جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

قانون گذار جهت نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود مقرراتی مختلفی وضع نموده است این امر موجب شده تا ثبت تغییرات شرکت از نوع نقل و انتقال سرمایه را در شرکت با مسئولیت محدود به نحوی با رسمیت بیشتری نسبت به نقل و انتقال سرمایه درسایر شرکت ها انجام پذیرد.

جهت ثبت شرکت تجاری خود از نوع مسئولیت محدود در کم ترین زمان می توانید به مقاله ثبت شرکت با مسئولیت محدود مراجعه کنید و از این طریق کسب اطلاع کنید .

انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

در ماده 102 قانون تجارت، شرایط نقل و انتقال شرکت با مسئولیت محدود ذکر شده است:

سهم الشرکه شرکاء نمی‌توانند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و یا بی اسم و غیره درآید سهم الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

اولین نکته ممنوعیت صدور سهام است. همان‌طور که در ماده گفته شده است، سهم الشرکه شرکا نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی انتقال پیدا کند. چه به صورت با نام و چه به صورت بی نام.
از شرایط اساسی نقل و انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود رضایت شرکا است.

شما برای این انتقال باید رضایت اکثریت عددی و اکثریت سرمایه شرکا را به دست آورید. شرکتی با مسئولیت محدود را تصور کنید با 5 شریک. میزان سرمایه شرکت نیز 120هزار تومان است.

چهار شریک 25 هزار تومان و یک شریک 20هزار تومان آورده دارند. اکثریت عددی همان تعداد شرکا است. یعنی حداقل نصف بعلاوه یک شرکا باید رضایت داشته باشند. در این مثال یعنی از این ۵ نفر، حداقل 3 نفر به این انتقال رضایت داشته باشند.

داشتن اکثریت سرمایه نیز یعنی این دسته از شرکای موافق انتقال، باید دارای اکثریت سرمایه شرکت (یعنی حداقل سه چهارم آن را) داشته باشند. در این مثال اگر این سه شریک همان شرکایی باشند که 25هزار تومان آورده داشته‌اند، این انتقال میسر نخواهد بود.

زیرا سه چهارم مبغ سرمایه این شرکت، می‌شود 90 هزار تومان. که جمع سرمایه این سه شریک می‌شود 75 هزار تومان. در همین مثال اگر 4 شریکی که هرکدام 25 هزار تومان در شرکت سرمایه دارند، رضایت داشته باشند، هم اکثریت عددی را دارند و هم اکثریت سرمایه را.

سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید.

سهم الشرکه شرکاء شرکت با مسئولیت محدود اعم از نقدی و غیر نقدی ارزیابی گردیده قابل انتقال به اشخاص دیگر است با رعایت دو شرط ذیل :

اول اینکه رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند نسبت به انتقال جلب شود.

انتقال با اطلاع شرکاء به موجب سند رسمی به عمل آید. ثبت در دفاتر دفاتر ثبت شرکت ها نیز در حکم ثبت در سند رسمی است زیرا دفتر ثبت شرکت ها جزو دفاتر رسمی محسوب می گردد.
پس سهم الشرکه با اکثریت عددی شرکا به علاوه این که این اکثریت نه تنها از نظر عددی باید بیشتر از نصف باشد بلکه باید جمع شرکاء شرکت در این اکثریت بیش از سه ربع سرمایه باشد.

لازم به توضیح است در صورتیکه تعداد شرکاء از 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و در هنگام تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه  ، ابتدا می بایست نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و  تمام شرکا ذیل صفحات صورتجلسه را امضا نمایند.

در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد  رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

همچنین در صورتی که شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده است عضو هیئت مدیره بوده ، در این صورت بایستی بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده تشکیل  و نسبت به تعیین عضو جدید هیئت مدیره اقدام شود.

صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت………………………………….  شماره ثبت ……………………….. و شناسه ملی ……………………..  سرمایه ثبت شده ………………………… ریال   در تاریخ …………………….. ساعت …………………. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه خانم ها / آقایان ………………………………….  به خانم ها / آقایان ………………………………….  بشرح ذیل  اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء                                 میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

پس از مذاکره مقرر شد که خانم / آقای ……………………………… به شماره ملی ……………………
.که دارای …………………………. ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره …………… مورخ ……………. صادره از دفتراسناد رسمی ………………. حوزه ثبتی …………… کلیه سهم الشرکه / یا مقداری از سهم الشرکه خود را به خانم / آقای……………………………. فرزند ……………….. متولد……………. شماره شناسنامه ………….. و شناسه ملی ……………  آدرس محل سکونت…………………………………………………………………………………… منتقل و از شرکت خارج  شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء با رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت قرار گرفت.

به خانم / آقای ………………………………  احدی از شرکاء یاوکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
نام شرکاء                     میزان سهم الشرکه

خانم / آقای ……………………………….    دارای  ……………….          امضاء
خانم / آقای ……………………………….    دارای  ……………….          امضاء
خانم / آقای ……………………………….    دارای  ……………….          امضاء

سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

مدارک لازم برای انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • مدارک مثبته دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء
 • فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت سهامی می شوند ضروری است.
 • مفاصاحساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکت ها (سازمان امور مالیاتی کشور)

انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود

برای نقل و انتقال سهم الشرکه درشرکت با مسئولیت محدود، دوشرط در نظر گرفته شده است. تشریفات نخست به موجب ماده 102 قانون تجارت(سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید.

سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیرنمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند). و در تشریفات دوم در ماده 103 قانون تجارت مقرر دشه(انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهند آمد مگر به موجب سند رسمی).

البته در پیش نویس لوایح قانون تجارت، شرط ماده102 به شرح ذیل حذف گردیده است: موافقت شرکا یا مدیران شرکت برای انتقال سهم الشرکه ضرورت ندارد. لیکن شرکا در خرید سهم الشرکه ها در شرایط مساوی نسبت به اشخاص ثالث اولویت دارند.

در ارتباط با موارد مذکور می توان در اساسنامه شرکت ترتیب دیگری مقرر کرد. علیهذا نقل و انتقال سهم الشرکه درشرکت با مسئولیت محدود، تشریفاتی و توسط دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد وبا لحاظ موارد مذکور از منظر ثبتی یکی از اسناد رسمی مهم در ارتباط با شرکت های با مسئولیت محدود، سند صلح نقل و انتقال سهم الشرکه می باشد که می بایستی به موجب سند رسمی صورت پذیرد و با لحاظ موارد مذکور از منظر ثبتی یکی از اسناد رسمی مهم در ارتباط با شرکت های با مسئولیت محدود، سند صلح نقل و انتقال سهم الشرکه می باشد که می بایستی به موجب سند رسمی صورت پذیرد.

انتقال سهام متوفی در شرکت با مسئولیت محدود

فوت شریک در شرکت با مسئولیت محدود

قانون تجارت در مورد شرکت با مسئولیت محدود فقط در مقام بیان اسباب انحلال در بند ” د ” ماده 114 فوت یکی از شرکا را در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد موجب انحلال شرکت دانسته است.

بنابراین در صورت سکوت اساسنامه فوت شریک تاثیری در حیات شرکت و نحوه اداره شرکت ندارد. باید افزود که در فوت خصوصیتی نیست. بنابراین ، همین احکام در صورت وقوع انتقال قهری به سبب مصادره اموال نیز جاری است.

نحوه انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود

در همین راستا دفاتر اسناد رسمی در بررسی میزان سهم الشرکه شرکا و سرمایه شرکت از مرجع ثبت شرکت ها استعلام می نمایند و پس از پاسخ استعلام ثبت شرکتها نسبت به تنظیم سند صلح اقدام می نمایند.

متاسفانه برخی از دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد نقل و انتقال سهم الشرکه توسط برخی از سر دفترداران، مستندات مربوطه و یا انتقال سهم الشرکه به صورت درصدی و نامشخص و غیر ریالی در سند ذکر می شود که همگی موجب اختلافات حقوقی بین شرکا و شرکت می شود که شاهد ابطال تعداد زیادی از این اسناد نزد مرجع قضایی به علت عدم رعایت قوانین شکلی مربوطه توسط سردفتران می باشیم.

منظور از “سهم الشرکه” آورده هر یک از شرکاء به شرکت یا به عبارت دیگر، مقداری از سرمایه شرکت است که به هر یک از آن ها تعلق دارد. “سهم الشرکه شرکاء، نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره، در آید.

سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.”

بنابراین اولاَ، بر خلاف شرکت سهامی، سرمایه هر یک از سهامداران به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال به دیگری به صورت سهام با نام، بی نام یا سهام ممتاز می باشد، سهم الشرکه یعنی سرمایه هر یک از شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود، نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال به غیر باشد.

ثانیاَ، انتقال سهم الشرکه به غیر، اعم از یکی از شرکای همان شرکت یا شخص ثالث، ممکن می باشد. ولی برای این امر، شرایطی به شرح ذیل لازم است:

 • عده ای از شرکاء که لااقل سه چهارم سرمایه شرکت متعلق به آن ها باشد،با انتقال موافق باشند.
 • شرکای موافق با انتقال،علاوه بر دارا بودن سه چهارم سرمایه شرکت،اکثریت عددی نیز داشته باشند.
 • انتقال سهم الشرکه،با “سند رسمی” به عمل آید.

انتقال سهم الشراکه شرکت مسئولیت محدود

 • نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه، در شرکت ها بر طبق قانون تجارت با تنظیم صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده و پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام میزان سهام جا به جا شده در اداره دارایی امکان پذیر می باشد. همان طور که گفتیم، حضور شرکا و رضایت آن ها جهت انجام نقل و انتقال سهام الزامی می باشد. لذا جهت نقل و انتقال سهم الشرکه طی مراحل ذیل الزامی است.
 • تنظیم صورتجلسه در قالب مجمع عمومی فوق العاده
 • مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و ارائه ی صورتجلسه ی نقل و انتقال سهم الشرکه و تقاضای صدور سند رسمی در اجرای ماده 103 قانون تجارت
 • (در دفتر خانه دو نامه جهت استعلام و معرفی تنظیم می گردد. نامه اول برای اداره ثبت شرکت ها جهت اطلاع و تایید آخرین وضعیت شرکت، لیست آخرین شرکا و میزان سهم الشرکه، نامه دوم نیز جهت انجام نقل و انتقال به اداره دارایی صادر می گردد.)
 • حضور در دارایی و پرداخت 4 در 100 مبلغی که خواهان انتقال آن هستند.
 • پرداخت مفاصا حساب شرکت و دریافت برگه نقل و انتقال
 • حضور در دفتر خانه اسناد رسمی جهت تنظیم صلح نامه بین فروشندگان و خریداران سهم الشرکه
 • تنظیم صلح نامه که به تایید دفتر خانه اسناد رسمی برسد.
 • پس از طی نمودن مراحل فوق،اصل سند رسمی یا تصویر برابر اصل شده،همراه با اصل صورتجلسه و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شریک جدید (منتقل الیه) به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.

انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود

انتقال سهم الشرکه به یکی از شرکا. همان طور که گفته شده است انتقال سهم الشرکه به یکی از شرکا بلااشکال است. در واقع، این انتقال، با خصیصه خانوادگی شرکت منطبق است و در این مورد فرقی نمی کند که مجانی باشد یا معوض، به نفع شریکی باشد که مدیر است یا به نفع شریک دیگری، شرکا می توانند در اساسنامه خلاف این قاعده را مقرر کنند و انتقال را به رأی اکثریت شرکا واگذارند. این امر اغلب برای جلوگیری از کسب حق اکثریت توسط یک یا چند شریک صورت می گیرد.

انتقال سهم الشرکه به اشخاص ثالث. انتقال در صورتی که به نفع شخصی خارج از شرکت باشد، وقتی مؤثر است که رضایت اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنهاست، وجود داشته باشد(ماده 102 ق.ت). این قاعده، جنبه مطلق دارد و هم شامل انتقال مجانی می شود و هم انتقال معوض. شکل انتقال نیز تأثیری در اجرای این قاعده ندارد. بنابراین، انتقال ممکن است به صورت بیع باشد یا هبه و غیره.

تعیین اکثریت موضوع ماده 102 با اشکال مواجه نمی شود و کافی است که تعداد موافقان، نصف به علاوه یک تعداد کل شرکا باشند و بیش از سه چهارم سرمایه را داشته باشند. چون سهم الشرکه شرکا به سهام مساوی تقسیم نشده، کافی است که نسبت سهم هر شریک از مجموع سرمایه شرکت تعیین شود تا حق رأی او معین گرد.

فرم نقل و انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود

قانون گذار جهت نقل و انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود مقررات مختلفی وضع نموده است این امر موجب شده تا نقل و انتقال سرمایه را در شرکت با مسئولیت محدود به نحوی با رسمیت بیشتری نسبت به نقل و انتقال سرمایه در سایر شرکت ها انجام پذیرد.

برای نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، دو شرط در نظر گرفته شده است. تشریفات نخست به موجب ماده 102 قانون تجارت (سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم وغیره در آید.

سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر کرد مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه تغییرات در شرکت ها با مجتمع ثبتی ایلیا تماس گرفته و با مشاوره رایگان این مجتمع به سوالات خود پاسخ دهید و مسیر را با موفقیت و تجربه کافی بپیمایید.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
هدیه یوسف
هدیه یوسف
5 سال قبل

در صورتیکه انتقال سهم الشرکه شرکت مسئولیت تنها از طریق ثبت شرکت ها و بدون ثبت رسمی صورت گیرد- در صورتیکه خریداران تعهداتی برای شرکت ایجاد نمایند، قانون صاحبان اولیه شرکت را مسئول خواهد دانست؟

ثبت شرکت ایلیا®
ثبت شرکت ایلیا®
پاسخ به  هدیه یوسف
5 سال قبل

آیا تغییرات در ثبت شرکت ها ثبت شده است ؟