جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد کارشناسی مسئولین فنی گلخانه

قرارداد کارشناسی مسئولین فنی گلخانه

نمونه قرارداد کارشناسی مسئولین فنی گلخانه را می توانید در متن زیر مشاهده کنید، از این رو در صورت تمایل به تنظیم تخصصی قرارداد خود می توانید با وکلای ثبتی ایلیا در ارتباط باشید و صفر تا صد امور تنظیم قرارداد را از آن ها بخواهید.

قرارداد کارشناسی مسئولین فنی گلخانه

این قرارداد در تاریخ…………فی مابین آقای/خانم/شرکت…………..تولیدی به شماره ثبت…….به نمایندگی آقای /خانم………….فرزند……………به شماره شناسنامه ………….صادره از……………که از این پس کارشناس خوانده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد.

موضوع قرارداد کارشناسی مسئولین فنی گلخانه

موضوع قرارداد عبارت است از حضور در محل گلخانه مورد نظر به طور مستمرمطابق قانون کار و مشاوره و همکاری و نظارت کامل ودقیق براجرای کلیه عملیات اجرایی تولید محصول گلخانه ای به عنوان مسئول فنی در گلخانه سبزی و صیفی و گل و گیاه زینتی مورد نظر واقع در شهرستان…….به مساحت……….هکتار می باشد که شرح وظایف پیوست می باشد.

حدود خدمات

2-1. خدماتی که توسط کارشناس به موجب مقررات وشرایط این قرارداد انجام می شود باید از هر طرف جامع وکامل بوده و از جمیع جهات دقیقا مبتنی بر حسن نیت طرفین باشد.

2-2. در مواردی که موضوع قرارداد ارتباط با بخش یا بخش های دیگری از طرح دارد کارشناس موظف است همکاری های لازم را با مسئولان بخش یا بخش های مذکور بنماید.

مدت انجام خدمات

3-1. مدت این قرارداد ………..از تاریخ انعقاد قرارداد……….مدت می باشد.

3-2. در پایان مدت قرارداد با توافق طرفین ونظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان……..قابل تمدید است.

ماده4. برنامه کار و گزارش ها

4-1.کارشناس موظف است برنامه اجرایی مورد نظر در گلخانه را طبق شرح خدمات پیوست به صورت هفتگی تنظیم و ضمن نصب در تابلو اعلانات آن را اجرا نماید.

4-2.کارشناس موظف است در پایان هر ماه گزارش اقدامات انجام یافته را در هریک نسخه تنظیم به کارفرما تسلیم نماید.

حق الزحمه و نحوه پرداخت

حق الزحمه کارشناس در مقابل خدماتی که به موجب این قرارداد انجام می دهد ماهیانه به عدد………………ریال و به حروف………….ریال خواهد بود که توسط کارفرما در پایان هر ماه پرداخت خواهد شد.

تبصره. کلیه کسورات قانونی متعلقه توسط کارشناس پرداخت خواهد شد.

قرارداد کارشناسی مسئولین فنی گلخانه

تعهدات کارفرما در کارشناسی مسئولین فنی گلخانه

1. کارفرما متعهد می گردد کلیه لوازم، وسایل وابزار کار، نهاده ها (کود، سم،بذر و…….)، آب، انرژی، را براساس درخواست کارشناس در زمان مورد نظر تامین و در اختیار کارشناس قراردهد. مسئولیت خسارات ناشی از عدم انجام این تعهدات به عهده کارفرما می باشد.

2. کارفرما متعهد می گردد در امور فنی گلخانه دخالت ننماید و این امر را صرفا براساس شرح خدمات به عهده کارشناس بگذارد و از خلط مسئولیت پرهیز نماید.

3. کارفرما متعهد می گردد که از احاله امور متفرقه غیرمرتبط با وظایف و شرح خدمات به کارشناس خودداری نماید.

4. کارفرما متعهد است حقوق کارشناس را در پایان هر ماه پرداخت نماید، سایر مزایا از قبیل پاداش سنوات خدمتی و عیدی و………مطابق قانون کار توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

حل اختلاف

کلیه اختلافاتی که ممکن است براثر این قرارداد بین طرفین رخ دهد ونتوان آنها را از طریق مذاکره حل و فصل نمود. در کمیسیونی مرکب از نماینده کارفرما وکارشناس و نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان…….مطرح و تصمیمات متخذه برای طرفین قابل قبول ولازم الاجرا می باشد.

در صورتی که کمیسیون مزبور نتواند اختلاف را حل نماید موضوع طبق قوانین ازطریق مراجعه به هیات های حل اختلاف کار و کارگری حل و فصل خواهد شد. طرفین ملزم هستند تا حل اختلاف، تعهداتی که به موجب قرارداد برعهده دارند را اجرا نمایند.

حق واگذاری

کارشناس نمی تواند برای انجام امور شرح خدمات موظف خود از خدمت کارشناسان دیگری استفاده نماید.

نشانی طرفین قرارداد

نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است

کارفرما: ……………..تلفن:…………..

کارشناس:…………..تلفن:……………..

تبصره. هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید موضوع را کتبا به طرف دیگر ابلاغ کند وتا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده است کلیه نامه ها و اوراق و اظهار نامه ها به نشانی قبلی مشروح بالا ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی می گردد.

ضمایم قرارداد

ضمایم قرارداد که جزء لاینفک آن می باشد عبارت است از:

8-1. پیوست شماره1: حدود خدمات و شرح وظایف کارشناس

8-2. پیوست شماره 2: مشخصات کارشناس

8-3.پیوست شماره3: سوابق کار کارشناس

ماده11. قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران بوده ودر…………نسخه تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسیده و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارند.

کارفرما کارشناس

امضاء امضاء

پیوست شماره1

مشخصات کارشناس

نام نام خانوادگی مذهب ملیت
نام پدر تاریخ تولد شماره شناسنامه محل صدور
مدارک تحصیلی رشته تحصیلی تاریخ اخذ مدرک

ماه سال

نام دانشگاه کشور
لیسانس
فوق لیسانس

پیوست شماره2

سوابق کارشناس

سوابق کارهای اجرایی

1.

2.

3.

4.

سوابق کارهای مشاوره ای

1.

2.

3.

4.

قرارداد مسئول فنی گلخانه
نمونه قرارداد مسئول فنی گلخانه

نمونه قرارداد مسئول فنی گلخانه

طرفین قرارداد

با استناد به قانون کار جمهوری اسلامی ایران این قرارداد بین خانم / آقای ………… از یک طرف و خانم / آقای ………… که از این پس به عنوان موسس / مدیر عامل شرکت / موسسه …………. که از این پس کارفرما نامیده می شود، منعقد می گردد و طرفین مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی اجرای مفاد آن را تعهد و مورد تایید قرار می دهند.

تذکر- انعقاد این قرارداد الزامی به عضویت اجباری مسئولین فنی در این جامعه نمی نماید.

مشخصات مسئول فنی:

نام ………….. نام خانوادگی …………… فرزند ……… شماره شناسنامه ……….  صادره از ………. دارای مدرک تحصیلی …………….. از دانشگاه …………….. وضعیت نظام وظیفه ……….. تلفن ………….. فاکس ……………….. همراه …………..   Email ………… ساکن ……………………………

وضعیت تاهل مجرد/ متاهل ….  تعداد فرزند …. وضعیت سابقه کار …….. وضعیت بیمه …….

مشخصات کارفرما:

نام ………….. نام خانوادگی …………… فرزند ……… شماره شناسنامه ……….  صادره از ………. دارای مدرک تحصیلی …………….. از دانشگاه …………….. وضعیت نظام وظیفه ……….. تلفن ………….. فاکس ……………….. همراه …………..    Email ………… ساکن ……………………………

موضوع قرارداد

اجرای تبصره ماده ۷ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

نظارت و قبول مسئولیت فنی کارخانجات و کارگاه های تولیدی مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی به منظور ایجاد و ارتقاء ایمنی و سلامت تولیدات واحدهای فوق الذکر.

مدت قرارداد

این قرارداد به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در تاریخ ………. به مدت ……….. با توافق طرفین منعقد می گردد.

محل انجام کار

نشانی کارخانه ………………. تلفن ………….. فاکس ………………..

وظایف و مقررات

شرح وظایف و مقررات مربوطه به مسئولین فنی و صاحبان مراکز تولیدی مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مشمول قانون به پیوست می باشد.

الف- انجام هر گونه فعالیتی خارج از شرح وظایف مصرح در ماده ۵ مشمول این قرارداد نبوده وبا توافق بین طرفین قرارداد خواهد بود .

ب- اخذ هر گونه مجوز بهداشتی و کیفی خارج از قوانین و دستورالعمل های اداره نظارت بر مواد غذایی بر عهده مسئول فنی نبوده و انجام امور اداری در داخل و یا خارج از کارخانه نیز بر عهده مسئول فنی نمی باشد.

ج- شرکت در جلسه توجیهی که توسط جامعه صنفی مسئولین فنی قبل از انعقاد قرارداد از سوی طرفین قرارداد الزامی است.

د- جامعه مسئولین فنی صنایع غذایی تعهدی در قبال سایر قراردادهای منعقده بین طرفین جهت پذیرش سایر مسئولیت ها ندارد.

ساعات کار

ساعت کار مسئول فنی طبق قانون کار برابر با ۴۴ ساعت در هفته و با تعیین شیفت می باشد.

شیفت صبح ساعت …….. شیفت عصر ………  شیفت شب  ……..

تبصره- ساعات ونحوه محاسبه اضافه کاری مطابق قانون کار می باشد.

 مرخصی

مدت مرخصی و ضوابط مربوط به آن مطابق قانون کار می باشد.

تبصره- کارفرما موظف است در زمان مرخصی یا بیماری یا مسافرت طولانی مدت مسئول فنی مطابق ضوابط فرد واجد شرایط را به عنوان جانشین مسئول فنی با هماهنگی وی به اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه معرفی نمایند.

بیمه

مسئول فنی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرد و مراتب با توجه به اعلام کارفرما توسط جامعه صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی نیز به سازمان مذکور اعلام می گردد.

حقوق و مزایا

حداقل حقوق و مزایای مسئول فنی بر اساس رتبه تعیین شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی با شماره بخشنامه ۶۸۳۶ مورخ ۱/۲/۸۲ رعایت شرایط عمومی و خصوصی زیر می باشد و با در نظر گرفتن شرایط زیر

– شرایط عمومی (هر سال طبق آئین نامه داخلی هیئت مدیره جامعه مسئولین فنی با هماهنگی وزارت کار تعیین می گردد)

– مبلغ ایاب و ذهاب:

– شرایط خصوصی: ( هر شرطی که مورد توافق طرفین قرارداد می باشد)

مبلغ کل آن برابر ……….ریال می باشد.

تبصره ۱- پس از انعقاد این قرارداد حقوق مسئول فنی می بایست ماهانه پرداخت گردد.

تبصره ۲- افزایش حقوق با رعایت حداقل ضریب افزایش حقوق اعلام شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی بوده که در شروع اولین ماه، سال شمسی اعلام می گردد و ربطی به زمان انعقاد قرارداد ندارد. البته با توافق مسئول فنی و کارفرما بیشتر از حداقل قانونی قابل اجراء می باشد.

با توجه به ضوابط فوق حقوق ماهانه مسئول فنی از طرف کارفرما پس از کسر حق بیمه و مالیات به حساب پس انداز قرض الحسنه مسئول فنی از طریق یکی از شعب بانکی معتبر کشور واریز و یا نقدا با صدور رسید پرداخت می گردد.

 شرایط فسخ

الف- در صورت انحلال یا ورشکستگی و مواد قهری دیگر منجر به تعطیل شدن و یا عدم تولید واحد گردد مراتب می بایست پس از اطلاع اداره نظارت و دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به جامعه صنفی مسئولین فنی اعلام که همزمان با اطلاع به اداره کار وضعیت ادامه فعالیت مسئول فنی در اسرع وقت روشن گردد.

ب- در صورت استعفای مسئول فنی به هر دلیل، لازم است مراتب حداقل یک ماه قبل به صورت کتبی به کارفرما اعلام و نامبرده پس از انتقال کلیه وظایف و وسایل به مسئول فنی بعدی و اعلام به جامعه صنفی مسئولین فنی مستعفی تلقی می گردد.

تبصره – رونوشت استعفای مسئول فی می بایست برای اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی ارسال گردد.

ج- در صورت اخراج مسئول فنی ارائه مدارک موجه از سوی کارفرما دال بر تخلف و عدم کارایی و یا تسامح در انجام وظایف شغلی به اداره نظارت بر مواد غذایی و جامعه مسئولین فنی صنایع غذایی الزامی می باشد.

د- در صورت ترک محل کار توسط مسئول فنی کارفرما موظف است مراتب را به اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه اعلام و رونوشت آن را به جامعه مسئولین فنی و یک نسخه به اداره کار محل جهت اطلاع ارسال نمایند.

 تسویه حساب

تسویه حساب جهت استعفاء یا فسخ قرارداد مطابق ضوابط قانونی کار انجام می شود (پرداخت حق سنوات، مرخصی های استفاده نشده و…)

که کپی آن جهت صدور پروانه مسئولیت فنی بعدی الزامی است و با توجه به مواد ۲۷ و ۲۴ قانون کار سنوات خدمت پرداخت می گردد.

حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف بین طرفین قرارداد مراتب می بایست کتبا از سوی آنان به اطلاع جامعه صنفی مسئولین صنایع غذایی کشور رسیده تا در سه مرحله پیگیری شود:

الف- تا حد امکان حل اختلاف بین طرفین قرارداد.

ب- حل اختلاف با حضور طرفین و نماینده جامعه صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی.

ج- رسیدگی ازطریق مراجع حل اختلاف وزارت کار و یا اداره کار محل با حضور طرفین

ماده ۱۳ – این قرارداد باید به تایید جامعه صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی برسد.

تبصره- با موارد پیش بینی نشده در این قرارداد بر طبق قانون کار و مقررات مربوطه عمل خواهد شد. این قرارداد در ۱۳ بند و ۶ تبصره در ۵ نسخه که هر کدام حکم واحد دارند تنظیم گردیده است که یک نسخه آن نزد کارفرما و یک نسخه نزد مسئول فنی و یک نسخه نزد جامعه مسئولین فنی و یک نسخه به اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه مربوطه و یک نسخه آن به اداره کار محل ارسال می گردد.

برای سال های دوم به بعد ضمن اعلام تغییرات در قرارداد مربوطه تغییرات طرفین قرارداد می بایست این محل را مهر و امضاء نماید.

شرایط تغییر یافته عبارتند از:

۱-

۲-

۳-

قرارداد مربوط به سال گذشته با تغییرات فوق (….. بند) مورد پذیرش می باشد.

مهر و امضاء مسئول فنی                         مهر و امضاء کارفرما                                              مهر و امضاء جامعه صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها