جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

قرارداد پیمانکاری ساختمان

قرارداد پیمانکاری ساختمان 

شاید شما از آن دسته افرادی باشید که پیمانکار ساختمان هستید و یا می خواهید قراردادی رسمی با یک پیمانکار ساختمان منعقد کنید از این رو نیاز به قرارداد پیمانکاری ساختمان قانونی دارید که ما در مجتمع حقوقی ایلیا با ارائه نمونه قراردادها راهنما و مشاوره حقوقی به صرفه شما خواهیم بود.

متن قرارداد پیمانکاری ساختمان

بین شرکت…………..با نمایندگی آقای………….که در این پیمان «کارفرما» نامیده می شود از یک طرف و شرکت………..که به شماره……مورخ…………در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و در این پیمان«پیمانکار» نامیده می شود با نمایندگی آقایان ……………و……………..براساس آگهی منتشره در روزنانه رسمی کشور شماره……….مورخ…………..گواهی ثبت شرکت ها دارای حق امضاء اسناد تعهدآور مذکور می باشند و از طرف دیگر پیمان زیر منعقد می گردد.

ماده1. موضوع پیمان

موضوع پیمان عبارت است از اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی(شامل کارهای ابنیه، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، دیوار کشی و احداث و محوطه سازی حیاط ها، راه اندازی و تحویل)………….واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، ورزشی، تفریحی……، که براساس مدارک مشخصات فنی و نقشه های منضم به این پیمان کلا به رویت مهر و امضا پیمانکار رسیده و جزء لاینفک آن تلقی می شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها مبادرت به قبول تعهد نموده است.

ماده2. اسناد و مدارک پیمان

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است

  • پیمان
  •  شرایط عمومی
  •  شرایط خصوصی
  •  فهرست های پایه کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی وبرقی……..سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
  •  نقشه نحوه استقرار بلوک ها
  •  نقشه های تفصیلی اجرایی، شامل نقشه های معماری، نقشه های سازه،نقشه های تاسیسات مکانیکی و برقی
  •  مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی( که ضمیمه پیمان تلقی می گردد)
  •  مشخصات فنی خصوصی
  •  جدول برنامه زمان بندی کلی پروژه
  •  اسناد تکمیلی که حین انجام کار وبه منظور اجرای پیمان به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزء اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود؛ این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی ،نقشه ها، دستور کار و صورت مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسنادو مدارک پیمان، پیمان بردیگر اسناد و مدارک اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است.

ماده3. مبلغ پیمان

مبلغ پیمان(به عدد) ……به حروف(………..)ریال است مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان تغییر می کند. مبلغ پیمان عبارت است از برآورد تقریبی براساس فهرست بهای پایه کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی سال…….وبا احتساب……….ضریب صعوبت کار در طبقات به میزان………….وضریب بالاسری به میزان………..وضریب پیشنهادی……………نسبت به فهرست بهای سال……………..وتجهیز و برچیدن کارگاه به مبلغ مقطوع و ناخالص………….ریال محاسبه گردیده است.

ماده4.پیمان

1 مدت پیمان ………ماه شمسی که از تاریخ مبادله آن(ابلاغ) از سوی کارفرما نافذ است.

2. شروع مدت پیمان تاریخ صورت مجلس تحویل زمین است که پس از مبادله پیمان تنظیم می گردد.

3.پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت……………….ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.

ماده5. دوره تضمین کارها

حسن انجام عملیات موضوع پیمان برای مدت……..ماه شمسی از تاریخ گواهی رفع نقص از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت به نام«دوره تضمین» نامیده می شود.

اگر در دوره تضمین معایب و نواقصی در کار مشهود شود که ناشی از عدام رعیت مشخصات ویا بکاربردن مصالح بد یا نامرغوب ویا عدم رعایت دقت و مراقبت لازم در کار باشد پیمانکار مکلف است آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند.

برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها کتبا به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر پانزده روز بعد از ابلاغ مذکور شروع به رفع معایب و نواقص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع کند.

هرگاه پیمانکار درانجام این تعهد خود قصور ویا تعلل ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد که آن معایب و نواقص را راسا و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آن را به اضافه پانزده درصد از پیمانکار مطالبه و وصول نموده و یا از محل تضمینات پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد کارفرما دارد برداشت کند. کارفرما می تواند از هر یک از طریق فوق ویا از هر دو طریق تواماً، برای وصول مطالبات خود استفاده نماید.

ماده6. نظارت براجرا

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار برطبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف شرکت……..به عهده دفتر فنی………….به نشانی:……………که در این پیمان «دستگاه نظارت» نامیده می شود واگذار گردیده است و پیمانکار موظف است کارها را برطبق مفاد پیمان و اصول فنی و همچنین برطبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست پیمان می دهد اجرا کند.

نشانی کارفرما:………………………………

نشانی پیمانکار:……………………..

نماینده کارفرما نماینده پیمانکار

قرارداد پیمانکاری ساختمان 

نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان درصدی

نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان

1. مشخصات طرفین قرارداد

1. 1 مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

1. 2 مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

2. موضوع قرارداد و محل انجام آن

اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی از قبیل بنای ساختمان، تأسیسات برقی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی، تأسیسات مکانیکی، محوطه سازی، حصارکشی، راه اندازی و تحویل بخش های مربوطه به تأسیسات می باشد.

تأمین مصالح مورد نیاز اجرای عملیات ساختمانی بر عهده پیمانکار نمی باشد.

محل انجام پروژه به نشانی ……. که دارای مجوز ساختمانی به شماره ….. تاریخ …/…/…. می باشد و به رویت پیمانکار رسیده است و از موقعیت جغرافیایی و وضعیت آن مطلع است.

3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت.

ابعاد ارضی پروژه به مساحت ….. متر مربع و نیز ابعاد سازه ای آن به مساحت ….. متر مربع می باشد.

4. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)

4. 1 هزینه کل قرارداد براساس برآورد پیمانکار و مهندس ناظر پروژه از قرار هر متر مربع زیربنای ساختمان بدون مصالح به ارزش ……… ریال بوده که در مجموع کل هزینه اجرای عملیات ساختمانی به ارزش …… ریال محاسبه می گردد.

4. 2 هزینه های اجرای قرارداد به تفکیک و جزء به جز به شرح ذیل است:

4. 2. 1 سطوح زیربنای ساختمان برمبنای تصاویر افقی سقف ها به ارزش ….. ریال می باشد.

4. 2. 2 هزینه دیوارهای محوطه و حصارها با هر ارتفاع بر مبنای هر متر مربع به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.

4. 2. 3 انجام تأسیسات برقی از جمله سیم کشی و نصب چراغ ها به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.

4. 2. 4 انجام تأسیسات گرمایشی و سرمایشی به ازای کل ساختمان به ارزش ….. ریال می باشد و به ازای هر طبقه ب ارزش …… تعیین می گردد.

4. 2. 5 تأسیسات مکانیکی از جمله درب ورودی خودرو به صورت مکانیکی، شوتینگ زباله و …. به ارزش کلی …. ریال بوده و به ازای هر طبقه به ارزش ….. ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 6 احداث نمای رومی در بخش بیرونی ساختمان به ازای هر متر مربع به ارزش …… ریال محاسبه می گردد.

5. شرایط پرداخت

5. 1 مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ).

5. 2 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

5. 3 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

5. 4 مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی …. می باشد).

6. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو) :

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی :

1. نقشه های پلان موقعیت زمین و طرح استقرار در ……. برگ

2. نقشه های معماری در ……… برگ

3. نقشه های جزئیات اجرایی در ……… برگ

4. نقشه های سازه در ……… برگ

5. نقشه های تأسیسات مکانیکی در ……… برگ

6. نقشه های تأسیسات برقی در …….. برگ

7. نقشه های تأسیسات قرار گیری تأسیسات گرمایشی و سرمایشی در …….. برگ

8. نقشه های محوطه سازی، حصارکشی در …….. برگ

9. فهرست بهای واحد پایه کارهای ساختمانی

7. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد.

8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

9. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود.

پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

10. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده …. است.  ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد.

در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ….. است .

11. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

12. تعهدات پیمانکار

12. 1 پیمانکار متعهد می گردد پس از آنکه عملیات موضوع قرارداد را تکمیل نمود تا مادامی که پروژه ساختمانی آماده بهره برداری باشد، از کارفرما تقاضای تحویل موقت نماید.

12. 2 پیمانکار متعهد به حسن انجام کار از تاریخ تحویل موقت به کارفرما برای مدت …. ماه می گردد.

12. 3 اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و ویژگی های سازه باشد، که پیشتر از سوی کارفرما و مهندس ناظر اطلاع رسانی شده، پیمانکار مسئول می باشد.

12. 4 کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به حساب مراجع ذیربط واریز می گردد.

12. 5 پیمانکار موظف می باشد بلادرنگ پس از اطلاع و ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

12. 6 مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

12. 7 در صورت تعطیل نمودن فعالیت پروژه از سوی پیمانکار، ایشان پیش از انجام می بایست اذن و مجوز کارفرما را اخذ نماید.

12. 8 به طور کلی، پیمانکار موظف است کلیه مسیر ساخت و نصب را براساس نظر مستقیم کارفرما که از پیش مقرر می شود، انجام دهد و متعاقباً تحت نظارت مهندس ناظر قرار گیرد.

12. 9 پیمانکار موظف است تا حد امکان تلاش نماید تا هدر رفتن منابع و مصالح ساختمانی به حداقل برسد و معقول باشد؛ در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از حد متعارف، از حساب بستانکاری پیمانکار کسر خواهد شد.

12. 10 پیمانکار متعهد می گردد که با علم و اطلاع کافی نسبت به تمام اسناد پروژه از جمله نقشه ها و دستورالعمل های مربوطه عمل می نماید و به هنگام عقد قرارداد نکته و مسئله ای نامفهوم برای ایشان باقی نمانده است.

12. 11 پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث 12، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و …. می باشد.

12. 12 مسئولیت هر گونه سوء رفتار، کشف فساد، فحشاء در محل انجام کار یا کارگاه، کلاهبرداری، درگیری و این قسم موارد از سوی پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه، متوجه مستقیم پیمانکار می باشد.

12. 13 پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد.

12. 14 پیمانکار متعهد می گردد که ساعات فعالیت کارگاه را اکیداً رعایت نماید تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود. در صورت نیاز به فعالیت خارج از زمان تعیین شده، با مجوز کارفرما منعی وجود ندارد.

12. 15 در صورت وجود نواقص و اشکالات فنی که منجر به حکم تخریب شود یا اصلاح سازه گردد، متوجه پیمانکار می باشد و موظف به جبران قصور خویش می باشد.

12. 16 هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه بر عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت و نهایی، بدون وقفه و با کیفیت مقتضی انجام پذیرد.

12. 17 در پایان هر روز کاری، پیمانکار ملزم است تا نسبت به شستشو و نظافت محل کارگاه اقدام کند تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود.

12. 18 تامین نیروی انسانی، ابزار کار، ماشین آلات و به طور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع قرارداد(به استثنای فراهم آوردن مصالح ساختمانی) و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوطه، به عهده پیمانکار است.

12. 19پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید.

13. تعهدات کارفرما

13. 1 کارفرما در صورت درخواست پیمانکار، حواله های لازم را در مورد مصالح و تدارکات مورد نیاز موضوع قرارداد صادر خواهد نمود.

13. 2 نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود.

13. 3 آب، برق و در صورت وجود گاز مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا بر عهده کارفرما می باشد.

13. 4 کارفرما موظف است محلی را به منظور استراحت و صرف غذا ، سرویس بهداشتی در محل کارگاه برای کارکنان فراهم نماید.

13. 5 کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید.

14. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

15. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

16. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …….. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

17. موارد فسخ قرارداد

17. 1 انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

17. 2 عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

17. 3 تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

17. 4 تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

17. 5 غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

18. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

19. موارد متفرقه

1۹. 1 موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

1۹. 2 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

1۹. 3 موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

20. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان

نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان

نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان درصدی

نمونه قرارداد درصدی ساختمان به شرح ذیل است:

این قرارداد در تاریخ ———— ، در ساعت ———— ، در محل ———- به آدرس ————– ، فی مابین ————– به کد ملی ———- ، به آدرس ———– ، که از این پس کارفرما نامیده می شود و ————- به کد ملی ——— ، به آدرس —————– ، که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید و طرفین قرارداد با امضاء این قرارداد و پیوستهای آن، خود را متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کلیه مفاد این قرارداد نمودند.

ماده ۱– راه های ارتباطی، مکاتبات رسمی و نماینده های رسمی طرفین قرارداد:

۱-۱- طرفین قرارداد متعهد می شوند که کلیه اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات مربوط به اجرای موضوع قرارداد را از طریق صورتجلسه ها، الحاقیه ها، درخواست های کتبی، رسیدها، ارسال و دریافت پیامک به شماره تلفن همراه اعلامی هریک از طرفین در بندهای ۱-۲ و ۱-۳ و یا ارسال و دریافت ایمیل به آدرس ایمیل اعلامی هریک از طرفین در بندهای ۱-۲ و ۱-۳، مابین یکدیگر تنظیم و ردوبدل نموده و یا پیگیری نمایند.

براساس این ماده از قرارداد، این اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات، رسمی تلقی شده و جزئی از مدارک این قرارداد بحساب می آید.

۱-۲- کارفرما شماره تلفن همراه ————— و آدرس ایمیل —————– را جهت ارسال و دریافت اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات رسمی خود با پیمانکار، مشخص نموده است.

مسئولیت عدم دریافت ایمیل ها و پیامک های ارسال شده از سوی پیمانکار به کارفرما، بجز در شرایط بند ۱-۴، با شخص کارفرما خواهد بود.

۱-۳- پیمانکار شماره تلفن همراه ————— و آدرس ایمیل —————– را جهت ارسال و دریافت اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات رسمی خود با کارفرما مشخص نموده است. مسئولیت عدم دریافت ایمیل ها و پیامک های ارسال شده از سوی کارفرما به پیمانکار، بجز در شرایط بند ۱-۴، با شخص پیمانکار خواهد بود.

ماده ۲– موضوع قرارداد :

عبارت است از مدیریت اجرایی پروژه —— مطابق مشخصات فنی ذکر شده در پیوست جزئیات اجرایی این قرارداد شامل —————–، توسط پیمانکار در پروژه ———–واقع در ———————————————————————- .

ماده ۳- افزایش کار و عملیات موضوع قرارداد توسط کارفرما:

۳-۱- کارفرما تا اندازه ای می تواند مقدار کار و عملیات موضوع قرارداد را در مدت زمان اجرای موضوع قرارداد، افزایش دهد، که هر سه شرط زیر در مورد این مقادیر کار و عملیات اضافی، صادق باشد:

شرط اول: زمان اجرای مجموع مقادیر کار و عملیات اضافه شده در طول مدت قرارداد، بدون درنظر گرفتن مشترکات، همزمانی و همپوشانی اجرای آنها با عملیات و کار اولیه موضوع قرارداد، از —— درصد مدت زمان اولیه قرارداد، موضوع بند ۵-۱، بیشتر نباشد.

شرط دوم: هزینه اجرای مجموع مقادیر کار و عملیات اضافه شده در طول مدت قرارداد، بدون درنظر گرفتن همزمانی و همپوشانی اجرای آنها با عملیات و کار اولیه موضوع قرارداد، از ——– درصد مبلغ مبنای قرارداد، موضوع بند ۶-۱، بیشتر نباشد.

شرط سوم: تمام کارها و عملیاتهای اضافی درخواستی از طرف کارفرما برای اضافه شدن به موضوع قرارداد باید در حوزه موضوع قرارداد اولیه و پیوستهای اجرایی قرارداد باشد و عملیات ها و کارهایی که در موضوع قرارداد اولیه و پیوست جزئیات اجرایی قرارداد، وجود ندارد نمیتواند به موضوع قرارداد و حجم عملیات اجرایی آن اضافه شود.

ماده ۴– اسناد و مدارک قرارداد :

۴-۱- قرارداد حاضر .

۴-۲- پیوست قرارداد – جزئیات اجرایی (در – بند) .

۴-۳- کپی کارت ملی طرفین قرارداد و نماینده های ایشان.

۴-۴- کلیه دستور کارها، اصل یا کپی امضاء شده ضمانت های مندرج در این قرارداد و رسیدهایی که از زمان تاریخ این قرارداد تا پایان اجرای موضوع قرارداد و اجرای کلیه تعهدات طرفین قرارداد، مابین کارفرما و پیمانکار بصورت رسمی مطابق ماده ۱ این قرارداد، ابلاغ، تأیید و مبادله می گردد.

۴-۵- کپی سند یا اجاره نامه یا وکالت نامه از طرف مالک یا مالکین ، مربوط به محل اجرای موضوع قرارداد که نشان دهنده ارتباط کارفرما با محل اجرای موضوع قرارداد باشد. کپی میبایست رسید شده و به امضاء طرفین قرارداد رسیده باشد.

ماده ۵– مدت قرارداد :

۵-۱- مدت قرارداد جمعاً —————– از تاریخ ————— میباشد.

۵-۲- چنانچه کار و عملیات جدیدی با توجه به شروط و شرایط ماده ۳ این قرارداد، به موضوع قرارداد اضافه شود، زمان اجرای این کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع قرارداد با توجه به نظر پیمانکار به مدت قرارداد اضافه می شود.

۵-۳- روزها و ساعاتی که پیمانکار مجاز است ، عملیات و کارهای مربوط به اجرای موضوعات قرارداد را انجام دهد بعنوان “ساعات کاری” نامیده می شود و عبارت است از روزهای ————————- از ساعت ———— تا ساعت ——- .

۵-۴- اخذ مجوز و هماهنگی با همسایه ها، افراد، ارگانها، سازمانها و ادارات ذیربط و ذیصلاح برای اجرای موضوع قرارداد در روزها و ساعات کاری مشخص شده در بند ۵-۳، برعهده کارفرما میباشد.

ماده ۶- مبلغ قرارداد و دستمزد پیمانکار:

۶-۱ براساس این بند “مبلغ مبنای قرارداد”، ———————–، پیش بینی و تعیین می شود.

۶-۲- مبلغ مبنای قرارداد پیش بینی شده، موضوع بند ۶-۱، بمنظور تعیین مبنایی برای محاسبه مقادیر مالی و هزینه ها در مورد موضوع قرارداد، در قرارداد حاضر، پیوست اجرایی و سایر مدارک قرارداد، موضوع ماده ۴ این قرارداد، تعیین شده است.

۶-۳- کلیه هزینه های مربوط به اجرای موضوع قرارداد، توسط پیمانکار از مبلغ تنخواه گردان و حساب تنخواه گردان، موضوع بند ۷-۱، برداشت و هزینه می شود و پیمانکار هیچ مسئولیتی برای پرداخت هزینه های مربوط به اجرای موضوع قرارداد از حساب دیگر، به هر میزان و یا هر زمانی ندارد.

۶-۴- حق الزحمه یا دستمزد پیمانکار برای اجرای موضوع قرارداد و کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع اولیه قرارداد، موضوع ماده ۳ این قرارداد، ——-درصد از کل هزینه اجرای موضوع قرارداد و کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع اولیه قرارداد میباشد. این حق الزحمه در آخر هر روز کاری، توسط پیمانکار، محاسبه و از حساب تنخواه گردان برداشت می شود.

ماده ۷– تنخواه گردان:

۷-۱- کارفرما میبایست مبلغ———–ریال به عنوان “حداقل مبلغ تنخواه گردان” به شماره حساب————بنام————- بعنوان “حساب تنخواه گردان” واریز نماید تا هزینه های مربوط به اجرای موضوع قرارداد، از مبلغ تنخواه گردان موضوع این بند پرداخت شود.

۷-۲- کارفرما باید تا پیش از تاریخ ———- “حداقل مبلغ تنخواه گردان” را به عنوان اولین پرداختی تنخواه گردان به “حساب تنخواه گردان” واریز نماید.

۷-۳- کارفرما میبایست تا پیش از ساعت ———- هر روز کاری، مبلغ کسری تنخواه گردان را به حساب تنخواه گردان واریز نماید تا موجودی حساب تنخواه گردان از “حداقل مبلغ تنخواه گردان” کمتر نباشد.

۷-۴- پیمانکار موظف است، در مورد تمام هزینه های مربوط به مبالغی که از حساب تنخواه گردان برداشت و پرداخت می نماید، گزارش هزینه، موجودی حساب تنخواه گردان، فاکتورها و رسیدهای هر روز کاری را حداکثر تا ساعت —– روزکاری بعد، از طریق یکی از راه های ارتباطی موضوع ماده ۱ این قرارداد، به کارفرما ارائه یا اعلام نماید.

۷-۵- پیمانکار موظف است برای پرداخت هزینه های بیشتر از ———– ریال در یک روز کاری، پیش از برداشت هزینه از حساب تنخواه گردان، با ارائه پیش فاکتور و یا اعلام رسمی براساس ماده ۱ این قرارداد، این مبالغ را به کارفرما اعلام نماید و درصورت تأیید مبلغ از سوی کارفرما، نسبت به پرداخت مبلغ و یا عقد قرارداد اقدام نماید.

۷-۶- براساس این بند کارفرما متعهد می شود نسبت به نگهداری، سود و مزایای حاصله از مبالغی که در حساب تنخواه گردان و در اختیار پیمانکار است، هیچگاه هیچ ادعایی از جمله ادعای خیانت در امانت نخواهد داشت و این مبالغ تا زمان استفاده در مراحل مختلف موضوع قرارداد بطور کامل دراختیار و متعلق به پیمانکار خواهد بود.

ماده ۸- ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار:

۸-۱- مطابق این بند، تاریخ، ———– روز پس از تاریخ تحویل موضوع قرارداد بوسیله پیمانکار به کارفرما، بعنوان “تاریخ اتمام مدت ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” تعیین می شود.

۸-۲- پیمانکار موظف است در زمان دریافت اولین مبلغ تنخواه گردان از سوی کارفرما، یک چک به مبلغ —————- ریال بعنوان “چک ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار”، در محل اجرای موضوع قرارداد، به کارفرما تحویل دهد و یک کپی از این چک ضمانت با امضاء و رسید طرفین قرارداد ضمیمه نسخه قرارداد دراختیار پیمانکار قرارداده شود.

ماده ۹- تعهدات پیمانکار و کارفرما:

۹-۱- طرفین این قرارداد موظف هستند حداکثر ظرف مدت — ساعت، به مکاتبات و اعلانهای رسمی طرف دیگر، مطابق شرایط ماده ۱ این قرارداد، پاسخ کامل، کافی و مناسب بدهند.

درغیر اینصورت قصور، تأخیر و ضرر و زیان در روند اجرای موضوع قرارداد ناشی از این دیرکرد در پاسخگویی به مکاتبات، برعهده طرفی خواهد بود که در حداکثر مدت زمان مشخص شده در این بند و تبصره های آن، پاسخگوی طرف دیگر نبوده است.

۹-۲- پیمانکار مسئول حسن عملکرد کارکنان خود در مدت قرارداد خواهد بود و درصورت بروز هرگونه مشکل و ایرادی از جانب عوامل پیمانکاری در محل پروژه، تمام مسئولیت آن برعهده شخص پیمانکار طرف این قرارداد میباشد.

۹-۳- کارفرما موظف است حداکثر تا تاریخ ————— محل اجرای موضوع قرارداد را بطور کامل تخلیه و به پیمانکار تحویل نماید.

۹-۴- پیمانکار موظف است ساعت کاری موضوع بند ۵-۳ را رعایت نماید و تحت هیچ شرایطی بدون هماهنگی با کارفرما، خارج از ساعات کاری مشخص شده، عملیات اجرایی، در محل اجرای موضوع قرارداد توسط عوامل تیم پیمانکاری انجام نشود.

۹-۵- —– موظف به تهیه بیمه نامه حوادث کامل با تمام آیتمهای مرتبط با موضوع قرارداد می باشد تا درصورت بروز خسارت مالی و یا جانی، هزینه این خسارات از سوی بیمه گر پرداخت شود. پرداخت مابه التفاوت پرداختی بیمه و هزینه واقعی حوادث مالی و جانی در ارتباط با اجرای موضوع قرارداد، بعهده —– می باشد.

۹-۶- پرداخت هزینه آب، برق، گاز، شارژ ساختمان و کلیه هزینه های مربوط به محل اجرای موضوع قرارداد و مربوط به زمان اجرای موضوع قرارداد، برعهده کارفرما میباشد.

۹-۷- پیمانکار مسئول اجرای باکیفیت و مطابق جزئیات اجرایی کلیه بخشهای موضوع این قرارداد میباشد و درصورت وجود نقص و یا ایراد در هر بخش از موضوع قرارداد، تمام مسئولیت آن برعهده پیمانکار خواهد بود.

۹-۸- اخذ مجوز و موافقت رسمی مراجع، ارگانها، سازمانها و افراد ذیربط، ذیصلاح و ذینفع اعم از شهرداریها، سازمان نظام مهندسی، اداره گاز، همسایگان، مالکین و … ،جهت اجرای طرح و موضوع این قرارداد بعهده کارفرما میباشد.

۹-۹- چنانچه در هر مرحله از اجرای موضوع قرار داد، سازمانها و اشخاص ذیربط، ذیصلاح و ذینفع اعم از مأمورین شهرداریها، سازمان نظام مهندسی، اداره گاز، همسایگان، مالکین و … ، به هر نحوی مانع اجرای موضوع قرارداد شوند، پیمانکار هیچگونه مسئولیتی درقبال متوقف نمودن ایشان ندارد و کارفرما شخصاً متعهد به برطرف نمودن این موانع و حل و فصل مسائل مربوطه می باشد.

۹-۱۰- درصورت بروز هرگونه خسارت و یا ضرر مالی در زمان اجرای موضوع قرارداد ناشی از قصور پیمانکار و عوامل اجرایی ایشان، جبران خسارت و پرداخت هزینه های مربوط به آن بطور کامل بعهده شخص پیمانکار خواهد بود و تحت هیچ شرایطی در اینگونه موارد پیمانکار مجاز به پرداخت هزینه های جبران خسارت از مبلغ تنخواه گردان نمی باشد.

۹-۱۱- پیمانکار میبایست تا پیش از ساعت ۲۴:۰۰ تاریخی که براساس مدت زمان مشخص شده در ماده ۵-۱، بعلاوه مدت زمان تأخیرات قانونی، بعلاوه مدت زمان اجرای بخشهای اضافه شده به موضوع قرارداد براساس ماده ۳ این قرارداد، بعلاوه مدت زمان تأخیر ناشی از قصور کارفرما، محاسبه و تعیین می شود، موضوع قرارداد را بطور رسمی به کارفرما تحویل نماید.

۹-۱۲- پیمانکار موظف به بکارگیری و استخدام نیروی انسانی با مهارت و کیفیت کار کافی مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد میباشد به نحوی که دستمزد آنها در محدوده متوسط دستمزد نیروهای کار مشابه در همان منطقه محل اجرای موضوع قرارداد باشد. مسئولیت حسن اجرای عملکرد این نیروهای انسانی مطابق پیوست جزئیات اجرایی این قرارداد، بر عهده پیمانکار است.

ماده ۱۰- فسخ قرارداد :

۱۰-۱- چنانچه مجموع روزهای تعطیلی اجرای موضوع قرار داد بدلیل قصور کارفرما، بیش از —— روز باشد و یا کارفرما در اجرای تعهدات دیگر خود در این قرارداد قصوری کرده باشد، پیمانکار میتواند یکطرفه بدلیل قصور کارفرما در اجرای تعهدات خود، این قرارداد را فسخ نموده و موضوع را بطور رسمی مطابق ماده ۱ این قرارداد، به کارفرما در همان روز اعلام نماید و کارفرما موظف است، ظرف مدت حداکثر —— ساعت مبلغ ،————- درصد از مبلغ هزینه شده برای اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را بعنوان ضرر و زیان عدم اجرای تعهدات، علاوه بر دستمزد و حق الزحمه پیمانکار تا زمان فسخ قرارداد، به پیمانکار پرداخت نماید.

۱۰-۲- چنانچه در هر مرحله از اجرای موضوع قرارداد، پیمانکار در اجرای تعهدات خود در این قرارداد قصوری کرده باشد، کارفرما می تواند پس از اعلام رسمی این موضوع به پیمانکار، مطابق ماده ۱ این قرارداد، یکطرفه قرارداد را فسخ نماید و پیمانکار موظف است مابقی تنخواه گردان موجود در حساب تنخواه گردان را حداکثر تا —— ساعت بهمراه کلیه گزارشها، فاکتورها، رسیدهای مربوطه و مبلغ ، ——- درصد از مبلغ هزینه شده برای اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را به عنوان ضرر و زیان عدم اجرای تعهدات، به کارفرما پرداخت یا تحویل نماید.

۱۰-۳- در شرایطی که کارفرما به هر دلیلی، بدون آنکه پیمانکار قصوری در اجرای تعهدات خود در این قرارداد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید، میبایست این موضوع را رسماً به پیمانکار اعلام نموده و پس از آن ظرف مدت حداکثر —- ساعت، مبلغ ——- درصد از مبلغ هزینه شده برای اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را علاوه بر دستمزد و حق الزحمه پیمانکار تا زمان فسخ قرارداد، به عنوان ضرر و زیان فسخ قرارداد، به پیمانکار پرداخت نماید.

۱۰-۴- در شرایطی که پیمانکار به هر دلیلی، بدون آنکه کارفرما قصوری در اجرای تعهدات خود در این قرارداد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید، میبایست این موضوع را رسماً به کارفرما اعلام نموده و پس از آن ظرف مدت حداکثر —- ساعت، دستمزد و حق الزحمه پیمانکار بابت اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را دریافت نماید و مبلغ ——- درصد از مبلغ هزینه شده برای اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را به عنوان ضرر و زیان فسخ قرارداد، به کارفرما برگرداند و یا پرداخت نماید.

۱۰-۵- درصورتی که کارفرما به هر دلیلی بجز قصور پیمانکار در اجرای تعهدات خود در این قرارداد، اقدام به فسخ این قرارداد نماید، میبایست حداکثر تا —— ساعت پس از فسخ قرارداد، “چک ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” موضوع بند ۸-۲ این قرارداد را در محل اجرای موضوع قرارداد، به پیمانکار تحویل دهد.

ماده ۱۱- جریمه تأخیر در اجرای موضوع قرارداد:

اگر پیمانکار نتواند در مدت زمان مقرر مطابق بند ۹-۱۱ این قرارداد، موضوع قرارداد را به اتمام برساند، چنانچه براساس این قرارداد و پیوست جزئیات اجرایی آن، قصور از جانب پیمانکار باشد، به ازای هر روز دیرکرد، مبلغ ————— ریال بعنوان جریمه تأخیر در اتمام موضوع قرارداد، تعیین می شود.

تبصره ۴: از آنجایی که در دمای زیر ۱۰ درجه سانتیگراد و دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد و یا بارش باران و برف امکان اجرای عملیات ساختمانی در فضای باز و فضای بسته ای که هرکدام از این محدودیتها در آن صادق است، نمیباشد، بنابراین تأخیرات ناشی از چنین شرایطی و شرایط مشابه آن مجاز قلمداد شده و مشمول جریمه فوق الذکر نخواهد بود.

ماده ۱۲- کسورات قانونی

پرداخت کلیه کسورات قانونی و عوارض مرتبط با موضوع این قرارداد، بعهده کارفرما می باشد. کارفرما با تأیید و امضاء قرارداد حاضر گواهی می نماید تا درصورت مشمول شدن موضوع این قرارداد به پرداخت کسورات قانونی، این مبالغ و کسورات را بطور کامل پرداخت نماید و پیمانکار با در اختیار داشتن نسخه این قرارداد به عنوان گواهی تعهد کارفرما برای پرداخت این کسورات قانونی و مبالغ مربوطه، براساس این بند از قرارداد، دیگر هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت این هزینه ها و کسورات قانونی نخواهد داشت.

ماده ۱۳- شرایط قهریه (فورس ماژور)

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص مندرج در قانون از جمله، سیل، زلزله و …) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از موضوع قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت و ضرر و زیان وارده را نخواهد داشت و صرفاً هزینه های انجام شده برای پیشبرد موضوع قرارداد بعلاوه حق الزحمه پیمانکار تا آن زمان، توسط پیمانکار از تنخواه گردان و مبلغ قرارداد دریافتی برداشت شده و مابقی این مبالغ بهمراه مدارک مربوط به هزینه ها به کارفرما برگردانده میشود.

ماده ۱۴- مشخصات قرارداد:

این قرارداد در —- ماده و —– تبصره (در —– صفحه) ، بهمراه جزئیات اجرایی (در —– صفحه) ، در ۲ نسخه تهیه و تنظیم شده و پس از امضاء و ثبت اثر انگشت طرفین قرارداد ذیل تمام صفحات قرارداد و پیوستها، مبادله گردید و هر نسخه حکم واحد را دارا است و معتبر میباشد.

4.3/5 - (6 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهدی
مهدی
1 سال قبل

بسیار ممنون از نمونه قرارداد