جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار کاملاً رایگان

قرارداد پشتیبانی نرم افزار

نکات تخصصی در زمینه تنظیم و عقد قرارداد پشتیبانی نرم افزار را در متن زیر می توانید دریافت کنید، بهتر است بدانید تنظیم نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار نیاز به تخصص دارد که مجتمع ثبتی ایلیا با سابقه درخشان خود برای تنظیم قراردادهای حقوقی بهترین گزینه برای واسپاری امور قراردادی شماست تمامی نکات و نمونه قرارداد را در متن زیر بخوانید.

نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار

ماده 1.طرفین قرارداد

قرارداد حاضر بین ………………….. به نشانی ………………….. که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت های …………………. به نشانی: تهران ، …………………… (سهامی خاص) به شماره ………………. اجرایی، به نشانی: …………………. شماره ……………….. که متضامناً در تعهدات ناشی از این قرارداد متعد می باشند و در این قرارداد به اتفاق مجری نامیده می شوند از طرف دیگر منعقد می گردد.

ماده 2. موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از پشتیبانی و نگهداری نرم افزار های تحویل شده از طرف مجری که شامل نرم افزار های زیر می باشد:

1-2. اتوماسیون اداری شبکه win

2-2. اتوماسیون اداری شبکه win

3-2. اتوماسیون اداری شبکه win

4-2. اتوماسیون اداری شبکه win

5-2. اتوماسیون اداری شبکه win

ماده 3. مدت قرارداد

مدت قرارداد …………………. ماه و شروع آن از تاریخ ………………….. سال …………… می باشد.

ماده4. شرح خدمات

شرح خدمات موضوع این قرارداد عبارتند از:

1-4. پشتیبانی از نرم افزار(ها) در صورت بروز اشکالات غیرقابل پیش بینی و ارائه خدمات نرم افزاری در جهت رفع اشکالات و احیاء نرم افزار(ها) و اطلاعات ثبت شده در حدود امکان.

2-4. ارائه خدمات مشاوره و رفع اشکالات کاربران به صورت تلفنی در صورت نیاز

3-4. آموزش مجدد راهبری نرم افزار(ها) به کاربران با اعلام نیاز کارفرما

تبصره. علاوه برخدمات موضوع بند 3-4 کاربران می توانند با قبول شرایط موسسه آموزش………………..نسبت به دریافت گواهینامه های تخصصی نرم افزارها برای استفاده مناسب تر از آنها اقدام نمایند.

4-4. ارائه خدمات مشاوره به منظور افزایش کیفیت بهره برداری کارفرما از نرم افزار(ها)

5-4.تحویل رایگان نسخ اجرایی جدید نرم افزار(ها) تحت پلاتفرم موجود پس از عرضه آنها به بازار و بنا به درخواست کارفرما.

6-4. پشتیبانی از نرم افزار(ها) به صورت لحظه ای (online)با استفاده از امکانات مخابراتی کارفرما و در شرایطی که ابزار سخت افزاری لازم توسط کارفرما نصب شده باشد.

ماده 5.تعهدات مجری

1-5. مجری متعهد خواهد بود که نیروی انسانی مورد نیاز را برای انجام خدمات موضوع قرارداد در اختیار داشته و آموزش های لازم را دراین رابطه به آنان داده باشد.

2-5. پشتیبانی از نرم افزار(ها) به صورت لحظه ای( online) با استفاده از امکانات مخابراتی کارفرما و در شرایطی که ابزار سخت افزاری و نرم افزاری لازم توسط کارفرما نصب شده باشد.

3-5. در صورت مهیا نبودن شرایط بند (2-5) مجری طرف………24 ساعت از زمان اعلام نیاز کارفرما، برای رفع اشکال کاربران در جریان اجرای نرم افزار اقدام می نماید.

4-5. مجری متعهد است که کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به کارفرما را محرمانه تلقی نموده و از افشای آنها، بدون موافقت کارفرما، به هر شکلی خودداری نماید.

ماده6. تعهدات کارفرما

1-6. کارفرما می بایست حداقل …………نفر را برای راهبری هر نرم افزار معرفی نماید و تا حد امکان از جابه جایی و تغییر وی اجتناب نماید.

2-6. کارفرما کلیه اطلاعات و اسناد مورد نیاز مجری را به موقع در اختیار وی قرار خواهد داد.

3-6. کارفرما می بایست محل مناسبی را برای کار در اختیار نماینده مجری قراردهد و به وی امکان دسترسی لازم به نرم افزار و اطلاعات ثبت شده در آن را بدهد.

ماده 7. حق الزحمه انجام خدمات و نحوه پرداخت

1-7.حق الزحمه مجری در چارچوب تعهدات به منظور ارائه خدمات موضوع این قرارداد براساس جدول زیر محاسبه و با امضاء قرارداد مبلغ……..ریال در وجه مجری پرداخت می گردد.

قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار

نرم افزار گونه حالت محل استقرار تعداد هزینه ماهانه هزینه کل
اتوماسیون اداری win شبکه
اتوماسیون اداری win شبکه
اتوماسیون اداری win شبکه
اتوماسیون اداری win شبکه
اتوماسیون اداری win شبکه

2-7.به هنگام پرداخت کارفرما تنها نسبت به کسر 5% مالیات اقدام خواهد نمود و حداکثر ظرف…….ماه پس از تاریخ پرداخت حق الزحمه، قبوض مالیات مکسوره و پرداخت شده در وجه وزارت امور اقتصاد و دارایی را به مجری تسلیم نماید.

در صورت وضع هرگونه کسور دیگر به همان میزان به مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد.

ماده8. موارد بروز اشکال

در مورد اشکالاتی که مستقیما ناشی از عملکرد نرم افزارهای موضوع این قرارداد نباشد و ناشی از مواردی که خارج از اراده طرفین یا منتسب به فعل کارفرما و یا کارکنان وی باشد، شامل ( و بدون قید انحصار) مواردی نظیر قطع برق، خروج غیرعادی از نرم افزار، اشکالات سخت نرم افزاری، حمله ویروس های کامپیوتری، عدم مراقبت از قفل نرم افزاری، تخریب پرونده های اطلاعاتی توسط کاربران نرم افزار یا توسط سایر نرم افزارها باشد. مجری نهایت سعی خود را برای احیای اطلاعات خواهد نمود و به هر حال مسئولیت از بین رفتن یا صدمه دیدن احتمالی آن برعهده کارفرما خواهد بود ومجری از این بابت هیچ تعهد و یا مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده9. فسخ قرارداد

19.در صورتی که کارفرما تمایلی به ادامه استفاده از خدمات موضوع این قرارداد را نداشته باشد می تواند حداقل از ………….ماه قبل با اعلام کتبی قرارداد را فسخ نماید. در این حالت حق الزحمه دریافتی مربوط به باقمیانده قرارداد به کارفرما مسترد خواهد شد.

2-9. در صورتی که کارفرما نسبت به پرداخت حق الزحمه مجری در مهلت تعیین شده در ماده 7 این قرارداد اقدام ننماید، مجری می تواند قرارداد حاضر را فسخ نموده از ارائه خدمات پشتیبانی به کارفرما خودداری نماید. در این صورت مجری به نسبت خدمات انجام شده مستحق دریافت حق الزحمه براساس مفاداین قرارداد می باشد.

ماده10.داوری

هرگونه اختلاف درباره تفسیر ویا اجرای این قرارداد از طریق کمیسیون داوری مرکب از یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده مجری حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول نتیجه، داور سوم مرضی الطرفین ،با توافق طرفین منصوب می گردد و در این صورت رای اکثریت هیات داوری برای طرفین قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده11.قوانین و مقررات حاکم برقرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده12. حالت غیر مترقبه

چنانچه به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده طرفین قرارداد به علت وقوع اتفاقی که در عرف حقوقی به آن فورس ماژور می گویند، انجام تمام یا قسمتی از تعهدات و وظایف موضوع این قرارداد امکان پذیر نباشد، مادام که موانع ذکر شده برطرف نشده باشند، عدم انجام تعهدات مزبور تخلف از قرارداد محسوب نمی گردد.

ماده13. هیچ یک از طرفین قرارداد حق استخدام کارکنان طرف دیگر قرارداد را بدون موافقت طرف دیگر تحت هیچ یک از عناوین حقوقی و به هیچ صورتی نخواهند داشت. این ممنوعیت تا……سال پس از اتمام مدت این قرارداد نیز کماکان معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

این قرارداد در تاریخ………..در……….ماده و در…….نسخه به زبان فارسی تنظیم و مبادله گردیده است و هر نسخه آن به تنهایی معتبر ومورد عمل می باشد..

محل مهر و امضاء کارفرما محل مهر و امضاء مجری

قرارداد پشتیبانی نرم افزار

نمونه قرارداد نرم افزاری

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس « کارفرما »نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «کارشناس »نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده ۱- موضوع قرارداد

پشتیبانی نرم‌افزارهای کارشناس به شرح زیر:

۱-

۲-

۳-

۴-

ماده ۲- مدت قرارداد

از تاریخ …….. لغایت…………..به مدت ……….سال شمسی می‌باشد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد سالیانه ………..ریال می‌باشد.

ماده ۴- نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد در دو قسط، طبق شرایط زیر پرداخت می‌گردد:

نیمی از مبلغ قرارداد در تاریخ عقد قرارداد.
نیمی از مبلغ قرارداد شش ماه بعد در تاریخ

ماده ۵- تعهدات کارشناس

۱-۵- خدمات تلفنی و رفع اشکال کاربر از طریق Remote بدون محدودیت زمان و تعداد مکالمه.

۲-۵- اعزام کارشناس به محل کارفرما برای هر نرم افزار به تعداد ۶ بار در سال در شرایط مورد نیاز، طبق درخواست کارفرما فقط برای شهر تهران حداکثر ۴۸ ساعت پس از اعلام نیاز کتبی کارفرما.

۳-۵- اعزام کارشناس به محل کارفرما بیش از تعداد تعهد شده در بند ۲-۵- این قرارداد، بنا به نیاز کارفرما و فقط برای شهر تهران ( روش محاسبه طبق بند ۳-۶ انجام خواهد شد).

۴-۵- در اختیار قرار دادن نسخه‌های جدید نرم‌افزار جهت upgrade مورد نظر با احتساب تخفیف ۳۰% مبلغ تعیین شده.

ماده ۶- تعهدات کارفرما

۱-۶- ارسال درخواست کتبی درصورت نیاز به اعزام کارشناس.

۲-۶- پرداخت به موقع توسط کارفرما به کارشناس در زمانهای تعیین شده بند ۴ این قرارداد (درصورت عدم پرداخت به موقع اقساط قرارداد توسط کارفرما، کارشناس تعهدی در ارائه خدمات نخواهد داشت).

۳-۶- پرداخت مبالغ زیر بابت هر بار اعزام کارشناس به محل کارفرما خارج از تعهدات قرارداد، طبق بند ۲-۵- این قرارداد:

در تهران به ازای هر بار مراجعه حضوری مبلغ …….. ریال.

ماده ۷- مالیات

این قرارداد شامل ۵% مالیات می‌شود که کل مبلغ مذکور از قسط دوم قرارداد کسر و توسط کارفرما به اداره مالیات پرداخت و اصل فیش مربوطه حداکثر یکماه پس از پرداخت قسط دوم توسط کارفرما دراختیار کارشناس قرار خواهد گرفت.

ماده ۸-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ۹-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۰-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۱-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۲-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۳-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۴-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

کارفرما کارشناس

نمونه قرارداد پشتیبانی سیستم های کامپیوتری

ماده ۱- طرفین قرارداد

کارفرما: خانم / آقای ……………. فرزند ………………..  به شماره شناسنامه ………… کد ملی …………….. متولد …………… ساکن ………….. شماره تلفن ثابت……….. همراه ……………..

مجری: خانم / آقای ……………. فرزند ………………..  به شماره شناسنامه ………… کد ملی …………….. متولد …………… ساکن ………….. شماره تلفن ثابت……….. همراه ……………..

که طرفین در این قرارداد به اختصار کارفرما/مجری نامیده می‌شوند.

ماده ۲- موضوع قرارداد

استفاده از خدمات مجری به منظور پروژه یا قرارداد

…………………

…………………

ماده ۳- مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد ………….. و زمان شروع آن از تاریخ …………. می ‌باشد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

مبلغ قرارداد ……………………. ریال معادل …………………. تومان می‌ باشد و بر اساس مدل زیر پرداخت خواهد شد:

الف) معادل ۲۰ درصد از مبلغ پروژه در زمان انعقاد قرارداد به عنوان پیش پرداخت می ‌باشد.

ب) معادل ۴۰ درصد از مبلغ پروژه پس از ارائه صورت وضعیت …………. ماهه از زمان شروع قرارداد.

پ) معادل ۴۰ درصد از مبلغ پروژه پس از اجرای موضوع قرارداد.

تبصره: معادل ۱۰ درصد هر یک از اقساط فوق (الف، ب، پ ) به عنوان حسن انجام کار کسر شده و در پایان قرارداد در صورت تأیید نهایی کارفرما به تسویه حساب به مجری پرداخت می‌گردد. معادل ۵ درصد از هر یک از اقساط فوق نیز به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کننده وجه) کسر و به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریزز و رسید آن به مجری تسلیم می‌شود.

ماده ۵- تعهدات طرفین

۱- اجری متعهد می‌گردد گزارش نوبه‌ای پیشرفت پروژه را در فواصل معین و به طور متوالی به کارفرما تسلیم کند.

۲- مجری متعهد می‌گردد در پایان هر مرحله گزارش پیشرفت پروژه را به کارفرما تسلیم کند.

۳- مجری متعهد می‌گردد در پایان پروژه مستندات آن را در دو نسخه به کارفرما تحویل دهد.

۴- مجری متعهد می‌گردد طبق زمان بندی اجرای قرارداد به موقع عمل نماید.

۵- کارفرما در حدود مقررات متعهد می‌گردد اطلاعات مورد نیاز پروژه را تا آنجا که جنبه امنیتی و محرمانه نداشته باشد در اختیار مجری قرار دهد.

۶- کارفرما متعهد به پرداخت به موقع اعتبار در نظر گرفته می ‌باشد.

ماده ۶- فسخ قرارداد:

در صورتی که مجری به علت قصور، تا بیش از یک دوم / یک سوم / یک چهارم /مدت انجام کل پروژه به تعویق اندازد و یا اینکه به طور کلی مفاد تمام یا قسمتی از قرارداد را رعایت نکند، کارفرما کتباً به مجری اخطار خواهد داد که نقایص و معایب را ظرف مدت …………….. روز مرتفع سازد. در صورتی که مجری ظرف مدت مذکور به تذکر کارفرما و بر طبق مفاد قرارداد عمل نکند کارفرما حق خواهد داشت این قرارداد را با اخطار کتبی فسخ نماید. در این صورت ارزش خدماتی که مجری در مراحل مختلف تا تاریخ فسخ قرارداد انجام داده، توسط کارشناسان مرضی الطرفین ارزیابی شده و پس از محاسبه کامل، تسویه حساب نهایی با مجری انجام می‌شود در صورتی که کارفرما به تعهدات خود عمل ننماید در ابتدا مجری موضوع را کتباً به کارفرما اطلاع داده و برنامه کار را تا ………….. برابر زمان تأخیر شده از طرف کارفرما به تعویق خواهد افتاد و در صورت عدم انجام تعهدات به طور کلی مجری حق فسخ خواهد داشت البته به شرط آنکه از قبل به کارفرما اخطار نماید.

ماده ۷- وثیقه ها و تضمین ها

برای حصول اطمینان از حُسن انجام تعهدات، مجری مبلغ …………………………. ریال معادل ……………….. تومان در قالب سفته همزمان با دریافت قسط اول قرارداد به کارفرما تحویل می‌دهد. این وجه الضمان در صورتی که مجری به تعهدات ناشی از این قرارداد عمل ننماید به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و در غیر این صورت در زمان تسویه حساب نهایی از سوی کارفرما به مجری مسترد می‌شود.

سفته به شماره ……………… مورخ ………………….

ماده ۸- شرایط قرارداد

۱- کلیه تعهدات اجرایی مجری در قالب مشخصات فنی (مشخص شده در پیوست) ذکر گردیده است و مطابق نمودار زمان بندی اجرای قرارداد که به تأیید کارفرما رسیده است انجام می‌شود و از طرف مجری به کارفرما تسلیم می‌گردد.

۲- هرگونه تغییر و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجری می‌بایست کتباً به تأیید کارفرما برسد.

۳- مجری بدون هماهنگی با کارفرما حق واگذاری مستندات و خروجی پروژه را به اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد.

۳- هرگونه تغییر در مشخصات فنی و مفاد این قرارداد توسط کارفرما مستلزم موافقت کتبی مجری یا انعقاد الحاقیه قرارداد می ‌باشد.

ماده ۹- حوادث غیرمترقبه

در شرایط اضطراری یا حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ، زلزله، سیل و آتش سوزی چنانچه طرفین قرارداد توافق نمایند، می‌توانند بر اساس مفاد قرارداد و با تعیین خسارت‌های وارده به طور توافقی به اجرای قرارداد ادامه دهند و در صورتی که انجام قرارداد حاضر برای یکی از غیرممکن شود، طرف ذی ربط می ‌تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند در غیر این صورت ظرف مدت ………….. روز / ماه بعد از اعلام ختم قرارداد مجری صورت حساب مبالغی که باید از طرف کارفرما به وی پرداخت گردد به کارفرما تسلیم می‌نماید و کارفرما پس از دریافت صورت حساب فوق و ارزیابی آن به مدت حداکثر ………….. روز / ماه و محاسبه توسط کارشناسان مرضی الطرفین، کلیه مبلغی را که به مجری تعلق می‌گیرد، پرداخت خواهد نمود.

ماده ۱۰- حل اختلاف:

در صورت بروز هرگونه اختلاف از نظر تفسیر مواد قرارداد یا سایر موارد ناشی از اجرای قرارداد موضوع ابتدا طی جلسه‌ای فی مابین مطرح و حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول نتیجه موضوع از طریق داوری خانم / آقای …………………………… فرزند ………………….. به شماره شناسنامه ………………………… ساکن …………………………… حل خواهد شد و در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع صالح قانونی پیگیری خواهد شد.

ماده ۱۱- اقامتگاه طرفین

هرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد این قرارداد باید کتباً به نشانی طرفین که در این قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود ارسال گردد. در صورتی که این محل تغییر کند می‌بایست محل جدید بلافاصله کتباً به طرف دیگر اطلاع داده شود و در صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست یا مکاتبه به اقامتگاه قانونی سابق وی، ابلاغ شده تلقی خواهد شد، همچنین کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه طرف دوم ضمیمه قرارداد می ‌باشد.

ماده ۱۲- نسخه های قرارداد

این قرارداد مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره در تاریخ ………….. به تعداد …… نسخه با اعتبار واحد تنظیم و تمام مفاد و مندرجات آن مورد قبول طرفین واقع گردید.

امضاء کارفرما                                                              امضاء مجری

قرارداد پشتیبانی سایت

نمونه قرارداد پشتیبانی سایت

این قرارداد در تاریخ …………….. بین شرکت …………… به شماره ثبت …….. کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………………. ( مدیریت) به آدرس ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …………….. فرزند …………… شماره شناسنامه …………… صادره از …………… به آدرس…………….. کوچه …………….. تلفن …………. که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده 1) موضوع قرارداد :

عبارت است از ارائه خدمات توسط پیمانکار جهت …….. ( مثلاً : نظافت محل کار یا پاکسازی سقف شیروانی و ایرانیت های مختلف یا هر خدمت دیگر.)

ماده 2 ) مدت قرارداد :

مدت زمان قرارداد از تاریخ انعقاد این قرارداد به مدت …………….  روز تعیین می گردد .

ماده 3) مبلغ قرارداد :

مبلغ موضوع قرارداد ………………. ریال تعیین می گردد .

ماده 4) نحوه پرداخت حق الزحمه :

وجوه موضوع قرارداد متناسب با پیشرفت کار و بر طبق صورت وضعیت ارائه شده توسط پیمانکار و تأیید ناظر قرارداد پرداخت و آخرین صورت وضعیت پیمانکار منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .

ماده 5) کسورات قانونی :

از کلیه مطالبات پیمانکار 5% به عنوا ن مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .
از کلیه مطالبات پیمانکار 7% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده 6) تضمین حسن انجام کار :

از طرف پیمانکار چک شماره ………………. عهده بانک …………. شعبه …………….به مبلغ …………. ریال به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید .

ماده 7) ناظرین قرارداد :

از طرف کارفرما آقای / خانم ………… به عنوان ناظر تعیین می گردند .

ماده 8 ) خسارت تأخیر :

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هریک روز تأخیر 1% ( یک درصد ) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از 10 روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .

ماده 9 ) فسخ قرارداد :

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 10 ) حوادث غیرمترقبه :

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد. چنانچه این مدت بیش ازشش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .

ماده 11 ) حل اختلافات ( حکمیت و داوری ) :

هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رای داور قطعی و لازم الاجراء است .

ماده 12 ) سایر شرایط قرارداد :

پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .
پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد .
پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .

در صورت نیاز به جرثقیل تأمین آن به عهده کارفرما است .

هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آنها به عهده پیمانکار است .

جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .

دپو کردن فضولات ونخاله های حاصله در جایی مناسب به عهده پیمانکار و حمل آن به عهده کارفرما است .

پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید .

پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت .

تسویه حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی دستگاه نظارت و ارائه تسویه حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .

پیمانکار موظف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته باشد و آن را رعایت نماید.

در پایان کار ارائه تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود .

جهت ورود و خروج کارگران و افراد تحت پوشش وی پیمانکار می بایست مجوز لازم را از طریق واحد بازرگانی و امور اداری کارخانه اخذ و از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین صادر می گردد .

کارفرما با هرگونه فساد اخلاق در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد .

تأمین ابزار و لوازم مصرفی به عهده پیمانکار می باشد .

ماده 13 ) اقامتگاه طرفین :

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .

ماده 14 ) تعداد مواد و نسخ :

این قرارداد در 14 ماده و دو نسخه در محل ……………. تنظیم گردیده و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

کارفرما

مدیر …………………..                                                                                   پیمانکار ……………..

قرارداد پشتیبانی شبکه

ماده 1: طرفین قرارداد

قرارداد حاضر در تاریخ…………………………………………………….. فی ما‌بین؛

طرف اول (کارفرما): خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی ……………………

طرف دوم (مجری): خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………با تحصیلات ……………………… به نشانی ……………………

ماده 2 – موضوع قرارداد

موضوع قرارداد استفاده از خدمات مجری به منظور انجام ……………………..

1-

2-

ماده 3- مدت قرارداد

مدت قرارداد ……………. سال از تاریخ پیش پرداخت می‌باشد که در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.

ماده 4- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد ………………………. ریال می باشد که به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد .

الف : معادل 20 درصد مبلغ پروژه در زمان انعقاد قرارداد به عنوان پیش پرداخت می باشد .

ب: معادل 40 در صد از مبلغ پروژه پس از ارائه صورت وضعیت دو ماهه از زمان شروع قرارداد با توجه به پیوست شماره 2

ج: معادل 40 درصد از مبلغ پروژه پس از اجرای موضوع قرارداد با توجه به پیوست شماره 2

تبصره : معادل 10 درصد هر یک از اقساط فوق (الف ، ب ، ج ) به عنوان حسن انجام کار کسر شده و در پایان قرارداد در صورت تایید نهایی کارفرما به عنوان تسویه حساب به مجری پرداخت می گردد . معادل 5 درصد از هر یک اقساط فوق نیز به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجه ) کسر و به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن به مجری تسلیم می شود .

ماده 5 – تعهدات مجری

کلیه تعهدات اجرایی مجری در قالب مشخصات فنی (پیوست شماره 1) ذکر گردیده است و مطابق نمودار زمانبندی اجرای قرارداد که به تائید کارفرما رسیده است ، (پیوست شماره 2) انجام می شود و از طرف مجری به کارفرما تسلیم می گردد .

مجری متعهد می گردد گزارش نوبه ای پیشرفت پروژه را در فواصل……………… و به طور متوالی به کارفرما تسلیم کند .

مجری متعهد می گردد در پایان هر مرحله گزارش پیشرفت پروژه را به کارفرما تسلیم کند.

مجری متعهد می گردد در پایان پروژه مستندات آن را در دو نسخه به کارفرما تحویل دهد .

هر گونه تغییر و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجری می بایست کتباً به تائید کارفرما برسد .

مجری بدون هماهنگی با کارفرما حق واگذاری مستندات و خروجی های پروژه را به اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد .

مجری متعهد می گردد طبق زمان بندی اجرای قرارداد به موقع عمل نماید . مجری متعهد می گردد ، تهیه مستندات پروژه را مطابق فرمتی که توسط کارفرما پیشنهاد می شود ، تدوین نماید .

ماده 6- تعهدات کارفرما

کارفرما در حدود مقدورات متعهد می گردد اطلاعات مورد نیاز پروژه را تا آنجا که جنبه امنیتی و محرمانه نداشته باشد در اختیار مجری قرار دهد .
پرداخت به موقع اعتبار مربوطه .

کارفرما مخیر است هر زمان که صلاح بداند (جدا از بازدید ناظر ) از موضوع توافقنامه بازدید عمومی و تخصصی به عمل آورد و ناظر خود را جهت نظارت بر اجرای پروژه به طور رسمی معرفی نماید .

حداکثر پس از 3 روز از گزارش نوبه ای و مرحله ای پیشرفت پروژه نظرات خود را به مجری اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزینه خود اقدام نماید . در غیر این صورت گزارش تائید شده تلقی می گردد .

حداکثر پس از 5 روز از تاریخ دریافت گزارش نهایی پروژه نظرات خود را به مجری اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزینه خود اقدام نمایند . در غیر این صورت گزارش تائید شده تلقی می گردد .

تبصره : نظرات اصلاحی کارفرما شامل گزارش های تایید شده قبلی نمی باشد .

هرگونه تغییر در مشخصات فنی و مفاد این قرارداد توسط کارفرما مستلزم موافقت کتبی مجری یا انعقاد الحاقیه قرارداد می باشد .

ماده 7- ضمانت حسن انجام کار

برای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات ، مجری معادل مبلغ قرارداد را در قالب یک فقره سفته همزمان با دریافت قسط اول قرارداد به کارفرما تحویل می دهد . این وجه الضمان در صورتیکه مجری به تعهدات ناشی از این قرارداد عمل ننماید به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و در غیر این صورت در زمان تسویه حساب نهایی از سوی کارفرما به مجری مسترد می شود .

ماده 8- قوه قاهره ( فورس ماژور )

در شرایط اضطراری یا حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگ ، زلزله ، سیل و آتش سوزی چنانچه طرفین قرارداد توافق نمایند ، می توانند بر اساس مفاد قرارداد و با تعیین خسارت های وارد شده به طور توافقی به اجرای قرارداد ادامه دهند و در صورتی که انجام قرارداد حاضر برای یک از طرفین غیر ممکن شود ، طرف ذیربط می تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید.

در غیر این صورت ظرف مدت یک ماه بعد از اعلام ختم قرارداد مجری صورت حساب مبالغی که باید از طرف کارفرما به وی پرداخت شود به کارفرما تسلیم می نماید و کارفرما بعد از در یافت صورت حساب فوق و ارزیابی آن به مدت حداکثر یک ماه و محاسبه توسط کارشناسان مرضی الطرفین ، کلیه مبلغی را که به مجری تعلق می گیرد ، پرداخت خواهد نمود.

ماده 9- موارد فسخ قرارداد

در صورتیکه مجری به علت قصور ، مدت انجام تعهدات ( طبق ماده 3)را تا پیش از یک چهارم مدت انجام کل پروژه به تعویق اندازد و یا اینکه به طور کلی مفاد تمام یا قسمتی از قرارداد را رعایت نکند ،کارفرما کتباً به مجری اخطار خواهد کرد که نقایص و معایب را ظرف مدت 20 روز مرتفع سازد .

در صورتیکه مجری در ظرف مدت مذکور به تذکر کارفرما و بر طبق مفاد قرارداد عمل نکند کارفرما حق خواهد داشت این قرارداد را با اخطار کتبی 20 روزه فسخ نماید . در این صورت ارزش خدماتی که مجری در مراحل مختلف تا تاریخ فسخ قرارداد انجام داده ، توسط کارشناسان مرضی الطرفین ارزیابی شده و پس از محاسبه کامل ، تسویه حساب نهایی با مجری انجام می شود در صورتی که کارفرما موارد ذکر شده در ماده 6 را اجرا نکند در ابتدا مجری موضوع را کتباً با کارفرما اطلاع داده و برنامه کار را تا دو برابر زمان تاخیر شده از طرف کارفرما به تعویق خواهد افتاد .

چنانچه این مدت تاخیر 20 روز به طول انجامد یا مفاد ماده 4 رعایت نشده و حق الزحمه مجری به طور کامل در زمان های قید شده در قرارداد پرداخت نگردد ، مجری حق دارد طی اخطار کتبی 20 روزه قرارداد را فسخ نماید و وجوهی را به شرح ذیل دریافت دارد ، کلیه هزینه های مربوط به خدمات انجام شده توسط مجری به منظور اجرای این قرارداد با ارائه اسناد و مدارک مربوطه و ارزیابی و محاسبه توسط کارشناسان مرضی الرفین .

ماده 10: تضمین

مجری اعلام میدارد که مشمول قانون مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نبوده و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً مسئول و جوابگو خواهد بود .

ماده 11- قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی بوده و در سه نسخه تنظیم و به امضاء رسیده است و کلیه نسخ آن از اعتبار واحد برخوردارند .

ماده 12: تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده 13: حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داوری موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ماده 14: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در 16 ماده در تاریخ                 در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای     نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می­رسد .

امضای طرف اول                                                           امضای طرف دوم

آقای ………………….                                                               آقای ……………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

امضای شاهد اول                                                        امضای شاهد دوم

……………….                                                                ………………….

نمونه متن متمم قرارداد پیمانکاری

گواهی می شود این قرارداد در تاریخ ……………… توسط طرفین امضا گردید. و دو فقره چک به مشخصات ذیل، ارائه و تحویل…………………………………………………………… گردید

این قرارداد در 14 ماده رویت شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائید می باشد و ایجاد هر گونه تغییرات در متن این قرارداد ، متضمن تنظیم صورت جلسه جدید خواهد بود.


سئوالات متداول نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار

هزینه تنظیم نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار چقدر است؟

تمامی هزینه های پرداختی برای تنظیم قرارداد پشتیبانی نرم افزار با توجه به نوع شرکت و خدمات آن هزینه برآورد می شود که شما عزیزان می توانید برای تسهیل امور و اطلاع از هزینه های آن با مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا در تماس باشید.

3.8/5 - (6 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
3 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حامد ط
حامد ط
2 سال قبل

سلام،
خسته نباشید.
اینکه از زیبایی و جذابیت زن برای تبلیغ و جذب مشتری استفاده میکنید کار صحیحی نیست. زن کالا نیست، ابزار نیست، وسیله برای کسب درآمد، تبلیغ یا جذب مشتری نیست، زن در ایران حرمت داره، نباید دنباله رو فرهنگ غربی باشیم. برای زنان سرزمینمون ارزش قائل باشیم. بدون عکسهای آرایش کرده و کم حجاب (که معمولاً جلب کننده مردهای فاسد و هوسران هست) هم میشه به مشتری خدمات داد و نظرشون رو جلب کرد. با سپاس از توجهتون.

شماره تماس:
9029170865
وطن دوست
وطن دوست
پاسخ به  حامد ط
2 سال قبل

این همه مطلب نوشتن حالا مشکل تو عکس خانمه؟ خدا شما بسیجی فطرتها رو شفا بده

شماره تماس:
11111111111