لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

قرارداد بررسی خودروهای وارداتی و انطباق با استاندارد


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه بررسی وضعیت خودروهای وارداتی و انطباق با استاندارد ملی اجباری

قرارداد بررسی خودروهای وارداتی و انطباق با استاندارد

قرارداد بررسی وضعیت خودروهای وارداتی و انطباق با استاندارد ملی اجباری

این قرارداد مابین شرکت...........به نمایندگی آقایان.......(مدیرعامل) و.........(عضو هیئت مدیره) به نشانی:..........که در این قرارداد «شرکت بازرسی» نامیده می شود از یک طرف و شرکت.............به نمایندگی آقای................(مدیرعامل) به شماره ثبت............به نشانی:...........شماره تلفن:..........که در این قرارداد«شرکت» نامیده می شود از طرف دیگر طبق شرایط ذیل منعقد می گردد

ماده1.موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از بررسی وضعیت محصولات وارداتی شرکت.....از نظر

1-1 انطباق با استانداردهای ملی اجباری اعلام شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران(51 استاندارد ملی ایران)

1-2. انجام بازرسی از خودرو در محل گمرک

ماده2. مدت قرارداد

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ.......لغایت...........می باشد.

تبصره1. در صورت توافق طرفین، قرارداد برای مدت معین دیگر قابل تمدید می باشد.

ماده3. نحوه اجرای قرارداد

قرارداد بررسی وضعیت خودروهای وارداتی و انطباق با استاندارد ملی اجباری

شرکت بازرسی موظف است براساس دستورالعمل های تعیین شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، خودروهای موضوع قرارداد را در انطباق با استانداردهای ملی مربوطه به شرح ذیل مورد بررسی قرارداده و گزارش نهایی را به مراجع ذیصلاح جهت تصمیم گیری در رابطه با «صدور گواهینامه تائید نوع» ارائه نماید.

3-1. بررسی مدارک و گزارشات تست نوع خودرو

3-2. بررسی فرم های اطلاعاتی استاندارد..........

3-3. بازرسی از نمونه خودرو جهت انطباق با فرم های اطلاعاتی استاندارد .......و مدارک وگزارشات ارائه شده

3-4. بازرسی از خودروهای وارداتی در محل گمرک

ماده4. مبلغ قرارداد

قرارداد بررسی وضعیت خودروهای وارداتی و انطباق با استاندارد ملی اجباری

حق الزحمه موضوع این قرارداد(ماده1) به شرح ذیل تعیین می گردد

4-1. حق الزحمه بررسی مدارک و گزارشات آزمون و گواهینامه ها به ازای هر استاندارد معادل.......ریال می باشد.

4-2. حق الزحمه بازرسی در محل گمرک به ازای هر دستگاه خودروی بازرسی شده..........ریال می باشد(تعداد نمونه برداری براساس جدول ذیل خواهد بود) و به ازای هر دستگاه خودروی باقیمانده از محموله مبلغ........... ریال (پنجاه هزارریال) می باشد.

جدول تعداد نمونه برداری برای بازرسی در گمرک

حجم محموله وارداتی

تعداد نمونه برداری

................................

.................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

تبصره2. لازم به ذکر است که در صورت ارائه چند مدرک برای تنها یک عنوان استاندارد، علاوه براخذ هزینه بند الف به ازای هر مدرک اضافی بررسی شده مبلغ ..........ریال دریافت می گردد.

تبصره3. لازم به ذکر است که در صورت انجام چند نوبت بازرسی خودرو بند3-3 ،به ازای هر نوبت بازرسی اضافی از نمونه خودرو، مبلغ.......ریال دریافت می گردد.

ماده5. تعهدات شرکت بازرسی

قرارداد بررسی وضعیت خودروهای وارداتی و انطباق با استاندارد ملی اجباری

5-1. شرکت بازرسی متعهد می گردد طبق برنامه زمان بندی ماده2 نسبت به انجام موضوع ماده 3اقدام نموده و گزارش رابه مراجع ذیصلاح شرکت اعلام ویک نسخه از آن را نیز به شرکت تحویل نماید.

5-2. شرکت بازرسی و کارکنان آن متعهد می گردند کلیه اطلاعات مربوط به موضوع این قرارداد را متعلق به شرکت دانسته و محرمانه تلقی نمایند و بدون کسب مجوز از شرکت در اختیارشخص ثالثی قرار ندهند.

ماده6. تعهدات شرکت

قرارداد بررسی وضعیت خودروهای وارداتی و انطباق با استاندارد ملی اجباری

6-1. شرکت متعهد می گردد تسهیلات لازم را برای کارشناسان و نمایندگان بازرس در جهت بازدید از خودرو در محل گمرک فراهم نماید.

6-2. شرکت متعهد می گردد براساس صورتحساب های دریافتی از شرکت بازرسی که منضم به تصویر گواهی انجام تائیدیه بوده وبه تائید نماینده شرکت رسیده باشد حداکثر ظرف مدت........در وجه وی پرداخت نماید.

تبصره4. عدم پرداخت حق الزحمه مزبور در مهلت مقرر موجب توقف ادامه تعهدات شرکت بازرسی و اقدام لازم در حدود مفاد ماده 7 قرارداد خواهد بود.

6-3. در صورت عدم صدور گواهینامه تائید نوع خودروبه علت عدم انطباق با استانداردهای اعلام شده، کلیه هزینه های انجام شده براساس ماده4 برعهده شرکت می باشد.

ماده7.شیوه حل اختلاف و داوری

قرارداد بررسی وضعیت خودروهای وارداتی و انطباق با استاندارد ملی اجباری

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر ویا اجرای مفاد این قرارداد طرفین سعی می کنند که ازطریق مذاکره مستقیم موضوع را دوستانه حل و فصل نمایند ودر غیراین صورت موضوع به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع خواهد شد و رای کتبی ایشان برای طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بود.

ماده8.فورس ماژور

قرارداد بررسی وضعیت خودروهای وارداتی و انطباق با استاندارد ملی اجباری

شرایط فورس ماژور شرایطی است که هریک از طرفین به دلیل وجودآن شرایط نتوانند تعهدات خود را عملی سازند ورفع آن شرایط خارج از حدود اختیارات و توانایی های طرفین باشد( مانندجنگ،زلزله، و...)، چنانچه به دلیل شرایط مذکور اجرای قرارداد بیش از.........ماه متوقف گردد هریک از طرفین می توانند با اعلام کتبی و ذکر مهلت یک هفته ای نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید ویا مدت قرارداد را افزایش دهد.

ماده9.فسخ قرارداد

قرارداد بررسی وضعیت خودروهای وارداتی و انطباق با استاندارد ملی اجباری

این قرارداد قبل از انقضاءمدت آن در صورت عدم انجام تعهدات و همکاری های لازم توسط هریک از طرفین قرارداد که منجر به توقف یا عدم امکان اجرای صحیح عملیات بازرسی گردد یا اعلام کتبی یک......قابل فسخ می باشد.

تبصره5. اگر در شرایطی این قرارداد فسخ گردد شرکت متعهد می گردد کلیه هزینه های مربوط به اقدامات اجرایی انجام شده یا در دست اقدام و خسارات وارده به شرکت بازرسی تا زمان فسخ قرارداد را پرداخت نماید.

ماده10. تغییر نشانی

قرارداد بررسی وضعیت خودروهای وارداتی و انطباق با استاندارد ملی اجباری

در صورت تغییر نشانی هریک از طرفین لازم است موضوع را به طرف دیگر قرارداد به صورت کتبی منعکس نماید در غیراین صورت نشانی قبل از ملاک ارسال نامه ها خواهد بود.

ماده11. نسخ قرارداد

قرارداد بررسی وضعیت خودروهای وارداتی و انطباق با استاندارد ملی اجباری

این قرارداد در...............ماده و.........تبصره ودر........نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است که هر کدام حکم واحد را دارد.

شرکت به مدیریت عاملی شرکت به مدیریت عاملی

قرارداد بررسی خودروهای وارداتی و انطباق با استاندارد

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد بررسی وضعیت خودروهای وارداتی و انطباق با استاندارد ملی اجباری

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد در سراسر ایران

نمونه قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات

نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در ضمینه پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات وفعالیت ساختمان شهرک های جدید حقوقی و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های

نمونه قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در خصوص پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران - جهت مشاهده دیگر

نمونه قرارداد شرایط خصوصی پیمان

نمونه قرارداد شرایط خصوصی پیمان - در چارچوب پیمان اجرای عملیات کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی وبرقی و محوطه سازی مجتمع اداری مسکونی، تجاری، اداری،ورزشی،

نمونه قرارداد عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن المک گاز

دانلود نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در خصوص امور پیمانکاری عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن و نصب المک گاز - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصص

نمونه قرارداد مشارکت احداث کارخانه

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشارکت احداث کارخانه - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد پیمانکاری خدمات شهری نظافت و آسایش عمومی

نمونه قرارداد تخصصی حقوقی در حوزه پیمانکاری خدمات شهری نظافت، جمع آوری زباله، پاکسازی بهداشت و آسایش عمومی .....که از این پس پیمانکار خوانده می شود ...

نمونه قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی

دانلود نمونه قراراد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری گاز کشی مسکونی - این قرارداد فی مابین شرکت..............به مدیریت ..............شماره ثبت.............

نمونه قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در خصوص امور پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های بزرگ

دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری تخصصی و حقوقی در ضمینه سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های بسیار بزرگ و عظیم تهیه و تدوین و تنظیم انواع قراردا

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید