درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه قرارداد پیمانکاری احداث باند(جاده)

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     سه شنبه، 12 مرداد 1400


نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی پیمانکاری احداث باند(جاده)حدفاصل بین دوشهر

 نمونه قرارداد پیمانکاری احداث باند(جاده)

قرارداد پیمانکاری احداث باند(جاده)حدفاصل بین دوشهر

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است پیمان نامیده می شود. در تاریخ.......بین شرکت..............به مدیریت..........شماره ثبت.............آدرس:...............که در این پیمان «کارفرما» نامیده می شود، از یک سو وشرکت...........که در این پیمان، «پیمانکار» نامیده می شود به شماره ثبت.........و مدیریت............آدرس:................از سوی دیگر، طبق مقررات وشرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده 1.موضوع

قرارداد پیمانکاری احداث باند(جاده)حدفاصل بین دوشهر

موضوع پیمان، عبارت است از تکمیل باقیمانده احداث باند..........قطعه

1. شهر...........حدفاصل کیلومتر...........تا..............شهر.............

1. انجام کلیه خدمات عملیات ابنیه فنی شامل پلسازی و غیره طبق مشخصات خصوصی ضمیمه قرارداد

2. انجام کلیه عملیات روسازی طبق تیپ مقاطع عرضی و طبق مشخصات خصوصی ضمیمه قرارداد

3. عملیات بتن وبتن مسلح طبق مشخصات خصوصی ضمیمه قرارداد

4. تخریب آشفالت و اجرای ژئوتکستایل مسلح در طول........کیلومتر

5. انجام کلیه عملیات متفرقه و تهیه و نصب تابلوهای ایمنی راه، نیوجرسی و خط کشی و انجام کلیه عملیاتی که به نحوی برای بهره برداری کامل ضروری است.

ماده2. اسناد و مدارک

قرارداد پیمانکاری احداث باند(جاده)حدفاصل بین دوشهر

این پیمان ،شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف ) موافقت نامه

ب ) شرایط عمومی

چ ) شرایط خصوصی

د ) برنامه زمانی کلی

هـ ) فهرست بها و مقادیر کار راه و باند سال ..........

و ) مشخصات فنی ( مشخصات فنی عمومی ، مشخصات فنی خصوصی ) دستورالعمل ها و استانداردهای فنی .

ز ) نقشه ها

ح ) رعایت کلیه مفاد بخشنامه های شماره .................... دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامی است .

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید . این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ، ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار و صورت مجلس باشد.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

درصورت وجود دو گانگی بین اسناد مدارک پیمان ،موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هر گاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ،اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگردوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بردیگراسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. بر اساس فهرست بهای راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال ....... با احتساب ......... درصد ضریب منطقه ای و......درصدضریب بالاسری و ....... درصد ضریب هدایت ترافیک ( مشروط به رعایت نکات ایمنی و هدایت ایمن ترافیک و با تأیید کمیسیون ) و مقطوعاً مبلغ .......... ریال بابت هزینه تجهیزو برچیدن کارگاه و با احتساب ........ درصد اضافه پیشنهادی پیمانکار.

ماده 3 . مبلغ

قرارداد پیمانکاری احداث باند(جاده)حدفاصل بین دوشهر

مبلغ پیمان ( به حروف ) :

مبلغ پیمان(به عدد)

مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مداک پیمان تغییرمی کند.

ضریب پیمان برابر است با ............. درصد اضافه پیشنهادی پیمانکار نسبت به برآورد اولیه مشاور.

ماده 4 . تارخ تنفیذ، مدت ، تاریخ شروع کار

قرارداد پیمانکاری احداث باند(جاده)حدفاصل بین دوشهر

الف ) این پیمان از تاریخ مبادله آن ( ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است .

ب ) مدت پیمان ....... ماه است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده ........... شرایط عمومی پیمان است .

ج) تاریخ شروع کار . تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان ، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ، در مدت ............ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان ، اقدام نماید.

ماده 5 . دوره تضمین

قرارداد پیمانکاری احداث باند(جاده)حدفاصل بین دوشهر

حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 29 شرایط عمومی تعیین می شود. برای 24 ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود.

ماده 6. نظارت بر اجرای کار

قرارداد پیمانکاری احداث باند(جاده)حدفاصل بین دوشهر

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد ومدارک پیمان ، از طرف کارفرما به عهده مهندسین مشاور .............. به نشانی ........................................................................ واگذار شده است که با توجه به مواد 32 و 33 شرایط عمومی انجام می شود.

ماده7 . نشانی دو طرف

قرارداد پیمانکاری احداث باند(جاده)حدفاصل بین دوشهر

کارفرما : .............................................................................................................................

پیمانکار : ............................................................................................................................

نماینده کارفرما نماینده پیمانکار

 نمونه قرارداد پیمانکاری احداث باند(جاده)

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید