لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار

نمونه قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار

قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار

ماده 1.طرفین قرارداد

قرارداد حاضر بین ....................... به نشانی ....................... که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت های ...................... به نشانی: تهران ، ........................ (سهامی خاص) به شماره ................... اجرایی، به نشانی: ...................... شماره .................... که متضامناً در تعهدات ناشی از این قرارداد متعد می باشند و در این قرارداد به اتفاق مجری نامیده می شوند از طرف دیگر منعقد می گردد.

ماده 2. موضوع قرارداد

موضوع قراردادعبارت است از پشتیبانی و نگهداری نرم افزار های تحویل شده از طرف مجری که شامل نرم افزار های زیر می باشد:

1-2. اتوماسیون اداری شبکه win

2-2. اتوماسیون اداری شبکه win

3-2. اتوماسیون اداری شبکه win

4-2. اتوماسیون اداری شبکه win

5-2. اتوماسیون اداری شبکه win

ماده 3. مدت قرارداد

مدت قرارداد ...................... ماه و شروع آن از تاریخ ....................... سال ............... می باشد.

ماده4. شرح خدمات

شرح خدمات موضوع این قرارداد عبارتند از:

1-4. پشتیبانی از نرم افزار(ها) در صورت بروز اشکالات غیرقابل پیش بینی و ارائه خدمات نرم افزاری در جهت رفع اشکالات و احیاء نرم افزار(ها) و اطلاعات ثبت شده در حدود امکان.

2-4. ارائه خدمات مشاوره و رفع اشکالات کاربران به صورت تلفنی در صورت نیاز

3-4. آموزش مجدد راهبری نرم افزار(ها) به کاربران با اعلام نیاز کارفرما

تبصره. علاوه برخدمات موضوع بند 3-4 کاربران می توانند با قبول شرایط موسسه آموزش....................نسبت به دریافت گواهینامه های تخصصی نرم افزارها برای استفاده مناسب تر از آنها اقدام نمایند.

4-4. ارائه خدمات مشاوره به منظور افزایش کیفیت بهره برداری کارفرما از نرم افزار(ها)

5-4.تحویل رایگان نسخ اجرایی جدید نرم افزار(ها) تحت پلاتفرم موجود پس از عرضه آنها به بازار و بنا به درخواست کارفرما.

6-4. پشتیبانی از نرم افزار(ها) به صورت لحظه ای (online)با استفاده از امکانات مخابراتی کارفرما و در شرایطی که ابزار سخت افزاری لازم توسط کارفرما نصب شده باشد.

قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار

ماده 5. تعهدات مجری

1-5. مجری متعهد خواهد بود که نیروی انسانی مورد نیاز را برای انجام خدمات موضوع قرارداد در اختیار داشته و آموزش های لازم را دراین رابطه به آنان داده باشد.

2-5. پشتیبانی از نرم افزار(ها) به صورت لحظه ای( online) با استفاده از امکانات مخابراتی کارفرما و در شرایطی که ابزار سخت افزاری و نرم افزاری لازم توسط کارفرما نصب شده باشد.

3-5. در صورت مهیا نبودن شرایط بند (2-5) مجری طرف.........24 ساعت از زمان اعلام نیاز کارفرما، برای رفع اشکال کاربران در جریان اجرای نرم افزار اقدام می نماید.

4-5. مجری متعهد است که کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به کارفرما را محرمانه تلقی نموده و از افشای آنها، بدون موافقت کارفرما، به هر شکلی خودداری نماید.

قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار

ماده6. تعهدات کارفرما

1-6. کارفرما می بایست حداقل ............نفر را برای راهبری هر نرم افزار معرفی نماید و تا حد امکان از جابه جایی و تغییر وی اجتناب نماید.

2-6. کارفرما کلیه اطلاعات و اسناد مورد نیاز مجری را به موقع در اختیار وی قرار خواهد داد.

3-6. کارفرما می بایست محل مناسبی را برای کار در اختیار نماینده مجری قراردهد و به وی امکان دسترسی لازم به نرم افزار و اطلاعات ثبت شده در آن را بدهد.

قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار

ماده 7. حق الزحمه انجام خدمات و نحوه پرداخت

1-7.حق الزحمه مجری در چارچوب تعهدات به منظور ارائه خدمات موضوع این قرارداد براساس جدول زیر محاسبه و با امضاء قرارداد مبلغ........ریال در وجه مجری پرداخت می گردد.

قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار

نرم افزار

گونه

حالت

محل استقرار

تعداد

هزینه ماهانه

هزینه کل

اتوماسیون اداری

win

شبکه

اتوماسیون اداری

win

شبکه

اتوماسیون اداری

win

شبکه

اتوماسیون اداری

win

شبکه

اتوماسیون اداری

win

شبکه

قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار

2-7.به هنگام پرداخت کارفرما تنها نسبت به کسر 5% مالیات اقدام خواهد نمود و حداکثر ظرف.......ماه پس از تاریخ پرداخت حق الزحمه، قبوض مالیات مکسوره و پرداخت شده در وجه وزارت امور اقتصاد و دارایی را به مجری تسلیم نماید.

در صورت وضع هرگونه کسور دیگر به همان میزان به مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد.

ماده8. موارد بروز اشکال

در مورد اشکالاتی که مستقیما ناشی از عملکرد نرم افزارهای موضوع این قرارداد نباشد و ناشی از مواردی که خارج از اراده طرفین یا منتسب به فعل کارفرما و یا کارکنان وی باشد، شامل ( و بدون قید انحصار) مواردی نظیر قطع برق، خروج غیرعادی از نرم افزار، اشکالات سخت نرم افزاری، حمله ویروس های کامپیوتری، عدم مراقبت از قفل نرم افزاری، تخریب پرونده های اطلاعاتی توسط کاربران نرم افزار یا توسط سایر نرم افزارها باشد. مجری نهایت سعی خود را برای احیای اطلاعات خواهد نمود و به هر حال مسئولیت از بین رفتن یا صدمه دیدن احتمالی آن برعهده کارفرما خواهد بود ومجری از این بابت هیچ تعهد و یا مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده9. فسخ قرارداد

1-9.در صورتی که کارفرما تمایلی به ادامه استفاده از خدمات موضوع این قرارداد را نداشته باشد می تواند حداقل از .............ماه قبل با اعلام کتبی قرارداد را فسخ نماید. در این حالت حق الزحمه دریافتی مربوط به باقمیانده قرارداد به کارفرما مسترد خواهد شد.

2-9. در صورتی که کارفرما نسبت به پرداخت حق الزحمه مجری در مهلت تعیین شده در ماده 7 این قرارداد اقدام ننماید، مجری می تواند قرارداد حاضر را فسخ نموده از ارائه خدمات پشتیبانی به کارفرما خودداری نماید. در این صورت مجری به نسبت خدمات انجام شده مستحق دریافت حق الزحمه براساس مفاداین قرارداد می باشد.

ماده10.داوری

هرگونه اختلاف درباره تفسیر ویا اجرای این قرارداد از طریق کمیسیون داوری مرکب از یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده مجری حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول نتیجه، داور سوم مرضی الطرفین ،با توافق طرفین منصوب می گردد و در این صورت رای اکثریت هیات داوری برای طرفین قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده11.قوانین و مقررات حاکم برقرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده12. حالت غیر مترقبه

چنانچه به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده طرفین قرارداد به علت وقوع اتفاقی که در عرف حقوقی به آن فورس ماژور می گویند، انجام تمام یا قسمتی از تعهدات و وظایف موضوع این قرارداد امکان پذیر نباشد، مادام که موانع ذکر شده برطرف نشده باشند، عدم انجام تعهدات مزبور تخلف از قرارداد محسوب نمی گردد.

ماده13. هیچ یک از طرفین قرارداد حق استخدام کارکنان طرف دیگر قرارداد را بدون موافقت طرف دیگر تحت هیچ یک از عناوین حقوقی و به هیچ صورتی نخواهند داشت. این ممنوعیت تا......سال پس از اتمام مدت این قرارداد نیز کماکان معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

این قرارداد در تاریخ...........در..........ماده و در.......نسخه به زبان فارسی تنظیم و مبادله گردیده است و هر نسخه آن به تنهایی معتبر ومورد عمل می باشد..

محل مهر و امضاء کارفرما محل مهر و امضاء مجری

قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار

نمونه قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد واگذاری امتیاز بیلبورد

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه واگذاری امتیاز بیلبورد - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد حق الوکاله بین موسسه و وکیل

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حق الوکاله بین موسسه و وکیل - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد نگهداری تاسیسات موتورخانه

توضیحات کامل درباره نمونه قرارداد نگهداری تاسیسات موتورخانه.

نمونه قرارداد پیمانکاری تجهیزات واجرای تغذیه پست برق

قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی - ..که در این قرارداد«پیمانکار»نامیده می شود ازطرف دیگر به شرح زیر..

نمونه قرارداد حق الوکاله و هزینه دعوی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حق الوکاله و هزینه دعوی - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد همکاری در بازاریابی و حمل و نقل

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه همکاری در بازاریابی و حمل و نقل - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد اجاره پایانه های فروش(POS)

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه اجاره پایانه های فروش(POS) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد مشارکت در تولید صنعتی

توضیحات کامل به همراه نمونه قرارداد مشارکت در تولید صنعتی.با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید و امور خود را به ما بسپارید.

نمونه قرارداد نصب و راه اندازی دستگاه خود پرداز

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه فروش، نصب و راه اندازی باآموزش و پشتیبانی و خدمات پس از فروش دستگاه خود پرداز با دوره گارانتی معین - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد تولیدی خیاطی و نمونه قرارداد خیاطی

توضیحات کامل درباره قرارداد تولیدی خیاطی به همراه نمونه قرارداد خیاطی.کلیه امور خود را به ثبت شرکت ایلیا بسپارید.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
برگزاری مسابقه اینستاگرمی مسابقه اینستاگرمی
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید