لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود


نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

قانون گذار جهت نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود مقرراتی مختلفی وضع نموده است این امر موجب شده تا نقل وانتقال سرمایه رادر شرکت با مسئولیت محدود به نحوی با رسمیت بیشتری نسبت به نقل و انتقال سرمایه درسایر شرکت ها انجام پذیرد.

ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

برای نقل و انتقال سهم الشرکه درشرکت با مسئولیت محدود، دوشرط در نظر گرفته شده است. تشریفات نخست به موجب ماده 102 قانون تجارت(سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیرنمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند). و در تشریفات دوم در ماده 103 قانون تجارت مقرر دشه(انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهند آمد مگر به موجب سند رسمی).

البته در پیش نویس لوایح قانون تجارت، شرط ماده102 به شرح ذیل حذف گردیده است: موافقت شرکا یا مدیران شرکت برای انتقال سهم الشرکه ضرورت ندارد. لیکن شرکا در خرید سهم الشرکه ها در شرایط مساوی نسبت به اشخاص ثالث اولویت دارند.

در ارتباط با موارد مذکور می توان در اساسنامه شرکت ترتیب دیگری مقرر کرد. علیهذا نقل و انتقال سهم الشرکه درشرکت با مسئولیت محدود، تشریفاتی و توسط دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد وبا لحاظ موارد مذکور از منظر ثبتی یکی از اسناد رسمی مهم در ارتباط با شرکت های با مسئولیت محدود، سند صلح نقل و انتقال سهم الشرکه می باشد که می بایستی به موجب سندرسمی صورت پذیرد و با لحاظ موارد مذکور از منظر ثبتی یکی از اسناد رسمی مهم در ارتباط با شرکت های با مسئولیت محدد ، سند صلح نقل و انتقال سهم الشرکه می باشد که می بایستی به موجب سند رسمی صورت پذیرد.

نقل و انتقال سهم الشرکه

در همین راستا دفاتر اسناد رسمی در بررسی میزان سهم الشرکه شرکا و سرمایه شرکت از مرجع ثبت شرکت ها استعلام می نمایند و پس از پاسخ استعلام ثبت شرکتها نسبت به تنظیم سند صلح اقدام می نمایند. متاسفانه برخی از دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد نقل و انتقال سهم الشرکه توسط برخی از سر دفترداران، مستندات مربوطه و یا انتقال سهم الشرکه به صورت درصدی و نامشخص و غیرریالی در سند ذکر می شود که همگی موجب اختلافات حقوقی بین شرکا و شرکت می شود که شاهد ابطال تعداد زیادی از این اسناد نزد مرجع قضایی به علت عدم رعایت قوانین شکلی مربوطه توسط سردفتران می باشیم.

البته برطبق نظریکی از استاتید حوق ثبتی(آقای نجفی) مبنی براین که احراز صحت و سقم رعایت موارد مذکور با چه کسی می باشد، قایل به این موضوع است : درماده102 قانون تجارت تصریح گردیده است که(سهم الشرکه را نمی توان به غیر منتقل نمود مگر با بر موافقت سه چهارم شرکا که اکثریت عددی نیز می باشند) با مداقه در متن و مفهوم ماده به نظر می رسد، اولا مخاطب قانون گذار در عبارت قانون راجع به محدودیت انتقال، شرکا و سهامداران شرکت می باشد، چه در غیراین صورت در ماده مذکور به طور صریح به دفاتر اسناد رسمی تکلیف می نمود، همچنان که در سایر موارد از جمله استعلام از ثبت شرکت ها و اخذ مفاصا حساب مالیاتی به این گونه اسناد، مستنداتی را از شرکت اخذ و ضمیمه و مراتب را در سند تنظیمی قید نمایند،باید دید که مکانیزم جامع چگونه خواهد بود. بدیهی است که دفاتر اسناد رسمی نمی توانند مستندات رسمی محکم و ثابتی که نشان از رضایت شرکا باشد از شرکت اخذ نمایند و در صورت ارائه آن از سوی شرکت، احراز صحت و سقم و انتساب آن به امضا کنندگان برای دفاتر اسناد رسمی امر مشکلی است و سوم با توجه به سیستم ثبت الکترونیک اسناد و شکل خاص و ثابت اسناد در سامانه، قید مشخصات شرکاء و امضاء آن ها در سند تنظیمی میسر نیست. لذا با جمیع موارد مذکور به نظر، اگر در شرکت های با مسئولیت محدود انتقال سهامی صورت می گیرد، شریک یا شرکا انتقال دهنده موظفند که قبلا رضایت سه چهارم شرکا را مطابق ماده 102 قانون تجارت کسب و صورتجلسه ای ثبت و ضمیمه سند انتقال رسمی به مرجع ثبت شرکت ها ارائه نمایند. ماده48 قانون تجارت هم که مقرر می دارد «هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او داخل شرکند»موید این نظر است.

تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال سهام بدون رعایت ماده102

با جمیع موارد فوق در برخی از موارد مشاهده می گردد، تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال سهام بدون رعایت ماده102 قانون تجارت از سوی برخی از سردفتران صورت می پذیرد که به نظر قانون گذار مراتب الزام تنظیم سند در ماده 103 را بعد از تشریفات ماده102 در نظر گرفته است و دفاتر اسنادر سمی به عنوان یک مرجع حقوقی و مطلع که در برخی از مقررات نیز تصریح گردیده است که مراجع ثبت شرکت ها، قائم مقام دفاتر اسناد رسمی می باشند، لذا دفاتر اسناد رسمی می بایستی چگونگی اجرای ماده102 را با درخواست صورتجلسه تنظیمی از سوی متقاضی ثبت نمایند که اگر چنین نبود تنظیم سند رسمی نقل و انتقال چه ضرورتی داشته و همانند نقل و انتقال در سایر شرکت ها، نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود نیز به خود شرکت محول می گردید نه اینکه قانون گذار الزام تنظیم سند رسمی را ضروری لحاظ می نمود.

علیهذا عملکرد برخی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به این گونه اقدامات با ابهام مواجه می باشد و برخی از متقاضیان نیز با ارائه سند صلح، درخواست ثبت آن را به استناد ماده200 قانون مذکور از مراجع ثبتی می نمایند سوال که در این خصوص مطرح می گردد این است که آیا صرف صدور سند نقل و انتقال رسمی از سوی دفاتر اسناد رسمی بدون لحاظ ماده102 می تواند ملاک اقدام درادارات ثبت شرکت ها باشد که به نظر می رسد این اقدام غیرقانونی دفاتر اسناد رسمی، فاقد وصف سند تشریفاتی می باشد و مشکلات اساسی را به نظام ثبتی وارد می نماید و ادارات ثبت شرکت ها نیز می بایستی در زمان اجرای تکالیف هر دو ماده مذکور را ملاک ممیزی قرار دهند و صرف صدورسند صلح بدون رعایت ماده 102 قانون تجارت نمی تواند ملاک اقدام ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه در ادارات ثبت شرکت ها باشد.

یکی دیگر از ابهامات و موضوعات مبتلا به در نقل و انتقال شرکت با مسئولیت محدود این است صاحبان سهم اشلرکه در شرکت های با مسئولیت محدود برای فرار مالیاتی، به جای نقل و انتقال رسمی در دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مالیات، اقدام به افزایش و کاهش سرمایه در جهت ورود شریک جدید و خروج شریک قدیک اقدام می نمایند. این موضوع در حالی صورت می پذیرد که مالیات مقرر قانونی توسط آن ها پرداخت نمی گردد که در این خصوص می بایستی ساز و کار مناسب جهت جلوگیری از فرار مالیاتی صورت پذیرد.

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها و ثبت برند استانها ) و حقوقی ( دعاوی کیفری و حقوقی کلیه دادگاه های ) سراسر ایران

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

استعلام ثبت شرکت - لیست اسامی شرکتهای ثبت شده

جستجو و استعلام شرکت های ثبت شده در ادره ثبت شرکتها و نام شرکت ثبت شده -برای استعلام شرکت های ثبت شده چگونه می توان اقدام کرد - از طریق سامانه استعلام ثبت شرکت - لیست اسامی شرکتهای ثبت شده

چگونگی انتشار آگهی دعوت

چگونگی انتشار آگهی دعوت از کارشناسان و مشاورین مجرب و متخصص مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید همین حالا با ما در تماس باشید

قوانین و ماهیت حقوقی و ثبتی مشارکت و کنسرسیوم شرکتها

شناسایی قوانین و ماهیت حقوقی و ثبتی مشارکت ها و کنسرسیوم - با عنایت به این که ثبت کنسرسیوم از مصادیق شرکت های مدنی مسبوق به سابقه نمی باشد و از طرفی قانون

عزل و قبول استعفای هیأت مدیره در شرکتهای تعاونی

عزل و قبول استعفای هیأت مدیره در شرکتهای تعاونی -عزل مدیران ممکن است به صورت فردی یا جمعی باشد. قانون شرکت های تعاونی به صراحت حکم عزل مدیران را پیش بینی نکرده بود اما براساس مفهوم ماده­ی 33، عزل مدیر در صلاحیت مجمع عمومی بود. ماده­ی 33 مقرر می داشت:«وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

اسامی مخصوص حیوانات

اسامی مخصوص حیوانات نیز ممکن است در نام شرکت مورد استفاده قرارگیرد که در این صورت موضوع شرکت باید مرتبط باشد. جهت مشاوره اسم شرکت مشاورین ثبت ایلیا در خدمت

انواع ادغام شرکت های تجارتی

توضیحات تکمیلی در خصوص انواع ادغام شرکت های تجارتی از کارشناسان متخصص و مجرب مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهی همین حالا با ما تماس بگیرید

بازداشت سرمایه و یا سهام شرکتها

بررسی حقوقی مراحل و شرایط بازداشت سرمایه و یا سهام شرکت ها در ایران - از لحاظ حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، بازداشت دارایی و اموال شرکت با بازداشت سرمایه ثبتی متفاون است . اموال و دارایی شرکت به اموال منقول وغیر منقول و املاک و ادوات و منافع و حقوق شرکت گفته می شود که به طور مستقیم قابل بازداشت می باشد.

ثبت شعب داخلی

ثبت شعب داخلی را زا طریق کارشناسان و مشاورین ثبت شرکت و برند ایلیا تجربه نمایید همین حالا با مشاورین و کارشناسان ما در ارتباط باشید

اتاق تعاون چیست؟

اتاق تعاون چیست؟وفق ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی می توانند درصورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون،اتاق تعاون مرکزی را در تهران وشعب آن را در استان ها و شهرستان ها جهت تامین مقاصد زیر تشکیل دهند:

مراحل ثبت تصویب ترازنامه شرکت ها

مراحل ثبت تصویب ترازنامه شرکت ها - ترازنامه شرکت های تجارتی یکی از امور مهم در مباحث اقتصادی و منفعت شرکاء و چگونگی سود وزیان در شرکت می باشد.همچنین تصویب

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود
در صورتیکه انتقال سهم الشرکه شرکت مسئولیت تنها از طریق ثبت شرکت ها و بدون ثبت رسمی صورت گیرد- در صورتیکه خریداران تعهداتی برای شرکت ایجاد نمایند، قانون صاحبان اولیه شرکت را مسئول خواهد دانست؟
پاسخ 3 5
ثبت شرکت ایلیا®
ثبت شرکت ایلیا®
آیا تغییرات در ثبت شرکت ها ثبت شده است ؟
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید