرارداد در کوتاه ترین زمان ممکن به اتمام رسانیده و چنانچه موانعی از طرف شهرداری یا نهاد دیگری برای جلوگیری از انجام کار ایجاد گردید، کارفرما متعهد به برطرف نمودن آن تاخیر در قرارداد را در این خصوص امری موجه بداند.

7. صحت کار می بایست به تائید مهندس ناظر که از طرف کارفرما تعیین می گردد برسد و در صورت عدم تائید مهندس ناظر پیمانکار موظف به رفع نواقص کار می باشد و در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما با هزینه خود راسا اقدام و از مطالبات پیمانکار کسر و در صورت عدم تکافوی مطالبات جهت رفع نواقص پیمانکار مکلف به پرداخت هزینه مذکور می باشد.

8. کلیه کسورات قانونی از قبیل مالیات، بیمه و غیره........به عهده پیمانکار می باشد.

9. چنانچه اختلافی فیمابین کارفرما و پیمانکار در خصوص موارد انجام پروژه پیش آمد از هر طرف یک نفر ویک نفر با توافق طرفین به عنوان داور معرفی و حکمیت خواهد نمود.

10. این قرارداد در ...............نسخه و..............ماده تهیه و تنظیم گردیده که هر نسخه حکم واحد را دارد.

کارفرما مهندس ناظر پیمانکار

نمونه قرارداد توجیه و انطباق نقشه و طرح و نقشه تفکیکی

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید