جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد خدمات اطلاع رسانی و فعالیت های فرهنگی

قرارداد خدمات اداری و فرهنگی

نمونه قرارداد خدمات اطلاع رسانی و فعالیت های فرهنگی روابط عمومی را در متن زیر مطالعه خواهید کرد و در صورت پیش آمدن سوالاتی در زمینه تنظیم قرارداد داشتید کافی است با وکلای مجتمع ثبتی ایلیا تماس بگیرید.

نمونه قرارداد خدمات اداری و فرهنگی

1. نام دستگاه (کارفرما):

2. نام نماینده دستگاه:

3. سمت نماینده دستگاه:

4. نام شرکت (طرف قرارداد):

شماره ثبت شرکت: تاریخ ثبت شرکت:

5. شماره و تاریخ تعیین صلاحیت شرکت:

شماره: ……………… تاریخ: ……………….. توسط: ………………………

6. نام نماینده شرکت طرف قرارداد:

7. سمت نماینده شرکت طرف قرارداد:

8. شماره و تاریخ صورتجلسه تشریفات مناقصه:

شماره: به صورت مناقصه محدود تاریخ:

دلایل ترک مناقصه: …………………

9. موضوع قرارداد

خدمات اطلاع رسانی و فعالیت های تبلیغاتی، فرهنگی روابط عمومی

9-1. نوع کار: خدماتی

9-2. واحد کار: ……………..

9-3. حجم کار: ………………..

9-4. نشانی محل انجام کار:

9-5. کیفیت کار: ………………..

9-6. امکانات و تجهیزات مورد نیاز: …………………

9-7. سایر: …………….

10. اسناد و مدارک

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است.

10-1. موافقتنامه حاضر

10-2. صورتجلسه قبل از پیشنهاد نرخ

10-3. شرایط خصوصی

10-4. شرایط عمومی قرارداد

10-5. شرح کار

11. مدت انجام قرارداد

مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ شروع کار به مدت: یکسال تاریخ شروع: طبق اعلام اداره متقاضی تاریخ خاتمه: یکسال بعد از تاریخ شروع به کار در صورت عدم تعیین به موقع پیمانکار جدید پس از انقضای مدت قرارداد شرکت طرف قرارداد موظف است با نرخ پیمانکار برنده مناقصه به خدمات خود ادامه دهد و به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی حق و اجازه قطع خدمات تحت قرارداد را نخواهد داشت.

قرارداد خدمات اطلاع رسانی و فعالیت های تبلیغاتی فرهنگی روابط عمومی

12. مبلغ قرارداد

12-1. ارزش هر واحد کار: ……………… ریال

12-2. کل مبلغ قرارداد: ………………… ریال

13. نحوه پرداخت پس از کسر کلیه کسورات قانونی و اقساط پیش پرداخت

پرداخت بر اساس تأیید کارفرما در ………………. مرحله به شرح زیر صورت می گیرد:

13-1. پیش پرداخت های ماهانه به مبلغ ………………. ریال در پایان هر ماه

13-2. سایر اشکال پرداخت (درصورت توافق): ………………….

14. روش اصلاح قرارداد

14-1. کارفرما می تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار با اعلان به شرکت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25 درصد کاهش یا افزایش دهند.

14-2. کارفرما می تواند در صورت دارا بودن مستخدم رسمی در خدمات موضوع قرارداد با توافق شرکت طرف قرارداد اجازه استفاده از این نیروها را با کاهش مبلغ قرارداد (حداقل به میزان حقوق و مزایای افراد مذکور) به شرکت طرف قرارداد اعطا نماید.

14-3. کارفرما می تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجرای این قرارداد و با رعایت مقررات عمومی، شرایط اختصاصی را که لازم می داند به این قرارداد الحاق نماید.

15. ضمانت نامه حسن انجام کار

قرارداد خدمات اطلاع رسانی و فعالیت های تبلیغاتی فرهنگی روابط عمومی

پیمانکار تضمین نامه بانکی شماره …………….. مورخ …………….. به مبلغ ……………. ریال که به میزان …………… % کل مبلغ قرارداد می باشد در عهده بانک ……………. یا وجه نقد طی رسید وجه شماره …………….. مورخ ………………. به صندوق شرکت تسلیم نموده است، این ضمانت نامه تا پایان کار معتبر و قابل تمدید خواهد بود.

16. تعهدات کارفرما

16-1. کارفرما یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی های لازم کتباً به شرکت طرف قرارداد معرفی می نماید.

16-2. کارفرما موظف است هزینه های انجام خدمات را طبق قرارداد رأس موعد از محل اعتبارات تخصیص یافته، پرداخت نماید و در صورت تأخیر نیز خسارت مربوطه را پرداخت نماید.

16-3. کارفرما متعهد می شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار دهد.

16-4. کارفرما متعهد است برای فسخ قرارداد، حداقل یک ماه قبل از فسخ موضوع را کتباً به شرکت طرف قرارداد اطلاع دهد.

16-5. کارفرما مکلف است ضمانت حسن انجام کار و اجرای کلیه تکالیف قانونی و هر نوع پاسخگویی به مراجع ذیربط را از شرکت طرف قرارداد اخذ نماید.

16-6. کارفرما متعهد است نسبت به واریز مالیات متعلقه به حساب های مربوط در رأس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد.

قرارداد خدمات اطلاع رسانی و فعالیت های فرهنگی

17. تعهدات شرکت طرف قرارداد

17-1. شرکت طرف قرارداد یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی می نماید.

17-2. شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد نیروی انسانی واجد شرایط و امکانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد.

17-3. شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی که به تأیید کارفرما می رساند انجام دهد.

17-4. شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد.

17-5. شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیأت های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد.

17-6. شرکت طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلاً یا جزاً (اعم از حقیقی یا حقوقی) ندارد.

17-7. هر گونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد می بایستی ظرف مدت پنج روز کتباً به کارفرما اعلام گردد.

17-8. شرکت طرف قرارداد مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده است به کارفرما ارائه نماید.

17-9. در صورت فسخ، لغو یا اتمام قرارداد، تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده شرکت طرف قرارداد می باشد.

17-10. شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد برای نیروی انسانی شرکت در موارد ضروری که به سلامت افراد مربوط کارت سلامت و بهداشت ارائه نماید.

17-11. شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد آموزش های تخصصی و حرفه ای لازم را به کارکنان خود (جهت واگذاری کار) بدهد.

17-12. ضمانت حسن رفتار و اخلاق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده شرکت طرف قرارداد است و شرکت در مقابل دستگاه پاسخگوست.

17-13. شرکت طرف قرارداد موظف به رعایت نظام های جاری دستگاه، حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد.

17-14. به منظور حسن اجرای قرارداد شرکت طرف قرارداد موظف است به میزان پنج درصد مبلغ قرارداد ضمانت نامه معتبر و قانونی بسپارد.

17-15. شرکت طرف قرارداد ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی در مورد کارکنان خود می باشد و لازم است حداقل دستمزدهای مندرج ر جدول مربوط و اصلاحات بعدی آن را درباره کارکنان خود حسب شغل مورد تصدی آنان رعایت نماید.

17-16. شرکت طرف قرارداد موظف و مکلف است در مدت انجام خدمات قرارداد حاضر نسبت به بیمه حوادث ناشی از کار نفرات تحت پیمان خود اقدام نماید و چنانچه هرگونه حادثه ای ناشی از کار برای کارکنانش پیش آید که منجر به مصدومیت یا نقص عضو یا فوت گردد شرکت طرف قرارداد ضمن پاسخگویی به مراجع ذیربط می بایستی نسبت به تأمین خسارات وارده به طور کامل اقدام نماید و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد پذیرفت.

17-17. هر گاه به تشخیص کارفرما شرکت طرف قرارداد در انجام موارد ذکر شده در ماده 21 شرایط عمومی پیمان و همچنین اجرای موازین نظام مدیریت ایمنی و سلامت شغلی و موازین نظام مدیریت زیست محیطی قصور نماید کارفرما حق دارد نسبت به فسخ پیمان وضبط تضمین انجام تعهدات اقدام نموده و شرکت طرف قرارداد حق هیج گونه اعتراضی در این مورد نخواهد داشت.

قرارداد خدمات اطلاع رسانی و فعالیت های تبلیغاتی فرهنگی روابط عمومی

18. نظارت

18-1. کارفرما موظف است حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط را که صلاحیت آنان به تأیید بالاترین مقام دستگاه رسیده است به عنوان ناظر به شرکت طرف قرارداد معرفی نماید.

18-2. کلیه پرداخت ها به شرکت طرف قرارداد با تأیید ناظر با ناظرین صورت می گیرد.

18-3. نظارت بر اجرای تعهدات قانونی شرکت طرف قرارداد و کارکنان متبوع آنها با ناظر است.

18-4. ناظر به کلیه کارکنان و واحدها معرفی می شود تا بر حسن اجرای قرارداد توسط شرکت طرف قرارداد و کارفرما نظارت نماید و مشکلات به ناظر منعکس گردد.

18-5. ناظر باید مکانیزم اجرایی نظارت را با توجه به شیوه های علمی و مدیریتی مبتنی بر نظر سنجی پیش بینی و اعمال نماید.

18-6. در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که شرکت طرف قرارداد کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز می زند، بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت ( طبق مقررات مربوط) و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و شرکت طرف قرارداد حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

18-7. کارفرما موظف است به صورت مستمر بررسی های لازم را توسط واحدهای ذیربط و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هر گونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان شرکت طرف قرارداد اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نماید. در صورت تأیید تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی، کارفرما موظف است حسب اعلام وزارتخانه یاد شده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هر گونه قرارداد با شرکت مذکور ممنوع می باشد.

18-8. هر گاه کارفرما متوجه تخلف شرکت طرف قرارداد شود، پرداختی به کارکنان از محل مبلغ قرارداد و از طریق مدیر امور مالی انجام خواهد شد.

قرارداد خدمات اطلاع رسانی و فعالیت های تبلیغاتی فرهنگی روابط عمومی

19. قوانین کار و تأمین اجتماعی و جرایم

19-1. کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت طرف قرارداد در زمینه قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصلاح هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

19-2. کارفرما حق هر گونه دخالتی در امور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظیر معرفی کارکنان، نحوه مدیریت و … از خود سلب می نماید.

10-3. در صورتی که بر اساس گزارش کتبی ناظر شرکت، طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد:

– در مرحله اول ……………. درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود.

– در مرحله دوم ……………… درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود.

– در مرحله سوم ……………. درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود.

– در مرحله چهارم موضوع در کمیته ای با حضور نمایندگان کارفرما، شرکت طرف قرارداد و ناظر، بررسی و تصمیم گیری می شود، حکم تصمیمات کمیته لازم الاجرا است.

19-4. در صورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی طرف قرارداد، دستگاه می تواند به میزان درصدی از مبلغ قرارداد از محل طلب ها، ضمانت نامه ها و سپرده های شرکت طرف قرارداد اخذ خسارت نماید.

19-5. هر گونه قرارداد که نتیجه آن بکارگیری نیروی انسانی به هر شکل باشد ممنوع است.

قرارداد خدمات اطلاع رسانی و فعالیت های تبلیغاتی فرهنگی روابط عمومی

20. نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات

20-1. نشانی کارفرما: ……………………….

20-2. نشانی شرکت طرف قرارداد: …………………………………

نشانی: ……………………………………

تلفن: ……………………….

نشانی پست الکترونیک:

نشانه های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسلات از طریق نشانی های فوق الذکر قانونی تلقی می شود. در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت 48 ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند در غیر این صورت کلیه نامه ها ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی باشد.

21. امضاء طرفین قرارداد

این قرارداد در ……….. بند و ………… نسخه که هر کدام حکم واحد را دارند تنظیم، امضاء و مبادله گردیده و به مهر طرفین قرارداد ممهور گردیده و شرکت طرف قرارداد تأیید می نماید که اثر مهر بر روی قرارداد و اسناد مربوطه به منزله امضاء کامل و تأیید همه مفاد آن می باشند.

از طرف شرکت از طرف شرکت (طرف قرارداد)

نام: ……………. نام: ………………..

سمت: …………….. سمت: ………………..

امضاء : ……………….. امضاء: ………………..

مهر: ……………….. مهر: ………………..

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها