جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد فروش اقساطی خودرو

قرارداد فروش اقساطی خودرو

نمونه قرارداد فروش اقساطی خودرو را می توانید با مشاوره کارشناسان ثبتی ایلیا مجرب در این زمینه دریافت کنید. از این رو ما در ادامه تمامی نکات را در زمان تنظیم قرارداد فروش به شما به رایگان ارائه می کنیم.

قرارداد فروش اقساطی خودرو

ماده یک:طرفین قرارداد

الف) موسسه……………….به مدیریت……………….به نشانی………………………………..که از این پس در این قرارداد اختصاراً(فروشنده) نامیده می شود از یک طرف

ب) 1. خانم…………………..فرزند……………دارای شماره شناسنامه…………………..صادره از …………..متولد…………………مقیم(نشانی محل کار و سکونت دقیقا ذکر گردد)

نشانی محل کار:

نشانی محل سکونت:

که از این پس در این قرارداد اختصارا «خریدار»نامیده می شود.

2. خانم……………………دارای شناسنامه شماره…………………..صادره از …………………متولد…………..مقیم نشانی محل کار و محل سکونت دقیقا ذکر شود.

نشانی محل کار:

نشانی محل سکونت

3. خانم

نشانی محل کار:

نشانی محل سکونت

که از این پس در این قرارداد اختصاراً ضامنین نامیده می شوند و تعهدات الزامات ناشی از این قرارداد را منفرداً و مجتمعاً و متضامناً با خریدار تعهد و تقبل نمودند از طرف دیگر.

قرارداد فروش اقساطی خودرو(باترهین خودرو)

مورد معادله عبارت است از یک دستگاه خودروسواری …………..سیستم…………به شماره شناسی شماره موتور……………….موضوع برگ فروش شماره……………مورخ………………(باقید مشخصات کامل مندرج در برگ فروش) که به رویت خریدار رسیده و خریدار از بهاء و کمیت و کیفیت آن کلاً و کاملاً مطلع می باشد و مشخصات کامل تر آن در برگ درخواست شماره ……………………..مورخ………………..نیز که خریدار امضاء نموده و جزء لاینفک این قرارداد می باشد قید گردیده است صیغه عقد بیع جاری شد و خریدار اقرار به تحویل و تصرف مورد معامله نمود.

نمونه قرارداد فروش اقساطی خودرو یا ترهین خودرو

خریدار به موجب این قرارداد متعهد گردید بدهی بابت بهای مورد معامله را که …………….ریال می باشد از تاریخ……….با اقساط مساوی و متوالی ماهیانه از قرار هر قسط به شرح ذیل:

که سررسید اولین قسط آن……………… خواهد بود به فروشنده بپردازد ضمناً خریدار به موجب این قرارداد به فروشنده حق و اختیار داد که اقساط خود را در سررسید از حساب های خریدار و هر نوع سپرده و وجه و طلب خریدار نزد فروشنده برداشت ویا پایاپای نماید.

تاخیر در پرداخت هرقسط بیش از ……….. روز یا تخلف از هریک از شرایط ویا عدم انجام هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد از طرف خریدار موجب حل شدن کلیه دیون مشارالیه خواهد بود و فروشنده حق دارد کلیه مطالبات خود بابت معامله موضوع این قرارداد را یک جا و دفعتاً واحده به استناد این قرارداد از خریدار وصول ویا از حساب های خریدار و ضامنین برداشت کند.

همچنین فروشنده حق دارد به منظور وصل مطالبات خود از طریق قانونی و به استناد این قرارداد اقدام نماید صرف اعلام و تشخیص فروشنده تا ایفای کلیه تعهدات و پرداخت تمام بدهی خریدار، مورد قبول خریدار و ضامن می باشد.

قرارداد فروش اقساطی خودرو

خریدار با امضای این قرارداد کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را به عهده گرفت و قبول نمود در صورت تخلف از هریک از تعهدات قرارداد حاضر ویا عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصلی بدهی مبلغی بر ذمه وی(خریدار) تعلق خواهد گرفت و از این رو خریدار با امضای این قرارداد ملتزم و متعهد گردید تا ضمن تسویه کامل اصل بدهی علاوه برمبالغ تأدیه نشده نسبت به مبالغ پرداخت نشده مبلغی معادل……………….درسال که طبق ضوابط جاری موسسه نسبت به اصل بدهی محاسبه و برحسب این قرارداد بر عهده خریدار خواهد بود را به فروشنده بپردازد وبه همین منظور خریدار و ضامنین امضای این قرارداد به طور غیرقابل برگشت به فروشنده اختیار دادند که ازتاریخ سررسید اولین قسط تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی، معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب های خریدار وضامنین برداشت ویا به همان میزان از مورد معادله ویا سایر وثائق و دارایی های ایشان تملک نماید اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصل مطالبات نخواهد شد.

توافق شده که هر بار فروشنده از وجوه دریافتی از خریدار بدواً جریمه تاخیر تادیه مطالبات خود را برداشت و بقیه را به حساب اصل بدهی منظور نماید.

چون فروشنده به تقاضای خریدار مورد معامله را به منظور ……….خریدار فروخته است لذا خریدار و مکلف است مورد معامله را فقط به منظور فوق مورد استفاده قرار دهد و فروشنده حق دارد تا تاریخ…………..و هر موقع لازم بداند برای احراز و رعایت مفاد این شرط به هر طریقی که مقتضی بداند نظارت لازم را اعمال و از مورد معامله بازدید کند و خریدار مکلف است موجبات نظارت وبازدید فروشنده را فراهم نماید.

نمونه قرارداد فروش اقساطی خودرو با زمان دیرکرد

خریدار متعهد گردید حداکثر ظرف …………..روز از انعقاد این قرارداد نسبت به ارائه اسناد خودرو و ترهین آن به نفع موسسه اقدام نماید و در غیر این صورت با انقضای مهلت مذکور کلیه دیون خریدار حال گردیده و فروشنده حق دارد کلیه مطالبات خود بابت معامله موضوع این قرارداد را یکجا و دفعتاً واحده از خریدار/ضامنین به هرطریق قانونی که مقتضی بداند وصول نماید.

قرارداد فروش اقساطی خودرو و ضامنین

خریدار و ضامنین به منظور تضمین بدهی و تعهدات خریدار به شرح این قرارداد به طور غیرقابل برگشت به فروشنده حق و اختیار دادند که فروشنده حق دارد کلیه مطالبات خود بابت معامله موضوع این قرارداد را از محل مورد رهن مذکور در ماده شش قرارداد حاضر وبا هر گونه وثیقه که برای تضمین بدهی نزد فروشنده تودیع نموده از طریق صدور اجراییه ویا هر اقدام قانونی دیگر تامین و استیفا و وصول نماید.

استفاده از هر یک از طریق قانونی برای وصول مطالبات موسسه مسقط حق موسسه جهت استفاده از طرق دیگر با سایر وثایق نخواهد بود و خریدار و ضامنین حق هرگونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب نمودند، صرف اظهار و اعلام فروشنده نسبت به تخلف خریدار از تعهدات وپرداخت بدهی های وی ملاک و ضابطه و موردقبول خریدار خواهد بود و خریدار قبول نمود فروشنده حق خواهد داشت به استناد این قرارداد نسبت به مطالبات خود به صورت یکجا ویا وصول آن از طرق قانونی دیگر اقدام وبه تشخیص خود که خریدار آن را قبول نموده اقدام وبه صدور اجراییه برای وصول مطالبات خود بنماید.

قرارداد فروش اقساطی خودرو با انجام تعهدات

خریدار قبل از تصفیه کامل بدهی و انجام تعهدات خود بدون موافقت کتبی فروشنده حق

انتقال یا واگذاری حق استرداد ویا هر نوع حقی از حقوق خود را نسبت به عین یا منافع مورد معامله وسایر تضمینات و وثایق ویا انجام هر گونه معامله را تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی و شرطی و صلح حقوق و اقرار و وکالت و وصایت وبه طور کلی هر معامله یا عمل و اقدامی نسبت به عین یا منافع و نسبت به اصل و یا مازاد را از خود سلب نمود.

حق اعتراض فروشنده از مورد معامله ویا سایر وثایق تودیعی محفوظ است ودرآن صورت فروشنده حق دارد مطالبات خود را از خریدار و ضامنین مطالبه ویا از سایر اموال و حساب های بانکی ودارایی های ایشان استیفاء و وصول نماید.

قرارداد فروش اقساطی خودرو و خطرات آن

خریدار مکلف است مورد معامله را در مقابل خطراتی که از طرف فروشنده تعیین گردیده و خریدار از آن اطلاع کامل دارد نزد بیمه گر مورد قبول فروشنده وبه نام وبه نفع فروشنده وبه هر مبلغ و مدتی که فروشنده بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را ظرف مدت………..روز از تاریخ امضای این قرارداد به فروشنده تسلیم نماید.

همچنین در صورت انقضای مدت بیمه نامه و عدم واریز بدهی و مادام که تعهدات خریدار باقی است متعهد است نسبت به تجدید بیمه اقدام و بیمه نامه را بلافاصله به فروشنده تسلیم کند. در غیراین صورت فروشنده حق دارد مورد معامله را به هزینه خریدار بیمه نموده و هزینه پرداختی را از خریدار وصول ودر صورت عدم پرداخت از طرف خریدار از طرفین صدور اجرائیه وبه استناد این قرارداد استرداد نماید.

قرارداد فروش اقساطی خودرو و اختیارات

خریدار با امضای این قرارداد کلیه خیارات خصوصا خیار غبن فاحش را از خود سلب و اقساط نمود.

قرارداد فروش اقساطی خودرو و تاخیر خسارات

مبالغی که بعد از سررسید یا معوق شدن بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی به هر صورت به فروشنده پرداخت گردد ابتدا بابت خسارات تاخیر تأدیه بدهی متعلقه محاسبه و به حساب منظور خواهد گردید.

قرارداد فروش اقساطی خودرو و ایفای تعهدات

در صورت عدم ایفای تعهدات و الزمات مندرج در این قرارداد و عدم پرداخت وجوه مقرر و تسهیلات دریافتی در سررسیدهای تعیین شده اصل وجوه و تسهیلات اعطایی به انضمام سود و خسارت دیرکرد متعلقه وسایر هزینه های قانونی اعم از ثبتی و اجرایی و دادرسی و حق الوکاله و غیره می بایست در وجه فروشنده پرداخت و واریز شود.

قرارداد فروش اقساطی خودرو و فسخ قرارداد

هرگاه موسسه برای وصول مطالبات خود اجراییه صادر نماید، مبلغی معادل تعرفه آیین نامه حق الوکاله امور اجرایی جهت کارمزد اجرایی برذمه خریدار تعلق خواهد گرفت که خریدار ملزم به پرداخت آن می باشد و به هر صورت این قرارداد فسخ نخواهد شد مگر پس از پرداخت کارمزد مذکور و همچنین هزینه های وصول مطالبات نیز به عهده وی(خریدار ) می باشد.

قرارداد فروش اقساطی خودرو و قوانین حفظ و نگهداری

قبض و اقباض مورد معامله به عمل آمد ونظر به این که مورد معامله تحویل خریدار گردیده است، علیذا نامبرده مسئول حفظ و نگهداری آن بوده و مسئولیت از بین رفتن احتمالی آن جزئاً و کلاً به عهده خریدار می باشد به نحوی که هرگاه فروشنده متوسل به اقدامات قانونی گردد خریدار مکلف است مورد معامله را به فروشنده با اشخاصی که از طرف فروشنده معرفی می شوند یا مقامات قانونی تحویل نماید و چنانچه به اظهار و تشخیص فروشنده به هر علت و سببی قسمتی یا تمام مورد معامله از بین رفته و یا نقصان قیمت حاصل نموده باشد یا خریدار از تحویل دادن مورد معامله به فروشنده یا مقامات قانونی یا اشخاصی که از طرف فروشنده تعیین شده اند به هرعلتی امتناع نماید و در نتیجه استیفای طلب از مورد معامله امکان پذیر نگردد خریدار با قبول این که این امر موجب خسارت وزیان فروشنده می باشد، به طور غیرقابل عدول متعهد و ملتزم گردید زیان و خسارت فروشنده را که معادل اصل طلب و جریمه تاخیر تادیه و هزینه های وصول طلب ناشی از قرارداد حاضر می باشد جبران نموده و نقداً و دفعتاً واحده به فروشنده بپردازد و در صورت امتناع فروشنده حق دارد به استناد قرارداد حاضر وسایر مستندات طلب مبالغ مورد مطالبه خود را از طریق قانونی و صدور اجراییه وصول نماید و خریدار را نیز طبق مقررات تعقیب نماید.

مسئولیت و تعهد خریدار در قبال فروشنده از لحاظ حفظ و حراست و نگهداری وتحویل مورد معامله نسبت به تمامی آن می باشد و کلیه هزینه های نگهداری نیز به عهده خریدار است.

نماینده قانونی موسسه فروشنده امضاء خریدار خانم

امضاء ضامن اول امضاء ضامن دوم

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
زارعی
زارعی
10 ماه قبل

عالی با تشکر فراوان از شما

شماره تماس:
9020298823