لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد نصب و راه اندازی سازه اجرای پکیج تصفیه فاضلاب


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری نصب و راه اندازی سازه و فنداسیون اجرای پکیج تصفیه فاضلاب

نمونه قرارداد نصب و راه اندازی سازه اجرای پکیج تصفیه فاضلاب

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندزای سازه و فنداسیون اجرای پکیج تصفیه فاضلاب

این قرارداد فی مابین شرکت مهندسی تاسیسات به نمایندگی آقایان............ومهندس..........به نشانی ...............خیابان...............پلاک.............به عنوان کارفرما از یک طرف و شرکت ........به نمایندگی آقای..........به آدرس............پلاک.............طبقه................تلفن..........به عنوان پیمانکار ازطرف دیگر منعقد و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می گردند.

ماده یک: موضوع قرارداد

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندزای سازه و فنداسیون اجرای پکیج تصفیه فاضلاب

تهیه و تحویل نقشه های اجرایی سازه و فونداسیون اجرای پکیج فاضلاب بیمارستان ......شامل تهیه اجناس مورد نیاز واجرای لوله ها ومنهول ها و حوضچه پمپاژ فاضلاب، حفاری و خاکبرداری وحمل خاک محل و کلیه اجناس لازم برای احداث تصفیه فاضلاب، حمل، نصب ، راه اندزای پکیج تصفیه فاضلاب و آزمایش پساب که مورد تائید سازمان حفظات محیط زیست باشد و آموزش اپراتور و تهیه و انجام کلیه کارهای ساختمانی و تاسیساتی ونظارت برنصب طبق نامه شماره.........مورخ...........و...................برگ ضمایم آن و نامه شماره.........................مورخ.................ارائه شده توسط پیمانکار و همچنین .............برگ مشخصات فنی ارائه شده توسط کارفرما.

ماده دو: مبلغ قرارداد

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندزای سازه و فنداسیون اجرای پکیج تصفیه فاضلاب

مبلغ قرارداد برابر ..................ریال بوده که تحت شرایط مندرج در ماده سه قرارداد قابل پرداخت به پیمانکار می باشد و کلیه قیمت فوق ثابت و قطعی خواهد بود و هیچ گونه تعدیل به آن تعلق نخواهد گرفت و مبلغ قرارداد تنها در صورت درخواست کارفرما تا سقف.............%کل مبلغ قرارداد و پس از تائید کارفرما قابل افزایش یا کاهش می باشد.

ماده سه: نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندزای سازه و فنداسیون اجرای پکیج تصفیه فاضلاب

معادل................درصد از کل مبلغ به عنوان پیش پرداخت و در قبال دریافت ضمانت نامه بانکی معادل پیش پرداخت، به پیمانکار پرداخت و.................درصد کل قرارداد متناسب با پیشرفت کار و..................درصد کل قرارداد متناسب با پیشرفت کار ..............درصد پس از اتمام کار با تائید نماینده کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود. مبلغ.......درصد باقیمانده پس از تحویل قطعی وطی دوره تضمین موضوع ماده هفت این قرارداد قابل پرداخت می باشد.

ماده چهار: کسورات قانونی

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندزای سازه و فنداسیون اجرای پکیج تصفیه فاضلاب

کارفرما هنگام پرداخت هر صورت وضعیت علاوه برمستهلک نمودن پیش پرداخت نسبت به کسر...........% سپرده حق بیمه و............%حسن اجرای کار و.........% مالیات تکلیفی قرارداد اقدام و در پایان رسید فیش واریزی به حساب وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از ارائه مفاصا حساب بیمه از طرف پیمانکار سپرده مربوطه پرداخت می گردد.

ماده پنج: مدت قرارداد

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندزای سازه و فنداسیون اجرای پکیج تصفیه فاضلاب

مدت قرارداد از تاریخ انعقاد و تادیه پیش پرداخت تا پایان کامل عملیات موضوع این قرارداد و تائید آنها جمعا به مدت......................ماه است.

ماده شش: نظارت

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندزای سازه و فنداسیون اجرای پکیج تصفیه فاضلاب

نظارت براجرای مفاد قرارداد برعهده کارفرما یا نماینده ای که از طرف کارفرما به پیمانکار معرفی می گردد، می باشد.

ماده هفت: دوره تضمین

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندزای سازه و فنداسیون اجرای پکیج تصفیه فاضلاب

دوره تضمین کیفیت نصب تجهیزات در صورت نگهداری طبق دستورالعمل کتبی و آموزش فروشنده به بهره بردار به مدت...........ماه بوده و در صورتی که در طول دوره معایب و نواقصی در سیستم بروز نماید که به دلایل عدم به کارگیری مصالح نامرغوب یا عدم رعایت مشخصات فنی در هنگام ساخت باشد پیمانکار مواظب است حداکثر به مدت.......روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع آن اقدام نماید. لازم به ذکر است بروز معایب ناشی از قصور اپراتور و گروه بهره بردار از طرف خریدار جزو این تضمین نمی باشد.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

ماده هشت: تعهدات کارفرما

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندزای سازه و فنداسیون اجرای پکیج تصفیه فاضلاب

1. ابلاغ هرگونه تغییرات احتمالی در کار قبل از اجرای آن به پیمانکار

2. معرفی نماینده تام الاختیار جهت انجام هماهنگی های لازم

3. ایجاد تسهیلات لازم در خصوص تردد نمایندگان پیمانکار به داخل بیمارستان

4. پرداخت وجوه مبلغ قرارداد در تاریخ های تعیین شده

5. تامین آب و برق مناسب جهت انجام پروژه و تغذیه سیستم

ماده نه: تعهدات پیمانکار

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندزای سازه و فنداسیون اجرای پکیج تصفیه فاضلاب

1. تهیه اقلام و موارد مورد نیاز و اجرای موضوع قرارداد(ماه یک)

2. هماهنگی با دستگاه نظارت کارفرما

3. تحویل به موقع موضوع قرارداد و استفاده کامل از مدت قرارداد

4. اعلام پیشرفت و گزارش نصب به نماینده کارفرما

5. پرداخت مبلغ.................ریال جریمه به ازاء هر روز دیر کرد ناشی از قصور پیمانکار

6. تحویل دستورالعمل راهبری و نگهداری به بهره بردار

7. اخذ تائید کتبی ورسمی از سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر مراجع ذیربط

ماده ده: حل اختلاف

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندزای سازه و فنداسیون اجرای پکیج تصفیه فاضلاب

هرگونه حل اختلاف فی مابین بدوا ازطریق مذاکره وقابل حل می باشد ودر صورت عدم توفیق نظر داور مرضی الطرفین قابل اجرا می باشد.

این قرارداد با امضاء طرفین معتبر ولازم الاجرا است و عدول هریک از طرفین از مفاد آن مستلزم پرداخت خسارت وارده خواهد بود.

ماده یازده:مبادله قرارداد

قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندزای سازه و فنداسیون اجرای پکیج تصفیه فاضلاب

این قرارداد در ................ماده و..............نسخه و...............صفحه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده وهر نسخه حکم واحد داشته فی مابین طرفین مبادله و لازم الاجرا گردید.

شرکت پیمانکار مدیریت به عاملی شرکت کارفرما به مدیریت عاملی

نمونه قرارداد نصب و راه اندازی سازه اجرای پکیج تصفیه فاضلاب

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

قرارداد کشاورزی

توضیحات کامل درباره قرارداد کشاورزی

تفاهم نامه همکاری تجاری

توضیحات کامل درباره تفاهم نامه همکاری تجاری به همراه نمونه تفاهم نامه همکاری تجاری

نمونه قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد تولید محصول و نمونه قرارداد تولید قراردادی

ارائه توضیحات کامل درباره نمونه قرارداد تولید محصول و نمونه قرارداد تولید قراردادی.با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید و کلیه امور خود را به ما بسپارید.

نمونه قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا

توضیحات کامل درباره نمونه قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا

نمونه قرارداد حق الوکاله

توضیحات کامل و جامع درباره نمونه قرارداد حق الوکاله

قرارداد همکاری پروژه ای و نمونه قرارداد انجام پروژه

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری پروژه های کوچک - که در این قرارداد«پیمانکار» و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران

نمونه قرارداد پیمانکاری شبکه برق

نمونه قرارداد پیمانکاری شبکه برق

نمونه قرارداد پیمانکاری نصب آسانسور

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در خصوص امور پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد مشاوره بازرگانی

نمونه قرارداد مشاوره بازرگانی همراه با توضیحات کامل درباره آن

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید