جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد جعاله دریافت تسهیلات مالی از موسسه اعتباری

قرارداد جعاله دریافت تسهیلات مالی از موسسه اعتباری

نمونه قرارداد جعاله دریافت تسهیلات مالی از موسسه اعتبار را در متن زیر به شما ارائه می کنیم تا راهنمای تخصصی شما برای تنظیم و ارائه بهترین قرارداد ثبتی باشد از این رو مجتمع حقوقی ایلیا راهنمای تخصصی شماست. پیشنهاد می شود در ادامه متن زیر همراه ما باشید.

قرارداد جعاله دریافت تسهیلات مالی از موسسه اعتباری

این قرارداد بین امضا کنندگان زیر

الف) موسسه اعتباری …….شعبه…………به نمایندگانی……………….به نشانی:…………..که در این قرارداد موسسه نامیده می شود از یک طرف و ب)

خانم/آقای …………………فرزند ………………شماره شناسنامه…………..صادره از……….متولد………

خانم/آقای …..فرزند…..شماره شناسنامه…………صادره از……..متولد………….اشخاص فوق منفرداً و مشترکاً و متضامناً متعهد ایفای تعهدات موضوع قرارداد در قبال موسسه گردیدند.

شرکت………شماره ثبت……اداره ثبت…………با نمایندگی…………..دارنده/دارندگان حق امضاء مجاز شرکت به موجب روزنامه رسمی شماره……….به نشانی:……تلفن:…………….که در این قرارداد، جاعل نامیده می شود از طرف دیگر به منظور جعاله، انجام موضوع ماده یک این قرارداد منعقد گردید.

موضوع قرارداد جعاله دریافت تسهیلات مالی

قرارداد جعاله دریافت تسهیلات مالی از موسسه اعتباری و مالی

موضوع جعاله عبارت است از انجام امور مشروح زیر که موسسه تحت شرایط این قرارداد متعهد انجام آن گردید:

الف)

ب)

قرارداد جعاله دریافت تسهیلات مالی از موسسه اعتباری

مدت قرارداد جعاله دریافت تسهیلات مالی

قرارداد جعاله دریافت تسهیلات مالی از موسسه اعتباری و مالی

مدت این قرارداد از لحاظ اجرای موضوع جعاله8 ماه از تاریخ امضاء و مبادله این قرارداد می باشد.

اجرت کار( جعل)

قرارداد جعاله دریافت تسهیلات مالی از موسسه اعتباری و مالی

جاعل متعهد گردید در قبال انجام موضوع جعاله، مبلغ…………..ریال به عنوان جعل به ترتیب زیر به موسسه پرداخت نماید.

الف) مبلغ………ریال به عنوان پیش پرداخت، همزمان با امضاء و مبادله این قرارداد.

ب) باقیمانده مبلغ جعل به صورت اقساط………..ماهه از قرار یک قسط …………..ریال …………..و…………….قسط هر قسط ……….ریال که تاریخ اولین قسط …..خواهد بود.

تبصره1. صرف اعلام موسسه در مورد شروع و انجام موضوع جعاله معتبر و ملاک تعلق جعل به موسسه خواهد بود.

تبصره2. چنانچه جاعل در پرداخت اقساط جعاله بیش از ده روز تاخیر نماید،موسسه حق مطالبه کلیه مطالبات خود به موجب این قرارداد را به طور یکجا خواهد یافت.

به علاوه مبلغی معادل سالانه……..درصد اقساط معوقه از تاریخ سررسید به بعد به همان میزان نسبت به کل مطالبات حال شده موسسه تا روز وصول به عنوان خسارت عدم ایفای تعهد بر ذمه جاعل تعلق خواهد گرفت که ملتزم گردید بلاعوض به موسسه پرداخت نماید. اخذ این مبلغ مانع از انجام سایر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات موسسه نخواهد بود.

تبصره3. جاعل تعهد نمود چنانچه موسسه برای استیفاء حقوق و مطالبات خود اقدام به اقامه دعوی یا صدور اجرائیه نماید علاوه بر بدهی و مافی الذمه متعلقه، تمامی هزینه های دیونی و حق الوکاله متعلقه را اعم از اینکه اقامه دعوی و عملیات اجرایی توسط وکیل دعاوی یا نمایندگان قضایی یا پرسنل موسسه صورت گرفته باشد طبق تعرفه مربوطه پرداخت نماید.

تبصره4. موسسه حق دارد مطالبات خود ناشی از این قرارداد را از موجودی هرگونه حساب و سپرده وطلب جاعل که نزد موسسه دارد برداشت نماید و از هر گونه وجه دریافتی از جاعل، بدوا جریمه عدم ایفای تعهد موضوع تبصره2 و هزینه های موضوع تبصره3 فوق را برداشت و بقیه را به حساب بدهی منظور نماید.

نمایندگی قرارداد جعاله دریافت تسهیلات مالی از موسسه اعتباری

موسسه برای انجام موضوع جعاله، به جاعل نمایندگی داد و جاعل با قبول نمایندگی موسسه، متعهد شد موضوع جعاله را در مدت و تحت شرایط مقرر در این قرارداد انجام دهد.

براین اساس موسسه، مبلغ …………….ریال به عنوان هزینه انجام موضوع جعاله متناسب با پیشرفت عملیات جعاله حسب تشخیص خود را در اختیار جاعل قرار خواهد داد. اقدام جاعل به نمایندگی موسسه تبرعاً می باشد.

تبصره1. جاعل ضمن قبول کلیه شرایط و مقررات حساب های موسسه متعهد گردید. حساب عملیات مربوط به موضوع جعاله را با افتتاح حساب، در شعبه تسهیلات گیرنده موسسه متمرکز نماید.

تبصره3. موسسه می تواند در هر مرحله از اجرای موضوع جعاله از اذن خود نسبت به نمایندگی جاعل در اجرای جعاله عدول نماید.در این صورت موسسه راساً ویا به هر طریق که صلاح بداند نسبت به ادامه اجرای موضوع جعاله اقدام خواهد نمود.

تبصره3. حق موسسه برای نظارت برنحوه اجرای موضوع جعاله، همواره محفوظ بوده، جاعل مکلف است وسایل و امکانات این نظارت را فراهم نماید.

ماده 5 بیمه 

قرارداد جعاله دریافت تسهیلات مالی از موسسه اعتباری و مالی

جاعل مکلف است نسبت به بیمه نمودن اموال موضوع عملیات ناشی از این قرارداد به هزینه خود در مقابل خطراتی که از طرف موسسه تعیین می گردد نزد بیمه گر مورد قبول موسسه به نام و به نفع موسسه برای مدت و مبلغی که موسسه تعیین می کند بیمه نموده، بیمه نامه را به موسسه تسلیم نماید و در صورت انقضای مدت بیمه چنانچه دیون و تعهدات موضوع این قرارداد باقی باشد متعهد است نسبت به تجدید بیمه و تسلیم مدارک مربوط به موسسه اقدام نماید، در غیر این صورت موسسه حق دارد اموال موضوع عملیات ناشی از این قرارداد را راساً بیمه نموده و هزینه مربوط را از جاعل مطالبه و دریافت نماید، در صورت استنکاف جاعل از تادیه هزینه مذکور، از طریق صدور اجرائیه با«ارائه اسناد پرداخت هزینه تجدید بیمه» مبادرت به وصول نماید ویا معادل هزینه تجدید بیمه، مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اضافه نماید، به هر حال حق موسسه برای فسخ این قرارداد در صورت عدم ایفای تعهدات به شرح فوق، محفوظ است.

ماده6. ترک فسخ

قرارداد جعاله دریافت تسهیلات مالی از موسسه اعتباری و مالی

جاعل ضمن عقد خارج لازم حق فسخ این قرارداد را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده7. اقامتگاه

قرارداد جعاله دریافت تسهیلات مالی از موسسه اعتباری و مالی

اقامتگاه جاعل از نظر ابلاغ مکاتبات و اخطاریه های راجع به این قرارداد همان است که در مقدمه این قرارداد مندرج می باشد ومادام که تغییر اقامتگاه خود را به موسسه اطلاع ندهد، کلیه نامه ها و اخطاریه ها به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال می شود و نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.

این قرارداد حسب موافقت طرفین متعاقدین مطابق قوانین و مقررات عمومی و مرتبط، قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده واحده قانون اصلاح ماده15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 18/12/65 و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی فوق مصوب 29/11/76مجلس شورای اسلامی ایران تنظیم و در حکم اسناد رسمی ولازم الاجرا می باشد و جاعل اقرار و اعتراف می نماید که نسبت به مفاد و مندرجات وشرایط قرارداد وقوانین و مقررات فوق وقوف کامل داشته و با علم و اطلاع از کیفیت و کمیت معامله و تعهدات موضوع قرارداد با تفاهم و تراضی کامل با موسسه نسبت به انعقاد و امضاء آن اقدام نموده و در مقام اجرای آن هیچ گونه اختلافی با موسسه ندارد.

درصورت تخلف جاعل از مفاد قرارداد حاضر موسسه می تواند جهت وصول و استیفاء حقوق و مطالبات خود از طریق مراجع قضایی اقدام ویا از طریق اجرای ثبت اجراییه صادر و عملیات اجرایی را برابر مقررات و قوانین مربوطه تا وصول تمامی حقوق و مطالبات خود تعقیب نماید.

تشخیص موسسه در مورد تخلف جاعل از مفاد قرارداد و میزان مطالبات موسسه مورد قبول نامبرده بوده و جاعل با امضاء این قرارداد در…………….ماده و تبصره در تاریخ……به امضاء رسیده است.

موسسه جاعل

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها