لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد پیمانکاری عملیات ساختمانی


قرارداد تخصصی و حقوقی پیمانکاری در خصوص اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی واحدهای تجاری اداری، مسکونی، ورزشی،تفریحی

نمونه قرارداد پیمانکاری عملیات ساختمانی

قرارداد پیمانکاری اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی واحدهای تجاری اداری، مسکونی، ورزشی،تفریحی

بین شرکت..............با نمایندگی آقای.............که در این پیمان «کارفرما»نامیده می شود از یک طرف و شرکت...........که به شماره......مورخ............در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و در این پیمان«پیمانکار» نامیده می شود با نمایندگی آقایان ...............و.................براساس آگهی منتشره در روزنانه رسمی کشور شماره..........مورخ..............گواهی ثبت شرکت ها دارای حق امضاء اسناد تعهدآور مذکور می باشند و از طرف دیگر پیمان زیر منعقد می گردد.

ماده1. موضوع پیمان

قرارداد پیمانکاری اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی واحدهای تجاری اداری، مسکونی، ورزشی،تفریحی

موضوع پیمان عبارت است از اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی(شامل کارهای ابنیه، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، دیوار کشی و احداث و محوطه سازی حیاط ها، راه اندازی و تحویل).............واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، ورزشی، تفریحی......، که براساس مدارک مشخصات فنی و نقشه های منضم به این پیمان کلا به رویت مهر و امضا پیمانکار رسیده و جزء لاینفک آن تلقی می شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها مبادرت به قبول تعهد نموده است.

ماده2. اسناد و مدارک پیمان

قرارداد پیمانکاری اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی واحدهای تجاری اداری، مسکونی، ورزشی،تفریحی

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است

 • 1 پیمان
 • 2. شرایط عمومی
 • 3.شرایط خصوصی
 • 4. فهرست های پایه کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی وبرقی........سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
 • 5. نقشه نحوه استقرار بلوک ها
 • 6. نقشه های تفصیلی اجرایی، شامل نقشه های معماری، نقشه های سازه،نقشه های تاسیسات مکانیکی و برقی
 • 7. مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی( که ضمیمه پیمان تلقی می گردد)
 • 8. مشخصات فنی خصوصی
 • 9. جدول برنامه زمان بندی کلی پروژه
 • 10. اسناد تکمیلی که حین انجام کار وبه منظور اجرای پیمان به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزء اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود؛ این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی ،نقشه ها، دستور کار و صورت مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسنادو مدارک پیمان، پیمان بردیگر اسناد و مدارک اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است.

ماده3. مبلغ پیمان

قرارداد پیمانکاری اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی واحدهای تجاری اداری، مسکونی، ورزشی،تفریحی

مبلغ پیمان(به عدد) ......به حروف(...........)ریال است مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان تغییر می کند. مبلغ پیمان عبارت است از برآورد تقریبی براساس فهرست بهای پایه کارهای ابنیه،تاسیسات مکانیکی و برقی سال.......وبا احتساب..........ضریب صعوبت کار در طبقات به میزان.............وضریب بالاسری به میزان...........وضریب پیشنهادی...............نسبت به فهرست بهای سال.................وتجهیز و برچیدن کارگاه به مبلغ مقطوع و ناخالص.............ریال محاسبه گردیده است.

ماده4.پیمان

قرارداد پیمانکاری اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی واحدهای تجاری اداری، مسکونی، ورزشی،تفریحی

1 مدت پیمان .........ماه شمسی که از تاریخ مبادله آن(ابلاغ) از سوی کارفرما نافذ است.

2. شروع مدت پیمان تاریخ صورت مجلس تحویل زمین است که پس از مبادله پیمان تنظیم می گرددو

3.پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت...................ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.

ماده5. دوره تضمین کارها

قرارداد پیمانکاری اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی واحدهای تجاری اداری، مسکونی، ورزشی،تفریحی

حسن انجام عملیات موضوع پیمان برای مدت........ماه شمسی از تاریخ گواهی رفع نقص از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت به نام«دوره تضمین» نامیده می شود.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

اگر در دوره تضمین معایب و نواقصی در کار مشهود شود که ناشی از عدام رعیت مشخصات ویا بکاربردن مصالح بد یا نامرغوب ویا عدم رعایت دقت و مراقبت لازم در کار باشد پیمانکار مکلف است آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند.

برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها کتبا به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر پانزده روز بعد از ابلاغ مذکور شروع به رفع معایب و نواقص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع کند.

هرگاه پیمانکار درانجام این تعهد خود قصور ویا تعلل ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد که آن معایب و نواقص را راسا و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آن را به اضافه پانزده درصد از پیمانکار مطالبه و وصول نموده و یا از محل تضمینات پیمانکار،یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد کارفرما دارد برداشت کند. کارفرما می تواند از هر یک از طریق فوق ویا از هر دو طریق تواماً، برای وصول مطالبات خود استفاده نماید.

ماده6. نظارت براجرا

قرارداد پیمانکاری اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی واحدهای تجاری اداری، مسکونی، ورزشی،تفریحی

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار برطبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف شرکت........به عهده دفتر فنی.............به نشانی:...............که در این پیمان «دستگاه نظارت» نامیده می شود واگذار گردیده است و پیمانکار موظف است کارها را برطبق مفاد پیمان و اصول فنی و همچنین برطبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست پیمان می دهد اجرا کند.

نشانی کارفرما:....................................

نشانی پیمانکار:..........................

نماینده کارفرما نماینده پیمانکار

نمونه قرارداد پیمانکاری عملیات ساختمانی

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

 • شعبه کرج: 137 32 – 026
 • شعبه تهران :119 55 266 – 021
 • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
 • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
 • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد پخش آگهی تبلیغات(تلویزیونی-تصویری)

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه پخش آگهی تبلیغات(تلویزیونی-تصویری) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات

نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در ضمینه پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات وفعالیت ساختمان شهرک های جدید حقوقی و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های

نمونه قرارداد حق العمل کاری کالاها

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حق العمل کاری کالاها - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در خصوص پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران - جهت مشاهده دیگر

نمونه قرارداد داکت کشی، کابل کشی،و پشتیبانی شبکهLAN

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه پشتیبانی داکت کشی، کابل کشی، خدمات نگهداری و پشتیبانی شبکهLAN - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد اخذ وام

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه اخذ وام - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

نمونه قرارداد همکاری در بازاریابی و حمل و نقل

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه همکاری در بازاریابی و حمل و نقل - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد جعاله پیگیری و اجرای امور ثبتی -قرارداد جعاله

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه جعاله پیگیری و اجرای امور ثبتی (اراضی ، املاک) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید