لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد بیمه مازاد درمان گروهی


دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه بیمه مازاد درمان گروهی

نمونه قرارداد بیمه مازاد درمان گروهی

قرارداد بیمه مازاد درمان گروهی

شماره قرارداد :.......................... تاریخ صدور:....................................

شماره سال قبل:.............................. تاریخ شروع:........................

بیمه گذار:..................

تاریخ انقضاء:........................

تعداد بیمه شدگان :............................... نفر حق بیمه صادره:.....................

این قرارداد بین شرکت سهامی بیمه ایران که منبعد بیمه گر نامیده می شود از یک طرف و ....................... که بعد از این بیمه گذار نامیده می شود از طرف دیگر بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316، مقررات و آیین نامه های شورای عالی بیمه و عرف بیمه در ایران با شرایط ذیل منعقد می گردد:

  • فصل اول: کلیات

تعاریف و اصطلاحات مذکور در این قرارداد منحصرا با مفاهیم زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

ماده 1. بیمه گر

قرارداد بیمه مازاد درمان گروهی

«شرکت سهامی بیمه ایران »- شعبه ......................... به نشانی .................... که در این قرارداد ما به ازاء تعهدات بیمه گذار مسئولیت جبران خسارت را به عهده دارد.

تبصره. بیمه خدمات درمانی، بیمه تأمین اجتماعی و سازمان های مشابه «بیمه گر اول »و شرکت سهامی بیمه ایران « بیمه گر دوم »محسوب می شوند.

ماده 2. بیمه گذار

به نشانی ...................... می باشد.

ماده 3. بیمه شدگان

عبارتند از کارکنان شاغل بیمه گذار و اعضاء خانواده تحت تکفل ایشان که توسط بیمه گذار معرفی می شوند.

تبصره 1. حداقل 70 درصد از کل کارکنان به همراه افراد تحت تکفل آنان می بایست جهت اخذ پوشش بیمه ای معرفی گردد.

تبصره 2. منظور از اعضای خانواده همسر، فرزندان و سایر افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی می باشند که به تبع بیمه شده اصلی دارای دفترچه تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی باشند.

تبصره 3. فرزندان ذکور تا سن بیست سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل تمام وقت دانشگاهی تا سن بیست و پنج سال تمام و فرزندان اناث تا هنگام ازدواج ویا اشتغال به کار بیمه می باشند.

3-3-1.ت )دانشجویان رشته پزشکی تا سن بیست و شش سال تمام بیمه می شوند.

3-3-2.ت) پوشش بیمه ای فرزندان ذکور که در شروع قرارداد مشمول بیمه شده اند تا پایان سال قرارداد ادامه خواهد داشت.

ماده4. موضوع بیمه

عبارت است از جبران هزینه های پزشکی و اعمال جراحی ناشی از بیماری و حوادث مشمول بیمه مازاد بربیمه خدمات درمانی، تامین اجتماعی ویا هر نوع بیمه گر اول برطبق شرایط مقرر دراین قرارداد.

  • فصل دوم : وظایف و تعهدات بیمه گذار
  • قرارداد بیمه مازاد درمان گروهی

ماده 5.

بیمه گذار موظف است هنگام عقد قرارداد و حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از امضاء و مبادله قرارداد دو نسخه فهرست اسامی و مشخصات بیمه شدگان را بدون قلم خوردگی و با خط خوانا ترجیحا به وسیله رایانه، تهیه نموده و جهت بیمه گر ارسال نماید. بدیهی است ملاک صدور معرفی نامه یا پرداخت هزینه های پزشکی اسامی مندرج در لیست مذکور می باشد.

تبصره 1. لیست اسامی و مشخصات بیمه شدگان می باید حاوی اطلاعات زیر باشد: شماره ردیف که همان شماره بیمه ای بیمه شده می باشد،نام و نام خانوادگی ، تاریخ تولد( روز/ ماه / سال) ،شماره شناسنامه ، نسبت هر یک از اعضای خانواده با بیمه شده اصلی ، شماره دفترچه بیمه خدمات درمانی یا بیمه تأمین اجتماعی و یا سایر بیمه گران اول.

تبصره2. دو نسخه فهرست اسامی و مشخصات بیمه شدگان که توسط بیمه گذار تهیه گردیده می بایست به امضاء طرفین رسیده ممهور و مبادله گردد. صرفا چنین لیستی برای احراز هویت بیمه شدگان به هنگام پرداخت خسارت مورد عمل و استناد بیمه گر قرار خواهد گرفت.

تبصره 3. بیمه گذار مکلف است در طول مدت قرارداد تغییرات ماهانه ناشی از افزایش و کاهش تعداد بیمه شدگان را مطابق تبصره یک و تبصره دو ماده پنج برای بیمه گر ارسال نماید.

5-3-1.ت) افرادی که در طول مدت قرارداد می توانند به عداد بیمه شدگان اضافه شوند عبارتند از: افراد جدید الاستخدام، کارکنان انتقالی ( منوط به اعلام بیمه گذار حداکثر یک ماه پس از تاریخ استخدام و انتقال)، همسر کارکنانی که ازدواج کرده اند و افرادی که در اثنای سال بیمه ای تحت کفالت بیمه شده اصلی قرار خواهند گرفت (منوط به اعلام بیمه گذار حداکثر ظرف یک ماه پس از کفالت)، تاریخ موثر برای شروع پوشش بیمه ای نامبردگاه از اولین روز ماه بعد از اعلام کتبی بیمه گذار خواهد بود.

5-3-2-ت) نوزادان از بدو تولد بیمه می باشند منوط به آنکه بیمه گذار لیست آنان را حداکثر تا دو ماه پس از تولد به بیمه گر اعلام نماید.

5-3-3.ت) تاریخ موثر برای حذف بیمه شدگان مستند به اعلام کتبی بیمه گذار و از تاریخ دریافت نامه وی می باشد موارد حذف بیمه شدگان عبارتست از فوت شدگان، خروج از کفالت و کارکنانی که رابطه همکاری یا استخدامی آنان با بیمه گذار قطع می شود.

5-3-4.ت) بیمه شده اصلی چنانچه در طول مدت قرارداد فوت نماید پوشش بیمه ای اعضای خانواده بیمه شده متوفی و چنانچه بازنشسته گردد پوشش بیمه ای خود و اعضای خانواده وی، مشروط به پرداخت حق بیمه، صرفا تا پایان سال بیمه ای قرارداد ادامه خواهد یافت.

تبصره 4. کارکنانی که اسامی و مشخصات آنان و هر یک از اعضای خانواده شان در لیست اسامی اولیه تغییرات، موضوع تبصره دو و سه ماده پنج قرارداد درج نباشد به استناد « از قلم افتادگی» نمی توانند در عداد بیمه شدگان این قرارداد قرار بگیرند. مگر بیمه گذار دلایل موجهی ارائه و مورد تأیید بیمه گر واقع گردد.

ماده 6. میزان حق بیمه

با توجه به تعهدات بیمه گر، حق بیمه ماهانه هر یک از بیمه شدگان تا سن 60 سال تمام مبلع .............. می باشد و از 60 تا 70 سال تمام با 50% افزایش مبلغ ................. از 70 سال به بالا با 100% افزایش مبلغ ................. تعیین می گردد که بیمه گذار موظف است بر اساس تعداد کل بیمه شدگان محاسبه و به طور یکجا در وجه بیمه گر پرداخت نماید.

ماده7. ترتیب پرداخت حق بیمه

بیمه گذار موکلف است حق بیمه قرارداد را با توجه به تعداد بیمه شدگان در ابتدای هر ماه حداکثر تا پانزدهم همان ماه در وجه بیمه گر پرداخت نماید.

تبصره1. مهلت پرداخت حق بیمه قطعی می باشد . در صورت عدم پرداخت به موقع حق بیمه قرارداد بلافاصله با صدور الحاقی به حالت تعلیق در می آید و بیمه گر در زمان تعلیق تعهدی به جبران خسارت ندارد. بدیهی است به محض پرداخت حق بیمه های معوق قرارداد با صدور «الحاقی رفع تعلیق» مجددا به حالت اول بر می گردد.

تبصره2. حق بیمه مربوط به تغییرات ماهانه بیمه شدگان (افزایش و کاهش) که به وسیله الحاقی تعیین می گردد که می بایست همراه با حق بیمه سایر بیمه شدگان در ماه های آتی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد تسویه شود.

7-2-1.ت) در مورد افزایش تعداد بیمه شدگان حق بیمه کسر ماه یک ماه تمام محاسبه می شود.

7-2-2.ت) در مورد کاهش تعداد بیمه شدگان حق بیمه ماه مورد عمل قابل برگشت نمی باشد.

  • فصل سوم:شرایط و میزان تعهدات بیمه گر

قرارداد بیمه مازاد درمان گروهی

ماده8. حدود تعهدات

بیمه گر متعهد است در ازاء انجام وظایف و تعهدات بیمه گذار مازاد هزینه های پزشکی موضوع این قرارداد را برای یک سال بیمه ای به شرح تعهدات زیر جبران نماید.

ارقام به ریال:

ردیف

نوع تعهدات

حداکثر تعهدات

توضیحات

8-1

پرداخت هزینه های درمان و بیمارستانی و اعمال جراحی

................

به شرط بستری شدن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود Day Care(با بیشتر از 6ساعت بستری)،آنژیوگرافی قلب، هزینه عمل دیسک ستون فقرات و انواع سنگ شکن

8-2

جبران هزینه شش عمل جراحی مهم (اصلی)

.............

شامل قلب، مغز و اعصاب(به استثناء دیسک ستون فقرات) و پیوند کلیه،پیوند کبد، ریه و مغز استخوان، تعهدات این بند با احتساب بند8-1 می باشد.

8-3

جبران هزینه های زایمان طبیعی و عمل سزارین

............

تعهد بیمه گر برای هزینه زایمان شامل ففط فرزنداول الی سوم بیمه شده می باشد.

8-4

هزینه های پاراکلینیکی(1)

.........

شامل: انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، ماموگرافی، سونوگرافی، رادیوتراپی، ام ار ای، انواع آندوسکوپی و اکوکاردیو گرافی

8-5

هزینه های پاراکلینیکی(2)

................

شامل تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم

8-6

هزینه های جراحی های مجاز سرپایی وبدون بستری

..............

مانند شکستگی ها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، تخلیه کیست و لیزردرمانی(به استثناء رفع عیوب دید چشم)

8-7

هزینه رفع عیوب انکساری چشم (برای هر چشم) بدون بستری

...........

چنانچه نقص بینایی هر چشم به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر(قبل از عمل) «چهاردیوپتر»یا بیشتر باشد

8-8

جبران هزینه های آمبولانس داخل شهر خارج شهر

................

وسیار فوریت های پزشکی که نهایتا منجر به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان می گردد. تعهدات این بنداز محل تعهدات بند8-1 می باشد.

قرارداد بیمه مازاد درمان گروهی

قرارداد بیمه مازاد درمان گروهی

تبصره. فهرست اعمال غیرمجاز سرپایی(در مطب) طبق شرایط عمومی پیوست می باشد که در خصوص انجام این گونه اعمال در مطب بیمه گر تعهدی به عهده نخواهد داشت.

ماده9.

مجموع تعهدات سالیانه بیمه گر در مورد بندهای 8-1و8-8 برای هریک از بیمه شدگان همان مبلغ....ریال و حداکثر تعهد بیمه گر در خصوص بند 8-2 با احتساب تعهدات بند 8-1 مبلغ......ریال و تعهد بندهای 8-3و8 -4 ،8-5 ،8-6و8-7 به صورت مستقل در نظر گرفته می شود.

ماده10.دوره انتظار

دوره انتظار برای زایمان به مدت 6ماه از تاریخ شروع پوشش بیمه ای هریک از بیمه شدگان خواهد بود که در این دوره بیمه گر هیچ گونه تعهدی نسبت به هزینه مربوطه نخواهد داشت.

ماده11. فرانشیز

فرانشیز بابت سهم بیمه گر اول معادل20 درصد هزینه های مورد تعهد برای بندهای 3،2،1موضوع ماده 8 ودر مورد سایر بندها 40 درصد می باشد.

ماده12. استثنائات

جبران هزینه های بیمارستانی و جراحی و پاراکلینیکی طبق ماده6 شرایط عمومی پیوست از شمول تعهدات بیمه گر خارج می باشد.

ماده13.

بیمه شده در انتخاب هریک از بیمارستان ها و مراکز درمانی مجاز مختار است در این صورت بیمه شده پس از پرداخت هزینه های مربوطه می بایستی صورتحساب بیمارستان را به انضمام نظریه پزشک یا پزشکان معالج در خصوص عات بیماری و شرح معالجات انجام شده ازطریق بیمه گذار به بیمه گر تسلیم نماید.

ماده14. ترتیب بستری شدن بیمه شدگان

14-1. چنانچه بیمه شدگان در بیمارستان های غیرطرف قرارداد بستری شوند لازم است نکات زیر را رعایت نمایند.

14-1-1. حداکثر ظرف مدت سه روز از زمان بستری در بیمارستان، مراتب را از طریق بیمه گذار به بیمه گر اطلاع می دهد.

14-1-2. پیش پرداخت و هزینه های بیمارستانی را راساً تامین نمایند.

14-1-3. اصل مدارک و صورتحساب های بیمارستانی به انضمام نظریه پزشک یا پزشکان معالج در خصوص علت بیماری وشرح معالجات انجام شده را ازطریق بیمه گذار و نماینده وی جهت محاسبه هزینه های مربوطه برای بیمه گر ارسال نمایند.

تبصره. بیمه شدگان می بایست ابتدا نسبت به دریافت سهم خود ازسازمان خدمات درمانی یا تامین اجتماعی اقدام وسپس با ارائه کپی برابر اصل مدارک بیمارستانی و کپی چک دریافتی از سازمان های فوق الذکر ، ازطریق نماینده بیمه گذار به بیمه گر،هزینه های انجام شده را تا سقف های مقرر براساس مفاد این قرارداد دریافت نماید. چنانچه سهم بیمه گر اول از فرانشیز قرارداد کمتر باشد میزان فرانشیز قابل پرداخت معادل مابه التفاوت سهم بیمه گر اول از فرانشیز قرارداد خواهد بود.

تبصره2. در مواردی که بیمه شده از مزایای پوشش بیمه ای بیمه گر اول استفاده نمی نماید شامل فرانشیز موضوع ماده 11 خواهد شد.

تبصره3. مهلت تحویل مدارک بیمارستانی جهت تسویه هزینه های انجام شده حداکثر ظرف مدت دوماه بعد از ترخیص بیمه شده از بیمارستان و حداکثر یک ماه پس از دریافت چک بیمه گر اول می باشد و در مورد هزینه های پاراکلینیکی حداکثر یک ماه بعداز انجام آن خواهد بود.

14-1-4.محاسبه هزینه های بیمارستانی براساس تعرفه بیمارستان یا مراکز درمانی هم درجه طرف قرارداد با بیمه گر می باشد.در صورت عدم تعیین حق العمل جراح در صورتحساب بیمارستان این هزینه حداکثر معادل پنج برابر تعرفه خدمات درمانی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

14-1-5.محاسبه هزینه های پاراکلینیکی وسرپایی،براساس تعرفه های اعلام شده توسط وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی برای بخش دولتی و خصوصی ویا حداکثر تعرفه های اعلام شده ازطرف بیمه ایران می باشد.

14-2.چنانچه بیمه شدگان بخواهند از خدمات بیمارستان های طرف قرارداد بیمه گر استفاده نمایند موظفند نکات مشروح زیر را مراعات نمایند.

14-2-1. با ارائه دستور پزشک معالج مبنی برلزوم بستری در بیمارستان ظرف قرارداد به ضمیمه درخواست کتبی بیمه گذار نسبت به اخذ معرفی نامه از بیمه گر اقدام نمایند.

14-2-2. حداکثر ظرف مدت سه روز از زمان بستری شدن بیمه شده در بیمارستان، مراتب از طریق بیمه گذار به بیمه گراطلاع داده شود.

14-2-3. در موارد اورژانس ویا ساعات غیراداری، بیمه شدگان می توانند از طریق کارت بیمه درمانی که در اختیار آنان گذاشته می شود مستقیما به بیمارستان های طرف قرارداد بیمه گر مراجعه و بستری گردند و متعاقبا در اولین ساعات اداری روز بعد معرفی نامه رااخذ و تحویل بیمارستان نمایند.

14-2-4. هزینه های خارج از تعهد و خارج از سقف به عهده بیمه شده و بیمه گذار می باشد. این گونه هزینه ها از تاریخ اعلام کتبی به بیمه گذار حداکثر ظرف مدت یک ماه می باست در وجه بیمه گر پرداخت شود.

ماده15.

قرارداد بیمه مازاد درمان گروهی

بیمه گذار موظف است قبل از شروع قرارداد نماینده تام الاختیار خود را به بیمه گر معرفی نماید.

این نماینده رابط بین بیمه گر و بیمه گذار بوده و کلیه امور مربوط به وظایف بیمه گذار وبیمه شده را به عهده دارد.بدین ترتیب بیمه شدگان می بایست امور درمانی خود را در قالب این قرارداد به کمک ایشان انجام دهند و از مراجعه مستقیم به بیمه گر خودداری نمایند.

ماده16.

قرارداد بیمه مازاد درمان گروهی

چنانچه پس از ارائه لیست بیمه شوندگان از طرف بیمه گذار، مشخص گردد تعداد بیمه شدگان (جهت محاسبه حق بیمه قطعی) کمتر از تعداد مندرج در قرارداد است بیمه گر مجاز به تغییرات درمیزان تعهدات و شرایط قرارداد خواهد بود.

ماده17.

قرارداد بیمه مازاد درمان گروهی

به منظور تسریع در رسیدگی و پرداخت خسارت به بیمه شدگان، حق تحقیق در مورد چگونگی درمان و معالجات انجام شده وهمچنین بررسی نسخ و مدارک مربوطه برای بیمه گر محفوظ می باشد.

ماده18 .حل اختلاف نظر

در صورت بروز هرگونه اشکال در تفسیر ونحوه اجرای قرارداد،موضوع حتی الامکان از طریق مذاکرات فیمابین حل و فصل خواهد شد. درغیر این صورت رای مراجع ذی صلاح نافذ می باشد.

ماده19. مدت قرارداد

مدت این قرارداد یک سال تمام هجری شمسی است که از ساعت بیست و چهار مورخ ....شروع و در ساعت بیست و چهار مورخ ..............خاتمه می یابد.

ماده20.شرایط فسخ قرارداد

بیمه گر و بیمه گذار می توانند صرفا با شرایط معین شده در ماده13 و14 شرایط عمومی این بیمه، درخواست فسخ قرارداد در طول مدت بیمه را بنمایند.

ماده 21.شرایط تمدید قرارداد

تمدید قرارداد برای سال های بعد با توافق بیمه گر وبیمه گذار وبا صدور الحاقی انجام خواهد شد.

ماده22.

قرارداد بیمه مازاد درمان گروهی

در کلیه مواردی که در این قرارداد ذکری به میان نیامده برطبق شرایط عمومی بیمه درمان گروهی (مصوب شورای عالی بیمه) که جزء لاینفک این قرارداد می باشد و تحویل بیمه گذار شده است و قوانین جاری مملکت عمل خواهد شد.

ماده23.

قرارداد بیمه مازاد درمان گروهی

این قرارداد مشتمل بر................ماده و..........تبصره ودر.......نسخه که در حکم واحد می باشند تنظیم گردیده و در تاریخ.............امضاء ومبادله شده است.

امضاء نماینده قانونی بیمه گذار امضاء نماینده قانونی بیمه گر

نمونه قرارداد بیمه مازاد درمان گروهی

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد بیمه مازاد درمان گروهی

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد همکاری و مشارکت حسابرس

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه همکاری و مشارکت حسابرس - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پیمانکاری تامین اتوبوس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت

دانلود نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در خصوص امور پیمانکاری تامین اتوبوس برای ایاب و ذهاب کارکنان شرکت جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه

نمونه قرارداد همکاری در بازاریابی و حمل و نقل

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه همکاری در بازاریابی و حمل و نقل - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های بزرگ

دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری تخصصی و حقوقی در ضمینه سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های بسیار بزرگ و عظیم تهیه و تدوین و تنظیم انواع قراردا

نمونه قرارداد پیمانکاری پروژه های کوچک

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری پروژه های کوچک - که در این قرارداد«پیمانکار» و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران

نمونه قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در خصوص امور پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن المک گاز

دانلود نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در خصوص امور پیمانکاری عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن و نصب المک گاز - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصص

نمونه قرارداد ترهین و توثیق سهام در قبال تسهیلات

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه ترهین و توثیق سهام در قبال تسهیلات اعطایی - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد مشاوره دریافت وام و تسهیلات بانکی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی(ارزی وریالی) قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید