جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد ژئوتکنیک و مقاومت مصالح مهندس مشاور

قرارداد ژئوتکنیک و مقاومت مصالح مهندس مشاور

نمونه قرارداد ژئوتکنیک و مقاومت مصالح مهندس مشاور را می توانید تنها با یک تماس از کارشناسان مجتمع حقوقی ایلیا دریافت کنید از این رو در متن زیر نیز برای شما نمونه قرارداد تنظیم شده که بر اساس فرمت این قرارداد می توانید اقدام به تنظیم قراردادهای خود کنید.

قرارداد ژئوتکنیک و مقاومت مصالح مهندس مشاور

این قرارداد در تاریخ……………..بین…………با نمایندگی آقای ………….دارای سمت …………که در متن این قرارداد کارفرما خوانده می شود از یک طرف وشرکت …………که به شماره………..در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و مرکز آن در…………واقع است با نمایندگی آقای …….که در متن این قرارداد مهندس مشاور خوانده می شود از طرف دیگر برای انجام مطالعات و خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح طبق مفاد و شرایطی که ذیلا می آید منعقد گردیده.

ماده1.موضوع قرارداد

نمونه قرارداد ژئوتکنیک و مقاومت مصالح مهندس مشاور

موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در مورد پروژه……..به شرح مندرج در پیوست شماره 1 که جزو لاینفک این قرارداد می باشد.

ماده2. اسناد و مدارک قرارداد

قرارداد پیمانکاران ژئوتکنیک ومقاومت مصالح به وسیله مهندس مشاور

این قرارداد شامل اسنادو مدارک زیر است:

  • الف) متن قرارداد
  • ب)حدود خدمات وشرح وظایف که پیوست شماره 1نامیده می شود.
  • پ) جدول حدود مقادیر کار و فهرست بهاء مرتبط با شرح خدمات که پیوست شماره 2 نامیده می شود.
  • ت) فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک ومقاومت مصالح سازمان برنامه و بودجه که پیوست شماره …………نامیده می شود.
  • ث) برنامه زمانی کار که پیوست شماره ……….نامیده می شود.
  • ج) نقشه ها و عکس ها و مدارکی که حدود و موقعیت محل کار و نقاط مورد بررسی را نشان می دهد و پیوست شماره…………….نامیده می شود.
  • چ)صورت مجلس ها و موافقتنامه های الحاقی و هرسند دیگر مربوطه به این قرارداد که در مورد تغییر کارهای قرارداد و قیمت های جدید(وبا رعایت مقررات مربوط به تصویب رسیده باشد) و مدت کار به امضاء طرفین قرارداد می رسد در حکم اسناد و مدارک منضم به قرارداد می باشد.

تبصره. کارفرما تمام مدارک مورد نیاز برای اجرای کار را موقع امضا قرارداد و یا در مدت مناسب و طبق برنامه زمانی پیوست قرارداد در اختیار مهندس مشاور می گذارد.

ماده3.

قرارداد پیمانکاران ژئوتکنیک و مقاومت مصالح به وسیله مهندس مشاور

مبلغ اولیه قرارداد(به عدد)………….ریال(به حروف) ………..ریال است که براساس قیمت های واحد و مقادیر منضم به قرارداد………………..محاسبه شده است. این مبلغ تابع تغییرات مقادیر کارها و کارهای جدید موضوع مواد 12و13 این قرارداد می باشد.

ماده4. مدت قرارداد

قرارداد پیمانکاران ژئوتکنیک ومقاومت مصالح به وسیله مهندس مشاور

مدت قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد……………روز به شرح مندرج پیوست شماره 4این قرارداد می باشد.

ماده5. تعهدات مهندس مشاور

قرارداد پیمانکاران ژئوتکنیک ومقاومت مصالح به وسیله مهندس مشاور

الف) مهندس مشاور تعهد می نماید خدمات موضوع این قرارداد را طبق برنامه و شرح خدمات این قرارداد انجام دهد. تهیه کلیه وسایل کار اعم از لوازم و مصالح و کادر لازم فنی و غیرفنی که برای عملیات موضوع این قرارداد اشتغال می ورزند و سایر نیازمندی های مربوط به انجام این عملیات کلا به عهده مهندس مشاور می باشد.

ب)گزارش های پیشرفت کار:مهندس مشاور مکلف است گزارش های ماهیانه پیشرفت کار را منظما برای کارفرما ارسال دارد و کارفرما می تواند غیر از گزارش های ماهیانه هر موقع که لازم داشته باشد در مورد هر یک از عملیات موضوع قرارداد اطلاعات لازم را از مهندس مشاور بخواهد و مهندس مشاور موظف به تحویل آنها خواهد بود.

ماده6. کارکنان

نمونه قرارداد ژئوتکنیک و مقاومت مصالح مهندس مشاور

الف) مهندس مشاور باید به منظور اجرای مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر و کارگاه های خود کارکنان صلاحیت دار به تعداد کافی و مناسب با عملیات مورد قرارداد داشته باشد .مهندس مشاور ………… روز پس از امضاء این قرارداد صورت مهندسان و کارمندان اصلی خود را که برای اجرای مراحل موضوع این قراردادکارمی کنند با ذکر میزان تحصیلات و تجربه و تخصص آنان تسلیم کارفرما خواهد کردو

هرگاه کارفرما تشخیص دهد که یک یا عده ای از کارکنان مهندس مشاور صلاحیت لازم را برای انجام امور مربوطه ندارند حق دارد تعویض آن فرد یا افراد را از مهندس مشاور بخواهد و مهندس مشاور ملزم به انجام آن خواهد بود بدون آنکه این امر تعهدی برای کارفرما ایجاد کند یا از مسئولیت های مهندس مشاور بکاهد.

ب) مهندس مشاور در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود خواهد بود.

پ)به کار گماردن کارکنان شاغل کارفرما وسازمان برنامه و بودجه بدون اجازه کتبی از دستگاه مربوطه و همچنین افراد مشمول خدمت وظیفه که برگ معافی در دست ندارند توسط مهندس مشاور تحت هر عنوان ممنوع است.

ت) کارفرما هیچ گونه مسئولیت نسبت به ادعاهای کارکنان مهندس مشاور نخواهد داشت فیصله دادن به این گون ادعاها جزء مسئولیت مهندس مشاور می باشد.

قرارداد ژئوتکنیک و مقاومت مصالح مهندس مشاور
قرارداد ژئوتکنیک و مقاومت مصالح مهندس مشاور

ماده7. نمایندگان

قرارداد پیمانکاران ژئوتکنیک و مقاومت مصالح به وسیله مهندس مشاور

به منظور اجرای این قراداد مهندس مشاور یک شخص حقیقی را که دارای اختیارات کافی از نظر اجرای این قرارداد باشد کتبا به عنوان نماینده خود به کارفرما معرفی می کند و در صورتی که اختیارات نماینده ذکر شده در عمل برای انجام وظایف او کافی نباشد با تذکر کارفرما مهندس مشاور اختیارات لازم را به همان نماینده یا نماینده دیگر خود تفویض خواهد کرد. این نماینده باید در طول اجرای این قرارداد در دسترس کارفرما باشد.

ماده8.تسهیلاتی که به وسیله کارفرما فراهم می گردد.

نمونه قرارداد ژئوتکنیک و مقاومت مصالح مهندس مشاور

به طور کلی کارفرما کلیه کمک های لازم را حد متعارف جهت تسهیل کار مهندس مشاور به عمل خواهد آورد، ولی تعهد کارفرما در این زمینه از کمک و تسهیل کار تجاوز نمی کند و مخصوصا کلیه هزینه ها به عهده مهندس مشاور خواهد بود، تسهیلاتی که کارفرما فراهم می آورد بخصوص درموارد زیر مصداق پیدا می کند:

الف) کمک در تحصیل پروانه مخصوص جهت مسافرت کارکنان مهندس مشاور در مناطق ممنوعه برای رسیدگی به امور قرارداد حاضر و همچنین کمک در تحصیل روادید ورود و خروج وپروانه اقامت واجازه کار جهت کارکنان مذکور.

ب) کمک در برقرار کردن وسایل ارتباط و تشریک مساعی مهندس مشاور با سایر مقامات و ادارات ایرانی.

پ)مساعدت در تسریع و تسهیل امور مربوط به افتتاح اعتبار، ورود لوازم مورد نیاز پروژه ترخیص خروج وسایل، ماشین آلات، نمونه ها وسایر لوازم موردنیاز مهندس مشاور.

ت)هرگاه تهیه بعضی از لوازم ومصالح طبق مشخصات مربوطه در داخل کشور میسر نباشد، یا ورود آنها از طرف دولت ممنوع شده یا بشود کارفرما یا راساً اجازه ورود لوازم و مصالح مزبور را برای مهندس مشاور و تحصیل خواهد کرد و یا مشخصات را تغییر خواهد داد.

ث) کارفرما در تهیه کلیه اطلاعات مدارک و طرح های موجود که با کار مهندس مشاور ارتباط پیدا می کند به درخواست مهندس مشاور با آن تشریک مساعی خواهد کرد.

ماده9. مطالعات ژئوتکنیکی و مقاومت مصالح

نمونه قرارداد ژئوتکنیک و مقاومت مصالح مهندس مشاور

مهندس مشاور موظف است کلیه عملیات مطالعاتی مربوط به این قرارداد را براساس استاندارها و دستورالعمل ها و مشخصات فنی…………….انجام نماید.

ماده10. دقت و کوشش

قرارداد پیمانکاران ژئوتکنیک ومقاومت مصالح به وسیله مهندس مشاور

الف) مهندس مشاور باید تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکار بردن روش ها و اصول متداول فنی و حرفه ای معمول انجام دهد.

ب) مهندس مشاور باید برای انجام وظایف در این قرارداد حداکثر مهارت و دقت و جدیت خود را بکار برد.

ماده11. حق واگذاری

قرارداد پیمانکاران ژئوتکنیک ومقاومت مصالح به وسیله مهندس مشاور

الف) مهندس مشاورنمی تواند بدون موافقت کتبی کارفرما موضوع این قرارداد را به غیر واگذار کند.

ب) کارفرما می تواند در هر موقع تمام یا قسمتی از منافع و حقوق خود را در قرارداد حاضر را به کارفرمای دیگر انتقال دهد و در چنین مواردی مهندس مشاور باید به نحوی تعهدات خود را به موجب قرارداد حاضر انجام دهد که گویی انتقال گیرنده طرف اصلی قرارداد حاضر می باشد.

ماده12. تغییر مقادیر کار

نمونه قرارداد ژئوتکنیک و مقاومت مصالح مهندس مشاور

چنانچه در طول مدت قرارداد کارفرما تغییراتی در مقادیر کار را ضروری تشخیص دهد و مراتب را کتبا به مهندس مشاور اعلام نماید مهندس مشاور باید عملیات مربوطه را طبق نرخ ها و قیمت های مندرج در پیوست شماره 2این پیمان و در مهلتی که متناسب با مدت کل کار و با توافق طرفین تعیین خواهد شد انجام دهد مشروط برآنکه دراثر این تغییرات مقدار کار مبلغ قرارداد بیش از بیست و پنج درصد نسبت به مبلغ اولیه قرارداد تغییر نکند.

ماده13. کارهای جدید

قرارداد پیمانکاران ژئوتکنیک ومقاومت مصالح به وسیله مهندس مشاور

چنانچه حین اجرای عملیات موضوع قرارداد کارفرما انجام کارهایی را که برای آنها ردیف های در پیوست شماره2 پیش بینی نشده باشد از مهندس مشاور بخواهد مهندس مشاور موظف است پس از وصول چنین دستوراتی قیمت آن کارها را براساس فهرست بهاء پیوست شماره 3به کارفرما پیشنهاد نماید و کارفرما پس از بررسی قیمت و توافق با مهندس مشاورآن کارها را جهت اجرا به مهندس مشاور ابلاغ خواهد نمود.

ماده14. تغییرات درمدت قرارداد

قرارداد پیمانکاران ژئوتکنیک ومقاومت مصالح به وسیله مهندس مشاور

در موارد زیر مدت قرارداد تغییر خواهد کرد:

الف) هرگاه طبق مواد 12و13 این قرارداد در مقادیر کار تغییراتی حاصل شود مدت قرارداد متناسب با کار ارجاع شده با توافق طرفین تغییر می نماید.

ب)هرگاه کارفرما نتواند تعهدات خود را طبق پیوست شماره 4برای شروع وادامه به موقع کار انجام دهد در این صورت به همان میزان به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

پ) هرگاه کارفرما بیش از پانزده روز در پرداخت صورتحساب مهندس مشاور از تاریخ تسلیم آن به کارفرما تاخیر نماید مدت بیش از پانزده روز به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

ت)در مورد پیش آمدهای غیرمترقبه که خارج از کنترل هر یک از طرفین به تشخیص کارفرما باشد و موقتا عملیات را غیر ممکن سازد در این صورت برابر مدت توقف به مدت قرارداد اضافه خواهد شد چنانچه مدت توقف بیش از سه ماه به طول انجامد طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت.

ث) در صورتی که قوانین و یا مقررات جدیدی وضع شود که از لحاظ مدت اجرایی عملیات تاثیر داشته باشد مدت مناسبی با توافق طرفین به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

تبصره. در صورتی که به هریک از دلایل مذکور دربالا تعیین اضافه مدت ضروی باشد ولی فصل کار منقضی گشته باشد مدت اضافی برای اتمام کار در فصل مناسب به همان میزان به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

ماده15. بازرسی عملیات

کارفرما می تواند در مدت اجرای هر یک از عملیات این قرارداد توسط نمایندگان فنی خود انجام کار را در ضمن اجرای آن بازرسی نماید.

مهندس مشاور مکلف است هر نوع اطلاعات و مدارکی که مورد نیاز باشد در اختیار مامورین یا نمایندگان مزبور بگذارد و تسهیلات لازم برای این قبیل بازرسی ها رافراهم نماید در صورتی که کارفرما عملیات موضوع این قرارداد را توسط نمایندگان خود در حین انجام عملیات بازرسی وکنترل ننماید کلیه عملیاتی که از طرف مهندس مشاور انجام گردیده مورد تائید کارفرما تلقی می گردد.

ماده16. اشتباهات و نواقص

الف) هرگاه کارفرما حین بازرسی یا پس از دریافت نتیجه هرقسمت از عملیات اشتباهات و نواقصی در نقشه ها و یا در عملیات انجام شده مشاهده کند مراتب را کتبا به مهندس مشاور اطلاع می دهد. مهندس مشاور مکلف است پس از رسیدگی لازم نسبت به رفع آن اقدام نماید.

ب) نظارت وبازرسی هاو تذکرات کارفرما در مورد رفع نقص یا اشتباه مندرج در مواد 15و16 رافع مسئولیت مهندس مشاور در حسن اجرای عملیات نخواهد بود و هرگاه در حین کنترل عملیات کارفرما به ایرادات و نواقصی برخورد نماید مهندس مشاور به هزینه خود موظف به رفع ایرادات و نواقصی که از طرف کارفرما ابلاغ می شود خواهد بود.

پ) مهندس مشاور مسئول صحت کلیه عملیات مورد قرارداد است و رفع اشتباهات و جبران زیان های ناشی از قصور یا اشتباه به عهده خود مهندس مشاور می باشد و مهندس مشاور حق ادعای هیچ گونه حق الزحمه اضافه برای این اقدامات نخواهد داشت و به علت تاخیر در برنامه پیشرفت کار که ناشی از لزوم اقدامات مذکور باشد طبق ماده 21 به کارفرما جریمه پرداخت خواهد کرد.

ماده17. تصویب گزارش ها

الف) کارفرما ظرف بیست روز از تاریخ دریافت گزارش ها و نقشه ها و مدارک کامل نظر خود را کتبا اعلام خواهد داشت درغیر این صورت کلیه گزارش ها و نقشه ها و مدارک از طرف کارفرما تائید شده تلقی می گردد.

ب) تصویب و تائید گزارش ها از طرف کارفرما حتی پس از کنترل نهایی نیز رافع مسئولیت مهندس مشاور در مورد صحت کار نخواهد بود.

ماده18. پرداخت ها

الف) معادل بیست درصد مبلغ اولیه قراداد در صورت درخواست مهندس مشاور به عنوان پیش پرداخت برای شروع عملیات(طبق برنامه کار) در مقابل ضمانت نامه بانکی و قابل قبول کارفرما(معادل پیش پرداخت) در ظرف پانزده روز از تاریخ تسلیم ضمانت نامه از طرف مهندس مشاور پرداخت می شود.

تبصره. به نسبت پرداخت های بعدی پیش پرداخت بها از عملیات مورد صورتحساب کسر و ضمانت نامه در صورت درخواست مهندس مشاور به همان نسبت تقلیل داده می شود.

ب) هزینه عملیات انجام شده با توجه به واحد بهای هریک از عملیات برحسب پیشرفت کار تنظیم و پس از کسر کسورات قانونی وده درصد حسن انجام تعهدات(ماده 19) وبا توجه به تبصره این ماده(در صورت پرداخت پیش پرداخت) توسط کارفرما پرداخت می شود.

پ) بهای عملیات انجام شده درهر پرداخت پس از کسر مالیات وسایر حقوق دولتی متعلقه به مهندس مشاور پرداخت می شود.

ت) وجود قابل پرداخت به مهندس مشاور باید حداکثر ظرف ده روز پس از دریافت هر صورتحساب از طرف کارفرما پرداخت شود.

ماده19. ضمانت حسن انجام تعهدات

برای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات و تکالیف مهندس مشاور ده درصد از هر پرداخت به عنوان تضمین حسن انجام کار مهندس مشاور کسر و نگهداری می شود و در صورت عدم انجام تعهدات مهندس مشاور یا انجام این تعهدات به طور ناقص و غیرقابل قبول ویا فسخ قرارداد به علت قصور مهندس مشاور در انجام تکالیف ویا درصورت عدول مهندس مشاور از انجام قرارداد وجه الضمان مذکور به نفع کارفرما ضبط خواهد شد بیست درصد پیش پرداخت به مهندس مشاور که درآغاز کار در مقابل ضمانت نامه بانکی صورت می گیرد مشمول کسر ده درصد بابت ضمانت حسن انجام تعهدات نخواهد بود.

کارفرما ضمانت حسن انجام تعهدات مهندس مشاور را پس از تصویب گزارش نهایی مسترد خواهد داشت.

تبصره. بنابر تقاضای مهندس مشاور کارفرما می تواند ده درصد ضمانت حسن انجام کار را در مقابل ضمانت بانکی مورد قبول کارفرما مسترد دارد.

ماده20.فسخ یا خاتمه دادن به قرارداد

قرارداد پیمانکاران ژئوتکنیک ومقاومت مصالح به وسیله مهندس مشاور

الف) فسخ قرارداد به علت قصور مهندس مشاور

1. در صورتی که برکارفرما معلوم شود که مهندس مشاور عوامل فنی و علمی و تشکیلاتی لازم برای انجام وظایف موضوع قرارداد حاضر را به موقع خود فراهم نساخته ویا دقت لازم و معمولی را که از مهندس مشاور انتظار می رود در انجام وظایف و خدمات خود اعمال ننماید ویا اینکه مهندس مشاور به طور کلی مفاد تمام یا قسمتی از قرارداد حاضر را رعایت ننماید یا اینکه مهندس مشاور فاقد توانایی مالی کافی برای انجام کارگردد، کارفرما به مهندس مشاور اخطار کتبی خواهد کرد که نواقص و معایب کارخود را برطرف سازد ومهندس مشاور موظف است نواقص و معایب مذکور را ظرف مدتی که در هر صورت نباید از پانزده روز تجاوز کند مرتفع سازد.

در صورتی که درپایان مدت مذکور مهندس مشاور مطابق اخطار کارفرما عمل نکرده باشد و یا اینکه به علت بعضی از اقدامات مربوط به حرفه خود محکومیت جزایی پیدا کند کارفرما حق خواهد داشت بدون احتیاج به انجام تشریفات خاصی قرارداد حاضر را با اخطار کتبی پانزده روز فسخ نماید.

در این صورت کارفرما ارزش خدماتی که مهندس مشاور تا تاریخ فسخ قرارداد حاضر انجام داده پس از کسر پرداخت هایی که قبلا صورت گرفته و مالیات وسایر حقوق دولتی متعلقه و همچنین کسر خسارات احتمالی وارده ناشی از این قرارداد که در اثر قصور مهندس مشاور وارد شده باشد محاسبه وبه مهندس مشاور پرداخت خواهد نمود و مبلغ مورد تضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط می شود.

2. درصورتی که مهندس مشاور به علل دیگری مشمول وارد مندرج در ماده 12 آیین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار مشاوران مصوب شماره 13450 مورخ 19/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران گردیده و نام او از صورت طبقه بندی حذف شود ویا به او تنزل رتبه داده شود کارفرما با تائید سازمان برنامه وبودجه می تواند قرارداد را فسخ و مراتب را به مهندس مشاور ابلاغ نماید.

در این مورد نیز مبالغ قابل پرداخت به مهندس مشاور مندرج در قسمت 1فوق می باشد.

2. چنانچه تاخیر ناشی از قصور مهندس مشاور در انجام کار و تحویل عملیات مورد قرارداد بیش از نصف مدت مذکور در قرارداد باشد درآن صورت کارفرما اختیار خواهد داشت که ادامه کار را با اخذ جریمه طبق مفاد ماده21 از مهندس مشور بخواهد و یا قرارداد را فسخ نماید.

ب) خاتمه دادن به قرارداد

1. کارفرما علاوه براختیارات مندرج در بالا حق خواهد داشت در هر موقع به قرارداد حاضر خاتمه دهد.چنانچه به دلایلی سوای آنچه که در مواد 12و20 ذکر شده کارفرما تصمیم بگیرد که به قرارداد حاضر خاتمه دهد این تصمیم باید لااقل یک ماه قبل از تاریخ مورد نظر برای خاتمه قرارداد حاضر با تعیین تکلیف کارهای ناتمام به مهندس مشاور ابلاغ شود.در این صورت مهندس مشاور محق به دریافت وجوهی به شرح زیر خواهد بود:

1-1. نود درصد حق الزحمه کارهای انجام شده توسط مهندس مشاور تا تاریخ خاتمه قرارداد حاضر پس از کسر مبالغی که از این بابت قبلا پرداخت شده است و مالیات وسایر حقوق دولیت متعلقه. بقیه ده درصد آن پس از کنترل نهایی و تائید صحت عملیات وکسر مالیات وسایر حقوق دولتی متعلقه (چنانچه قبلا کسر نشده باشد) پرداخت خواهد شد.

1-2. با توجه به مفاد ماده 6 قرارداد: هزینه های ناشی از تعهدات مهندس در مقابل کارکنان خود یا موسسات دیگر و همچنین هزینه مراجعت و حمل لوازم کارکنان خارجی و افراد بلافصل خانواده آنها به کشورشان و هزینه حمل لوازم به کشورشان در تاریخ خاتمه دادن به قرارداد حاضر، مشروط براینکه این هزینه ها به منظور اجرای قرارداد حاضر ایجاد شده و مورد تائید کارفرما قرار گیرد و بابت آنها به مهندس مشاور پرداختی نشده باشد و جزو پرداخت های مذکور در قسمت یک فوق نیز نباشد به عهده کارفرما بوده و غیر از آن مهندس مشاور محق به دریافت هیچ گونه وجه دیگری به عنوان جبران خسارت نخواهد بود.

پ) اقدامات بعد از فسخ و یا خاتمه دادن به قرارداد

1. مهندس مشاور بلافاصله پس از تحویل یا دریافت اطلاعیه کتبی قصد فسخ یا ختم قراداد حاضر باید تمام کار را به استثنای آنچه تکلیف آن در ابلاغ تعیین شده و در ردیف 1 بندب ماده 20 ذکر شده متوقف سازد وبلافاصله کارفرما را از چگونگی وضع کار مطلع گرداند.

2. در صورت فسخ یا ختم قرارداد حاضر، مهندس مشاور گزارش آن قسمت هایی از کار را که انجام شده است به کارفرما تحویل خواهد داد.

ماده21.جرایم تاخیر کل کار

قرارداد پیمانکاران ژئوتکنیک ومقاومت مصالح به وسیله مهندس مشاور

هرگاه مهندس مشاور درانجام کار مورد قرارداد طبق مدت مذکور در قرارداد بدون عذر موجه و قابل قبول کارفرما تاخیر کند به ترتیب زیر مشمول جریمه خواهد شد.

الف) تاخیر تا بیست و پنج درصد مدت قرارداد به میزان روزانه یک دهم درصد مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است.

ب) تاخیر از بیست وشش درصد تا پنجاه درصد مدت قرارداد به میزان روزانه دودهم درصد مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیرشده است.

پ)تاخیر از پنجاه و یک درصد مدت قرارداد به بالا روزانه سه دهم درصد مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است. این جرایم علاوه برجرایم مذکور در ماده 20 که به شرکت تعلق می گیرد از پرداخت های شرکت کسر خواهد شد.

تبصره1. هرگاه جمع مدت تاخیر که مشمول جرایم فوق می شود از نصف مدت قرارداد تجاوز کند در این صورت کارفرما می تواند طبق ماده 20قرارداد را فسخ ویا درصورتی که به صلاح تشخیص دهد به همان مهندس مشاور دستور ادامه کار را با برنامه زمانی تجدید نظرشده ای بدهد.

تبصره2. محاسبه جرایم و اجرای مفاد تبصره 1این ماده با رعایت مواد 12و13و14 این قرارداد صورت خواهد گرفت.

تبصره3. جرایمی که به موجب ماده 21 این قرارداد به مهندس مشاور تعلق می گیرد نباید از بیست و پنج درصد مبلغ قرارداد وکارهای اضافی تجاوز نماید.

تبصره 4. در صورت توقف یا تاخیر کار خارج از قصور مهندس مشاور هزینه متعلقه براساس فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک ومقاومت مصالح محاسبه وبه مهندس مشاور پرداخت خواهد شد.

ماده22.رفع اختلافات

کلیه اختلافاتی که ممکن است در تعبیر و تفسیر و اجرای این قرارداد پیش آید واز طریق مذاکرات یا مکاتبات به طور دوستانه حداکثر درمدت دوماه حل و فصل نشود، از طریق مراجعه به دادگاه های صالحه حل و فصل خواهد شد.

ماده23.منع قانونی

مهندس مشاور رسما اعلام می کند که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون 22 دی ماه 1337 نیست. مهندس مشاور تعهد می نماید که منافع این قرارداد را به طور مستقیم به هیچ یک از افراد یا اشخاص مذکور انتقال نداده ویا آنان را به عنوان شریک قبول نکند در صورت تخلف از مراتب فوق می تواند طبق مقررات قانون مزبور با مهندس مشاور رفتار نماید.

ماده24. عدم مداخله در امور سیاسی

در صورتی که مهندس مشاور کارکنان خارجی در استخدام خود داشته باشد کارکنان مزبور حق ندارند به هیچ وجه درامور سیاسی ایران مداخله کنند. در صورت اثبات چنین مداخله ای شخص مربوطه باید فورا طبق قوانین ایران به کشور خود اعزام شود و در صورت لزوم شخص دیگری با همان شایستگی بدون هزینه ای برای کارفرما جانشین وی گردد.

ماده25. فورس ماژور

قرارداد پیمانکاران ژئوتکنیک ومقاومت مصالح به وسیله مهندس مشاور

در مواردی که به علت فورس ماژور از قبیل جنگ اعلام شده یا نشده در منطقه انقلابات و اعتصاب عمومی ،شیوع بیماری های واگیر، زلزله، سیل و طغیان های غیرعادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار انجام این قرارداد برای یکی از طرفین غیرممکن شود، می تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند.

در این صورت ظرف یک ماه پس از اعلام ختم قرارداد مهندس مشاور باید صورتحساب مبالغی را که باید از طرف کارفرما به او پرداخت گردد به کارفرما تسلیم نماید.

کارفرما ظرف سی روز پس از دریافت صورتحساب مذکور آن را مورد رسیدگی قرار داده و کلیه مبالغی را که به مهندس مشاور تعلق می گیرد یک جا به او پرداخت خواهد نمود.

ماده26. مالکیت اسناد

کلیه مطالعات و گزارش هایی که به موجب این قرارداد تهیه می شود متعلق به کارفرما خواهد بود و کارفرما می تواند از این مدارک به طور مستقیم و غیر مستقیم دراجرای طرح های مختلف استفاده نماید.

ماده27. نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است:

کارفرما به آدرس:……………………

مهندس مشاور: به آدرس…………………..

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتبا به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده کلیه نامه ها، اوراق و اظهار نامه ها به نشانی قبلی مشروح بالا ارسال وابلاغ شده تلقی می شود.

ماده 28.زبان قرارداد

الف)زبان این قرارداد فارسی است و در صورتی که متن دیگری هم به زبان دیگر تهیه شده باشد و میان متن فارسی و متن خارجی اختلاف باشد، متن فارسی دارای ارزش قانونی خواهد بود.

ب) مهندس مشاور موظف است کلیه اسناد و مدارک و کلیه گزارش ها و مکاتبات خود را به زبان فارسی تهیه کند و در مواردی که تهیه اسناد و مدارک و گزارش ها به زبانی غیر از فارسی نیز ضروری بوده و معمول باشد از این زبان استفاده می شود و وجهی از این بابت به مهندس مشاور پرداخت نمی شود.

ماده 29.قانون حاکم برقرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 30.تعداد نسخ قرارداد

قرارداد پیمانکاران ژئوتکنیک ومقاومت مصالح به وسیله مهندس مشاور

این قرارداد در…………نسخه تنظیم شده وبه امضاء…………..رسیده است و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارد.

کارفرما مهندس مشاور

4/5 - (3 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها