درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه قرارداد برپایی غرفه و خدمات دهی عرضه محصولات

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 14 مرداد 1400


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشارکت برپایی غرفه و خدمات دهی عرضه محصولات

نمونه قرارداد برپایی غرفه و خدمات دهی عرضه محصولات

قرارداد مشارکت برپایی غرفه و خدمات دهی عرضه محصولات

ماده یک: مقدمه و طرفین قرارداد

قرارداد ذیل فی مابین شرکت ................... به مدیریت ....................... به نمایندگی آقای ................ به عنوان مدیر عامل ..................... به نشانی .................... خیابان ............................ کوچه ....................... پلاک ...................... که از این پس اختصارا «مجری»نامیده می شود از یک طرف و آقای ..................... مدیر مجموعه فرهنگی ................... به نشانی ................... از این پس «مجموعه » نامیده می شود برابر تعهدات و شرایط منعقد می گردد.

ماده دو: موضوع قرارداد

در اختیار قراردادن یک قطعه زمین به پلاک ثبتی .................. فرعی از اصلی .................. بخش ................ به آدرس ................. به مساحت ........... متر مربع با سرویس بهداشتی موجود و در صورت امکان یک محل به ابعاد ............. متر مربع جهت استراحت کارکنان جهت برقراری، ایجاد و بهره برداری بازار روز در اختیار شرکت قرار داده می شود که پس از برپایی غرفه ها و خدمات دهی و عرضه محصولات ............. ضمن خدمات به شهروندان درآمد حاصله هر دو طرف سهیم باشند.

ماده سه: مدت قرارداد

قرارداد مشارکت برپایی غرفه و خدمات دهی عرضه محصولات

مدت قرارداد ............ شمسی از تاریخ امضاء طرفین می باشد که در صورت توافق تا ....... سال قابل تمدید می باشد.

ماده چهار: شرایط و تعهدات طرفین قرارداد

1-4. بهره برداران موظف به رعایت کلیه مقررات و اعمال نرخ های تعیین شده از سوی شرکت بوده و چنانچه بر خلاف قوانین ومقررات رفتار نمایند، بلافاصله شرکت به فسخ قرارداد و ضبط سپرده بهره بردار و تخلیه محل اقدام خواهد نمود.

2-4. چنانچه بهره برداران در مدت استفاده از پرداخت مبالغ ناشی از حق استفاده خودداری نمایند طرح دعوی و اخذ اجور معوقه به عهده شرکت بوده و مادام که مبالغ مذکور وصول نشده جزء در آمد های ناشی از قرارداد محاسبه نخواهد شد ضمنا وصول و تشخیص طرح دعوی در مراجع قضایی با مجموعه می باشد.

3-4.در صورت فسخ یا انقضاء مدت قرارداد،طرف قرارداد تحت هیچ عنوانی حق استفاده از همان محل را برای عرضه میوه و تره بار بر خلاف مقررات و بدون جلب نظر مجموعه نخواهد داشت.

4-4.مسئولیت هرگونه ادعای سرقفلی و غیره از سوی بهره برداران که دارای قرارداد با شرکت باشند نسبت به غرفه تحویلی با شرکت بوده و مجموعه هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

5-4. مجموعه حق هیچ گونه دخالت و تصرف در امور بازار و تعیین میزان نرخ گذاری محصولات را نداشته و کلیه اختیارات مربوط همانند سایر میادین و بازارهای سازمان صرفا به عهده سازمان خواهد بود.

6-4. ساعت کار روزانه صبح ها از ساعت .................. تا ................ و بعد از ظهر ها از ساعت ................ تا ............... و در ایام تعطیل از ساعت ............. تا ............. می باشد.

تبصره.بدیهی است در صورت تغییر ساعت کارقبلا از طریق شرکت اعلام خواهد شد.

7-4. چنانچه به هر دلیل در مدت قرارداد غرف احداث شده فاقد بهره بردار باشد مجموعه حق واگذاری آن را دارد وشریک هیچ گونه اعتراضی نداشته و آن چه صرفا ملاک احتساب است مبالغ واریز شده به حساب سازمان است .

8-4.مجموعه مسئولیت پاسخگویی به هر گونه شکایت یا ادعای اشخاص حقیقی در کلیه مراجع ذیصلاح و محاکم قضایی در رابطه با ملک موضوع قرارداد را به عهده داشته و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد مضافا این که در صورت هرگونه شکایات و ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی و صدور از طرف محاکم قضایی طرف قرارداد می بایست از عهده کلیه خسارات وارده به سازمان و بهره برداران ،طرف قرارداد شرکت مطابق قوانین و مقررات برآید.

9-4. مجموعه، حق دسترسی به اسناد مالی و دفاتر مربوطه را جهت بررسی و نظارت بر میزان درآمد حاصله مشارکت را دارد و اسناد مورد نیاز را شرکت در اختیار نماینده معرفی شده از سوی مجموعه خواهد گذاشت.

10-4شرکت تقبل و تعهد نموده که پس از انجام قرارداد عین ملک مورد نظر را تخلیه و تحویل مجموعه نمایید.

11-4. شرکت تقبل نموده کلیه هزینه های راه اندازی و احداث غرفه و میدان را تمام کمال پرداخت نمایید.

12-4. اخذ امتیاز آب، برق ، گاز و تلفن به عهده مجموعه خواهد بود.

13-4. مسئولیت حفظ ، حراست از محوطه میدان و اداره غرفه ها به عهده شرکت خواهد بود. و هزینه های لازم توسط سازمان پرداخت خواهد شد.

14-4. کلیه هزینه های مربوط به آب،برق،تلفن،گاز و غیره حقوق ونگهداری به عهده شرکت می باشد.15/ 4مدیریت،نظارت و بازرسی مستقیم بر بازار با اختصاص یک یا دو بازبین نرخ در جهت اعمال نرخ سازمان و مشخص شدن میزان سود دهی به عهده شرکت می باشد.

16-4.حق واگذاری غرف و معرفی بهره بردار و انعقاد قرار داد با اشخاص ثالث و اخذ اجور و تخلیه آن مطابق لایحه راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها مصوب 10/5/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی و لایحه قانونی مستثنی شدن شهرداری تهران در واگذاری از عرصه و اعیان از شمول قانون موجر ومستاحر مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب با شرکت می باشد.

17-4.نصب تابلوی ورودی و در حوالی بازار با عنوان بازار روز «تحت نظارت سازمان» یا«در این محل ارزاق به نرخ سازمان عرضه می گردد» جهت جلب اعتماد بیشتر مردم و ساکنین اطراف آن از سوی سازمان صورت می گیرد.

18-4. پرداخت سهم مجموعه درآمد حاصله وفق ماده......حداکثر ظرف مدت........روز پس از اخذ درآمد شرکت.......انجام خواهد شد.

ماده پنج: نحوه تقسیم درآمد

قرارداد مشارکت برپایی غرفه و خدمات دهی عرضه محصولات

نحوه توزیع درآمد به نسبت .............% سهم مجموعه و.............% سهم شرکت می باشد که پس از وصول درآمد از اجازه غرفه ها حداکثر ظرف مدت .........روز از تاریخ وصول به حساب جاری ...............بانک ...........شعبه.........واریز خواهد شد.

تبصره. ملاک و زمان از تاریخ راه اندازی و انعقاد قرارداد شرکت با بهره برداران است و آن چه که به حساب شرکت واریز می شود ملاک احتساب سهم مجموعه است که قابل پرداخت می باشد.

ماده شش

دخالت شرکت فقط در حد موارد مطروحه فوق بوده وشرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال ادعای اشخاص ثالث وطرح دعاوی و شکایات احتمالی آنان را نداشته وطرف قرارداد موظف به پاسخگویی می باشد.

ماده هفت

رعایت کلیه مقررات و قوانین برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده هشت

این قرارداد در ...........ماده ودر......بند و.......تبصره و......نسخه به اعتبار واحد تنظیم که طرفین پس از قرائت کامل آن نسبت به امضاء کلیه نسخ اقدام و مفاد آن برای متعاقدین لازم الاجرا است.

امضاء و مهر مجموعه فرهنگی امضاء و مهر شرکت مجری

نمونه قرارداد برپایی غرفه و خدمات دهی عرضه محصولات

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد مشارکت برپایی غرفه و خدمات دهی عرضه محصولات

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید