درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه قرارداد وکالت وصولی های معوقه شرکت ها

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     سه شنبه، 12 مرداد 1400


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه وکالت وصولی های معوقه شرکت ها

نمونه قرارداد وکالت وصولی های معوقه شرکت ها

قرارداد وکالت وصولی های معوقه شرکت ها

  • طرفین قرارداد

این قرارداد فیمابین

1. شرکت......به شماره ثبت.......با نمایندگی آقای.......دارای شناسنامه شماره..........صادره از............فرزتد.............که در این قرارداد اختصاراً«موسسه» نامیده می شود به نشانی:..................تلفن:........از یک طرف

2.آقای...............فرزند............دارای کارت ملی به شماره.............وبه شناسنامه شماره..........صادره از .............که اختصاراً در این قرارداد «وکیل» نامیده می شود، به استناد وکالتنامه شماره............مورخ................به نشانی:.........تلفن:.........از طرف دیگر منبعد و مبادله گردید.

ماده1. موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از

واگذاری امور مربوط به تهیه مقدمات عملیات اجرایی در خصوص پرونده های مربوط به تسهیلات......شرکت.........که در قالب عقد اجاره به شرط تملیک به خریداران پرداخت گردیده است، پیگیری پرونده های مربوطه در دوایر اجرای ثبت و دادگاه های دادگستری تا مرحله ثبت اسناد انتقال اجرایی و توقیف اتومبیل و تنظیم صورتجلسه حراج اموال بازداشتی به نفع موسسه و وصول مطالبات موسسه.

1-1 تهیه مقدمات عملیات اجرایی پرونده های مربوط به تسهیلات معوق شرکت.....در ارتباط با...........خودرو در قالب عقد اجاره به شرط تملیک که طبق مفاد این قرارداد، موارد آن از سوی شعب موسسه کتبا به وکیل اعلام خواهد شد.

1-2. پیگیری صدور اخطاریه ها و اوراق اجرایی از طریق دفاتر اسناد رسمی و دوایر اجراء به منظور ابلاغ و انجام تشریفات قانونی تا مراحل نهایی، قانونی و تسویه حساب و مختومه نمودن پرونده ها به شرح قرارداد

1-3. پیگیری پرونده های اجرایی موجود در دوایر اجراء و دفاتر اسناد رسمی و رافع نواقص آنها در مراجع مذکور تا مرحله نهایی و تسویه حساب و مختومه نمودن پرونده های ارجاعی.

تبصره. ارجاع پرونده های مورد نظر به تشخیص شعب موسسه که طی نامه رسمی با قید مشخصات بدهکاران و ضامنین و وثیقه گذاران، حسب مورد با شماره کد شناسایی آنها در شعبه، به شرکت تجارت و اعتبار اعلام و ابلاغ خواهد شد، موارد اعلامی از طرف شعبه، تابع شرایط و مفاد این قرارداد در مورد هریک از پرونده های ارجاعی بوده و قابل اجرا خواهد بود.

ماده2. مبلغ قرارداد

قرارداد وکالت وصولی های معوقه شرکت ها

مبلغ قرارداد به میزان..........% نسبت به کل مبالغ وصولی از بدهی های معوق هرشخص، در وجه وکیل پرداخت خواهد شد.

2-1. مبلغ فوق منحصراً پس از وصول،قابل پرداخت در وجه وکیل می باشد و در صورت عدم وصول، وکیل حقی از این بابت نخواهد داشت.

2-2.پرداخت حق الزحمه وکیل در هر مورد از پرونده ارجاعی، پس از دریافت مبلغ وصولی توسط موسسه در پایان هر دوره دو ماهه، قابل پرداخت خواهد بود.

2-3. اقساطی که با پیگیری وکیل و مصالحه قبل از اقدام اجرایی وصول می گردد نیز مشمول پرداخت حق الزحمه خواهد بود.

تبصره. میزان..............% از مبالغ وصولی از مقطع.............لغایت.............حداکثر به مبلغ.........ریال به وکیل بابت انجام خدمات مربوط به قرارداد قبلی که در تاریخ.........مقتضی گردیده، پرداخت گردد.

ماده3. مدت قرارداد

قرارداد وکالت وصولی های معوقه شرکت ها

مدت قرارداد یک سال از تاریخ..........لغایت.......می باشد که به شرح مفاد این قرارداد با توافق کتبی طرفین قایل تمدید و تجدید خواهد بود.

ماده4. شرایط قرارداد

قرارداد وکالت وصولی های معوقه شرکت ها

4-1. بررسی و تهیه پاسخ مکاتبات مربوط به پیگیری از طریق محاکم و دوایر اجرا وسایر ارگان های ذیربط با توجه به محتویات پرونده ها، به عهده وکیل بوده که در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح طرف مکاتبه، حسب مورد ارسال خواهد شد.

4-2. محاسبه و اعلام دقیق مطالبات هر پرونده با توجه به مفاد قراردادهای کلی و فرعی و لحاظ وصولی ها، طبق مقررات، به عهده موسسه بوده و وکیل، همکاری های لازم را با عنایت به موارد فوق الذکر با موسسه معمول خواهد داشت.

4-3. در زمان اجرای قرارداد کلیه پرداخت ها از جانب همکاران و ضامنین و وثیقه گذاران مستقیما به حساب شعبه ذیمخدل موسسه صورت خواهد گرفت. وکیل، اشخاص فوق را در این زمینه هدایت خواهد نمود.

4-4. موسسه وصولی هر پرونده را متعاقب ارجاع، هر............ماه یکبار به وکیل اعلام خواهد نمود.

4-5. وکیل در مورد هر پرونده، نماینده تام الاختیار موسسه با حق اعطای نمایندگی به غیر به منظور پیگری در مراجع ذیربط و ذیصلاح خواهد بود که با مسئولیت وکیل ازطرف موسسه به مراجع مربوطه معرفی خواهد شد.

4-6. وکیل موظف و متعهد است گزارش عملکرد ووضعیت پرونده های در دست اجرا را در مقاطع................ماهه به شعبه ذیمخدل گزارش نماید.

4-7. پرداخت حق الوکاله وکیل/وکلای دادگستری و هزینه های دفاتر اسناد رسمی، دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع ذیصلاح و ذیربط که قانوناً مطالبه می شود و همچنین هزینه های دادرسی، کارشناسی ، نیم عشر و سایر هزینه های متعلقه از بابت یاد شده توسط وکیل پرداخت که در هنگام تسویه مانده بدهی از محل وجوه دریافتی از مدیونین براساس مستندات ارائه شده به شعب ذیمخذل به حساب وکیل منظور خواهد شد.

تبصره1. سایر هزینه های جانبی شامل: هزینه پارکینگ، شماره گذاری، عوارض شهرداری، مالیات و خلافی براساس مستندات ارائه شده از محل.....کسر خواهد شد.مستندات یاد شده می بایست به شعبه ذیمخدل تسلیم شود.

تبصره2. میزان حق الوکاله امور اجرایی(اجرای ثبت و اجرای احکام محاکم دادگستری)

در چارچوب تعرفه مقرر در ماده13 آیین نامه مصوب 5/5/1385حداکثر ......% نسبت به محکوم به یا مورد اجراء حداکثر تا مبلغ...........ریال(.....) تعیین می شود.

تبصره3. میزان حق الوکاله در دعاوی مالی در چارچوب تعرفه مقرر در ماده 3آیین نامه مصوب فوق الذکر از حداقل...........ریال،.........%بهای خواسته و حداکثر...........ریال می باشد. چگونگی پرداخت به وکیل مطابق با ماده 3و4 آیین نامه مورد بحث می بایست به مورد اجراء گذاشته شود.

4-8. وکیل در کلیه اقدامات خود، صلاح و صرفه موسسه را در نظر گرفته وبه عنوان امین موسسه عملیات را تعقیب و ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که در زمان معقول و براساس مقررات قانونی، تکلیف پرونده های ارجاعی را روشن و مختومه نماید و تا پایان انجام کار، حق فسخ قرارداد را ندارد.

4-9. در صورت تسلیم دادخواست از طرف بدهکار،ضامن و وثیقه گذار به خواسته صدور قرار توقف و ابطال عملیات اجرایی و اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه در این زمینه، دفاع از پرونده و اقدامات بعدی به عهده وکیل بوده و موسسه حسب مورد، همکاری های لازم را در این خصوص با وکیل به عمل خواهد آورد.

4-10. این قرارداد براساس ماده10 قانون مدنی در .............ماده و......نسخه و هر نسخه حکم واحد را داراست که به امضای طرفین رسیده است.

موسسه وکیل

نمونه قرارداد وکالت وصولی های معوقه شرکت ها

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد وکالت وصولی های معوقه شرکت ها

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید