لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد حق الوکاله و هزینه دعوی


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حق الوکاله و هزینه دعوی

نمونه قرارداد حق الوکاله و هزینه دعوی

قرارداد حق الوکاله و هزینه دعوی

پیرو وکالتنامه شماره ..................... مورخ .................. و بر طبق ماده ..................... قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 5/12/1333 قرارد حق الوکاله و هزینه دعوی و دادرسی و هزینه سفر، فیمابین .................... (موکل) و آقای ...................... وکیل پایه یکم دادگستری به شرح ذیل تعیین و توافق و منعقد گردید و این قرارداد بر طبق ماده 10 قانون مدنی و مواد قانونی فوق الذکر نافذ و معتبر بوده و طرفین مکلف به اجرای مفاد آن می باشندو قبل از انعقاد قرارداد حاضر، میزان پیشرفت و همچنین عدم موفقیت موضوع وکالت (موضوع دعوی) بر طبق ماده 45 قانون وکالت به موکل تفهیم و موکل با آگاهی کامل از مطالب فوق حاضر به تفویض وکالت به وکیل و همچنین انعقاد قرارداد حق الوکاله گردید و موکل پذیرفت که تعهد وکیل در قبال موکل فقط دفاع از حقوق موکل در حد توانایی علمی و فنی وکیل است و تصمیم گیرنده در قضیه قاضی و یا مراجع ذیصلاح است که وکیل هیچ تسلطی بر وی ندارد.

10.حدود اختیارات وکیل به شرح وکالتنامه فوق الذکر می باشد و فقط مربوط به مرحله رسیدگی در دادسرا یا دادگاه بدوی کیفری یا دادگاه بدوی حقوقی یا تجدید نظر و با مرجله تشخیص بوده که نیاز به تصریح در مقابل بند 1 قرارداد دارد.

2.کل حق الوکااله برای انجام موضوع وکالت که عبارت است از:

مبلغ .................... ریال تعیین و توافق گردید که موکل حق الوکاله توافق شده را به ترتیب ذیل به وکیل خود باید پرداخت نماید.

الف) مبلغ ..................... ریال هنگام امضاء قرارداد.

ب) مبلغ .......................... ریال پس از انجام موضوع وکالت به شرح فوق.

تبصره 1. چنانچه مبالغ مندرج در هر یک از بند های الف و یا ب در موعد مقرر پرداخت نگردد وکیل حق استعفاء و انصراف از ادامه وکالت و پیگیری پرونده را خواهد داشت و

در غیر این صورت نیز موکل نسبت به مبلغ پرداختی هر گونه ادعایی در هر مجمعی را از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره2. وکیل / وکلا می توانند به صورت یکجانبه و یک طرفه با انصراف از مبلغ مندرج در بند ب نسبت به انصراف و استعفاء اقدام نماید و این موضوع به موکل / موکلین تفهیم شد.

3. کلیه هزینه های قانونی بهاء تمبر اوراق، تمبر تصدیق اوراق، هزینه کارشناسی، ایاب و ذهاب، هزینه مسافرت و به طور کلی تمام هزینه های مربوط به دعوی و همچنین موضوع وکالت به عهده موکل می باشد که باید علاوه بر حق الوکاله تعیین شده به میزان مندرج در بند یک این قرارداد به وکیل خود و بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای پرداخت گردد.

4. بعد از تاریخ امضاء این قرارداد به هر نحوی که موضوع وکالت و یا موضوع دعوی انجام پذیرد، از طریق مذاکرات اصلاحی منجر به سازش شود و هر گونه توفیقی که در انجام امور مورد وکالت حاصل شود، اعم از این که توفیق ظاهرا در نتیجه اقدامات موکل و یا وکیل باشد یا در اثر وضع مقررات جدید حاصل گردد یا بر اثر مساعی وکیل منجر به صلح بین طرفین و یا به هر صورت متصوره که کار خاتمه یابد یا مولک به هر دلیلی از ادامه وکالت وکیل اعلام انصراف نماید و یا وکیل به هر دلیل استعقا و یا انصراف از وکالت نماید و با عزل و یا موضوع وکالت منتفی شود، وکیل استحقاق دریافت کل حق الوکاله به شرح بند دو این قرارداد و همچنین هزینه های انجام شده را دارد و موکل باید بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای حق الوکاله و هزینه را به وکیل خود پرداخت نماید.

5. پیش پرداخت و آنچه در طول جریان کار پرداخت شود به هر حال قابل استرداد نیست.

6. تهیه وسیله اجرای قرارهای دادگاه و معرفی شهود و مطلعین و جلب متهم به عهده وکیل نیست و وکیل فقط در صورت امکان و تمایل در این موارد با موکل همکاری خواهد کرد.

7. صرف نظر از نظر قدرت و ضعف ادله دعوا، نتیجه کار و طول دادرسی قابل پیش بینی نیست.

8. در صورتی که از موضوع قرارداد حاضر، دعوی یا دعاوی جدید ناشی گردد طرح یا پاسخگویی به دعاوی مزبور از حدود این قرار داد خارج بوده و در صورت تمایل طرفین مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه خواهد بود.

9.موکل /موکلین به صحت و اصالت اسناد و مدارک ابرازی اقرار نموده و مسئولیت عواقب آن را از لحاظ صحت و اصالت اسناد بر عهده خواهند داشت.

10. وکیل حسب اظهارات موکل اقدام به طرح دعوی و دفاع از دعوی اعم از کیفری و حقوقی می نماید و هر گونه مسئولیت و عواقب آن بر عهده موکل می باشد از قبیل احتمال شکایت افتراء علیه موکل و غیره...

موکل با امضاء خود در ذیل این قرارداد قبول نمود که قبل از امضاء قرارداد متن کامل قرارداد چه قسمت های تایپ شده و چه قسمت هایی که به وسیله دست نوشته شده است را با دقت مطالعه و پس از تفهیم کامل متن قرارداد و همچنین تفهیم میزان پیشرفت کار (موضوع وکالت) و درصد عدم موفقیت موضوع وکالت حاضر به امضاء این قرارداد تفویض موضوع وکالت به آقای ................................... وکیل پایه یک دادگستری شد و مالاً با قبول موارد فوق دیگر جای هیچ گونه ادعایی در آتیه از ناحیه موکل و یا قائم مقام قانون موکل در هر یک از مراجع انتظامی و یا عمومی اعم از دادسرا و یا دادگاه بشود از درجه اعتبار ساقط بوده و مسموع نخواهد بود.

این قرارداد در تاریخ ............ و در ............... نسخه و در ................ صفحه تنظیم و امضاء و مبادله شد که هر .......... نسخه حکم واحد دارد که یک نسخه از قرارداد در اختیار وکیل و نسخه دیگر در اختیار موکل قرار گرفت و موکل با امضای خود در ذیل این قرارداد به دریافت نسخه ای از این قرارداد به انضمام نسخه ثانی وکالتنامه نمود. ضمنا هرگونه پرداخت وجهی از سوی موکل در قبال اخذ رسید خواهد بود در غیر این صورت ادعایی در خصوص پرداخت وجه از ناحیه موکل یا قائم مقام قانونی موکل مسموع نخواهد بود.

امضاء وکیل امضاء موکل

قرارداد حق الوکاله و هزینه دعوی

نمونه قرارداد حق الوکاله و هزینه دعوی

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد حق الوکاله و هزینه دعوی

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات

نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در ضمینه پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات وفعالیت ساختمان شهرک های جدید حقوقی و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های

نمونه قرارداد پیمانکاری پروژه های کوچک

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری پروژه های کوچک - که در این قرارداد«پیمانکار» و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران

نمونه قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد حق الوکاله و هزینه دعوی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حق الوکاله و هزینه دعوی - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پیمانکاری کاشیکاری و سرامیک

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری کاشیکاری و سرامیک - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده ...

نمونه قرارداد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پیمانکاری تجهیزات واجرای تغذیه پست برق

قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی - ..که در این قرارداد«پیمانکار»نامیده می شود ازطرف دیگر به شرح زیر..

نمونه قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی

دانلود نمونه قراراد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری گاز کشی مسکونی - این قرارداد فی مابین شرکت..............به مدیریت ..............شماره ثبت.............

نمونه قراداد واردات کالای بازرگانی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه واردات کالای بازرگانی (موضوع پروفرم های .................) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد حمل کالای فورواردری توسط کامیون ترانزیت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حمل کالای فورواردری توسط کامیون ترانزیت - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید