لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود


نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

قانون گذار جهت نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود مقرراتی مختلفی وضع نموده است این امر موجب شده تا نقل وانتقال سرمایه رادر شرکت با مسئولیت محدود به نحوی با رسمیت بیشتری نسبت به نقل و انتقال سرمایه درسایر شرکت ها انجام پذیرد.

ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

برای نقل و انتقال سهم الشرکه درشرکت با مسئولیت محدود، دوشرط در نظر گرفته شده است. تشریفات نخست به موجب ماده 102 قانون تجارت(سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیرنمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند). و در تشریفات دوم در ماده 103 قانون تجارت مقرر دشه(انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهند آمد مگر به موجب سند رسمی).

البته در پیش نویس لوایح قانون تجارت، شرط ماده102 به شرح ذیل حذف گردیده است: موافقت شرکا یا مدیران شرکت برای انتقال سهم الشرکه ضرورت ندارد. لیکن شرکا در خرید سهم الشرکه ها در شرایط مساوی نسبت به اشخاص ثالث اولویت دارند.

در ارتباط با موارد مذکور می توان در اساسنامه شرکت ترتیب دیگری مقرر کرد. علیهذا نقل و انتقال سهم الشرکه درشرکت با مسئولیت محدود، تشریفاتی و توسط دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد وبا لحاظ موارد مذکور از منظر ثبتی یکی از اسناد رسمی مهم در ارتباط با شرکت های با مسئولیت محدود، سند صلح نقل و انتقال سهم الشرکه می باشد که می بایستی به موجب سندرسمی صورت پذیرد و با لحاظ موارد مذکور از منظر ثبتی یکی از اسناد رسمی مهم در ارتباط با شرکت های با مسئولیت محدد ، سند صلح نقل و انتقال سهم الشرکه می باشد که می بایستی به موجب سند رسمی صورت پذیرد.

نقل و انتقال سهم الشرکه

در همین راستا دفاتر اسناد رسمی در بررسی میزان سهم الشرکه شرکا و سرمایه شرکت از مرجع ثبت شرکت ها استعلام می نمایند و پس از پاسخ استعلام ثبت شرکتها نسبت به تنظیم سند صلح اقدام می نمایند. متاسفانه برخی از دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد نقل و انتقال سهم الشرکه توسط برخی از سر دفترداران، مستندات مربوطه و یا انتقال سهم الشرکه به صورت درصدی و نامشخص و غیرریالی در سند ذکر می شود که همگی موجب اختلافات حقوقی بین شرکا و شرکت می شود که شاهد ابطال تعداد زیادی از این اسناد نزد مرجع قضایی به علت عدم رعایت قوانین شکلی مربوطه توسط سردفتران می باشیم.

البته برطبق نظریکی از استاتید حوق ثبتی(آقای نجفی) مبنی براین که احراز صحت و سقم رعایت موارد مذکور با چه کسی می باشد، قایل به این موضوع است : درماده102 قانون تجارت تصریح گردیده است که(سهم الشرکه را نمی توان به غیر منتقل نمود مگر با بر موافقت سه چهارم شرکا که اکثریت عددی نیز می باشند) با مداقه در متن و مفهوم ماده به نظر می رسد، اولا مخاطب قانون گذار در عبارت قانون راجع به محدودیت انتقال، شرکا و سهامداران شرکت می باشد، چه در غیراین صورت در ماده مذکور به طور صریح به دفاتر اسناد رسمی تکلیف می نمود، همچنان که در سایر موارد از جمله استعلام از ثبت شرکت ها و اخذ مفاصا حساب مالیاتی به این گونه اسناد، مستنداتی را از شرکت اخذ و ضمیمه و مراتب را در سند تنظیمی قید نمایند،باید دید که مکانیزم جامع چگونه خواهد بود. بدیهی است که دفاتر اسناد رسمی نمی توانند مستندات رسمی محکم و ثابتی که نشان از رضایت شرکا باشد از شرکت اخذ نمایند و در صورت ارائه آن از سوی شرکت، احراز صحت و سقم و انتساب آن به امضا کنندگان برای دفاتر اسناد رسمی امر مشکلی است و سوم با توجه به سیستم ثبت الکترونیک اسناد و شکل خاص و ثابت اسناد در سامانه، قید مشخصات شرکاء و امضاء آن ها در سند تنظیمی میسر نیست. لذا با جمیع موارد مذکور به نظر، اگر در شرکت های با مسئولیت محدود انتقال سهامی صورت می گیرد، شریک یا شرکا انتقال دهنده موظفند که قبلا رضایت سه چهارم شرکا را مطابق ماده 102 قانون تجارت کسب و صورتجلسه ای ثبت و ضمیمه سند انتقال رسمی به مرجع ثبت شرکت ها ارائه نمایند. ماده48 قانون تجارت هم که مقرر می دارد «هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او داخل شرکند»موید این نظر است.

تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال سهام بدون رعایت ماده102

با جمیع موارد فوق در برخی از موارد مشاهده می گردد، تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال سهام بدون رعایت ماده102 قانون تجارت از سوی برخی از سردفتران صورت می پذیرد که به نظر قانون گذار مراتب الزام تنظیم سند در ماده 103 را بعد از تشریفات ماده102 در نظر گرفته است و دفاتر اسنادر سمی به عنوان یک مرجع حقوقی و مطلع که در برخی از مقررات نیز تصریح گردیده است که مراجع ثبت شرکت ها، قائم مقام دفاتر اسناد رسمی می باشند، لذا دفاتر اسناد رسمی می بایستی چگونگی اجرای ماده102 را با درخواست صورتجلسه تنظیمی از سوی متقاضی ثبت نمایند که اگر چنین نبود تنظیم سند رسمی نقل و انتقال چه ضرورتی داشته و همانند نقل و انتقال در سایر شرکت ها، نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود نیز به خود شرکت محول می گردید نه اینکه قانون گذار الزام تنظیم سند رسمی را ضروری لحاظ می نمود.

علیهذا عملکرد برخی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به این گونه اقدامات با ابهام مواجه می باشد و برخی از متقاضیان نیز با ارائه سند صلح، درخواست ثبت آن را به استناد ماده200 قانون مذکور از مراجع ثبتی می نمایند سوال که در این خصوص مطرح می گردد این است که آیا صرف صدور سند نقل و انتقال رسمی از سوی دفاتر اسناد رسمی بدون لحاظ ماده102 می تواند ملاک اقدام درادارات ثبت شرکت ها باشد که به نظر می رسد این اقدام غیرقانونی دفاتر اسناد رسمی، فاقد وصف سند تشریفاتی می باشد و مشکلات اساسی را به نظام ثبتی وارد می نماید و ادارات ثبت شرکت ها نیز می بایستی در زمان اجرای تکالیف هر دو ماده مذکور را ملاک ممیزی قرار دهند و صرف صدورسند صلح بدون رعایت ماده 102 قانون تجارت نمی تواند ملاک اقدام ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه در ادارات ثبت شرکت ها باشد.

یکی دیگر از ابهامات و موضوعات مبتلا به در نقل و انتقال شرکت با مسئولیت محدود این است صاحبان سهم اشلرکه در شرکت های با مسئولیت محدود برای فرار مالیاتی، به جای نقل و انتقال رسمی در دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مالیات، اقدام به افزایش و کاهش سرمایه در جهت ورود شریک جدید و خروج شریک قدیک اقدام می نمایند. این موضوع در حالی صورت می پذیرد که مالیات مقرر قانونی توسط آن ها پرداخت نمی گردد که در این خصوص می بایستی ساز و کار مناسب جهت جلوگیری از فرار مالیاتی صورت پذیرد.

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها و ثبت برند استانها ) و حقوقی ( دعاوی کیفری و حقوقی کلیه دادگاه های ) سراسر ایران

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تجزیه یا پاره سهم در سهام شرکتها

تجزیه سهم یا پاره سهم در شرکتها - یکی از مواردی که در ماده 32 لایحه اصلاحی قانون تجارت پیش بینی شده است تجزیه سهام می باشد(مبلغ اسمی سهام وهمچنین قطعات

مراحل ثبت تصویب ترازنامه شرکت ها

مراحل ثبت تصویب ترازنامه شرکت ها - ترازنامه شرکت های تجارتی یکی از امور مهم در مباحث اقتصادی و منفعت شرکاء و چگونگی سود وزیان در شرکت می باشد.همچنین تصویب

قانون دو در هزار سرمایه

قانون دو در هزار سرمایه به اصطلاح به مبلغ ابطال تمبر سرمایه در زمان تشکیل پرونده مالیاتی شرکتها گفته میشود که از سوی تبت ایلیا قابل انجام است.

اتاق تعاون چیست؟

اتاق تعاون چیست؟وفق ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی می توانند درصورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون،اتاق تعاون مرکزی را در تهران وشعب آن را در استان ها و شهرستان ها جهت تامین مقاصد زیر تشکیل دهند:

حقوق مکتسبه چیست؟

در دنیای امروز یکی از ملاک ها و معیارها برای سنجش و ارزیابی کشورها، توجه به وضعیت حقوق مکتسبه اشخاص و شناسایی رایزنی ها در جهت حمایت حقوق در هر نظام حقوقی می باشد.به نحوی که شناسایی رایزنی ها درباره آن،زمینه های برقراری عدالت اجتماعی و پیشرفت و ترقی علمی و اقتصادی یک جامعه را به همراه دارد.

مراحل ادغام شرکت های تجارتی

مراحل ادغام شرکت های تجارتی

اثراث ادغام شرکت های تجاری

کلیه اثراث ادغام شرکت های تجاری را از کارشناسان و مشاورین مجرب و متخصص ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید همین حالا با ما در تماس باشید

معافیت سربازی و کسری خدمت با ثبت اختراع

معافیت سربازی و کسری خدمت با ثبت اختراع شما را یک قدم به معافیت و کسرخدمت سربازی و تسهیلات کسری نظام وظیفه نزدیکتر کند. مزایای ثبت اختراع در سربازی و خرید اختراع برای معافیت سربازی

قوانین ماهوی و شکلی ثبت شرکت ها

توضیحات تکمیلی در خصوص قوانین ماهوی و شکلی ثبت شرکت ها را از وکلای مجرب و متخصص ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید همین حالا با ما در تماس باشید.

وضعیت شرکت های غیرفعال در ایران

توضیح در خصوص اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری را از مرکز حقوقی و معتبر ایلیا جویا گردید.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
در صورتیکه انتقال سهم الشرکه شرکت مسئولیت تنها از طریق ثبت شرکت ها و بدون ثبت رسمی صورت گیرد- در صورتیکه خریداران تعهداتی برای شرکت ایجاد نمایند، قانون صاحبان اولیه شرکت را مسئول خواهد دانست؟
پاسخ 3 5
ثبت شرکت ایلیا®
ثبت شرکت ایلیا®
آیا تغییرات در ثبت شرکت ها ثبت شده است ؟
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید