جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

قرارداد میزان آلایندگی گازها از اگزوز خودروهای تولیدی

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خودروهای تولیدی یا وارداتی

نمونه قرارداد میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز و آلایندگی صوتی خودروهای تولیدی یا وارداتی را در متن زیر به صورت تخصصی دریافت می کنید. ما در مجتمع حقوقی ایلیا راهنمای تخصصی شما خواهیم بود.

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خودروهای تولیدی یا وارداتی

  • شماره:…………
  • تاریخ:…………

این قرارداد مابین شرکت……………به نمایندگی آقایان………(مدیرعامل) و ……….(عضو هیئت مدیره) به نشانی:…………..به شماره تلفن………………….که در این قرارداد«شرکت بازرسی»نامیده می شود از یک طرف و شرکت …….به نمایندگی آقای …….(مدیرعامل) به شماره ثبت………..به نشانی………….تلفن……..که در این قرارداد به عنوان «شرکت»نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد.

ماده1. موضوع قرارداد

1-1.موضوع قرارداد عبارت است از بررسی میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودروهای تولیدی یا وارداتی خود براساس معیار استانداردهای یوروII وIII به شرح ذیل:

1-1-1.انجام آزمایش های نوعI,II,III,IV استانداردهای سری ECE R83 برای نمونه های اول انتخابی از هر مدل مورد تائید شرکت(مرحلهTA) (پیوست شماره1)

1-1-2. در صورت مورد تائید واقع شدن خودروی نمونه اول از هر مدل براساس ضوابط و گردشگارهای مربوط به آزمایشات مندرج در استانداردهای مذکور، آزمایش های بعدی جهت اطمینان از تطابق تولید از نقطه نظر میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودروها براساس روش نمونه برداری ونحوه محاسبه میزان آلاینده ها براساس استانداردهای فوق الذکر، به صورت ادواری انجام خواهد گرفت.

1-1-3. ارائه گزارشات آزمایش های مربوط به بند(1-1-1) در خصوص خودروی نمونه ارسالی از طرف شرکت از هر مدل و ارائه گزارشات مربوط به انطباق میزان گازهای آلاینده خودروهای انتخاب شده شرکت با مقادیر مشخص شده در استانداردهای مرطوبه و مطابق با پیوست های امضاء و مهرشده ضمیمه قرارداد که جزء لاینفک قرارداد است می باشد.

1-2. موضوع قرارداد عبارت است از بررسی میزان آلایندگی صوتی خودروهای تولیدی براساس معیار استانداردهای EEC/70/157 و EEC/70/388 به شرح ذیل:

1-2-1. انجام آزمایش های میزان آلایندگی صوتی(صدای خودرو در حال عبور و سکون و صدای بوق)براساس استاندارد EEC/70/157و صدای بوق خودرو براساس استاندارد EEC/70/388برای نمونه های اول انتخابی از هر مدل مورد تائید شرکت(مرحله TA) (پیوست شماره 2و3)

1-2-2. در صورت مورد تائید واقع شدن خودروی نمونه اول از هر مدل براساس ضوابط و گردشکارهای مربوط به آزمایشات مندرج در استانداردهای مذکور، آزمایش های بعدی جهت اطمینان از تطابق تولید از نقطه نظر میزان تراز صوتی خودروها براساس روش نمونه برداری و نحوه محاسبه میزان آلایندگی صوتی براساس استانداردهای فوق الذکر،به صورت ادواری انجام خواهد گرفت.

1-2-3. ارائه گزارشات آزمایش های مربوط به بند(1-2-1)در خصوص خودروی نمونه ارسالی ازطرف شرکت از هر مدل و ارائه گزارشات مربوط به انطباق میزان تراز صوتی خودروهای انتخاب شده از خط تولید یا محل پارکینگ یا مقادیر مجاز دربند(1-2-2)توسط شرکت بازرسی.

ماده2. نحوه انجام قرارداد

2-1. آزمایشات بررسی میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودرو

2-1-1.شرکت جهت انجام آزمایش های مربوط به بند(1-1) ماده1، شرکت بازرسی را به خط تولید یا محل پارک خودروهای خود معرفی نموده و از آنها می خواهد که یک نمونه از هر مدل خودروی تولیدی یا وارداتی را پس از انجام کلیه تنظیمات لازم و مشخص شده در استانداردهای مذکور در کارخانه خود و پس از کارکرد…….کیلومتر با نظارت شرکت بازرسی به مرکز آزمایش تحویل دهند.

ضمناً به منظور هماهنگی کامل با شرکت بازرسی لازم است شرکت نماینده تام الاختیاری معرفی نماید که آشنا با استانداردهای مذکور و متخصص در تنظیم بخش های مختلف خودرو باشد وطبق برنامه از پیش تعیین شده شرکت بازرسی، در مراحل انجام آزمایشات حضور داشته و در پایان هربخش از آزمایشات، صورتجلسه مربوطه را تائید نماید.

2-1-2. پس از انتقال خودرو به مرکز آزمایش کننده خودرو تحت آزمایش تعیین ضرایب جاده(Road Load Test) قرار می گیرد.

2-1-3.در صورت احراز شرایط استانداردهای مذکور توسط خودرو نمونه اول(مرحلهTA) از هر مدل، شرکت هماهنگی لازم جهت انتخاب نمونه های اتفاقی (مرحلهCOP) آن خودرو را به عمل می آورد. نمونه های انتخابی با نظارت شرکت وشرکت بازرسی به مرکز آزمایش کننده تحویل داده می شود. پس از انجام آزمایش های مربوط به این مرحله و مقایسه نتایج به دست آمده آنها با جداول مربوط به استانداردهای مذکور، گزارش لازم تهیه و یک نسخه از آن به شرکت ارائه خواهد گردید.

2-2. آزمایشات بررسی میزان آلایندگی صوتی خودرو

2-2-1.شرکت جهت انجام آزمایش های مربوط به بند(2-1)ماده1،شرکت بازرسی را به کارخانجات تولیدی خود معرفی نموده و از آنها می خواهد که یک نمونه از هر مدل خودروی تولیدی یا وارداتی به مرکز آزمایش تحویل دهند.

ضمناً به منظور هماهنگی کامل با شرکت بازرسی لازم است شرکت نماینده تام الاختیاری معرفی نماید که آشنا با استانداردهای مذکور و متخصص در تنظیم بخش های مختلف خودرو باشد وطبق برنامه از پیش تعیین شده شرکت بازرسی، در مراحل انجام آزمایشات حضور داشته و در پایان هربخش از آزمایشات،صورتجلسه مربوطه را تائید نماید.

2-2-2. پس از انتقال خودرو به مرکز آزمایش کننده خودرو تحت آزمایش صدا (در حال عبور ،در حال سکون وبوق) قرار می گیرد.

2-2-3. در صورت احراز شرایط استانداردهای مذکور توسط خودرو نمونه اول(مرحلهTA) از هر مدل،شرکت هماهنگی لازم جهت انتخاب نمونه های اتفاقی (مرحلهCOP) از خط تولید یا محل پارکینگ آن خودرو را به عمل می آورد.

نمونه های انتخابی با نظارت شرکت و شرکت بازرسی به مرکز آزمایش کننده تحویل داده می شود. پس از انجام آزمایش های مربوط به این مرحله و مقایسه نتایج به دست آمده آنها با جداول مربوط به استانداردهای مذکور، گزارش لازم تهیه و یک نسخه از آن به شرکت ارائه خواهد گردید.

تبصره1.لازم به ذکر است که انجام هرگونه تغییری در خصوص تنظیم بخش های مختلف خودروهای انتخاب شده توسط شرکت، مجاز نمی باشد.

ماده3. مدت قرارداد

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز وآلایندگی صوتی خودروهای تولیدی یا وارداتی

3-1. مدت اجرای این قرارداد ازتاریخ……لغایت……….می باشد.

3-2. چنانچه در پایان مدت قرارداد کارهایی دردست انجام وجود داشته باشد تا اتمام کار و ارائه گزارش مربوطه قرارداد اعتبار خواهد داشت.

ماده4. مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز وآلایندگی صوتی خودروهای تولیدی یا وارداتی

4-1. حق الزحمه انجام وظایف مندرج در ماده(1) این قرارداد مطابق جدول پیوست شماره (4) می باشد.

4-2. کل مبلغ حق الزحمه هر دوره پس از اتمام آزمایش های موضوع ماده(1)،همراه با گزارش های مربوطه طی صورتحسابی از طرف شرکت بازرسی ارسال می گردد.شرکت متعهد می گردد مطالبات شرکت بازرسی را ظرف مدت یک هفته پرداخت نماید.

ماده5. تعهدات شرکت

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز وآلایندگی صوتی خودروهای تولیدی یا وارداتی

5-1. شرکت متعهد می گردد طی نامه ای مدل خودروهای موجود خود را جهت انجام آزمایش های مربوط به اندازه گیری های گازهای آلاینده خروجی از اگزوز خودروهای یاد شده به شرکت بازرسی اعلام نماید.

5-2. شرکت متعهد می گردد کتباً نماینده تام الاختیار خود را به منظور نظارت برانجام آزمایش ها به شرکت بازرسی معرفی نماید.

5-3. شرکت متعهد به اخذ مجوزهای لازم ازسازمان های ذیربط برای تردد خودرو در آزمایش……..کیلومتر اول جاده می باشد.

5-4. شرکت متعهد می گردد هماهنگی های لازم را در خصوص کسب مجوزهای لازم برای رفت و آمد کارشناسان شرکت بازرسی به کارخانه خود به عمل آورده و همچنین به وسیله نقلیه مناسب برای انجام سریع وبه موقع فعالیت های مربوط به این قرارداد در محل شرکت خود وبین سایر کارخانه ها و مراکزی که توسط بازرسی یا تحت نظارت وی در آن محل ها تست های مربوطه انجام خواهد شد، در اختیار شرکت بازرسی قراردهد.

5-5. شرکت متعهد می گردد هیچ گونه تغییری در خودروی تولیدی یا وارداتی خود ندهد و چنانچه در هر مقطعی تحت هر عنوانی تغییراتی در مقایسه با ANNEX1,2 برای شرکت بازرسی مشخص گردد مسئولیت آن به عهده شرکت بوده و می بایست پاسخگو باشد.

تبصره2. چنانچه شرکت در خودروی تولیدی یا وارداتی بخواهد تغییراتی بدهد می بایست مراتب را کتباً به شرکت بازرسی اطلاع دهد.بدیهی است پس از اعلام تغییرات از طرف شرکت، شرکت بازرسی مطابق با الزامات استانداردهای مربوطه اقدام می نماید.

5-6. شرکت متعهد می گردد برای هر نمونه خودروی خود، در مرحلهTAفرم های ANNEX1,2 و مدارک مربوط به استانداردهای سری ECER83 برای خودرو مذکور را به طور کامل تکمیل نموده و پس از مهر و امضاء به طور رسمی برای شرکت بازرسی ارسال نماید.

5-7. چنانچه لازم باشد آزمایشات مربوط به قدرت و گشتاور موتور نیز انجام شود، شرکت متعهد می گردد همکاری های لازم را با شرکت بازرسی معمول دارد.

5-8. چنانچه آزمایشات به دلیل نقص فنی در خودروی نمونه باطل گردد، هزینه انجام آزمون به عهده شرکت خواهد بود.

ماده6. تعهدات شرکت بازرسی

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز وآلایندگی صوتی خودروهای تولیدی یا وارداتی

6-1.شرکت بازرسی متعهد می گردد طبق برنامه تهیه شده برای انجام آزمایش های نمونه اول و همچنین آزمایش های مربوط به نمونه بردرای از خودروهای تولیدی یا وارداتی، کارشناسان مجرب و متخصص خود را به خط تولید یا محل پارکینگ شرکت اعزام نماید.

6-2. شرکت بازرسی متعهد می گردد گزارش آزمایش های انجام شده را حداکثر……..روز پس از پایان آزمایش ها ، کتبا به شرکت ارائه نماید.

6-3. شرکت بازرسی متعهد می گردد گزارش آزمایش های انجام شده را حداکثر ………روز پس از پایان آزمایش ها، کتبا به شرکت ارائه نماید.

6-3. شرکت بازرسی متعهد می گردد کلیه آمار، اطلاعات ،مدارک و اسناد دریافتی و نیز نتایج به دست آمده از کلیه آزمایش ها و گزارشاتی را که در این زمینه تهیه می گردد را متعلق به شرکت دانسته ومحرمانه تلقی نماید.

ماده7. شرایط فورس ماژور

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز وآلایندگی صوتی خودروهای تولیدی یا وارداتی

شرایط فورس ماژور شرایطی است که هریک از طرفین به دلیل وجود آن شرایط نتوانند تعهدات خود را عملی سازند و رفع آن شرایط خارج از حدود اختیارات وتوانایی های طرفین باشد مانند سیل، زلزله، شورش، جنگ، اعتصابات سراسری و بیماری های مسری و نظایر آن که موجب گردد اجرای قرارداد بیش ازیک ماه متوقف شود، هریک از طرفین می توانند با اعلام کتبی و ذکر مهلت یک هفته ای نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید ویا مدت قرارداد را افزایش دهد.

ماده8.شیوه حل اختلاف وداوری

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز وآلایندگی صوتی خودروهای تولیدی یا وارداتی

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص موضوع قرارداد، طرفین از طریق مذاکرات فیمابین نسبت به حل و فصل آن اقدام خواهند نمود و در غیر این صورت در مورد حل اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای این قرارداد، از طریق شورای حل اختلاف صنایع استان…………بوده و تصمیم آن برای طرفین لازم الاجرا و قطعی می باشد.

ماده9.اقامتگاه طرفین قرارداد

قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز وآلایندگی صوتی خودروهای تولیدی یا وارداتی

در صورت بروز هر گونه اختلاف در خصوص موضوع قرارداد، طرفین از طریق مذاکرات فیمابین نسبت به حل و فصل آن اقدام خواهند نمود و در غیراین صورت در مورد حل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این قرارداد، ازطریق شورای حل اختلاف صنایع استان…….بوده و تصمیم آن برای طرفین لازم الاجرا و قطعی می باشد.

ماده9. اقامتگاه طرفین قرارداد

اقامتگاه طرفین قرارداد همان است که درمقدمه این قرارداد قید گردیده است وهریک از طرفین قرارداد تعهد نموده اند که تغییرات احتمالی اقامتگاه خود را یک هفته قبل از تغییر کتباً به اطلاع طرف دیگربرسانند، در غیر این صورت نشانی قبل از نظر ابلاغ اوراق معتبرخواهد بود.

ماده10. نسخ قرارداد

این قرارداد در……..ماده و………تبصره ودر………..نسخه تنظیم گردیده که هر نسخه حکم واحد را دارد.

شرکت شرکت

قرارداد میزان آلایندگی گازها از اگزوز خودروهای تولیدی
نمونه قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازها از اگزوز خودروهای تولیدی

پیوست شماره(1)

شرح خدمات آزمایش های تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودروها براساس استانداردهای سریECER83

الف) آزمایشات نوع III,II,I مربوط به مرحله تائید نمونه اول(Type Approval)

1. انجام کلیه تنظیمات لازم و کارکرد….هزار کیلومتر توسط سازنده خودرو با نظارت شرکت بازرسی

2. مطالعه وبررسی فرم های تکمیل شده توسط سازنده خودرو مورد آزمایش

3.تهیه و ارائه مدارک مربوط به انجام به موقع کالیبراسیون تجهیزات مختلف دستگاه ها قبل ازآزمایش براساس استاندارد

4.انجام آزمایش های نوع III,II,I مطابق باECE R83

5. کلیه آزمایش های تائید نوع(T.A) با استفاده از سوخت استاندارد مربوطه ECE R83 انجام خواهند شد.

6. تهیه گزارشات مربوط به اندازه گیری گازهای خروجی از اگزوز(نوع III,I) در مرحله تائید نوع (TA) و انطباق آن با استانداردهای سری ECE R83

7. اعلام نتایج همراه با گزارش آزمایشات انجام گرفته فوق الذکر به شرکت

ب) آزمایشات نوعIII,II,Iمربوط به مرحله تطابق تولید (Comformity of Production)

1. کلیه آزمایش های مربوط به تطابق تولید(COP) خودروهای نمونه برداری شده نیز مطابق استانداردهای سری ECE R83 صورت می گیرد.

2.تهیه گزارشات مربوط به اندازه گری گازهای خروجی از اگزوز(نوعIII,II,I) در مرحله تطابق تولید(COP)و انطباق آن با استانداردهای سری ECE R83

3. اعلام نتایج همراه با گزارش آزمایشات انجام گرفته فوق الذکر به شرکت

ج) آزمایش نوعIV برای هر مدل از خودروها

1. انجام کلیه تنظیمات لازم و آماده سازی خودرو جهت انجام این تست و کارکرد 3 هزار کیلومتر توسط سازنده خودرو با نظارت شرکت بازرسی

2.مطالعه وبررسی مشخصات فنی موتور خودرو که توسط سازنده در فرم های II وAnnex I و همچنین در فرم ویژه مربوط به سیستم سوخت رسانی خودرو ارائه گردیده است.

3. انجام کالیبراسون تجهیزات مختلف دستگاه ها قبل از شروع آزمایش و تهیه گزارشات مربوطه

4. انجام آزمایش نوع IVمطابق با استانداردهای سری ECE R83

5. اعلام نتایج همراه با گزارش آزمایش انجام گرفته به شرکت

پیوست شماره (2)

آزمایش تراز صدای وسیله هشدار دهنده(بوق) خودروها براساس استانداردEEC/70/338

آزمایش های تائید نوع (Type Approval) برای 2نمونه از هر نوع بوق و نمونه ثبت شده برروی خودرو

1. مطالعه و بررسی فرم های تکمیل شده توسط سازنده خودرو مورد آزمایش مطابق ANNEXمربوطه

2. تهیه و ارائه مدارک مربوط به انجام به موقع کالیبراسیون تجهیزات مختلف دستگاه آزمایش قبل از شروع آزمایش ها براساس استانداردEEC/70/157(تجهیزات مورد استفاده برای اندازه گیری تراز صدا مطابق با استاندارد سازنده به وسیله یک منبع صوتی مناسب کالیبره می شود)

3. انجام آزمایش تراز صدای خودروی درحال عبور و در حال سکون، مطابق با استاندارد EEC/70/157

4. تکرار آزمایش ها و نحوه مقایسه نتایج حاصله با مقادیر مجاز براساس گردش کار و ضوابط مربوط به استاندارد EEC/70/157

5. تکمیل فرم های مربوط به نتایج آزمایش ها در خصوص تائید/عدم تائید خودرو مطابق ANNEX استاندارد مرطوبه

6. اعلام نتایج آزمایش ها همراه با گزارشات مربوط

پیوست شماره(3)

آزمایش های تعیین سطح صدای خودرو در حال عبور و در حال سکون براساس استانداردEEC/70/157

آزمایش تائید نوع برای هر مدل از هریک ازکارخانجات سازنده خودرو

1. مطالعه و بررسی فرم های تکمیل شده توسط سازنده خودرو مطابقANNEXمربوطه

2.تهیه و ارائه مدارک مربوط به انجام به موقع کالیبراسیون تجهیزات مختلف دستگاه آزمایش، قبل ازشروع آزمایش ها براساس استانداردEEC/70/157(تجهیزات مورد استفاده برای اندازه گیری تراز صدا مطابق با استاندارد سازنده به وسیله یک منبع صوتی مناسب کالیبره می شود)

3. انجام آزمایش تراز صدای خودروی در حال عبور و در حال سکون، مطابق با استاندارد EEC/70/157.

4. تکرار آزمایش ها ونحوه مقایسه نتایج حاصله با مقادیر مجاز براساس گردش کار و ضوابط مربوط به استاندارد EEC/70/157

5. تکمیل فرم های مربوط به نتایج آزمایش ها در خصوص تائید/عدم تائید خودرو مطابق ANNEXاستاندارد مربوطه

6. اعلام نتایج آزمابش ها همراه با گزارشات مربوطه

پیوست شماره(4)

جدول هزینه انجام آزمایشات

ردیف نوع آزمایش قیمت(ریال)
1 آزمایش تعیین ضرایب جاده(Coast Down) ……………….
آزمایش آلایندگی مطابق با استانداردهای سری ECE R83 (شامل آزمایش های TYPE I,II,III) ………………….
3 اماده سازی خودرو(Precondition) ………………….
4 آزمایش آلایندگی نوع 4استاندارد ECE R83 (SHED TEST ) ……….
5 ازمایش قدرت موتور برای هر خودرو ………………….
6 آزمایش صدای خودرو در حال حرکت EEC/70/157 ………………….
7 آزمابش صدای خودرو در حال سکون EEC/70/157 ………………….
8 آزمایش Audibe Warning EEC/70/388 ………………….
9 مطابقت مشخصات فنی و صدور تائیدیه ………………….
10 آزمایش انطباق خودرو روی شاسیAdaptation ……………….

 

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها