لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

نمونه قرارداد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

قرارداد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

در اجرای ماده 10 قانون مدنی و براساس صورتجلسه کمیسیون مزایده و مناقصه شماره ................ مورخ .................. و به استناد تفویض اختیار موضوع نامه شماره .............. مورخه ................... و ......................... این قرارداد فیمابین ................. به آقایان :

1 . .....................

2 . .....................

به آدرس : ............................................................. که در این قرارداد اختصاراً سازمان نامیده می شود از یک طرف و شرکت ............................. به شماره ثبت ................... با مدیرعاملی .......................... و امضای مجاز 1- ...................... 2- .................... به نشانی: .................................................... و تلفن : ....................... و مجوز فعالیت تبلیغاتی شماره ........ #### ........ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شرایط و مشخصات ذیل که منبعد در این قرارداد طرف قرارداد نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد. نشانی تعیین شده از سوی طرف قرارداد به شرح بالا محل اقامت قانونی او بوده و کلیه مکاتبات و هرگونه اخطاریه یا اظهارنامه راجع به این قرارداد که به وسیله پست یا توسط مراجع قانونی به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد و طرف قرارداد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد مگر اینکه تغییر نشانی خود را کتباً به سازمان اعلام نموده باشد.

ماده 1. موضوع قرارداد

بهره برداری انواع رسانه های محیطی در حوزه مسئولیت و نظارت سازمان به منظور انجام کارهای تبلیغاتی در امور تجاری و فرهنگی به شرح ذیل:

1 . نوع رسانه: تابلوهای تبلیغاتی

2 . محل بهره برداری و نگهداری: محوطه ..................

3 . تعداد تابلو هر کدام: ...................

4 . تعداد تابلو مجموعاً: ....................

5 . ابعاد تابلو: جمعاً ...................... مترمربع

تبصره1. این نوع واگذاری هیچ گونه حقی اعم از کسب، پیشه، تجارت و سرقفلی وغیره برای طرف قرارداد ایجاد نمی نماید و طرف قرارداد موظف است پس از پایان مدت قرارداد طبق تبصره ماده دو این قرارداد اقدام نماید.

تبصره2. طرف قرارداد ملزم است فقط به بهره برداری تبلیغاتی از تابلوهای ذکر شده در ماده یک این قرارداد اقدام نماید و هیچ گونه انحصاری در خصوص بهره برداری تبلیغاتی از کل ظرفیت موجود در محور فوق الذکر را نخواهد داشت.

تبصره3. طرف قرارداد برابر نامه شماره (قرارداد مشاوره) ................. مورخه ............. شرکت ...................... دارای مجوز شماره ....................... اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ..................... را به عنوان مشاور تبلیغاتی خود معرفی می نماید. بدیهی است کلیه عواقب ناشی از قصور و کوتاهی در بهره برداری از امتیاز تبلغاتی به عهده مشاور تبلیغاتی و طرف قرارداد می باشد.

قرارداد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

ماده 2. مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ اتمام دوره نصب و بازاریابی لغایت .................... سال شمسی می باشد. دوره نصب و بازاریابی از تاریخ صدور این قرارداد لغایت ...... روز می باشد و در هر حال در پایان ........... روز مزبور مدت قرارداد شروع شده و عدم نصب آگهی یا بازاریابی توسط طرف قرارداد موجب عدم تعلق مبلغ مذکور در قرارداد نخواهد شد.

تبصره1. طرف قرارداد متعهد است پس از خاتمه قرارداد به هردلیلی (اعم از فسخ قرارداد، اقاله قرارداد، پایان مدت قرارداد، ابطال قرارداد و ...) نسبت به جمع آوری آگهی های نصب شده اقدام و کلیه سازه ها و اسکلت تابلوهای منصوبه و ملحقات مربوط به آنها (انشعاب مربوط به برق و ...) را به صورت سالم و رنگ آمیزی در اختیار سازمان قرار دهد و در خصوص آن هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت . بدیهی است مالکیت اسکلت و سازه تابلوهای منصوبه و ملحقات مربوط به آن متعلق به سازمان می باشد.

قرارداد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

ماده 3. مبلغ قرارداد

مبلغ ماهیانه این قرارداد بر اساس مفاد صورتجلسه کمیسیون مزایده و مناقصه به شماره ................... مورخ ................. به مبلغ ............. ریال (ماهیانه جهت سال اول) و .................. ریال (ماهیانه جهت سال دوم) و .................. ریال (ماهیانه جهت سال سوم) می باشد که طرف قرارداد ملزم و مکلف است در موعد مقرر موضوع ماده چهار این قرارداد پرداخت نماید.

ماده 4. نحوه پرداخت

طرف قرارداد موظف است مبلغ ماهیانه را به شرح ذیل در وجه سازمان پرداخت نماید.

  • (جهت سال اول)

1. مبلغ ................ ریال چک به شماره ....................... مورخ ...................... عهده بانک .................. شعبه کوی .................

  • (جهت سال دوم)

2. مبلغ .................. ریال چک به شماره ..................... مورخ ..................... عهده بانک ..................... شعبه کوی بیمه

  • (جهت سال سوم)

3. مبلغ .................. ریال چک به شماره ................. مورخ .................... عهده بانک ................. شعبه کوی

تبصره1. تاریخ پرداخت وجه آخرین چک دریافتی می بایست ........... ماه قبل از اتمام قرارداد باشد.

تبصره2. عدم فعالیت طرف قرارداد به هر عنوان مانع پرداخت مبلغ تعیین شده نمی گردد.

قرارداد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

ماده 5. تضمین قرارداد

طرف قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی به شماره ................... مورخ ................... عهده بانک ................... شعبه کوی ................... کلاً به مبلغ ................... ریال به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات و اجرای صحیح مفاد این قرارداد و برداشتن آگهی تابلوها و واگذاری تابلوها در زمان انقضاء قرارداد طبق تبصره ماده دو این قرارداد، تسلیم سازمان می نماید.

تبصره1. پس از خاتمه قرارداد درصورت پرداخت به موقع میزان مبالغ قراردادی در مدت قرارداد و تسویه حساب نهایی و واگذاری اسکلت تابلوها با ملحقات مربوطه به صورت سالم و تأیید صحت عمل از جانب سازمان تضمین های مزبور عیناً مسترد می گردد.

تبصره2. بدیهی است در صورت برداشت از محل تضمین فوق، طرف قرارداد مکلف است ظرف مدت ...... روز نسبت به تأمین و تکمیل آن تا سقف مبلغ مذکور اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم تأمین، سازمان می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی این قرارداد را فسخ نماید.

قرارداد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

ماده6 . چگونگی و نحوه فعالیت

1 . تعیین تعرفه و قیمت و اخذ بهای آگهی در هر صورت نبایستی مغایر با منافع سازمان و ضوابط مربوط به نظام صنفی باشد و در انتخاب سفارش ها اولویت با سفارشات سازمان خواهد بود. بدیهی است سازمان هماهنگی لازم را در این خصوص با طرف قرارداد خواهد داشت .

2 . طرف قرارداد مکلف است کلیه بخشنامه های صادره از طرف سازمان و مقررات نظام صنفی و ضوابط قانونی سایر ادارات ذیربط را رعایت و اجرا نماید و همچنین موظف است خدمات خود را مطابق ضوابط مراجع ذیصلاح انجام دهد و از این بابت سازمان هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت .

ماده 7 . تعهدات طرف قرارداد

1 . طرف قرارداد متعهد است بنا به درخواست سازمان به منظور اطلاع رسانی در زمینه های مختلف در طول مدت قرارداد به صورت ماهیانه تا ........ درصد از کل متراژ تابلوهای مزبور را به طور منقطع یا متوالی برای زمان مورد نیاز، که توسط سازمان استان مربوطه به وی ابلاغ می گردد جهت فعالیت های فرهنگی و ایمنی به صورت رایگان در اختیار سازمان قرار دهد طرف قرارداد تبلیغات مورد نظر سازمان را با هزینه خود انجام داده، در طول این مدت حق هیچ گونه فعالیت تبلیغاتی در متراژ تابلوهای موصوف را ندارد.

2. طرف قرارداد متعهد است جهت جذابیت و جلب هر چه بیشتر مشتریان و مخاطبین، نسبت به ارائه طرح های نوین و ابتکاری در چارچوب ضوابط و مقررات موجود و رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی اقدام نماید.

3. کلیه هزینه های مربوط به اجرای قرارداد اعم از بازاریابی، جذب آگهی، طراحی، حفظ و نگهداری و نظارت و در صورت نیاز مرمت و بازسازی تابلوها و سایر موارد تبلیغاتی موضوع قرارداد و بکار گرفتن پرسنل برای اجرای آن از هر حیث و جهت به عهده طرف قرارداد خواهد بود. بدیهی است چنانچه اسکلت تابلوهای مذکور نیاز به تعمیرات (کلی وجزئی) و رنگ آمیزی و ..... داشته باشد کلیه هزینه های مربوطه در طول مدت قرارداد به عهده طرف قرارداد می باشد.

