لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد تبلیغاتی(تلویزیونی-تصویری)


نمونه قرارداد تبلیغاتی

این قرارداد با نظارت سازمان زیباسازی شهرداری............بین شرکت......(سهامی خاص) به شماره ثبت......به آدرس:...........ساختمان........طبقه....واحد ........با نمایندگی آقای.........«به عنوان مجری» از یک طرف وموسسه............(سهامی عام) به شماره ثبت........به نشانی:..........شماره تلفن:.........با نمایندگی آقای ...........«به عنوان متقاضی» ازطرف دیگر برابر شرایط ذیل منعقد گردید و طرفین ملزم به ایفای تعهدات ناشی از این قرارداد می باشند.

ماده1. موضوع قرارداد

پخش آگهی های تبلیغات تلویزیونی( تصویری) مربوط به موسسه از تلویزیون های ثابت نصب شده در.............متعلق به مجری با نظارت و همکاری سازمان زیباسازی شهرداری........وبراساس اصول و مقررات حاکم و جاری در کشور ایران و تبعیت از مقررات ارشاد و سازمان زیباسازی شهرداری........در نحوه و چگونگی پخش تبلیغات.

ماده2. مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برای تیزر.....ثانیه به مدت.............روز با رعایت شرایط ماده 5قرارمعادل ...........ریال می باشد؛که متقاضی پس از کسر کسورات قانونی به شرح ماده 3و در قبال دریافت یک فقره(معادل کل مبلغ قرارداد) به عنوان تضمین حسن انجام کار مجری پرداخت می نماید.

بدیهی است هرگونه تغییر و افزایش قیمت در تعرفه بهای پخش آگهی در طول مدت قرارداد، شامل مبلغ این قرارداد خواهد شد.

ماده3. نحوه پرداخت

3-1. متقاضی پس از کسر کسورات قانونی طی بندهای آتی مکلف به پرداخت مبلغ قرارداد طی قسط به تاریخ های.................و............و..............می باشد.

3-2. متقاضی برابر ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مکلف به کسر مالیات5% تکلیفی از مبلغ قرارداد و واریز آن به اداره دارایی می باشد.

3-3. متقاضی مطابق قانون برارزش افزوده مکلف به کسر و پرداخت3% مبلغ قرارداد می باشد.

3-4. متقاضی برابر ماده38 قانون تامین اجتماعی مکلف به کسر و نگهداری 5% مبلغ قرارداد تا پایان سال مالی می باشد.

تبصره1. (متقاضی) می بایستی قبض5% مالیات پرداختی را حداکثر یک ماه پس از اتمام قرارداد، تحویل(مجری) نماید.

تبصره2. متقاضی در پایان سال مالی و پس از ارائه گواهی مفاصای بیمه تامین اجتماعی از سوی مجری، مکلف به پرداخت مبلغ مکسوره بند 3-4 به ایشان می باشد.بدیهی است در غیراین صورت متقاضی مکلف به پرداخت مبلغ مذکور به سازمان تامین اجتماعی می باشد.

ماده4. مدت قرارداد

4-1. مدت قرارداد ..........روز از تاریخ.......لغایت......می باشد که با عنایت به تخفیفات زمانی.........روز دیگر به مدت قرارداد افزوده شده که بدین ترتیب تاریخ قرارداد از.......الی..........تعیین می گردد.

4-2. تاریخ شروع پخش آگهی به فاصله.....ساعت پس از تحویل نسخه......آگهی تولید شده از سوی متقاضی به مجری و در صورتی که تولید آگهی توسط مجری انجام می پذیرد، به فاصله.......ساعت پس از رویت و تائید کتبی آگهی تولید شده توسط متقاضی یا نماینده وی می باشد.

4-3. پایان مدت قرارداد یا احتساب دوره کامل بند 4-1 از تاریخ شروع پخش خواهد بود. بدیهی است هر گونه وفقه پیش بینی نشده که در طول مدت قرارداد به استثنای موارد فورس ماژور پیش آید ، جزو مدت قرارداد محسوب نشده و مجری متعهد به پوشش کامل پخش آگهی به میزان مدت مورد توافق می باشد.

ماده5. نحوه پخش آگهی

5-1. چون تلویزیون بزرگ شهری( تصویری) متعلق به مجری که در میادین مذکور نصب می باشد، براساس ضوابط مجوز مأخوذه از سازمان زیباسازی شهر..........فعالیت می نماید، لذا پس از اینکه فلیم، .........ویا..........تبلیغات مورد نظر توسط(متقاضی)در اختیار شرکت مجری پخش تبلیغات قرارگرفت، شرکت مجری آگهی مذکور را در ردیف سایر آگهی های تبلیغاتی قرار می دهد تا پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت ارشاد وسازمان زیباسازی شهر....آگهی تبلیغات، بین ساعات ...........صبح الی.......بامداد برای مدت........ساعت و برای...........مرتبه در روز از تلویزیون های مورد نظر واقع در میادین یاد شده پخش و در معرض دید عموم قرار دهد.

5-2. هرگونه مسئولیت قانونی یا تخلف از اصول وموازین جاری کشور در شکلی یا متن و امثالهم آگهی تبلیغات که موجب اعتراض یا ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی می گردد به عهده (متقاضی) پخش آگهی می باشد و شرکت(مجری) در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد.بدیهی است پخش آگهی تبلیغاتی مورد سفارش موکول تائید شهرداری و وزارت ارشاد وسایر مراجع ذیصلاح است.

5-3. با توجه به اینکه آگهی تبلیغاتی مورد سفارش به همراه تعداد دیگری آگهی تبلیغاتی از طرف مشتریان پخش آگهی، به صورت متوالی پخش خواهند شد، لذا (متقاضی)حق دخالت در این خصوص را که آگهی تبلیغاتی موخر بریک آگهی یا مقدم برآگهی متقاضی دیگر پخش شود را ندارد و کلا نحوه پخش آگهی از تلویزیون ها براساس تصمیم مدیر شرکت پخش کننده خواهد بود و هر گونه ادعا یا اعتراضی، از ناحیه (متقاضی) پخش آگهی تبلیغاتی در این خصوص مسموع نخواهد بود.

ماده6. تهیه آگهی تبلیغات

چون موضوع قرارداد صرفا در رابطه با پخش آگهی تبلیغات می باشد بنابراین (متقاضی) پخش می بایست قبلا فیلم.....ویا تیزر تبلیغاتی مورد نظر خود را تهیه نموده سپس جهت پخش در اختیار شرکت(مجری)قراردهد. ضمنا در صورت نیاز، مجری می تواند نسبت به تهیه و ساخت تیزر اقدام نماید. بدیهی است که اخذ هرگونه مجوز قانونی لازم دیگر از ادارات و سازمان ها و ارگان ها و مقامات ذیربط به عهده(متقاضی) می باشد.

ماده7. فورس ماژور و مناسبت های خاص

چنانچه براساس حوادث غیرمترقبه از قبیل:قطع برق ، تعمیرات، زلزله، آتش سوزی، طوفان،بارش برف، سیل، اعتصاب ، اشکال فنی و غیره یا براساس تصمیمات مراجع قانونی و قضایی یا تصمیم وزارت ارشاد وسازمان زیباسازی شهرداری....یا تصیمم مقامات شهری برای نمایش رویدادهای ملی، مذهبی و جهانی غیره پخش آگهی به تعویق افتد، تا رفع مانع پیش آمده و انقضای زمان پخش مناسبت های مربوطه،(متقاضی) پخش آگهی ، حق اعتراض یا فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت و غیره راندارد. ولی شرکت مجری متعهد است پس از رفع موارد اضطرار وبعد از پخش مناسبت های خاص، بلافاصله نسبت به پخش آگهی و جبران زمان قطع آگهی اقدام نماید. به نحوی که تمامی زمان طول مدت قرارداد به اجرا درآید و مدت زمان تعویق قرارداد به صورت اضافه پخش جبران گردد.

ماده8. فسخ قرارداد

چنانچه هریک از طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود استنکاف نماید طرف مستنکف با اخطار....روزه طرف مقابل مکلف به رفع مشکل و انجام تکالیف و تعهدات خود می باشد. در غیر این صورت طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته و همچنین طرف مقصر ملزم به جبران خسارات وارده به طرف مقابل می باشد.

ماده9. حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در اجرای موضوع این قرارداد یا در تفسیر مفاد و مندرجات قرارداد حاضر، این قرارداد ابتدا از طریق مذاکرات مستقیم نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام می نمایند، چنانچه طی مدت.......روز مذاکرات مستقیم منتج به رفع اختلاف نگردید، طرفین ازطریق حکمیت ویا تعیین یک داور مرضی الطرفین نسبت به رفع اختلاف اقدام می نمایند ورای داور برای طرفین قرارداد قطعی ولازم الاجرا می باشد.

ماده10. اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد

این قرارداد برمبنای مواد10،219 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان لازم الوفاء و لازم الاجراء بوده همچنین قرارداد حاضر در ......ماده وطی..........نسخه بین طرفین امضاء ومبادله گردید و کلیه نسخ قرارداد دارای اعتبار یکسان می باشد.

نماینده قانونی موسسه نماینده قانونی شرکت

 

قرارداد تبلیغاتی

 

نمونه قرارداد ساخت تیزر تبلیغاتی

نمونه قرارداد کارهای تبلیغاتی

این قرارداد با نظارت سازمان زیباسازی شهرداری............بین شرکت......(سهامی خاص) به شماره ثبت......به آدرس:...........ساختمان........طبقه....واحد ........با نمایندگی آقای.........«به عنوان مجری» از یک طرف وموسسه............(سهامی عام) به شماره ثبت........به نشانی:..........شماره تلفن:.........با نمایندگی آقای ...........«به عنوان متقاضی» ازطرف دیگر برابر شرایط ذیل منعقد گردید و طرفین ملزم به ایفای تعهدات ناشی از این قرارداد می باشند.

ماده1. موضوع قرارداد

پخش آگهی های تبلیغات تلویزیونی( تصویری) مربوط به موسسه از تلویزیون های ثابت نصب شده در.............متعلق به مجری با نظارت و همکاری سازمان زیباسازی شهرداری........وبراساس اصول و مقررات حاکم و جاری در کشور ایران و تبعیت از مقررات ارشاد و سازمان زیباسازی شهرداری........در نحوه و چگونگی پخش تبلیغات.

ماده2. مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برای تیزر.....ثانیه به مدت.............روز با رعایت شرایط ماده 5قرارمعادل ...........ریال می باشد؛که متقاضی پس از کسر کسورات قانونی به شرح ماده 3و در قبال دریافت یک فقره(معادل کل مبلغ قرارداد) به عنوان تضمین حسن انجام کار مجری پرداخت می نماید.

بدیهی است هرگونه تغییر و افزایش قیمت در تعرفه بهای پخش آگهی در طول مدت قرارداد، شامل مبلغ این قرارداد خواهد شد.

ماده3. نحوه پرداخت

3-1. متقاضی پس از کسر کسورات قانونی طی بندهای آتی مکلف به پرداخت مبلغ قرارداد طی قسط به تاریخ های.................و............و..............می باشد.

3-2. متقاضی برابر ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مکلف به کسر مالیات5% تکلیفی از مبلغ قرارداد و واریز آن به اداره دارایی می باشد.

3-3. متقاضی مطابق قانون برارزش افزوده مکلف به کسر و پرداخت3% مبلغ قرارداد می باشد.

3-4. متقاضی برابر ماده38 قانون تامین اجتماعی مکلف به کسر و نگهداری 5% مبلغ قرارداد تا پایان سال مالی می باشد.

تبصره1. (متقاضی) می بایستی قبض5% مالیات پرداختی را حداکثر یک ماه پس از اتمام قرارداد، تحویل(مجری) نماید.

تبصره2. متقاضی در پایان سال مالی و پس از ارائه گواهی مفاصای بیمه تامین اجتماعی از سوی مجری، مکلف به پرداخت مبلغ مکسوره بند 3-4 به ایشان می باشد.بدیهی است در غیراین صورت متقاضی مکلف به پرداخت مبلغ مذکور به سازمان تامین اجتماعی می باشد.

ماده4. مدت قرارداد

4-1. مدت قرارداد ..........روز از تاریخ.......لغایت......می باشد که با عنایت به تخفیفات زمانی.........روز دیگر به مدت قرارداد افزوده شده که بدین ترتیب تاریخ قرارداد از.......الی..........تعیین می گردد.

4-2. تاریخ شروع پخش آگهی به فاصله.....ساعت پس از تحویل نسخه......آگهی تولید شده از سوی متقاضی به مجری و در صورتی که تولید آگهی توسط مجری انجام می پذیرد، به فاصله.......ساعت پس از رویت و تائید کتبی آگهی تولید شده توسط متقاضی یا نماینده وی می باشد.

4-3. پایان مدت قرارداد یا احتساب دوره کامل بند 4-1 از تاریخ شروع پخش خواهد بود. بدیهی است هر گونه وفقه پیش بینی نشده که در طول مدت قرارداد به استثنای موارد فورس ماژور پیش آید ، جزو مدت قرارداد محسوب نشده و مجری متعهد به پوشش کامل پخش آگهی به میزان مدت مورد توافق می باشد.

ماده5. نحوه پخش آگهی

5-1. چون تلویزیون بزرگ شهری( تصویری) متعلق به مجری که در میادین مذکور نصب می باشد، براساس ضوابط مجوز مأخوذه از سازمان زیباسازی شهر..........فعالیت می نماید، لذا پس از اینکه فلیم، .........ویا..........تبلیغات مورد نظر توسط(متقاضی)در اختیار شرکت مجری پخش تبلیغات قرارگرفت، شرکت مجری آگهی مذکور را در ردیف سایر آگهی های تبلیغاتی قرار می دهد تا پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت ارشاد وسازمان زیباسازی شهر....آگهی تبلیغات، بین ساعات ...........صبح الی.......بامداد برای مدت........ساعت و برای...........مرتبه در روز از تلویزیون های مورد نظر واقع در میادین یاد شده پخش و در معرض دید عموم قرار دهد.

5-2. هرگونه مسئولیت قانونی یا تخلف از اصول وموازین جاری کشور در شکلی یا متن و امثالهم آگهی تبلیغات که موجب اعتراض یا ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی می گردد به عهده (متقاضی) پخش آگهی می باشد و شرکت(مجری) در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد.بدیهی است پخش آگهی تبلیغاتی مورد سفارش موکول تائید شهرداری و وزارت ارشاد وسایر مراجع ذیصلاح است.

5-3. با توجه به اینکه آگهی تبلیغاتی مورد سفارش به همراه تعداد دیگری آگهی تبلیغاتی از طرف مشتریان پخش آگهی، به صورت متوالی پخش خواهند شد، لذا (متقاضی)حق دخالت در این خصوص را که آگهی تبلیغاتی موخر بریک آگهی یا مقدم برآگهی متقاضی دیگر پخش شود را ندارد و کلا نحوه پخش آگهی از تلویزیون ها براساس تصمیم مدیر شرکت پخش کننده خواهد بود و هر گونه ادعا یا اعتراضی، از ناحیه (متقاضی) پخش آگهی تبلیغاتی در این خصوص مسموع نخواهد بود.

ماده6. تهیه آگهی تبلیغات

چون موضوع قرارداد صرفا در رابطه با پخش آگهی تبلیغات می باشد بنابراین (متقاضی) پخش می بایست قبلا فیلم.....ویا تیزر تبلیغاتی مورد نظر خود را تهیه نموده سپس جهت پخش در اختیار شرکت(مجری)قراردهد. ضمنا در صورت نیاز، مجری می تواند نسبت به تهیه و ساخت تیزر اقدام نماید. بدیهی است که اخذ هرگونه مجوز قانونی لازم دیگر از ادارات و سازمان ها و ارگان ها و مقامات ذیربط به عهده(متقاضی) می باشد.

ماده7. فورس ماژور و مناسبت های خاص

چنانچه براساس حوادث غیرمترقبه از قبیل:قطع برق ، تعمیرات، زلزله، آتش سوزی، طوفان،بارش برف، سیل، اعتصاب ، اشکال فنی و غیره یا براساس تصمیمات مراجع قانونی و قضایی یا تصمیم وزارت ارشاد وسازمان زیباسازی شهرداری....یا تصیمم مقامات شهری برای نمایش رویدادهای ملی، مذهبی و جهانی غیره پخش آگهی به تعویق افتد، تا رفع مانع پیش آمده و انقضای زمان پخش مناسبت های مربوطه،(متقاضی) پخش آگهی ، حق اعتراض یا فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت و غیره راندارد. ولی شرکت مجری متعهد است پس از رفع موارد اضطرار وبعد از پخش مناسبت های خاص، بلافاصله نسبت به پخش آگهی و جبران زمان قطع آگهی اقدام نماید. به نحوی که تمامی زمان طول مدت قرارداد به اجرا درآید و مدت زمان تعویق قرارداد به صورت اضافه پخش جبران گردد.

ماده8. فسخ قرارداد

چنانچه هریک از طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود استنکاف نماید طرف مستنکف با اخطار....روزه طرف مقابل مکلف به رفع مشکل و انجام تکالیف و تعهدات خود می باشد. در غیر این صورت طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته و همچنین طرف مقصر ملزم به جبران خسارات وارده به طرف مقابل می باشد.

ماده9. حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در اجرای موضوع این قرارداد یا در تفسیر مفاد و مندرجات قرارداد حاضر، این قرارداد ابتدا از طریق مذاکرات مستقیم نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام می نمایند، چنانچه طی مدت.......روز مذاکرات مستقیم منتج به رفع اختلاف نگردید، طرفین ازطریق حکمیت ویا تعیین یک داور مرضی الطرفین نسبت به رفع اختلاف اقدام می نمایند ورای داور برای طرفین قرارداد قطعی ولازم الاجرا می باشد.

ماده10. اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد

این قرارداد برمبنای مواد10،219 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان لازم الوفاء و لازم الاجراء بوده همچنین قرارداد حاضر در ......ماده وطی..........نسخه بین طرفین امضاء ومبادله گردید و کلیه نسخ قرارداد دارای اعتبار یکسان می باشد.

نماینده قانونی موسسه نماینده قانونی شرکت

قرارداد دیجیتال مارکتینگ شامل بهبودبخشی حضور در موتورهای جستجوگر(S.E.O) ، تبلیغات بنری در محیط های دیجیتال، بازاریابی در شبکه های اجتماعی شرکت ........ می باشد.
این قرارداد در تاریخ…………مابین …………به شماره ملی …………و ………… به شماره ملی …………به آدرس ………… و تلفن …………به عنوان مجریان و ………… به نمایندگی ………… به آدرس …………و تلفن …………و ایمیل …………به عنوان کارفرما، طبق مواد ذیل منعقد گردید:

نمونه قرارداد تبلیغات اینترنتی

نمونه قرارداد تبلیغات در فضای مجازی

ماده یک: موضوع قرارداد

دیجیتال مارکتینگ سایت …………روی دامنه …………
دیجیتال مارکتینگ شامل
الف- سئو و بهینه سازی محتوای سایت در جهت بهبود حضور در موتورهای جستجوگر(S.E.O).
محتویات سایت شامل این موارد می باشد: صفحه اصلی – درباره ما – فروشگاه- محصولات-سرویس ها و خدمات – تماس با ما – اخبار و تازه ها – آدرس شرکت – لینکهای مرتبط.
سئو سایت شامل .... تولید پست وبلاگی مبتنی بر استراتژی بازاریابی محتوایی تدوین شده در ابتدای پروژه با بیش از ۱۳۰۰ واژه و رعایت کامل اصول موتورهای جستجوگر و تولید .... تعداد پست وبلاگی سورس با بیش از ۳۰۰۰ واژه و طراحی و ترجمه .... تعداد اینفورگرافیک و درج بعنوان پست وبلاگی بر روی وب‌سایت ..... است.

آدرس سایت (ها):
• ______________________
با رتبه سایت در گوگل .......... و رتبه کنونی در الکسا ..... است
• ______________________
با رتبه سایت در گوگل .......... و رتبه کنونی در الکسا ..... است
• ______________________
با رتبه سایت در گوگل .......... و رتبه کنونی در الکسا ..... است.
کلمات کلیدی:
1. __________
2. __________
3. __________
4. __________
5. __________

ب- تبلیغات بنری

تبلیغات بنری در محیط های دیجیتال در جهت افزایش ترافیک مستقیم به وبسایت ....... است.
در این تبلیغات، .... تعداد تبلیغ در .... سایت و .... صفحه اینستاگرام و .... کانال تلگرام در .... ماه صورت خواهد گرفت.

پ-بازاریابی در شبکه های اجتماعی

بازاریابی در شبکه های اجتماعی شرکت .... در جهت بالا بردن رتبه سایت در موتورجستجوی گوگل.
شامل:
1) ایجاد کانال تلگرامی و .... تعداد پست روزانه، .... تعداد تبلیغ در کانال‌های پرمخاطب است.
2) ایجاد صفحه در اینستاگرام با نام .... با .... تعداد پست روزانه،.... تعداد افزایش فالوئر در .... ماه، .... تعداد ویدئو در ماه و .... تعداد استوری در روز.

ج- ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ در جهت جذب مشتری برای فروشگاه اینترنتی و افزایش بازدید از یک سایت و میزان فروش سایت شامل .... تعداد ایمیل در ماه است.

ماده دو: تاریخ تنفیذ، شروع و مدت قرارداد

الف- این قرارداد به محض امضا نافذ خواهد بود.
ب- زمان لازم جهت اجرای بند الف ماده یک
– فاز اول شامل سئو سایت است: ………… روز کاری.
– فاز دوم شامل تکمیل طراحی و راه اندازی بندهای ب و پ و ج ماده یک: ………… روز کاری پس از اتمام مدت زمان فاز اول.
ت- مدت قرارداد: ………… سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد که در سالهای بعد با پرداخت هزینه قابل تمدید به مدت ………… سال شمسی خواهد بود و این پرداخت باید قبل از پایان هر دوره صورت گیرد.
تبصره 1 : زمان شروع فرایند بهینه سازی از تاریخ واریز اولین پیش پرداخت توسط کارفرما منظور خواهد شد.
تبصره 2:پس از سئو فاز مربوطه و تایید نهایی کارفرما (در خصوص تسویه فاز مربوطه ) درصورتی که طی 48 ساعت با مجری تسویه نگردد سایت به حالت در دست طراحی قرار خواهد گرفت.

ماده سه: مبلغ قرارداد

الف- حق الزحمه استفاده از سیستم مدیریت محتوای سایت و بارگذاری صفحات آن به میزان ………… صفحه …………………. می باشد.
ب – هزینه تهیه صفحه اینستاگرام معادل ………… هزار تومان، هزینه ایجاد صفحه تلگرام معادل ………… هزار تومان و هزینه ایجاد اکانت ایمیل …………هزار تومان می‌باشد.
تبصره یک: هزینه‌های مربوط به خرید پنل پیامکی و یا موارد درخواستی جدید که نیاز به خرید یا تهیه از سایر شرکتها می‌باشد بر عهده کارفرما میباشد.

ماده چهار: تعهدات طرفین

طرفین با نهایت حسن نیت ملزم به انجام تعهدات ذیل می باشند:

الف- تعهدات مجری

۱- مجری متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده‌ها و موارد مورد نیاز در طراحی، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در ماده دو به کارفرما تحویل نماید.
2- مجري موظف است نسبت به تامين نيروي انساني و کارشناسان لازم جهت اجراي مفاد قرارداد اقدام کند. مجری نميتواند اجرای مفاد قرارداد را كلاً يا جزئاً به غير واگذار نمايد.
3- اجرای پروژه توسط مجری منوط به ارسال کامل اطلاعات و تاییدیه پروپزال و پیوست فنی/محتوایی از طرف کارفرما خواهد بود.
4- مجري به مدت یک سال پس از تحويل کامل، نظارت بر فعالیت سايت شامل اشکالات نرم افزاري و منطقي را بعهده ميگيرد. بديهي است اين نظارت شامل مواردي از قبيل تغيير در طراحي و ساختار سايت و يا کم و زياد کردن ماژولهاي موضوع قرارداد نبوده و در صورت درخواست مجري، بصورت جداگانه صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.
5- مجری هیچ گونه مالکیتی بابت دامنه کارفرما ندارد و مالکیت دامنه متعلق به کارفرما می‌باشد و هر زمان که کارفرما درخواست نماید انتقال دامنه به نام وی و یا فرد معرفی شده انجام میشود.
6- مجری متعهد میگردد رمز عبور و آموزش کارکرد بخش کنترلی سایت را در اختیارکارفرما یا نماینده وی قرار دهد.
7- مجری متعهد میگردد آموزشهای لازم در خصوص بخش کنترلی سایت را طی جلسه یک ساعته به نماینده کارفرما ارائه نماید.
8- مجری متعهد میشود اصل امانتداری را در مورد مطالب گرفته از کارفرما را رعایت نموده و از افشاء اسرار کاری خودداری نماید لیکن هیچ گونه مسولیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطلاعات وب سایت به افراد غیر به هر نحوی از سوی کارفرما را ندارد.
9- مجری برای افزایش امنیت سایت و هاست و پشتیبانی از سایت می تواند از تمامی راهکاری فنی استفاده کند.
10- مجری متعهد می گردد براساس موضوع قرارداد از لحاظ ارائه خدمات فنی و نحوه انجام کار و بالا آوردن سایت در گوگل، رضایت کارفرما را بطور کامل جلب نماید و هرگونه اعتراض یا عدم رضایت کارفرما از کار انجام شده که به موضوع قرارداد مربوط می گردد باید هرچه سریعتر از سوی مجری رسیدگی و ترتیب اثر داده شود.
11- مجری متعهد میگردد از روشهایی که باعث قرار گرفتن وب سایت در لیست سیاه موتورهای جستجو میشود استفاده نکند. در غیر اینصورت ضمن عودت تمام مبلغ قرارداد به کارفرما، نسبت به بهینه سازی یک سایت جدید با تمام مشخصات سایت قبلی بطور رایگان اقدام نماید.
12- مجری متعهد است پست‌های مورد نظر را با رعایت تمامی خط‌مشی‌ها و guidelineها مطابق با زمانبندی و خدمات مورد توافق درج شده در ماده دو تهیه نماید.
13- مجری متعهد تدوین استراتژی اجرایی بازاریابی محتوایی و ارائه ۲ گزارش تفصیلی از روند پیشرفت پروژه می گردد.

ب– تعهدات کارفرما

1- کارفرما متعهد ميگردد فردي را بعنوان نماينده تام الاختيار خود براي نظارت پياده سازي موضوع قرارداد به مجري معرفي نمايد و کلیه مکاتبات از طریق این شخص و ایمیلی که کارفرما مشخص میکند انجام میشود.
2- کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی سایت را در اختیار مجری قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز در طراحی به مجری، مجری هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده در ماده 2 بر عهده نخواهد داشت.
3- کارفرما می‌بایست در شروع کار بطور کامل مشخص نماید که چه نوع محتوا و با چه جزئیاتی را در سایت و شبکه های اجتماعی خود نیاز دارد.
4- کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه اطلاعات امنیتی وب سایت که در اختیار نماینده آن شرکت قرار میگیرد کوشا باشد. در صورتی که نام کاربری و رمز عبور وب سایت در اختیار افراد غیر قرارگیرد ( به هر نحوی – مانند نرم افزار های Keylogger عدم رعایت نکات امنیتی و …) مجری مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت.
5- کارفرما مسئول تمام اطلاعات و محتوای موجود در سایت و شبکه‌های اجتماعی خود بوده و مجری هیچ گونه مسئولیتی درباره از بین رفتن محتوا، پاسخ‌گویی به مراجع ذیصلاح یا استفاده غیرمجاز سایرین در این رابطه نخواهد داشت.
6- خسارات ناشي از تعميرات و دستکاری انجام شده توسط افراد متفرقه، بعهده کارفرما میباشد و اگر این امر باعث پاک شدن فعالیت های مجری گردد کارفرما میبایست کل خسارات این قرارداد را به طور کامل با مجری تسویه نماید.

ماده پنج: حل و فصل اختلافات

تمامی اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا باید از طریق مذاکره و سازش میان طرفین حل و فصل گردد و در صورت عدم توافق و رفع اختلافات، نظر شورای عالی انفورماتیک بعنوان داور مرضی الطرفین ملاک عمل بوده و لازم الاتباع برای طرفین خواهد بود. در غیر این صورت اختلاف از طریق مراجع ذیصلاح قابل پیگیری خواهد بود.

ماده شش: قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد

قوانین و مقررات حاکم بر این قرارداد، قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
این قرارداد در 3 نسخه و هر نسخه در 3 صفحه و 6 ماده تنظیم شده است که تمامی نسخ دارای اعتبار یکسان می‌باشند.
                     محل امضا کارفرما                                                           محل امضا پیمانکار

قرارداد ساخت برنامه تلویزیونی

این قرارداد با نظارت سازمان زیباسازی شهرداری............بین شرکت......(سهامی خاص) به شماره ثبت......به آدرس:...........ساختمان........طبقه....واحد ........با نمایندگی آقای.........«به عنوان مجری» از یک طرف وموسسه............(سهامی عام) به شماره ثبت........به نشانی:..........شماره تلفن:.........با نمایندگی آقای ...........«به عنوان متقاضی» ازطرف دیگر برابر شرایط ذیل منعقد گردید و طرفین ملزم به ایفای تعهدات ناشی از این قرارداد می باشند.

ماده1. موضوع قرارداد

پخش آگهی های تبلیغات تلویزیونی( تصویری) مربوط به موسسه از تلویزیون های ثابت نصب شده در.............متعلق به مجری با نظارت و همکاری سازمان زیباسازی شهرداری........وبراساس اصول و مقررات حاکم و جاری در کشور ایران و تبعیت از مقررات ارشاد و سازمان زیباسازی شهرداری........در نحوه و چگونگی پخش تبلیغات.

ماده2. مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برای تیزر.....ثانیه به مدت.............روز با رعایت شرایط ماده 5قرارمعادل ...........ریال می باشد؛که متقاضی پس از کسر کسورات قانونی به شرح ماده 3و در قبال دریافت یک فقره(معادل کل مبلغ قرارداد) به عنوان تضمین حسن انجام کار مجری پرداخت می نماید.

بدیهی است هرگونه تغییر و افزایش قیمت در تعرفه بهای پخش آگهی در طول مدت قرارداد، شامل مبلغ این قرارداد خواهد شد.

ماده3. نحوه پرداخت

3-1. متقاضی پس از کسر کسورات قانونی طی بندهای آتی مکلف به پرداخت مبلغ قرارداد طی قسط به تاریخ های.................و............و..............می باشد.

3-2. متقاضی برابر ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مکلف به کسر مالیات5% تکلیفی از مبلغ قرارداد و واریز آن به اداره دارایی می باشد.

3-3. متقاضی مطابق قانون برارزش افزوده مکلف به کسر و پرداخت3% مبلغ قرارداد می باشد.

3-4. متقاضی برابر ماده38 قانون تامین اجتماعی مکلف به کسر و نگهداری 5% مبلغ قرارداد تا پایان سال مالی می باشد.

تبصره1. (متقاضی) می بایستی قبض5% مالیات پرداختی را حداکثر یک ماه پس از اتمام قرارداد، تحویل(مجری) نماید.

تبصره2. متقاضی در پایان سال مالی و پس از ارائه گواهی مفاصای بیمه تامین اجتماعی از سوی مجری، مکلف به پرداخت مبلغ مکسوره بند 3-4 به ایشان می باشد.بدیهی است در غیراین صورت متقاضی مکلف به پرداخت مبلغ مذکور به سازمان تامین اجتماعی می باشد.

ماده4. مدت قرارداد

4-1. مدت قرارداد ..........روز از تاریخ.......لغایت......می باشد که با عنایت به تخفیفات زمانی.........روز دیگر به مدت قرارداد افزوده شده که بدین ترتیب تاریخ قرارداد از.......الی..........تعیین می گردد.

4-2. تاریخ شروع پخش آگهی به فاصله.....ساعت پس از تحویل نسخه......آگهی تولید شده از سوی متقاضی به مجری و در صورتی که تولید آگهی توسط مجری انجام می پذیرد، به فاصله.......ساعت پس از رویت و تائید کتبی آگهی تولید شده توسط متقاضی یا نماینده وی می باشد.

4-3. پایان مدت قرارداد یا احتساب دوره کامل بند 4-1 از تاریخ شروع پخش خواهد بود. بدیهی است هر گونه وفقه پیش بینی نشده که در طول مدت قرارداد به استثنای موارد فورس ماژور پیش آید ، جزو مدت قرارداد محسوب نشده و مجری متعهد به پوشش کامل پخش آگهی به میزان مدت مورد توافق می باشد.

ماده5. نحوه پخش آگهی

5-1. چون تلویزیون بزرگ شهری( تصویری) متعلق به مجری که در میادین مذکور نصب می باشد، براساس ضوابط مجوز مأخوذه از سازمان زیباسازی شهر..........فعالیت می نماید، لذا پس از اینکه فلیم، .........ویا..........تبلیغات مورد نظر توسط(متقاضی)در اختیار شرکت مجری پخش تبلیغات قرارگرفت، شرکت مجری آگهی مذکور را در ردیف سایر آگهی های تبلیغاتی قرار می دهد تا پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت ارشاد وسازمان زیباسازی شهر....آگهی تبلیغات، بین ساعات ...........صبح الی.......بامداد برای مدت........ساعت و برای...........مرتبه در روز از تلویزیون های مورد نظر واقع در میادین یاد شده پخش و در معرض دید عموم قرار دهد.

5-2. هرگونه مسئولیت قانونی یا تخلف از اصول وموازین جاری کشور در شکلی یا متن و امثالهم آگهی تبلیغات که موجب اعتراض یا ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی می گردد به عهده (متقاضی) پخش آگهی می باشد و شرکت(مجری) در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد.بدیهی است پخش آگهی تبلیغاتی مورد سفارش موکول تائید شهرداری و وزارت ارشاد وسایر مراجع ذیصلاح است.

5-3. با توجه به اینکه آگهی تبلیغاتی مورد سفارش به همراه تعداد دیگری آگهی تبلیغاتی از طرف مشتریان پخش آگهی، به صورت متوالی پخش خواهند شد، لذا (متقاضی)حق دخالت در این خصوص را که آگهی تبلیغاتی موخر بریک آگهی یا مقدم برآگهی متقاضی دیگر پخش شود را ندارد و کلا نحوه پخش آگهی از تلویزیون ها براساس تصمیم مدیر شرکت پخش کننده خواهد بود و هر گونه ادعا یا اعتراضی، از ناحیه (متقاضی) پخش آگهی تبلیغاتی در این خصوص مسموع نخواهد بود.

ماده6. تهیه آگهی تبلیغات

چون موضوع قرارداد صرفا در رابطه با پخش آگهی تبلیغات می باشد بنابراین (متقاضی) پخش می بایست قبلا فیلم.....ویا تیزر تبلیغاتی مورد نظر خود را تهیه نموده سپس جهت پخش در اختیار شرکت(مجری)قراردهد. ضمنا در صورت نیاز، مجری می تواند نسبت به تهیه و ساخت تیزر اقدام نماید. بدیهی است که اخذ هرگونه مجوز قانونی لازم دیگر از ادارات و سازمان ها و ارگان ها و مقامات ذیربط به عهده(متقاضی) می باشد.

ماده7. فورس ماژور و مناسبت های خاص

چنانچه براساس حوادث غیرمترقبه از قبیل:قطع برق ، تعمیرات، زلزله، آتش سوزی، طوفان،بارش برف، سیل، اعتصاب ، اشکال فنی و غیره یا براساس تصمیمات مراجع قانونی و قضایی یا تصمیم وزارت ارشاد وسازمان زیباسازی شهرداری....یا تصیمم مقامات شهری برای نمایش رویدادهای ملی، مذهبی و جهانی غیره پخش آگهی به تعویق افتد، تا رفع مانع پیش آمده و انقضای زمان پخش مناسبت های مربوطه،(متقاضی) پخش آگهی ، حق اعتراض یا فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت و غیره راندارد. ولی شرکت مجری متعهد است پس از رفع موارد اضطرار وبعد از پخش مناسبت های خاص، بلافاصله نسبت به پخش آگهی و جبران زمان قطع آگهی اقدام نماید. به نحوی که تمامی زمان طول مدت قرارداد به اجرا درآید و مدت زمان تعویق قرارداد به صورت اضافه پخش جبران گردد.

ماده8. فسخ قرارداد

چنانچه هریک از طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود استنکاف نماید طرف مستنکف با اخطار....روزه طرف مقابل مکلف به رفع مشکل و انجام تکالیف و تعهدات خود می باشد. در غیر این صورت طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته و همچنین طرف مقصر ملزم به جبران خسارات وارده به طرف مقابل می باشد.

ماده9. حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در اجرای موضوع این قرارداد یا در تفسیر مفاد و مندرجات قرارداد حاضر، این قرارداد ابتدا از طریق مذاکرات مستقیم نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام می نمایند، چنانچه طی مدت.......روز مذاکرات مستقیم منتج به رفع اختلاف نگردید، طرفین ازطریق حکمیت ویا تعیین یک داور مرضی الطرفین نسبت به رفع اختلاف اقدام می نمایند ورای داور برای طرفین قرارداد قطعی ولازم الاجرا می باشد.

ماده10. اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد

این قرارداد برمبنای مواد10،219 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان لازم الوفاء و لازم الاجراء بوده همچنین قرارداد حاضر در ......ماده وطی..........نسخه بین طرفین امضاء ومبادله گردید و کلیه نسخ قرارداد دارای اعتبار یکسان می باشد.

نماینده قانونی موسسه نماینده قانونی شرکت

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد سرویس ایاب و ذهاب شرکتها

دانلود نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در خصوص امور پیمانکاری تامین اتوبوس برای ایاب و ذهاب کارکنان شرکت جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه

قرارداد جعاله و نمونه قرارداد جعاله

توضیحاتی به صورت کامل و جامع در خصوص قرارداد جعاله همراه با نمونه قرارداد جعاله و نمونه قراردادجعاله انجام امور اداری و ثبتی

نمونه قرارداد تولید محصول و نمونه قرارداد تولید قراردادی

ارائه توضیحات کامل درباره نمونه قرارداد تولید محصول و نمونه قرارداد تولید قراردادی.با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید و کلیه امور خود را به ما بسپارید.

نمونه قرارداد صلح سهام شرکت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه صلح سهام شرکت با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهار - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد صلح نامه اموال غیر منقول

توضیحات کامل درباره نمونه قرارداد صلح نامه اموال غیر منقول به همراه نمونه قرارداد صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری.

قرارداد کشاورزی

توضیحات کامل درباره قرارداد کشاورزی

نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار

توضیحات کامل درباره نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار.

نمونه قرارداد فروش اقساطی کالا و ماشین آلات

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه فروش اقساطی کالا و ماشین آلات - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد نگهداری تاسیسات موتورخانه

توضیحات کامل درباره نمونه قرارداد نگهداری تاسیسات موتورخانه.

نمونه قرارداد حق الوکاله

توضیحات کامل و جامع درباره نمونه قرارداد حق الوکاله

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید