درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

قرارداد میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودرو

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     شنبه، 27 شهریور 1400


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودروهای تولیدی

قرارداد کسب شماره ملی از موسسه استاندارد ایران

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودروهای تولیدی

این قرارداد مابین شرکت ............... به نمایندگی آقایان ....................... ( مدیر عامل) و ..................... (نائب رئیس هیئت مدیره) به نشانی : .................................. که در این قرارداد « شرکت بازرسی» نامیده می شود از یک طرف و شرکت ................... به نمایندگی آقای ..................... (مدیر عامل) به شماره ثبت............... به نشانی : ........... تلفن ....................... که در این قرارداد به عنوان « شرکت» نامید ه می شود از طرف دیگر منعقد می گردد.

ماده 1.موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از بررسی میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودروهای تولیدی بر اساس معیار استانداردهای ECE R83 به شرح ذیل:

1-1.انجام آزمایش های نوع 1،3 و 4 استاندارد سری CEC R83 (شامل ......... R) برای نمونه های اول انتخابی از هر مدل مورد تأیید شرکت (مرحله TA) .

1-2. در صورت مورد تأیید واقع شدن خودروی نمونه اول از هر مدل بر اساس ضوابط و گردشکار های مربوط به آزمایشات مندرج در استانداردهای مذکور، آزمایش های بعدی جهت اطمینان از تطابق تولید از نقطه نظر میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودروها بر اساس روش نمونه برداری و نحوه محاسبه میزان آلاینده ها بر اساس استانداردهای فوق الذکر، به صورت ادواری انجام خواهد گرفت.

1-3. ارائه گزارشات آزمایش های مربوط به بند (1-1) در خصوص خودروی نمونه ارسالی از طرف شرکت از هر مدل و ارائه گزارشات مربوط به انطباق میزان گازهای آلاینده خودروهای انتخاب شده از خط تولید با مقادیر مشخص شده در استانداردهای مذکور در بند (2-1) توسط شرکت بازرسی.

ماده 2. نحوه انجام قرارداد

2-1. شرکت جهت انجام آزمایش های مربوط به بند (1-1) ماده 1، شرکت بازرسی را به کارخانجات تولیدی خود معرفی نموده و از آنها می خواهد که یک نمونه از هر مدل خودروی تولیدی را پس از انجام کلیه تنظیمات لازم و مشخص شده در استانداردهای مذکور در کارخانه خود و پس از کارکرد ................ کیلومتر با نظارت شرکت بازرسی به مرکز آزمایش تحویل دهند. ضمنا به منظور هماهنگی کامل با شرکت بازرسی لازم است شرکت نماینده تام الاختیاری معرفی نماید که آشنا با استانداردهای از پیش تعریف شده ی شرکت بازرسی، درمراحل انجام آزمایشات حضور داشته و در پایان هر بخش از آزمایشات، صورتجلسه مربوطه را تأیید نماید.

2-2. پس از انتقال خودرو به مرکز آزمایش کننده، خودرو تحت آزمایش تعیین ضرایب جاده (Road Load Test)قرار می گیرد.

2-3. در صورت احراز شرایط استانداردهای مذکور توسط خودرو نمونه اول(مرحله TA) از هر مدل ، شرکت هماهنگی لازم جهت انتخاب نمونه های اتفاقی (مرحله COP ) از خط تولید آن خودرو را به عمل می آورد. نمونه های اتفاقی با نظارت شرکت و شرکت بازرسی به مرکز آزمایش کننده تحویل داده می شود . پس از انجام آزمایش های مذکور، گزارش لازم تهیه و یک نسخه از آن به شرکت ارائه خواهد گردید.

تبصره1. لازم به ذکر است که انجام هر گونه تغییری در خصوص تنظیم بخش های مختلف خودروهای انتخاب شده از خط تولید توسط شرکت مجاز نمی باشد.

ماده 3. مدت قرارداد

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودروهای تولیدی

3- 1 .مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ................. لغایت ............... می باشد.

تبصره2. در صورت توافق طرفین، ادامه قرارداد منوط به انعقاد قرارداد جدید می باشد.

3-3. چنانچه در پایان مدت قرارداد، کارهایی در دست انجام وجود داشته باشد تا اتمام کار و ارائه گزارش مربوط قرارداد اعتبار خواهد داشت.

ماده 4. مبلغ قرارداد و نحوه ی پرداخت

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودروهای تولیدی

4-1.حق الزحمه انجام وظایف مندرج در ماده (1) این قرارداد مطابق جدول پیوست شماره (1) می باشد.

4-2. کل مبلغ حق الزحمه هر دوره پس از اتمام آزمایش های موضوع ماده (1)، همراه با گزارش های مربوط طی صورت حسابی از طرف شرکت بازرسی ارسال می گردد.

شرکت متعهد می گردد مطالبات شرکت بازرسی را ظرف مدت ............... پرداخت نماید.

ماده 5. تعهدات شرکت

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودروهای تولیدی

5-1.شرکت متعهد می گردد طی نامه ای مدل خودروهای موجود درخط تولید خود را جهت انجام آزمایشهای مربوط به اندازه گیری گازهای آلاینده خروجی از اگزوزخودروهای یاد شده به شرکت بازرسی اعلام نماید.

5-2.شرکت متعهد می گردد کتبا نماینده تام الاختیار خود را به منظور نظارت بر انجام آزمایش ها به شرکت بازرسی معرفی نماید.

5-3.شرکت متعهد به اخذ مجوزهای لازم از سازمان های ذیربط برای تردد خودرو در آزمایش ...... کیلومتر جاده می باشد.

5-4. شرکت متعهد می گردد هماهنگی های لازم را در خصوص کسب مجوز های لازم برای رفت و آمد کارشناسان شرکت بازرسی به کارخانه خود به عمل آورده و همچنین وسیله نقلیه مناسب برای انجام سریع و به موقع فعالیت های مربوط به این قرارداد در محل کارخانه خود و بین کارخانه ها و مراکزی که توسط شرکت بازرسی یا تحت نظارت وی در آن محل ها تست های مربوطه انجام خواهد شد، در اختیار شرکت بازرسی قرار دهد.

5-5. شرکت متعهد می گردد هیچ گونه تغییری در خودرو مذکور درخط تولید ندهد و چنانچه در هر مقطعی تحت هر عنوانی تغییراتی در مقایسه با 1،2 ANNEX برای شرکت بازرسی مشخص گردد مسئولیت آن به عهده شرکت بوده و می بایست پاسخگو باشد.

تبصره3. چنانچه شرکت در خودروی تولیدی بخواهد تغییراتی بدهد می بایست مراتب را کتباً به شرکت بازرسی اطلاع دهد. بدیهی است پس از اعلام تغییرات از طرف شرکت، شرکت بازرسی مطابق با الزامات استانداردهای مربوطه اقدام نماید.

5-6.شرکت متعهد می گردد برای نمونه خودروی خود در مرحله TA فرم های 1،2 ANNEX و مدارک مربوط به استاندارد 03/83ECER برای خودروی مذکور را به طور کامل تکمیل نموده و پس از مهر و امضاء به طور رسمی برای شرکت بازرسی ارسال شود.

5-7.چنانچه لازم باشد آزمایشات مربوط به قدرت و گشتاور موتور نیز انجام شود، شرکت متعهد می گردد همکاری های لازم را با شرکت بازرسی معمول دارد.

ماده6. تعهدات شرکت بازرسی

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودروهای تولیدی

6-1.شرکت بازرسی متعهد می گردد طبق برنامه تهیه شده برای انجام آزمایش های نمونه اول و همچنین آزمایش های مربوط به نمونه برداری از خط تولید، کارشناسان مجرب و متخصص خود را به محل کارخانه شرکت اعزام نماید.

6-2. شرکت بازرسی متعهد می گردد گزارش آزمایش های انجام شده را حداکثر ......روز پس از پایان آزمایش ها، کتبا به شرکت ارائه نماید.

6-3. شرکت بازرسی متعد می گردد کلیه آمار، اطلاعات ، مدارک و اسناد دریافتی و نیز نتایج به دست آمده از کلیه آزمایش ها و گزارشاتی راکه در این زمینه تهیه می گردد را متعلق به شرکت دانسته و محرمانه تلقی نماید.

ماده7.شرایط فورس ماژور

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودروهای تولیدی

شرایطی است که هر یک از طرفین به دلیل وجود آن شرایط نتوانند تعهدات خود را عملی سازند و رفع آن شرایط خارج از حدود اختیارات و توانایی ها ی طرفین باشد مانند سیل، زلزله، شورش، جنگ، اعتصابات سراسری و بیماری های مسری و نظایرآن که موجب گردد اجرای قرارداد بیش از ..... ماه متوقف شود، هر یک از طرفین می توانند با اعلام کتبی و ذکر مهلت ........نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و یا مدت قرارداد را افزایش دهد.

ماده 8.شیوه ی حل اختلاف و داوری

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودروهای تولیدی

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص موضوع قرارداد ، طرفین از طریق قرارداد مذاکرات فیمابین نسبت به حل و فصل آن اقدام خواهند نمود و در غیر این صورت در مورد حل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این قرارداد، منحصرا در صلاحیت شورای حل اختلاف صنایع استان ........... بوده و تصمیم آن برای طرفین لازم الاجرا و قطعی می باشد.

ماده 9. اقامتگاه طرفین قرارداد

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودروهای تولیدی

اقامتگاه طرفین قرارداد همان است که در مقدمه این قرارداد قید گردیده است و هر یک از طرفین قرارداد تعهد نموده اند که تغییرات احتمالی اقامتگاه خود را یک هفته قبل از تغییر کتباً به اطلاع طرف دیگر برسانند، در غیر این صورت نشانی قبل از نظرابلاغ اوراق معتبر خواهد بود.

ماده 10. نسخ قرارداد

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودروهای تولیدی

این قرارداد در ...... ماده و .... تبصره و در ........ نسخ تنظیم گردیده که هر نسخه حکم واحد را دارد.

شرکت شرکت

پیوست شماره (1)

شرح خدمات شرکت بازرسی آزمایش های تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودروها براساس استاندارد ECER83

الف) آزمایش تائید نوع III,Iبرای هر مدل از هری یک از خودروها

(بعد از انجام کلیه تنظیمات لازم و کاربرد 3هزار کیلومتر توسط سازنده خودرو)

1. مطالعه و بررسی فرم های تکمیل شده توسط سازنده خودرو مورد آزمایش

2. تهیه و ارائه مدارک مربوط به انجام به موقع کالیبراسیون تجهیزات مختلف دستگاه ها قبل از آزمایش براساس استاندارد

3. انجام آزمایش های نوع III,Iمطابق با ECER83/03

4. کلیه آزمایش های تائید نوع(Type Approval)با استفاده از سوخت استاندارد مربوط ECER83/03 انجام خواهند شد و مسئولیت تهیه آن به عهده شرکت بازرسی می باشد.

5.کلیه آزمایش های مربوط به تائید تولید(COP)خودروهای نمونه برداری شده از خط تولید نیز مطابق استاندارد ECER83/03 صورت می گیرد.

6.تهیه گزارشات مربوط به اندازه گیری گازهای خروجی از اگزوز(نوع III,I )در هر مرحله تائید نوع(TA) ویا تطابق تولید(COP)و انطباق آن با استاندارد ECER83/03

7.اعلام نتایج همراه با گزارش آزمایشات انجام گرفته فوق الذکر به شرکت

ب) آزمایش نوعIVبرای هر مدل از هریک از خودروها

(بعد از انجام کلیه تنظیمات لازم وکارکرد 3هزار کیلومتر توسط سازنده خودرو)

1. تحویل خودرویی که از طرف سازنده برای انجام این آزمایش آماده شده است.

2. مطالعه و بررسی مشخصات فنی موتور خودرو که توسط سازنده در فرم های II و Annex I و همچنین در فرم ویژه مربوط به سیستم سوخت رسانی خودرو ارائه گردیده است.

3. انجام کالیبراسون تجهیزات مختلف دستگاه ها قبل از شروع آزمایش

4. انجام آزمایش نوع IVمطابق با استاندارد ECER83/03

5. تهیه گزارش های مربوط به اندازه گیری تجهیزات گازهای آلاینده خودرو مطابق با استانداردهای فوق الذکر

6. اعلام نتایج همراه با گزارش آزمایش انجام گرفته به شرکت

پیوست شماره (2)

جدول هزینه انجام آزمایشات

ردیف

نوع آزمایش

قیمت (ریال)

1

آزمایش تعیین ضرایب جاده(Coast Down)

.....................

2

آزمایش آلایندگی مطابق با استانداردهای ECER83/03(شامل آزمایش های TYPE I,III)

.....................

3

آماده سازی خودرو(Precondition)*

.....................

4

آزمایش آلایندگی نوع4استاندارد ECER83/03(SHED TEST)

.....................

5

آزمایش قدرت موتور برای هر خودرو

.....................

6

مطابقت مشخصات فنی و صدور تائیدیه*

.....................

7

آزمایش انطباق خودرو روی شاسی(Adaptation)*

.....................

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودروهای تولیدی

*هزینه های مذکور زمانی دریافت می شوند که انجام تست در آن مرحله متوقف شود.

** در صورت درخواست شرکت

شرکت شرکت

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودروهای تولیدی

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید