درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه قرارداد صلح حقوق رستوران در حال فعالیت

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 14 مرداد 1400


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه صلح حقوق رستوران در حال فعالیت

نمونه قرارداد صلح حقوق رستوران در حال فعالیت

صلح حقوق رستوران در حال فعالیت

الف) مصالح

آقای....................فرزند..........دارای شماره شناسنامه..............صادره از...........متولد..............به نشانی:

ب) متصالح

آقای..........فرزند .............دارای شماره شناسنامه......صادره از.............متولد......به نشانی:برج.....طبقه...........واحد.........

ج) مورد صلح

قرارداد صلح حقوق رستوران در حال فعالیت

کلیه حقوق عینی، فرضی ، واقعی، تصوری، صنفی،تصرفی و احتمالی مصالح نسبت به حق کسب، پیشه یا تجارت وسرقفلی شش دانگ یک باب واحد تجاری(رستوران) یک دهنه جزء پلاک ثبتی شماره.................فرعی از.........اصلی به نشانی:...............روبروی.................پلاک..........موضوع با جمیع متعلقات، منضمات، انشعابات و امتیازات من جمله................خط تلفن به شماره..........و......................که حسب الاظهار به رویت متصالح رسیده و نامبرده از کمیت، کیفیت، اوصاف، شرایط وخصوصیات مورد صلح اطلاع کامل حاصل نموده و آن را به تصرف کامل و بلامنازع خویش در آورده است.

تبصره1. با امضاء سند صلح حاضر، هیچ گونه حقی از حقوق ناشی از سرقفلی و حق کسب، پیشه یا تجارت برای مصالح باقی مانده و طرح هر ادعایی در این خصوص فاقد اعتبار و غیرقابل استماع خواهد بود.

تبصره2. مالک یا مالکین ملک قرارداد اجاره جدید، را منعقد نموده و از این جهت تعهدی برای مصالح وجود ندارد شخص متصالح در این خصوص اقدام خواهد نمود.

د) مال الاصلح

قرارداد صلح حقوق رستوران در حال فعالیت

براساس توافق و تراضی کامل متعاقدین که دارای رابطه خویشاوندی می باشند و بررسی های دقیق و کارشناسی ایشان، مبلغ مال الصلح.......................ریال معادل ..................تومان تعیین و تقویم گردیده که به شرح ذیل پرداخت خواهد شد.

د-1. مبلغ.................ریال از کل مال الصلح به صورت نقد همزمان با امضاء قرارداد به مصالح پرداخت شده و مشارالیه با امضاء این سند اقرار به دریافت مبلغ موصوف می نماید.

د-2. مبلغ.............ریال معادل............تومان طی.............قسط علی السویه از تاریخ........لغایت.........در وجه مصالح پرداخت خواهد شد.

د-3. مبلغ ...................ریال معادل...........از مطالبات مصالح، جهت انجام امور اداری و صنفی ملک پرداخت شده است که موظف است صورت پرداخت شده است که موظف است صورت پرداخت مالی مذکور به مصالح ارائه نماید.

د-4.مبلغ ..................ریال معادل .................تومان حداکثر تا تاریخ...........به موجب.............فقره چک از حساب جاری..............عهده بانک............شعبه..........کد........در وجه مصالح پرداخت خواهد گردید.

د-5. مبلغ ...............ریال معادل..............تومان حداکثر تا تاریخ.................پرداخت خواهد شد.

هـ) شروط و توافقات ضمن العقد

قرارداد صلح حقوق رستوران در حال فعالیت

هـ.-1. کلیه شرایط صحت قطعی اعم از قبض و اقباض و جری صیغه صلح به اظهار مراعات گردیده وبه سائقه احتیاط، کلیه خیارات قانونی ولو خیار غبن فاحش ازناحیه طرفین سلب و اسقاط شده است.

هـ-2. مصالح قبل از انعقاد عقد، واحد تجاری مورد صلح را به صورت بلامنازع در اختیار متصالح قرار داده است .بدیهی می باشد متصالح از تاریخ مرقوم، حق همه گونه دخل و تصرف در مورد صلح و انجام اقدامات قانونی را داشته و منبعد مسئولیت پاسخگویی به تمامی ادعاهای حقوقی و کیفری مطروحه، متوجه شخص متصالح خواهد بود.

هـ-3. انعقاد قرارداد کارگری با پرسنل منتخب متصالح و پرداخت مطالبات احتمالی پرسنل سابق ،صرفا به عهده متصالح خواهد بود.

هـ-4. مصالح ضمن العقد حاضر، متصالح را وکیل تام الاختیار وبلاعزل خویش درکلیه مضامین و مصادیق مرتبط با مورد صلح کرده وبدین وسیله حق عزل متصالح(وکیل موقوم)یا ضم وکیل و امین را از خود اسقاط نمود و در این راستا مکلف گردید حداکثر ظرف مدت............ماه پس از انعقاد این عقد، تمامی امور مختص فسخ سند اجاره ساببق و تنظیم سند اجاره جدید بنام متصالح را به منصه عمل درآورد و عند الاقتضاء شند وکالت رسمی بنام متصالح، تنظیم نماید.

هـ-5. مصالح مکلف گردید در صورت لزوم اخذ رای تجویز انتقال منافع، قرارداد وکالت دادگستری را با وکیل منتخب متصالح منعقد نماید. لازم به ذکر است که پرداخت حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی به عهده متصالح خواهد بود.

هـ-6. پرداخت کلیه عوارض شهرداری، دارایی، تامین اجتماعی و اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی و تجهیزات مجالس و امثالهم و ارائه مفاصاحساب های مثبته، به عهده متصالح می باشد.

هـ.-7. چنانچه موجبات تنظیم سند رسمی صلح فراهم گردد، پرداخت تمامی حق الثبت وحق التحریر تنظیم سند رسمی صلح یا وکالت فیمابین متعاقدین و هکذا سایر هزینه های متعلقه به عهده متصالح می باشد.

هـ-8. مصالح اقرارو اعتراف نمود، مورد صلح در توقیف وبازداشت نمی باشد و حقوق یا منافع مورد صلح قبلا به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی واگذار نشده است.

تبصره. متعاقدین با تنظیم قرارداد حاضر، اذعان داشتند که مفاد عقد حاضر،حاکم برروابط قراردادی ایشان می باشد مضافا آنکه تمامی منافع منفصل و متصل مورد صلح در فاصله زمانی انعقاد دو عقد، متعلق حق متصالح خواهد بود.

هـ-9. مصالح موجبات مختومه شدن پرونده خویش در اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی و تجهیزات مجالس را فراهم نموده و بدین لحاظ صدور پروانه کسب جدیدبنام متصالح، بدون هیچ گونه تعذری امکان پذیر می باشد.

هـ-10. متصالح مکلف است تمامی مال الصلح مندرج در عقد را ظرف مقرر، تامین و پرداخت نماید.

هـ11. وجه التزام و خسارت قراردادی تخلف هریک از متعاقدین، علاوه بر ایفاء اصل تعهد پرداخت مبلغ....................ریال از سوی شخص خاطی به متعهدانه و التزام به تسویه سایر خسارات قانونی خواهد بود.

هـ-12. نشانی هر یک از طرفین همان است که در صدر قرارداد مورد اشاره قرار گرفته و تغییر آدرس می بایست کتبا به طرف مقابل ابلاغ گردد.

هـ14. قرارداد فوق در........نسخه متحدالشکل و متحدالمتن تنظیم گردیده وبه امضاء طرفین و شهود رسیده است.

مصالح متصالح

آقای آقای

نمونه قرارداد صلح حقوق رستوران در حال فعالیت

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

قرارداد صلح حقوق رستوران در حال فعالیت

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید