جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد خرید واحد آپارتمانی در حال ساخت

قرارداد خرید واحد آپارتمانی در حال ساخت

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه خرید واحد آپارتمانی در حال ساخت در یک مجتمع بزرگ مسکونی به صورت بلند مرتبه سازی را می توانید در ادامه متن زیر مطالعه کنید همچنین برای پاسخ سوالات تخصصی خود با مجتمع ثبتی ایلیا در تماس باشید.

قرارداد خرید واحد آپارتمانی در حال ساخت

این قرارداد فی مابین شرکت …………………ثبت شده ذیل شماره…………..در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نشانی: تهران …………خیابان……..،پلاک…………..و تلفن…………به نمایندگی و امضای آقایان (مدیرعامل) و (عضو هیات مدیره) که من بعد در این قرارداد«مالک» نامیده می شود از یک طرف و خریدار به مشخصات ذیل که از این پس «متقاضی خرید» نامیده می شود منعقد می گردد.

نام:

نام پدر:

صادره:

نشانی:

نام خانوادگی:

شماره شناسنامه

متولد:

از آنجا که«مالک» احداث مجتمع مسکونی طبقه روی زمین وطبقه زیرزمین که من بعد در این قرارداد «مجتمع» نامیده می شود را در دست ساخت دارد و نظر به اینکه متقاضی خرید با ملاحظه نقشه های مربوطه آمادگی خود را جهت عقد قرارداد با مالک اعلام نموده است و نظر به اینکه مالک تمایل دارد نسبت به واگذاری یک دستگاه آپارتمان تفکیک شده از مجتمع موصوف برطبق مفاد وشرایط آتی ذکر مشروط به ایفای کلیه تعهدات از ناحیه متقاضی خرید اقدام نماید و نظر به اینکه متقاضی خرید ضمن اعلام وقوف و اطلاع کامل از آپارتمان موصوف به شرح مندرج در ماده2 تعهد و موافقت نموده است که مورد قرارداد را با رعایت شرایط ومفاد آن خریداری کند، لذا طرفین به شرح و شرایط زیر موافقت نمودند.

ماده1. تعهد فروش و خرید آپارتمان(موضوع قرارداد)

قرارداد خرید واحد آپارتمانی در حال ساخت در یک مجتمع بزرگ مسکونی به صورت بلند مرتبه سازی

1-1. مالک موافقت نمود یک دستگاه آپارتمان به شماره…………….واقع در طبقه …………به مساحت حدود……………..مترمربع ویک باب انباری حدود……….مترمربع ویک باب پارکینگ که مجموعا از این پس آپارتمان نامیده می شود را ساخته و به متقاضی خرید به فروش برساند و متقاضی خرید تعهد به خرید آپارتمان مزبور نمود.

1-2. مجتمع در قطعه زمینی به پلاک های ثبتی……….الی……………….و………الی…….فرعی و………الی ………..فرعی از………….اصلی مفروز و مجزا شده از یک فرعی از اصلی پس از اصلاحی سند موضوع مالکیت به شماره………..به شماره ثبت……….صفحه……….دفتر……….واقع در بخش………….به نشانی………….طبق پروانه ساختمان به شماره………مورخ……………..در حال احداث است.کل بنا و قطعه زمینی که مجتمع در آن ساخته می شود به اضافه کلیه قسمت های مشترک مشمول قانون تملک آپارتمان ها مصوب اسفند 1343 وآیین نامه های اجرایی قانون مذکور خواهد بود.

ماده2. شرایط تعهد به فروش

قرارداد خرید واحد آپارتمانی در حال ساخت در یک مجتمع بزرگ مسکونی به صورت بلند مرتبه سازی

متقاضی خرید اقرار و اعلام نمود که محل عرصه مجتمع را بازدید و موقعیت آپارتمان موضوع قرارداد را رویت نموده و از کلیه شرایط تعهد به فروش مالک آگاهی و اطلاع کامل دارد و تمامی شرایط مزبور به شرح مندرج در قرارداد حاضر وپیوست ضمیمه آن را بدون هیچ گونه قید وشرطی قبول و تائید می نماید.

ماده3. مدت تکمیل کارهای ساختمانی

قرارداد خرید واحد آپارتمانی در حال ساخت در یک مجتمع بزرگ مسکونی به صورت بلند مرتبه سازی

تکمیل آپارتمان تا تاریخ……….انجام می شود.

تبصره. از آنجا که بخشی از خدمات تکمیل آپارتمان به ارائه خدمات و نظارت سازمانهای رسمی و غیررسمی(سازمان های آب، برق، گاز، مخابرات، فاضلاب، شهرداری)ونظایر آن برمی گردد که ممکن است به دلیل خارج از حیطه اختیار مالک عمل کردن آنها، تاخیراتی بروز نماید لذا چنانچه به علل وجهاتی، تاخیری درزمان تکمیل آپارتمان مندرج در فوق به وجود آید، متقاضی خرید این تغییر را برای مدت حداکثر………ماه موجه و تمدید شده تلقی و حق هر گونه اعتراض و ادعایی را نسبت به آن از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده4. ثمن آپارتمان موضوع بیع نامه

قرارداد خرید واحد آپارتمانی در حال ساخت در یک مجتمع بزرگ مسکونی به صورت بلند مرتبه سازی

ثمن آپارتمان مذکور (مورد بیع نامه) به روش فروش اقساطی برابر………ریال و بر مبنای مساحت( تقریبی) آپارتمان مندرج در ماده یک توافق گردید.

ماده5. قیمت نهایی آپارتمان موضوع قرارداد

قرارداد خرید واحد آپارتمانی در حال ساخت

قرارداد خرید واحد آپارتمانی در حال ساخت در یک مجتمع بزرگ مسکونی به صورت بلند مرتبه سازی

قیمت نهایی آپارتمان موضوع قرارداد براساس مساحت قطعی آپارتمان (به موجب صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت) وبا احتساب افزایش یا کاهش احتمالی نسبت به مساحت آپارتمان و برمبنای قیمت قطعی هر متر مربع محاسبه و تعیین می گردد و حسب مورد به مبلغ قسط زمان محضر اضافه یا از آن کسر می گردد.

ماده6. شرایط و نحوه پرداخت

قرارداد خرید واحد آپارتمانی در حال ساخت در یک مجتمع بزرگ مسکونی به صورت بلند مرتبه سازی

بهای آپارتمان موصوف، به ترتیب ردیف های زیر وفق ضوابط فروش توسط متقاضی خرید به مالک تسلیم گردید.

ردیف مبلغ(ریال)/بابت شماره و نوع چک تاریخ نزد بانک وشعبه
6-1 …………………… …………………… …………………… ……………………
6-2 …………………… …………………… …………………… ……………………
6-3 …………………… …………………… …………………… ……………………
6-4 …………………… …………………… …………………… ……………………
6-5 …………………… …………………… …………………… ……………………
6 …………………… به هنگام انتقال سند توسط خریدار پرداخت می شود

6-1.قیمت نهایی طبق ماده5 قرارداد محاسبه ومابه التفاوت آن همزمان با محضر، حسب مورد از متقاضی خرید دریافت ویا(در صورت اضافه پرداخت) به وی مسترد خواهد شد.

ماده7. تخلف متقاضی خرید از شرایط پرداخت

قرارداد خرید واحد آپارتمانی در حال ساخت در یک مجتمع بزرگ مسکونی به صورت بلند مرتبه سازی

چنانچه متقاضی خرید به هر دلیل و علتی از پرداخت های به موقع مبالغی از بندهای موضوع ماده 6 خودداری کند، مکلف است نسبت به مبلغی که در پرداخت آن تاخیر شده جریمه ای معادل ماهانه…………….بابت خسارت عدم انجام تعهد به مالک بپردازد. در صورتی که تاخیر مزبور بیش از…………روز باشد مالک حق دارد راساً و بنا به تشخیص خود، بدون هیچ گونه اقدام قضایی و اداری قرارداد حاضر را فسخ و…………….موضوع فسخ قرارداد را طی اظهار نامه قانونی از ناحیه دادگستری محل به متقاضی خرید ابلاغ نماید.

ماده8. شرایط تحویل آپارتمان

قرارداد خرید واحد آپارتمانی در حال ساخت در یک مجتمع بزرگ مسکونی به صورت بلند مرتبه سازی

8-1. آپارتمان موضوع این قرارداد در دو مرحله تحویل می شود در مرحله اول که در حکم تحویل موقت است با دعوت رسمی از متقاضی خرید در روز وساعت مشخص نسبت به مراجعه وبازدید از آپارتمان اقدام می شود تا در مورد رفع نواقص احتمالی یا عدم نقص اظهارنظر مکتوب نماید. مرحله دوم، تحویل نهایی طبق مشخصات فنی پیوست این قرارداد است که با تکمیل آپارتمان و رفع نواقص، مالک می تواند علیرغم آماده نبودن فضاهای مشترک ویا سایر واحدها، اطلاعیه ای برای تحویل واحد مشتمل برنکات زیر به عنوان متقاضی خرید ارسال نماید.

8-1-1.اعلام تکمیل نهایی آپارتمان

8-1-2. روز و ساعت تحویل آپارتمان

8-1-3. ارائه مدارک مورد نیاز اعلامی از سوی مالک

8-1-4. عنداللزوم تعیین و درخواست بقیه بدهی متقاضی خرید به مالک

8-2. متقاضی خرید با دریافت دعوتنامه رسمی یا اطلاعیه فوق مکلف است که در زمان و مکان تعیین شده در اطلاعیه، حاضر گردد وبه مفاد آن عمل کند. در صورتی که سند آپارتمان وفق ماده10قبل از تحویل ویا مقارن آن به متقاضی خرید منتقل نشده باشد، وی می تواند به فردی وکالت و اختیار دهد که انتقال سند را به نام او( متقاضی خرید) انجام دهد. وکیل مذکور همچنین اختیار خواهد داشت که سایر اسناد راجع به انتقال مالکیت از قبیل اساسنامه کانون مدیریت مالکین و امثالهم را به نام مشارالیه امضاء نماید.

8-3.در صورت عدم حضور متقاضی خرید در روز معین شده در دعوتنامه رسمی یا اعلامیه موضوع بند8-2 علیرغم اعلام کتبی مالک، آپارتمان موضوع این قرارداد تحویل شده محسوب می شود و مشارالیه حق هیچ گونه ادعا و اعتراضی در مورد تجهیزات و مشخصات آپارتمان نخواهد داشت. به علاوه متقاضی خرید ملزم و مکلف است از تاریخ تحویل آپارتمان سهم خود را از بابت هزینه های عمومی وکیل به کانون مدیریت مالکین آپارتمان ها بپردازد و چنانچه کانون مدیریت مالکین تشکیل نشده باشد، این مخارج بایستی در وجه مالک تأدیه گردد. در صورت تاخیر در پرداخت، متقاضی خرید مکلف است هزینه های متعلقه را با احتساب ماهیانه………….بابت خسارت عدم ایفای تعهدات بپردازد. در هر حال متقاضی خرید حق تملک آپارتمان را نخواهد داشت مگر آنکه اسناد و مدارک مذکور در بند8-2 فوق الذکر را امضاء نماید.

8-4. چنانچه متقاضی خرید از امضای اسناد مذکور در این ماده حسب مورد و تحویل گرفتن آپارتمان حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ تعیین شده توسط مالک خودداری کند، مالک اخطاریه کتبی متضمن لزوم انجام تعهدات ظرف مدت حداکثر………روز از تاریخ اعلام جهت وی ارسال خواهد کرد. در صورتی که متقاضی خرید ظرف مدت……………….روز یاد شده به تعهدات خود عمل نکند، مالک حق دارد راساً به تشخیص خود وبدون نیاز به هیچ گونه اقدام قضایی و اداری، قرارداد فی مابین را فسخ و…………%کل وجوه پرداختی متقاضی خرید را بابت خسارت عدم انجام تعهد، کسر و به نفع خود برداشت و کسر نماید وباقیمانده را به وی مسترد نماید. متقاضی خرید با پذیرفتن این شرط حق هرگونه ادعا ویا اعتراض بعدی در خصوص فسخ قرارداد و کسر جریمه یاد شده را از هر حیث و جهت از خود سلب و اسقاط نمود.

8-5. با تحویل نهایی آپارتمان به متقاضی خرید یا تسلیم کلیدهای آن به مشارالیه مسئولیت های مالک از هر حیث به جز در مورد ماده 10قرارداد، خاتمه یافته محسوب و موضوع قرارداد به نحو صحیح وسالم و کامل تحویل و تسلیم شده تلقی می شود.

8-6. چنانچه آپارتمان موضوع قرارداد مستنداً به قصور و تخلف مالک تا مهلت تعیین

شده در ماده 3 قرارداد تکمیل و تحویل نشود، پس از احراز تخلف مالک، متقاضی خرید می تواند کتباً فسخ قرارداد را به مالک اعلام و وجوه پرداختی خود را به اضافه سود دوران مشارکت(…………%سالیانه) از مالک مطالبه وقرارداد در این مرحله فسخ خواهد شد. درصورتی که پس از انقضای مهلت مندرج در ماده یاد شده، متقاضی خرید قرارداد حاضر را فسخ ننموده وکماکان تعهدات خود را ایفا نماید، مالک متعهد است به ازای هر ماه تاخیر بیش از مهلت مقر در قرارداد، معادل…………….% وجوه دریافتی از متقاضی خرید(به نسبت تاریخ واریز قسط) را تا زمان تحویل به عنوان تخفیف به حساب متقاضی خرید منظور که در زمان تحویل واحد از حساب بدهی نامبرده کسر و تسویه می گردد. این تخفیف شامل مبالغی که احتمالا با توافق در زمان پرداخت آن تجدید نظر شود نمی گردد. شرایط فورس ماژور از شمول درخواست و پرداخت مبالغ یاد شده در این بند خارج است.

8-7. در کلیه موارد که مالک طبق مفاد قرارداد حاضر مبادرت به فسخ قرارداد می نماید، مخیر است مورد قرارداد را بلافاصله به اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و تحت هر شرایطی که مقتضی بداند واگذار کند، لذا متقاضی خرید هیچ گونه اعتراض و ایرادی را نخواهد داشت وبه همین منظور حق طرح هرگونه ادعا و اعتراض و همچنین اقامه دعوی را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده9. فورس ماژور وسایر شرایط عدم امکان انجام تعهدات
قرارداد خرید واحد آپارتمانی در حال ساخت در یک مجتمع بزرگ مسکونی به صورت بلند مرتبه سازی

در موارد فورس ماژور اعم از حوادث وبلایای طبیعی یا وقایعی نظیر جنگ و آتش سوزی وسایر شرایطی که با پیش آمدن جزئی یا کلی آن، انجام تعهد موضوع قرارداد را برای دوره های زمانی غیرممکن می کند به نحوی که دفع آن از عهده مالک خارج است و در هر حال مستلزم گذشت زمان می باشد، زمان های ناشی از آن، بر زمان این قرارداد اضافه می شود.

نکات مورد اشاره در این رابطه در موارد دیگر ملاک عمل بوده و نسبت به آثار و تبعات حادث شده، در صورت بروز آن، اتخاذ تصمیم می شود.

ماده10. انتقال مالکیت
قرارداد خرید واحد آپارتمانی در حال ساخت در یک مجتمع بزرگ مسکونی به صورت بلند مرتبه سازی

10-1. پس از انجام تعهدات متقاضی خرید براساس این قرارداد، در موقع تحویل آپارتمان یا در هر زمان دیگری که امکان انتقال مالکیت آپارتمان به متقاضی خرید باشد، مالک موجبات انتقال قطعی آپارتمان را به وی، وفق مقررات قانون تملک آپارتمان ها فراهم خواهد ساخت. انتقال قطعی با توجه به مراتب فوق دریکی از دفاتر اسناد رسمی که توسط مالک تعیین می شود وبا رعایت مقررات وشرایط مربوط به ثبت اسناد و املاک انجام خواهد شد.

10-2. پس از آنکه مقدمات کامل انتقال سند مالکیت را فراهم نمود، متقاضی خرید یا نماینده قانونی وی را برای امضای سند به دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه دعوت خواهد کرد. طرفین قرارداد تعهد می کنند که تمام اسناد و مدارکی را که مالک برای ثبت آپارتمان ضروری می داند امضاء نمایند.

ماده11. سایر شرایط
قرارداد خرید واحد آپارتمانی در حال ساخت در یک مجتمع بزرگ مسکونی به صورت بلند مرتبه سازی

11-1. تسیهلات اضافی ملک به پلاک های ثبتی بند1-3 که اصولا ارتباط مستقیم به سکونت و اسکان درآپارتمان ندارد، از قبیل فضاهای سبز و محوطه سازی تا….ماه بعد از خاتمه ساختمان های ملک، آماده تحویل خواهد شد. بدیهی است مقررات مربوط به فورس ماژور مندرج در ماده………در این مورد نیز جاری است.

11-2. مالک تعهد نمود به مدت….سال از تاریخ تحویل واحد مسکونی نسبت به ارائه خدمات مدیریت و نگهداری مجتمع و تاسیسات آن و ارائه سرویس های مورد نیاز واحدها در قبال دریافت وجه خدمات یاد شده اقدام نماید و متقاضی خرید نسبت به موضوع اعلام موافقت نمود.

مالک با بررسی های لازم وفق رویه های خود نسبت به انتخاب و استخدام پیمانکاران ذیصلاح و مناسب اقدام می نماید. هزینه شارژ سالانه براساس بررسی و اقدامات فوق محاسبه و در ابتدای هر سال (در مورد سال اول همزمان با تحویل واحد) از متقاضی خرید اخذ می شود. متقاضی خرید مکلف است نسبت به پرداخت هزینه شارژ یاد شده وفق قانون تملک آپارتمان ها اقدام نماید و بهره برداری یا عدم بهره برداری از آپارتمان در الزام پرداخت شارژ تاثیری ندارد. در صورت عدم پرداخت به موقع هزینه یاد شده ضمن منظور شدن خسارت تاخیر موضوع ماده 7این قرارداد، حق پیگیری و اقدامات لازم وفق قانون یاد شده برای مالک محفوظ است. پس از انقضای دوره…….ساله در مورد نحوه مدیریت و نگهداری و ارائه خدمات موضوع این ماده از طریق قانون مدیریت مالکین تصمیم گیری می شود.

11-3. هر نوع تغییری نسبت به مشخصات مندرج در این قرارداد( موضوع ماده2) مشروط برآنکه مغایر با کل طرح و نقشه عملیات اجرایی نباشد پس از توافق کتبی بین مالک و متقاضی خرید وبا تعیین قیمت و پرداخت آن از سوی متقاضی خرید به مالک ممکن خواهد بود.

11-4. مالک آپارتمان موضوع این قرارداد را صرفا جهت مصارف مسکونی واگذار نمود و هرگونه بهره برداری خارج از ضوابط قانونی دربهره برداری از آن از سوی متقاضی خرید، تابع قوانین جاری بوده و عند اللزوم حق پیگیری آن از طریق مالک ، کانون مدیریت مالکین و…………….محفوظ است.

11-5. پرداخت مالیات نقل و انتقال و عوارض مربوطه به شهرداری و هزینه های تفکیک به عهده مالک خواهد بود و هزینه تنظیم وکالتنامه موضوع بند 8-2 و هر نوع هزینه و عوارض بعد از تحویل آپارتمان به عهده متقاضی خرید و هزینه های ثبت سند و حق التحریر وسایر هزینه هایی که به تنظیم سند، انتقال و ثبت آن تعلق گیرد بالمناصفه توسط طرفین قرارداد پرداخت خواهد شد.

11-6. چنانچه مالک وجهی را پرداخت کند که طبق شرایط این قرارداد به عهده متقاضی خرید باشد وی مکلف است که وجه مذکور را بلافاصله به مالک بازپرداخت نماید. در صورت عدم اقدام به موقع متقاضی خرید،طبق ماده7 عمل خواهد شد (ماهیانه………..% جریمه عدم انجام تعهد از وی دریافت می شود)

11-7. متقاضی خرید تا قبل از صدور سند قطعی و تسویه حساب کامل با مالک، حق فروش و واگذاری عین یا منافع آپارتمان موضوع قرارداد را به غیر تحت هیچ یک از عناوین حقوقی اعم از وکالت، صلح حقوق، اجاره، رهن، هبه و غیره ندارد مگر با اخذ موافقت کتبی مالک که در این صورت متقاضی خرید می بایست…….% از ارزش روز ملک را براساس تعرفه ها و قیمت های مصوب مورد عمل مالک به مالک پرداخت نماید تا با صدورالحاقیه، فروش به غیر تحقق یابد. تخلف از این شرط، موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای مالک طبق مفاد ذیربط این قرارداد خواهد بود. متقاضی خرید حق هرگونه ایراد یا اعتراض بعدی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.

11-8. چنانچه به دلایل و الزامات قانونی،فنی و تشخیص و موافقت مالک براساس مصوبات، ضوابط و توافقات با سازمان های رسمی کشور اعم از شهرداری، سازمان آتش نشانی، سازمان محیط زیست و نظایر آن، نیاز به تغییرات یا ایجاد و احداث بناهای جدید اعم از فضاهای جدید خدماتی(به منظور بهینه شدن شرایط مجتمع) باشد متقاضی خرید با پذیریش حقوق مالکانه موافقت خود را با این اقدامات تا حداکثر ………% زیر بنای کل اعلام نمود. مالک متعهد است در این گونه موارد ملاحظات فنی لازم را رعایت بنماید.

11-9.تعیین فضاهای مشاعی طبق نظر مالک و صورت مجلس تفکیکی ثبت مورد قبول متقاضی خرید بوده و در این مورد متقاضی خرید حق هرگونه ادعا و اعتراض های بعدی را از خود سلب و اسقاط نمود.

11-10. ملاک تعهدات طرفین، مفاد قرارداد حاضر می باشد.

11-11. متقاضی خرید با علم به اینکه کل مجتمع در رهن ……………می باشد اقدام به امضای این قرارداد نمود. ضمن اینکه مالک اختیار دارد به منظور پیشبرد ساخت مجتمع در هر زمان که لازم بداند وبنا به تشخیص خود سند موضوع بند 2-1 ماده 1قرارداد حاضر را جهت استفاده از تسهیلات بانکی ترهین و توثیق نماید. بدیهی است مالک موظف است در زمان انتقال قطعی سند به نام متقاضی خرید، سندپروژه را از رهن خارج نماید. متقاضی خرید حق هرگونه ایراد، ادعا و یا اعتراض را در خصوص ترهین وتوثیق اسناد از خود سلب و ساقط نمود.

11-12. در صورتی که مالک امکان ارائه تسهیلات مازادی را که در مشخصات فنی نیامده است برای آپارتمان فراهم نماید(نظیر مبله شدن کامل آشپزخانه وسایر امکانات اضافی) منوط به پرداخت وجه اضافی است که مبلغ آن از طرف مالک تعیین می شود.

ماده12. حل اختلاف

قرارداد خرید واحد آپارتمانی در حال ساخت در یک مجتمع بزرگ مسکونی به صورت بلند مرتبه سازی

کلیه اختلافاتی که ممکن است در تعبیر، تفسیریا اجرای مفاد قرارداد حاضر بروز نماید،

از طریق داوری به صورت نهایی حل و فصل می شود.رای و نظر داوری برای طرفین قطعی، غیرقابل اعتراض می باشد.

در زمان بروز اختلاف هریک از طرفین داور منتخب خود ار معرفی و سپس داوران انتخابی داور ثالثی را مشخص خواهند نمود و در صورتی که داوران ظرف مدت………روز برای معرفی داور ثالث به توافق نرسند، دادگاه داور ثالث را انتخاب و معرفی می نماید.

12/1/. داوران حق انتخاب کارشناس رسمی و خبره دادگستری را دارند.

12/1/2.طرفین دعوی حق عزل داور را از خود سلب و ساقط نمودند.

12/1/3. طرفین دعوی متعهد می گردند تمامی اسناد و مدارک مورد درخواست داروها را در اختیار ایشان قرار دهند.

12/1/4.داوران می بایست در طول مدت رسیدگی گزارش فعالیت خود را به طرفیت دعوی کتبی ارائه نمایند.

12/1/5. داوران تا پایان مرحله رسیدگی وصدور رای منصفانه حق استعفاء را از خود سلب و ساقط نمودند.

12/1/6. داوران متعهد می گردند طبق ماده 485ق.آ.د.م رای لازم الاجرا خود را قاطعانه صادر و ابلاغ نمایند.

12/1/7. هزینه داوری طبق مواد 497و498 آ.د.م بالمناصفه پرداخت می گردد.

12/1/8. هرگونه اطلاع و دعوت داوران طبق اظهار نامه رسمی به عمل می آید.

12/1/9. داوران با امضاء ذیل مراتب داوری را پذیرفتند.

  • داور فروشنده:………….
  • داور ثالث:……………..

تبصره12/1.رسیدگی به امور که به موجب مواد این قرارداد منوط به تشخیص مالک می باشد یا متقاضی خرید ضمن اعلام موافقت،حق هر گونه ادعا، ایراد یا اعتراض بعدی را ازخود سلب کرده است، از حیطه صلاحیت داور خارج است و نسبت به آن حسب المورد طبق تشخیص مالک با شرط غیرقابل ادعا، ایراد یا اعتراض رفتار خواهد شد.

ماده13. اقامتگاه قانونی

قرارداد خرید واحد آپارتمانی در حال ساخت در یک مجتمع بزرگ مسکونی به صورت بلند مرتبه سازی

اقامتگاه قانونی متعاملین همانی است که در صدر این قرارداد ذکر شده است.طرفین مکلفند در صورت تغییر در محل اقامت خود ظرف مدت یک ماه مراتب را کتباً به یکدیگر اعلام نمایند.درغیر این صورت ارسال هر گونه نامه، اخطاریه، اظهارنامه و نظایر آن به نشانی های فوق ابلاغ شده محسوب می شود.

ماده14. نسخ قرارداد
قرارداد خرید واحد آپارتمانی در حال ساخت در یک مجتمع بزرگ مسکونی به صورت بلند مرتبه سازی

این قرارداد در ……………..ماه……………..تبصره و………………نسخه با متن و اعتبار یکسان تنظیم و توسط طرفین امضاء و مبادله گردید.

مالک متقاضی خرید

شرکت بین المللی توسعه جناب آقای

امضاء داور فروشنده امضاء داور خریدار

امضاء داور ثالث

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
علی اروجی
علی اروجی
4 ماه قبل

عالی

شماره تماس:
9366631271