4. طرف قرارداد متعهد است کلیه طرح های مورد نظر را قبل از نصب به تأیید مراجع مربوطه برساند. هرگونه مسئولیت ناشی از مغایرت طرح ها با شئونات اسلامی و ملی و مقررات و ضوابط جاری کشور به عهده طرف قرارداد بوده و از این بابت سازمان هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

5. حفظ و حراست تابلوها و ابزار تابلو در کلیه مراحل موضوع قرارداد با طرف قرارداد بوده و سازمان هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

6. پرداخت هر گونه عوارض، مالیات، حق بیمه، حقوق و دستمزد وسایر کسورات قانونی و نظایر آن که به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده طرف قرارداد می باشد و طرف قرارداد ملزم است پس از خاتمه قرارداد، مفاصا حساب های لازم را از مراجع ذیربط اخذ و به سازمان ارائه نماید استرداد تضمین قرارداد موضوع ماده پنج این قرارداد منوط به ارائه مفاصا حساب های مذکور می باشد.

7. اخذ کلیه مجوزهای قانونی از ارگان های ذیربط از قبیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مخابرات، وزارت نیرو و غیره به عهده طرف قرارداد بوده و سازمان جهت تسهیل در امور یاد شده طرف قرارداد را به ارگان های مربوطه معرفی می نماید.

8. طرف قرارداد اقرار می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه 1337 نمی باشد.

9. طرف قرارداد موظف به رعایت کلیه اصول فنی بوده و چنانچه به علت عدم رعایت مسایل فنی و ایمنی و استفاده نامناسب تابلوها واژگون شود یا قسمتی از آن سقوط و صدماتی به راه و اشخاص ثالث (حقیقی و حقوقی) وارد نماید مسئولیت عواقب امر از جنبه کیفری و حقوقی و جبران خسارت وارده به عهده طرف قرارداد می باشد و سازمان هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. ضمناً چنانچه خساراتی از سوی طرف قرارداد در هنگام بهره برداری به فنس ها و تجهیزات و تأسیسات و علایم راهنمایی و رانندگی موجود در حریم راه و غیره ایجاد گردد طرف قرارداد موظف به ترمیم و جایگزین نمودن آنها و برگرداندن محل به حالت اول با هزینه خود می باشد.

10. تأمین برق مورد نیاز تابلوها و پرداخت هزینه های مربوط به آن به عهده طرف قرارداد می باشد و همچنین طرف قرارداد متعهد به پرداخت میزان هزینه برق مصرفی بوده و سازمان هیچ گونه تعهدی در خصوص تأمین برق نخواهد داشت.

تبصره . در خصوص سیم کشی های مربوط به برق تابلوها می بایست کلیه نکات ایمنی رعایت شود. بدیهی است مسئولیت هر گونه قصور که منجر به حادثه ای گردد به عهده طرف قرارداد می باشد.

قرارداد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

ماده 8 . خسارات عدم اجرای قرارداد (جبران خسارت)

1. کلیه خسارات ناشی از بهره برداری تابلوها چنانچه برابر نظر کارشناسی سازمان، ناشی از تعدی و تفریط باشد به عهده طرف قرارداد است.

2. در صورت تأخیر در پرداخت مبالغ موضوع ماده 3، طرف قرارداد به ازای هر روز تأخیر مشمول پرداخت جریمه به مبلغ دو درصد مبلغ ماهیانه از زمان سررسید خواهد شد.

3. طرف قرارداد می بایست در خاتمه قرارداد به هر دلیلی اعم از فسخ، انفساخ، بطلان، پایان مدت قرارداد، نسبت به جمع آوری کلیه آگهی های نصب شده بر روی تابلوها اقدام و اسکلت تابلوها را برابر تبصره ماده 2 این قرارداد تحویل سازمان نماید در غیر اینصورت سازمان مجاز خواهد بود بدون مراجعه به مراجع قضایی ضمن جمع آوری آگهی های نصب شده کلیه هزینه و خسارت های وارده را از محل ماده 5 این قرارداد برداشت یا از محل سایر دارایی های طرف قرارداد مطالبه نماید.

قرارداد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

ماده 9 . سایر شرایط

1. طرف قرارداد موظف به پرداخت به موقع مبالغ موضوع قرارداد و پاکسازی به موقع کلیه تابلوها می باشد.

2. طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد به اشخاص حقیقی و حقوقی را با قرارداد کتبی و شفاهی یا صلح منافع و یا هر عنوان حقوقی دیگر بدون موافقت کتبی سازمان کلاً یا جزاً به غیر را ندارد. در غیر این صورت سازمان می تواند قرارداد را به طور یکجانبه فسخ نماید و علاوه بر اخذ مبلغ قراردادی زمان استفاده معادل 25% کل مبلغ سالیانه را به عنوان خسارت مقطوع از پیش تعیین شده از محل ماده 5 این قرارداد یا سایر دارایی های طرف قرارداد وصول نماید.

3. طرف قرارداد کلیه شرایط محیطی کار موضوع قرارداد رؤیت نموده و با علم و اطلاع کامل از شرایط مزبور مفاد قرارداد را پذیرفته است و هیچ گونه ادعایی منبعد از سوی طرف قرارداد پذیرفته نخواهد بود.

4. در صورت تراضی طرفین به اقاله قرارداد، و قبول شرایط و ضوابط اقاله توسط طرف قرارداد، مراتب می بایست از سوی طرف قرارداد دوماه قبل به صورت کتبی اعلام تا اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد.

5. در صورت عدم رعایت هر یک از مفاد و شرایط مندرج در این قرارداد از جمله تأخیر در پرداخت مبالغ یا اهمال در نگهداری از اسکلت و سازه تابلوها و سایر تعهدات توسط طرف قرارداد سازمان می تواند ضمن فسخ یکجانبه قرارداد بدون نیاز به مراجع قضایی مبلغ تضمین ماده 5 قرارداد را به عنوان حداقل خسارت از پیش تعیین شده به نفع خود ضبط نماید.

6. سازمان می تواند در صورت نیاز، طرف قرارداد را جهت مراجعه به سازمان ها و ارگان ها و مراجع دولتی بر اساس مفاد قرارداد معرفی نماید.

7. چگونگی عملیات نصب با در نظر گرفتن دستوالعمل تابلوهای تبلیغاتی و اختصاصی در حاشیه راه ها بایستی به تأیید سازمان ذیربط محل نصب تابلو رسیده باشد.

ماده 10 . حل اختلاف

طرفین قرارداد، آقای .................... فرزند .................... را به عنوان داور مرضی الطرفین قبول و تعیین نمودند که در صورت بروز هر گونه اختلاف احتمالی در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد و به طور کلی هر گونه تخلف از شرایط و مفاد مندرج در این قرارداد نسبت به صدور رأی داوری مبنی بر خلع ید از موضوع قرارداد و یا ضرر و زیان وارده، فسخ قرارداد اقدام و رأی و نظر داور مذکور قاطع دعوی و برای طرفین لازم الاتباع می باشد و مستأجر حق اعتراض به رأی داور را در کلیه مراجع قضایی و قانونی از خود ساقط نمود. شرط داوری موضوع این بند به عنوان شرط مستقلی تلقی شده و حاکم بر کلیه موارد اختلاف ناشی از این قرارداد فیمابین مراجعین حتی در صورت احراز بطلان قرارداد یا بعد از فسخ یا اقاله آن می باشد.

قرارداد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

ماده 11.

این قرارداد در .......... ماده و ......... بند و ............ تبصره و در ............ نسخه تنظیم و مبادله گردید و همگی در حکم واحد هستند.

امضاء نماینده سازمان امضاء و مهر متقاضی

نمونه قرارداد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در خصوص امور پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات

نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در ضمینه پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات وفعالیت ساختمان شهرک های جدید حقوقی و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های

نمونه قرارداد پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در خصوص امور پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد همکاری در بازاریابی و حمل و نقل

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه همکاری در بازاریابی و حمل و نقل - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد مشارکت احداث کارخانه

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشارکت احداث کارخانه - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد پیمانکاری تجهیزات واجرای تغذیه پست برق

قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی - ..که در این قرارداد«پیمانکار»نامیده می شود ازطرف دیگر به شرح زیر..

نمونه قرارداد عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن المک گاز

دانلود نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در خصوص امور پیمانکاری عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن و نصب المک گاز - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصص

نمونه قرارداد سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه سپرده سرمایه گذاری بلند مدت - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد اخذ وام

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه اخذ وام - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

نمونه قرارداد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید