درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه قرارداد مشاوره بازرگانی

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 7 مرداد 1400


نمونه قرارداد مشاوره بازرگانی

این قرارداد فیمابین موسسه..........به شماره ثبت..........با نمایندگی آقای................(مدیرعامل) به نشانی:............که در این قرارداد «موسسه» نامیده می شود از یک طرف و شرکت...........به شماره ثبت...........به نمایندگی آقای............به آدرس:.........که در این قرارداد «مشاور» نامیده می شود از طرف دیگر،به شرح زیر منبعد گردید:

ماده2. موضوع قرارداد

عبارت است از مشاوره در امور سرمایه گذاری موسسه و مواردی که حوزه امور سرمایه گذاری در این رابطه به ایشان محول می نماید. مشاور متعهد گردید با رعایت مقررات موضوعه فعلی ویا مصوبات آتی وبا رعایت حفظ حقوق نسبت به کلیه موارد اعلام نظر نماید.

ماده3.مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ..........لغایت.............به مدت...............ماه معتبر است که در صورت توافق قابل تمدید می باشد.

ماده4. مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت

مبلغ قرارداد برای انجام موضوع قرارداد جمعا.........ریال می باشد. بدیهی است که مبلغ قرارداد در هرمرحله از پرداخت پس از کسر مالیات قانونی به مشاور پرداخت خواهد شد. بدیهی است که مبلغ قرارداد براساس شرح خدمات در...........مرحله به شرح ذیل و پس از کسر مالیات قانونی به مشاور پرداخت می گردد.

مرحله1: پرداخت..........درصد از کل مبلغ پروژه پس از ارائه گزارش فاز1 توسط مشاور و تائید کارفرما

مرحله 2: پرداخت..........درصد از کل مبلغ پروژه پس از ارائه گزارش فاز توسط مشاور و تائید کارفرما

مرحله3:پرداخت..............درصد از کل مبلغ پروژه پس از ارائه گزارش فاز.............توسط مشاور و تائید کارفرما

ماده5. تعهدات مشاور

5-1. ارائه مشاوره در امور سرمایه گذاری موسسه براساس جدول کاری که از طرف امور سرمایه گذاری ابلاغ می گردد.مشاور ملزم است در هرساعتی که ازطرف موسسه به ایشان اعلام می گردد در موسسه ویا پروژه ها حضور داشته باشد.

5-2. نظارت و کنترل دقیق برامور موضوع قرارداد و اجرای کارها طبق مدل ها و مدارکی که از طرف موسسه در اختیار مشاور اجرایی قرارداده می شود.

5-3. کنترل وهماهنگی برنامه های زمان بندی پروژه ها و کنترل آن درطول زمان اجرا وبه هنگام نمودن آن

5-4.ارائه گزارش درزمینه های مختلف فنی و اجرایی مورد درخواست موسسه

5-5. با توجه به آنکه مشاوره در امور فنی پروژه ها برعهده مشاور است در صورتی که مشاور فنی نیاز به کمک و همراهی افراد دیگری در پروژه جهت انجام تعهدات خود داشته باشد، این امر برعهده وی بوده و موسسه در خصوص پرداخت حقوق، دستمزد، بیمه، مالیات،سنوات،اضافه کاری، ایاب و ذهاب، عیدی، پاداش و.....مسئولیتی نداشته و تمامی موارد فوق برعهده مشاور اجرایی خواهد بود.

5-6.در صورتی که از نحوه اقدامات مشاور ضرر وزیانی متوجه موسسه گردد، مشاور مسئول وپاسخگوی کلیه خسارات وارده به موسسه خواهد بود.

5-7. مشاور تعهد نمود که چنانچه در اجرای مفاد این قرارداد به اطلاعات خاصی دسترسی یابد ضمن رعایت اصول امانت داری از افشاء آن خودداری نماید.

5-8. مشاور متعهد است گزارش های مربوط به موضوع قرارداد را طبق قرارداد فیمابین در مدت زمان تعیین شده تهیه و به موسسه ارائه نماید.

5-9. مشاور می بایستی نظرات اصلاحی کارفرما را که قبل از تائید قطعی هرفاز به وی ارجاع شده است پس از بررسی در حدود موضوع قرارداد سریعا اعمال ودر اختیار کارفرما قراردهد.

ماده6. تعهدات موسسه

6-1. موسسه می بایستی ...........نفر از پرسنل خود را که اطلاعات کافی درخصوص فعالیت های هربخش که عارضه یابی در آن بخش اجرا می شود جهت تشکیل کمیته راهبردی عارضه یابی به ریاست ناظر موسسه جهت همکاری به مشاور معرفی نماید.

6-2. موسسه جهت بررسی گزارشات ارائه شده.................نفر ناظر به مشاور معرفی می نماید که تائید گزارشات فوق توسط مشارالیه، به منزله تائید قطعی موسسه محسوب می گردد.

6-3. موسسه ملزم است پس از دریافت گزارش هر فاز، ظرف.........روز کاری گزارش مذکور را بررسی و نظرخود را به مشاور اعلام نماید.

6-4. کلیه هزینه های ایاب ذهاب(شامل حمل و نقل، غذا و اسکان) جهت ماموریت و عزیمت مشاور به خارج از شهر.......برای جمع آوری اطلاعات........برعهده موسسه می باشد.

6-5.موسسه متعهد است امکان دسترسی نماینده مشاور به کلیه اطلاعات مورد نیاز که در ارتباط با موضوع پروژه باشد را فراهم آورد.

ماده 7.ناظر

موسسه، .......خود را به عنوان ناظر معرفی می نماید تا برانجام تعهدات مشاور و امور مربوط به قرارداد نظارت نماید. اهم شرح وظایف ناظرعبارت است از

7-1. نظارت برنحوه انجام کار و تعهدات توسط مشاور

7-2. تائید کتبی خدمات و فعالیت های انجام شده توسط مشاور، در هر مرحله حداکثر تا.........روز پس از دریافت گزارش انجام کار

7-3.جمع آوری نظرات کلیه عوامل موسسه(که به این پروژه مربوط می شوند) و انعکاس آنها به موسسه و پیگیری انجام امور و اصلاحات نهایی لازمه در فرآورده های قرارداد

7-4. نظارت مستمر تا انجام نهایی تعهدات مشاور و اتمام قرارداد

ماده8. عدم واگذاری موضوع قرارداد

مشاور قبول و تعهد نمود که مفاد این قرارداد را راساً انجام دهد و حق هرگونه واگذاری اجرای قرارداد به طور کلی یا جزیی از مفاد قرارداد به اشخاص ثالث را از خود سلب و اسقاط نمود. هر گونه تغییر در مفاد این ماده نیاز به موافقت کتبی طرفین دارد.

ماده9. فسخ قرارداد

موسسه حق فسخ قرارداد در طول مدت قرارداد را دارد.از سوی دیگر، چنانچه مشاور نظر بر فسخ قرارداد داشته باشد می بایست حداقل........ماه قبل از اعلام فسخ تقاضای کتبی خود را به موسسه اعلام نماید و در صورت موافقت موسسه به موجب صورتجلسه کتبی مراتب فسخ صورت مجلس گردد. بدیهی است در صورت فسخ قرارداد وارائه گزارش کتبی مشاور و رضایت موسسه از نحوه عملکرد مشاور تسویه حساب لازم به عمل خواهد آمد.

ماده10. فورس ماژور

چنانچه بر اثر بروز حوادث قهری یا هرآنچه که در قانون فورس ماژور نامیده می شود اجرای موضوع قرارداد ممکن نشود، تا رفع فورس ماژور تعهدات طرفین معلق خواهد ماند و چنانچه مدت آن بیش از.....ماه باشد موسسه مختار خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

ماده11. حل اختلاف

طرفین کوشش خواهند کرد تا کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این قرارداد را به طریق دوستانه حل و فصل نمایند. در غیر این صورت از طریق داوری به موضوع رسیدگی خواهد شد.

ماده 12. اقامتگاه طرفین

نشانی طرفین در این قرارداد به شرح مذکور در ماده یک بوده و مادامی که هریک از طرفین تغییر نشانی خود را کتبا اعلام نکرده باشد نشانی موجود نشانی قانونی طرف مذکور محسوب وارسال هرگونه مکاتبه و اخطاریه راجع به این قرارداد به این نشانی با پست سفارسی در حکم ابلاغ قانونی محسوب است.

ماده13. سایر شرایط

سایر شرایط و هر گونه تغییر، اصلاحیه و تجدید نظر در مورد این قرارداد در صورت توافق طرفین و پس از امضاء الحاقیه ای، نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده14. اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد

این قرارداد براساس مواد 10 و 219 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان معتبر،لازم الاوفاء و لازم الاجرا است. همچنین قرارداد حاضر در ...........ماده ودر..........نسخه بین طرفین امضاء و مبادله گردید، که همه نسخ نیز دارای اعتبار واحد می باشند.

مهر و امضاء نماینده قانونی مهر و امضاء نماینده قانونی

موسسه شرکت

 

نمونه قرارداد مشاوره بازرگانی

 

پل ارتباطی ما

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، هم چنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
سلامچطور میتونم نمونه قرارداد مشاوره سرمایه گزاری رو دریافت کنم
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
سمت چپ در سایت برایتون گزینه دانلود مقاله وجود داره ، میتونین ازش استفاده کنین
پاسخ
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید