جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد حجمی شهرداری ها

قرارداد حجمی شهرداری ها

نمونه قرارداد حجمی شهرداری ها را می توانید در متن زیر مطالعه کنید، از این رو تمامی نکات تخصصی در زمینه نمونه قرارداد حجمی را می توانید از طریق وکلای ثبتی مجتمع ایلیا دریافت کنید. ادامه متن زیر راهنمای شما برای عقد قرارداد با شهرداری ها خواهد بود.

قرارداد حجمی شهرداری ها

بین موسسه …………….با نمایندگی……….به سمت …………..آدرس:……………..که از این پس کارفرما خوانده می شود.

وشرکت آقای………به نمایندگی………………به سمت………………….و به شماره ثبت به مجوز کار شماره………….و آدرس:…………که از این پس پیمانکار خوانده می شود قراردادی به شرح زیر منعقد می گردد.

موضوع

موضوع قرارداد عبارت از اجرای عملیات زیر در محدوده……………….می باشد.

 • نظارت و رفت و روب خیابان ها و میادین، معابر و پیاده روها، کوچه ها و روفوژها و جمع آوری نخاله های غیر ساختمانی.
 • انجام برنامه های پاکسازی و شستشوی خیابان ها، جداول، پل ها و نرده ها.
 • لایروبی جوی ها، نهرها، فاضلاب ها، زیرپل ها، آبروها و نظایر آنها.
 • نظافت و پاکسازی تاسیسات عمومی نظیر: نیمکت ها، ایستگاه های اتوبوس، تابلوهای راهنمایی، نرده ها، سطل های زباله و نظایر آنها.
 • نظافت و پاکسازی اماکن عمومی نظیر توالت ها، رختشورخانه ها، گرمخانه ها و امثال آنها.
 • رفع گرفتگی پل ها، جوی ها، آبروها و غیره.
 • جمع آوری و حمل کلیه زباله ها، خاکروبه ها، لجن، برگ ها، شاخه ها و ساقه های شکسته درختان از منازل، معابر و اماکن عمومی،دولتی و خصوصی تا ایستگاه های بارگیری تعیین شده.
 • پاک کردن و امحاء آگهی ها و نوشته ها ازدیوارها و تاسیسات عمومی.
 • اعلام نواقص خیابان ها، میادین و معابر از نظر آسفالت، آبروها، پل ها، دریچه های آهنی و غیره به کارفرما و انجام اقدامات احتیاطی لازم به منظور جلوگیری از بروز نواقص فوق و حوادث احتمالی.
 • اعلام فعالیت های مزاحم و غیربهداشتی و اماکن دودزا و مخل بهداشت و آسایش عمومی به کارفرما.
 • اعلام خسارات وارده به تاسیسات و اموال عمومی واقع در میادین و خیابان ها، نظیر چراغ ها، تابلوهای راهنمایی، جداول، آسفالت، نیمکت ها، نرده ها، سطل های زباله و غیره به کارفرما.
 • انجام اقدامات احتیاطی لازم به منظور جلوگیری از سقوط افراد در داخل گودال های واقع در معابر.
 • اعلام شروع هر نوع فعالیت ساختمانی در محدوده تعریف شده به کارفرما.
 • اعلام نصب کیوسک یا دکه در محدوده تعریف شده به کارفرما.
 • همکاری با کارفرما در جلوگیری از قطع بدون مجوز درختان.
 • همکاری با کارفرما در جلوگیری از حفاری های بدون مجوز در سطح خیابان ها و معابر.
 • همکاری با کارفرما در جلوگیری از احداث طویله، آغل و محل نگهداری احشام و یا گردش احشام و دام در محدوده تعریف شده وکلیه عملیات تکمیل کننده فعالیت های به موضوع قرارداد.

مدت

از تاریخ ابلاغ کار صادره توسط کارفرما به مدت ………شمسی می باشد.

تائیدات و تعهدات پیمانکار

3-1. کلیه اسناد و مدارک و نقشه های موضوع ماده 1قرارداد را کاملا مطالعه نموده و از مفاد آن کلا و جزئا اطلاع حاصل کرده است.

3-2. نسبت به امکان تهیه کارگران به تعداد کافی و ابزار وماشین آلات در حدود مشخصات در محل و یا از نقاط دیگر اطمینان حاصل کرده است و همچنین میزان دستمزدها و هزینه حمل و نقل را برای اجرای کار در محاسبه خود از هر جهت منظور کرده است.

3-3. آب و هوا و نزولات جوی و موقعیت جغرافیایی محل و امکان تهیه ابزار و ماشین آلات به مقدار کافی و امکانات اجرای عملیات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجرای کارها در نظرگرفته است.

3-4. هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات ها و عوارض که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجزا بوده است و همچنین سود را در حساب های خود منظور نموده است.

3-5. در تهیه پیشنهاد خود علاوه برهزینه های ناشی از مفاد بندهای چهارگانه بالا سایر هزینه ها را نیز در نظر گرفته و از هیچ بابت بعدا حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت.

به طور خلاصه پیمانکار تایید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن مستند به جهل خود گردد.

3-6. پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع قرارداد را طبق مشخصات و نقشه های ارائه شده وبا بهترین روش های اجرایی با ابزار و ماشین آلات به وسیله کارگرانی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند به هزینه خود انجام دهد.

3-7. تهیه کارگران ساده و متخصص به تعداد لازم به عهده پیمانکار است.

پیمانکار به هیچ وجه حق ندارد کارگران موقت و یا دائم خود را در مجاورت محل کار با سرپناه های پوشالی و گلی و نظایر آن مسکن دهد.

3-8. کارمندان و کارگران ایرانی پیمانکار باید دارای شناسنامه باشند و همچنین کارمندان و کاگران بیگانه کارگاه باید دارای پروانه اقامت و اجاره کار معتبر باشند.

3-9. پیمانکار متعهد است از استخدام کارمندان وزارتخانه ها و ادارات و موسسات دولتی و شهرداری ها بدون اجازه مقامات مربوطه و همچنین از استخدام اشخاصی که مشمول خدمت وظیفه بوده ولی برگ معافیت یا آماده به خدمت در دست ندارند خودداری نماید.

3-10. پیمانکار متعهد است دستمزد کارگران خود را برطبق قانون کار مرتبا پرداخت نماید. در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیر حاصل شود ناظر مقیم به پیمانکار اخطار خواهد نمود که طلب کارگران را پرداخت نماید در صورت استنکاف پیمانکار دستگاه نظارت حق دارد دستمزد کارگران را طبق کارت های کارگری که در دست کارگران و دارای امضا نماینده پیمانکار می باشد با توجه به پرداخت های موفتی که علی الحساب به آنها شده است با حضور نماینده پیمانکار از محل مطالبات ویا تضمین های پیمانکار به حساب او پرداخت کند و در صورتی که نماینده پیمانکار با وجود اخطار کتبی دستگاه نظارت از حضور خودداری کند دستگاه نظارت پرداخت مزبور را انجام خواهد داد بدون اینکه پیمانکار حق اعتراض براین عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد.

3-11.هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار در اجرای صحیح کار مسامحه ورزند و یا باعث اختلال نظم گردند دستگاه نظارت ویا ناظر مقیم مراتب را برای بار اول به نماینده پیمانکار تذکر خواهد داد و در صورت تکرار می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفین را از کار برکنار کند، پیمانکار مکلف به اجرای این دستور بوده و حق نخواهد داشت برکنارشدگان را بار دیگر در همان کارگاه به کار بگمارد. اجرای این دستور از مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نخواهد کرد.

3-12. پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد را براساس مشخصات و در محدوده نقشه و دستورات کتبی کارفرما یا دستگاه نظارت ویا نماینده آن به عهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما ویا نمایندگان او در اجرای کارها می شود به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد.

3-13. در صورتی که حین اجرای کار پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه پیمان ضروری است موظف است قبل از رسیدن موعد انجام کاری که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود مراتب را با ذکر دلیل کتبا به دستگاه نظارت اطلاع دهد.

دستگاه نظارت تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را رسیدگی و آنچه مورد قبول است به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود.بدیهی است این تغییرات در حدود شرایط قرارداد از میزان مسئولیت پیمانکار نخواهد کاست.

پیمانکار موظف است در پایان هر ماه آماری از تعداد وطبقات مختلف کارگران و لیست دستمزد آنان و ماشین آلات و تجهیزات و ابزارآلات موجود و آماده به کار در محدوده کار را تهیه کرده و جهت اطلاع برای ناظر مقیم ارسال دارد.

3-14. پیمانکار باید قبل از شروع عملیات شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد کتبا به عنوان نماینده پیمانکار معرفی نماید.

نماینده پیمانکار اساسا باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی تحت سرپرستی ونظارت او انجام شود. پیمانکار به منظور اجرای عملیات و دریافت دستورات از دستگاه نظارت و همچنین برای تنظیم صورت وضعیت های موقت اختیارات کافی به نماینده خود خواهد داد.

هر نوع اخطار و ابلاغی که مربوط به اجرای عملیات باشد واز طرف دستگاه نظارت و یا نماینده آن به نماینده پیمانکار بشود در حکم ابلاغ به پیمانکار خواهد بود. پیمانکار می تواند در صورت لزوم نماینده خود را عوض کند مشروط براینکه صلاحیت جانشین او مورد قبول دستگاه نظارت باشد.

3-15.کارفرما ویا دستگاه نظارت به منظور نظارت در اجرای عملیات اقدام به کنترل کارهای انجام یافته می نماید. هرگاه نتایج کنترل به ماخذی که در موضوع قرارداد ذکر شده است تطبیق ننماید پیمانکار متعهد است کارها راطبق دستور کارفرما وبا دستگاه نظارت به هزینه خود عوض کند.

هرگاه ضمن اجرای کارها عیب و نقصی در آنها مشاهده شود که مربوط به عدم صحت دستورات کتبی کارفرما یا دستگاه نظارت باشد و پیمانکار به موقع تذکر داده و مورد توجه قرار نگرفته باشد در این صورت هزینه رفع عیب و نقص کلا به عهده کارفرما خواهد بود.

3-16. برای ایجاد تاسیسات موقت که برای اجرای عملیات موضوع قرارداد ضروری باشد پیمانکار باید قبلا موافقت کارفرما و مالک اراضی را جلب کند.

3-17. تهیه و تدارک ابزار کار و ماشین آلات و وسایل حمل و نقل وآب و سوخت وبه طور کلی تمام لوازمی که برای اجرای عملیات موضوع قرارداد ضروری است به عهده پیمانکار می باشد.

3-18. هرگاه در حین اجرای عملیات دستگاه نظارت تشخیص دهد که تجهیزات موجود پیمانکار کافی برای اتمام کار در مدت قرارداد نمی باشد مراتب را به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود پیمانکار موظف است تجهیزات خود را طبق نظر دستگاه نظارت و در مدت معینه تکمیل نماید بدون اینکه بدین مناسب ادعای خسارتی از کارفرما داشته باشد.

3-19.پیمانکار از روز تحویل کار تا روز خاتمه عملیات موضوع قرارداد مسئول حفظ و نگهداری کلیه ابزار و ماشین الات و مایملک تحت نظر و مراقبت او قرار دارد می باشد و به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت کلیه اشیاء و تاسیسات موجود در مقابل عوارض جوی و طغیان آب وسرقت و حریق و غیره به عمل می آورد. همچنین پیمانکار در حدود قانون حفاظت فنی مسئول خسارات وارده به شخص ثالث در محوطه کار می باشد و در هر حال کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد.

3-20. هرگاه پیمانکار دراجرای قسمتی یا تمام موارد مندرج در بند 3-19 سهل انگاری یا کوتاهی کند و براثر آن خسارتی وارد آید و همچنین از تعهداتی که در آن بند به عهده گرفته است خودداری نماید کارفرما حق خواهد داشت آن تعهدات را به جای پیمانکار انجام داده و هزینه های مربوطه را به اضافه 20% بالاسری از محل مطالبات و یا تضمین های پیمانکار به حساب او پرداخت کند.

در این صورت هرگونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل پرداخت ها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختی بلااثر خواهد بود.

3-21. پیمانکار تائید می کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار وبیمه های اجتماعی و حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض کاملا مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود.

3-22. پیمانکار نمی تواند پیمان را به غیر واگذار کند.

3-23. به طور کلی ساعات و زمان اجرای عملیات موضوع قرارداد طبق برنامه ای خواهد بود که توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گرد.

پیمانکار متعهد است ترتیب کار را طوری بدهد که اجرای عملیات درشب برای ساکنین و موسسات مجاور زحمتی ایجاد نکند.

3-24. هرگاه ضمن اجرای عملیات موضوع پیمان، اشیاء قیمتی در محل کار پیدا شود پیمانکار متعهد است بلافاصله مراتب را ازطریق دستگاه نظارت به اطلاع کارفرما و همچنین طبق قوانین به اطلاع دستگاه های انتظامی برساند، کارفرما اقدام فوری برای حفظ و نگهداری اشیاء و آثار مربور مراقبت های لازم به عمل می آورد.

3-25. محل قانونی پیمانکار همان است که در مقدمه قرارداد نوشته شده است و در صورتی که این محل تغییر کند پیمانکار متعهد است محل جدید خود را بلافاصله کتبا به کارفرما و دستگاه نظارت اطلاع دهد.

در صورتی که پیمانکار به این تعهد خود عمل نکند هرنامه ای که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت به وسیله نامه رسان یا پست به محل قانونی سابق پیمانکار ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

3-26. پیمانکار مکلف است جهت حمل زباله از ماشین آلات استاندارد حمل زباله شهرداری…………….در مقابل پراخت اجاره بها استفاده نماید، در مورد سایر ماشین آلات چنانچه کارفرما قادر به تامین ماشین آلات مورد نیاز پیمانکار جهت انجام فعالیت های موضوع قرارداد نباشد و یا در صورتی که قیمت های پیشنهادی کارفرما بیشتر از قیمت های بازار باشد پیمانکار می تواند نسبت به اجاره ماشین آلات از محل دیگری اقدام نماید.

3-27. کارفرما هیچ گونه تعهدی در قبال تامین سایر مصالح و لوازم مورد نیاز عملیات موضوع پیمان تقبل نخواهد کرد.

3-28. تجهیزات کامل کارگاه و تامین کلیه لوازم،ابزار و لباس کار، مصالح، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز

انجام عملیات موضوع پیمان کلا به عهده پیمانکار است و کارفرما جز تامین ماشین های حمل زباله در قبال کرایه هیچ گونه تعهدی تحت هیچ شرایطی در این خصوص نداشته و نخواهد داشت.

تبصره1. پیمانکار مکلف است کلیه استانداردهای تعیین شده توسط کارفرما را جهت لباس کار کارگران و نظایر آن را رعایت کند.

تبصره2. پیمانکار مکلف است کلیه قوانین، دستور العمل ها و مقررات مربوط به ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار را در مورد کارگران رعایت کند.

3-29. ماشین آلات و اقلام تحویلی کارفرما فقط برای مصرف در عملیات موضوع پیمان به پیمانکار تحویل می گردد و تحت هیچ عنوان نباید از محدوده تعریف شده خارج شود.

3-30.حق بیمه موضوع پیمان طبق ضوابط سازمان تامین اجتماعی کلا به عهده پیمانکار بوده و در این خصوص مطابق با ضوابط ماده 38 قانون تامین اجتماعی با پیمانکار رفتار خواهد شد.

3-31. مالیات مترتب به پیمان کلا به عهده پیمانکار بوده ومطابق قوانین جاری از پیمانکار کسر و به مبادی ذیربط پرداخت می گردد.

3-32. قیمت های مربوط به مفاد این قرارداد به هیچ وجه تعدیل نمی گردد، و کارفرما به جز مبالغی که حسب قرارداد منعقد گردیده هیچ گونه وجه دیگری به پیمانکار پرداخت نخواهد نمود.

3-22. کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارات ناشی از عمل پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی نداشته و در کلیه موارد پیمانکار جواب گو خواهد بود.

3-34. این قرارداد جزء آنچه بدان تصریح شده برای پیمانکار ایجاد هیچ گونه حقی نمی نماید.

3-35.تعطیل اجرای بند«ز» ماده یک حتی برای یکبار در شبانه روز و دقیقا در محدوده زمانی تعیین شده توسط پیمانکار به مفهوم ایجاد اخلال در محدوده فعالیت وبه تبع آن کارشکنی در فعالیت های …………….کارفرما تلقی شده موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

پیمانکار بدین وسیله تائید می نماید که عواقب قانونی مذکور را بدون مسموع بودن ادله احتمالی اش پذیرفته و اقدامات قانونی برای عنوان «ایجاد اخلال در نظم شهر» را برای کارفرما به رسمیت می شناسد.

3-36. نیروی انسانی و ماشین آلات و ابزار و وسایل مورد نیاز اجرای مفاد قرارداد توسط کارفرما تعیین و به پیمانکار ابلاغ می گردد که پیمانکار موظف است حسب ابلاغ مذکور اقدام نماید.

3-37.پیمانکار موظف است علاوه براجرای موضوع قرارداد مندرج در ماده یک نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز مقطعی کارفرما(در هر مرحله حداکثر برای 24 ساعت) ویا اطلاع حداقل 12ساعت قبل اقدام نماید.

قرارداد حجمی شهرداری ها

تعهدات و اختیارات کارفرما در قرارداد حجمی شهرداری ها

4-1. کارفرما متعهد است نقشه کامل محدوده ناحیه مورد عملیات قرارداد را به پیمانکار تحویل نماید.

4-2. کارفرما در مدت اجرای قرارداد می تواند توسط دستگاه نظارت یا ناظر مقیم ویا مامورین دیگر عملیات پیمانکار را بازرسی کند. پیمانکار موظف است هر نوع اطلاعات و مدارکی که مورد نیاز باشد در اختیار مامورین کارفرما بگذارد و تسهیلات لازم را برای انجام این بازرسی ها فراهم نماید.

4-3.ناظر مقیم حق دارد با توجه به مفاد قرارداد و اسناد و مدارک منضم به آن به نام نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت در اجرای عملیات نظارت دقیق به عمل آورد و مصالح مصرفی و کارهای انجام شده را براساس مشخصات و نقشه ها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در کار مشاهده نماید به پیمانکار دستور رفع آنها را بدهد ولی به هیچ عنوان حق ندارد از تعهدات پیمانکار بکاهد مگر آنکه دستور کاهش از طرف کارفرماویادستگاه نظارت کتبی تایئید شده باشد.

4-4.کارفرما تعداد وانت حمل زباله مورد نیاز پیشنهادی پیمانکار را بررسی وبه تعدادی که تائید می نماید، تامین و برای دوره فعالیت در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

کرایه وانت برای ساعاتی که دوره برنامه جمع آوری و حمل است به ازاء هرساعت ……….هزار ریال محاسبه و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

تبصره1. کرایه مذکور از ناخالص صورت وضعیت کسر وباقیمانده مشمول کسورات قانونی خواهد شد.

تبصره2. کلیه هزینه های مربوط به تامین راننده، سوخت، تعمیرات، خسارت، حادثه و……….به عهده پیمانکار بوده و کارفرما تعهدی ندارد.

تبصره3. در صورت انهدام وانت، پیمانکار موظف به پرداخت قیمت به مبلغی که کارفرما تعیین می نماید و قیمت تعیین شده قابل اعتراض نخواهد بود.

ماده5. ضمانت نامه انجام تعهدات

5-1. در موقع امضاء قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن پیمانکار باید ضمانت نامه ای معادل………….درصد مبلغ اولیه پیمان صادره از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است تسلیم کارفرما کند.

ضمانت نامه مذکور باید تا پایان اجرای قرارداد معتبر باشد. مادام که دوره قرارداد پایان نیافته است پیمانکار مکلف است به دستور کارفرما ضمانت نامه بالا را تمدید کند و چنانچه تا 15روز قبل از انقضای مدت اعتبار آن طبق دستور کارفرما اقدام به تمدید نکند کارفرما حق دارد مبلغ آن را از بانک ضامن دریافت کرده و وجه ضمانت نامه مزبور را به محض خاتمه قرارداد آزاد خواهد نمود.

5-2. از مبلغ ناخالص صورت وضعیت های پیمانکار معادل ده درصد به عنوان تضمین حسن اجرای کار کسر و درحساب جداگانه ای نزد کارفرما نگهداری می شود.

بلافاصله پس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار تضمین مذکور در صورتی که کار با حسن اجرا پایان یابد بلافاصله به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

تبصره1. اگر پیمانکار روی قیمت ها تخفیفی داده باشد مبلغ ناخالص عبارت خواهد بود از مبلغ کار بعد از وضع تخفیف و در صورتی که نسبت به قیمت ها اضافه ای پشنهاد کرده باشد مبلغ ناخالص عبارت خواهد بود از مبلغ کار به علاوه اضافه پیشنهادی پیمانکار

تبصره2. صورت وضعیت نهایی باید منتهی تا سه ماه بعد از تاریخ پایان قرارداد تصویب شود و حساب قطعی پیمانکار معلوم وبالنتیجه آزاد نمودن وجه الضمان روشن گردد والا مبلغ مزبور در راس موعد بالا اگر به صورت نقد باشد به پیمانکار مسترد و اگر به صورت ضمانت نامه و یا سفته باشد آزاد وعینا مسترد خواهد شد.

تبصره3. بنا برتقاضای پیمانکار، کارفرما می تواند مبلغ تضمین حسن اجرای کار را در مقابل اخذ ضمانت نامه از بانک مورد قبول کارفرما مسترد دارد.

5-3. کارفرما موافقت دارد به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات او جمعا معادل25% مبلغ اولیه قرارداد به عنوان پیش پرداخت به شرح زیر به پیمانکار پرداخت کند.

 • معادل ده درصد مبلغ اولیه قرارداد بعد از امضاء و مبادله آن.
 • معادل پنج درصد مبلغ اولیه قرارداد پس از تهیه حدود60 درصد اقلام و نیروی مورد نیاز اجرای کار و تجهیز کامل.
 • معادل پنج درصد مبلغ اولیه قرارداد بعد از آنکه معادل مبلغ اولیه قرارداد بر طبق صورت وضعیت های ماهانه کار انجام داده باشد.
 • معادل پنج درصد مبلغ اولیه قرارداد بعد از آنکه پیمانکار معادل مبلغ اولیه قرارداد برطبق صورت وضعیت های ماهانه کار انجام داده باشد.

مبالغ بالا به ترتیب زیر واریز می شود:

بابت ده درصد موضوع بند الف از اولین صورت وضعیت به بعد تا میزان دوازده درصد مبلغ ناخالص هرصورت وضعیت کسر خواهد شد. بابت سایر پیش پرداخت ها طبق تشخیص کارفرما درصدی از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت کسر می گردد به نحوی که کلیه مبالغ پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت (صورت وضعیت ماقبل آخر) مستهلک شود.

پیش پرداخت های بالا در مثابل ضمانت نامه هایی ازبانک مورد قبول کارفرما پرداخت می شود. ضمانت نامه های مزبور باید تا پایان مدت قرارداد معتبر وبه دستور کارفرما قابل تمدید باشد همچنین ضمانت نامه ها باید طوری تنظیم شود که در موقع ضرورت ضبط و ریختن مبالغ آنها به حسابی که کارفرما تعیین می کند مقدورباشد.

مبالغ ضمانت نامه ها به ترتیبی که اقساط ماهانه پی پرداخت مربوطه واریز می گردد همزمان و متناسبا تقلیل خواهد یافت.

5-4.درآخر هر ماه شمسی پیمانکار صورت وضعیت ماهانه را براساس نرخ های قرارداد تقویم می کند.

صورت وضعیت های موقت ماهیانه که بدین ترتیب تنظیم گردیده و دارای امضای نماینده پیمانکار و دستگاه نظارت می باشد توسط پیمانکار منتهی تا آخر روز هفتم ماه بعد به کارفرما تسلیم می شود.

کارفرما پس از رسیدگی از جهت تطبیق ارقان با قرارداد و تصحیحات احتمالی لازم و کسر مبالغ پنجگانه زیرتتمه قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف هفت روز (تا چهاردهم ماه بعد) با تنظیم سند وامضای آن به وسیله نماینده مختار پیمانکار با صدور چک به پیمانکار پرداخت خواهد نمود.

 • ده درصد بابت کسور وجه الضمان.
 • اقساط پیش پرداخت.
 • مالیات و حقوق و عوارض طبق قوانین.
 • هرگونه جرایم احتمالی.
 • کسور متفرقه دیگری که به عهده پیمانکار است.

هرگاه به عللی صورت وضعیت ارسالی پیمانکار ناقص باشد یا برخی از ارقام آن مورد اعتراض کارفرما قرار گیرد وصورت وضعیت برای تصحیح به پیمانکار عودت داده شود مدت ضرب الاجل پرداخت مبلغ صورت وضعیت از تاریخی شروع خواهد شد که صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرما بشود.

در چنین صورتی در مقابل تقاضای پیمانکار، کارفرما موافقت می نماید پس از کسر کسورات فوق از مبلغ صورت وضعیت تا هفتاد درصد آن را به رسم علی الحساب در وجه پیمانکار پرداخت کند و مابقی را پس از اصلاح و انطباق صورت وضعیت به او بپردازد.

مدت پرداخت مابقی صورت وضعیت در هیچ حالتی نباید از یک ماه شمسی (آخر ماه بعد) تجاوز کند.

تبصره4. چنانچه نماینده پیمانکار برای تنطیم صورت وضعیت موقت ماهانه حاضر نشود اندازه گیری ها توسط دستگاه نظارت انجام می شود و ملاک پرداخت خواهد بود.

تبصره 5. هرگاه پیمانکار نسبت به اقلم و ارقان و قیمت های صورت وضعیتی که به وسیله دستگاه نظارت تنظیم می شود معترض باشد مکلف است اعتراضات خود را با ذکر دلیل منتهی در ظرف مدت یک ماه به کارفرما کتبا اعلام کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

ح) تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران برای ماهی که صورت وضعیت موقت آن به پیماکار پرداخت شده است. دراین صورت برای یکبار کارفرما راساً دستمزد کارگران را پرداخت و با اضافه صد درصد از اولین پرداخت به پیمانکار کسر می نماید و در صورت تکرار مشمول موارد فسخ پیمان می باشد.

ط) پیمانکار مشمول بند 3-6 شود

ی) پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی موضوع بند 6-2(به استثنا بند ب آن ) گردد که در این مورد فسخ قرارداد حتمی است.

هرگاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل مشروخ در بند ح فسخ کند مراتب را کتبا به اطلاع پیمانکار می رساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی یا اداری مبالغ لیست درصد ضمانت نامه انجام تعهدات و ده درصد کسور وجه الضمان و یا مبلغ ضمانت نامه مربوط به آن را به سود خود وصول و ضبط نماید ویا اقدامات قانونی جهت تأدیه وجه سفته ها به عمل آورد بلافاصله محوطه موضوع قرارداد را در اختیار گرفته و برای حفاظت آن اقدام لازم معمول می دارد. سپس بدون فوق وقت به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می پردازد.

کارفرما ضمن اعلام فسخ قرارداد از پیمانکار دعوت می کند تا ظرف یک هفته نماینده ای معرفی کند هرگاه نماینده پیمانکار در مهلت مقرر بالا حاضر نشود کارفرما می تواند صورت وضعیت نهایی را انجام دهد.

صورتی که به یکی ازدو طریق مذکوردر فوق تهیه می شود برای طرفین قطعی خواهد بود یک نسخه از این صورت از طرف کارفرما برای پیمانکار ارسال می گردد.

آنچه از تاسیسات و تجهیزات وسایر دارایی پیمانکار در کارگاه که مورد نیاز کارفرما باشد به وسیله کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین که ظرف مدت دو هفته از تاریخ صورت برداری باید معرفی شوند تقویم می گردد.

هرگاه پیمانکار به منظور توافق در انتخاب کارشناس در دوهفته مقرر حاضر نشود کارفرما راساً یک یا چند کارشناس برای تقویم دعوت می کند.نظر این کارشناسان برای طرفین قطعی است.

از دارایی پیمانکارموجود در کارگاه آنچه کارفرما برای اتمام کار احتیاج داشته باشد به قیمتی که کارشناس تعیین کرده است به تملک قطعی خود در می آورد و بهای آن را به بستانکار منظور می دارد.

پیمانکار مکلف است مازاد دارایی خود را که در کارگاه باقی مانده است حداکثر ظرف مدت یک هفته از کارگاه خارج نماید والا کارفرما مخیر است به هرنوع که مقتضی و صلاح بداندنسبت به مازاد فوق عمل نماید و هزینه های متعلقه را به بدهی حساب پیمانکار منظور دارد.

تبصره. تشخیص کارفرما مبنی برانطباق تخلف یا تخلفات پیمانکار با یک یا عده ای موارد مذکور در بند 6-4 کافی برای فسخ قرارداد و اجرای تمام مفاد بند 6-5 خواهد بود.

5-5درصورتی که اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار پیش آمد کند اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد ویا مربوط به تفسیر هریک از مواد قرارداد سایر اسناد و مدارک پیوست قرارداد باشد چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند مراجع ذیصلاح دادگستری صالح به رسیدگی می باشند.

این قرارداد در ……………..ماده بند و……………تبصره و در……………….نسخه درشهرستان…………..فیمابین طرفین منعقد،معتبر و لازم الاجرا شد.

امضاء و مهرشرکت امضاء و مهر شرکت

کارفرما پیمانکار

قرارداد حجمی شهرداری

قرارداد حجمی شهرداری

منظور از قرارداد حجمی بدون درنظر تعداد کارگر است ، مثلا نظافت یک ساختمان را به پیمانکار واگذار میکنند نامبرده به هر تعداد کارگر کار رامی تواند انجام دهد، دستگاه مربوطه دخالتی در این موضوع نخواهد داشت که این موضوع درقانون خدمات کشوری پیش بینی شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قرارداد حجمی شرکتها می توانید با شماره تلفن های 32137-026 و 26655119-021 تماس بگیرید.

نمونه قرارداد پیمانکاری خدماتی

در مورخه …….. قرارداد حاضر بین  …………. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقای ………. از یک طرف و آقای ……..  فرزند  …….     متولد ……  دارای شماره شناسنامه ….  صادره از ….. با تحصیلات   ……   در رشته   …….   که در این قرارداد مجری نامیده می شود از طرف دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است ، به شرح ذیل منعقد می گردد .

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد استفاده از خدمات مجری به منظور پروژه یا قرارداد:

1-

2-

اسناد و مدارک

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است :

الف متن قرارداد

ب: مشخصات فنی (پیوست شماره یک )

ج: نمودار زمانبندی اجرای قرارداد (پیوست شماره دو )

د: یک برگ سفته به شماره….. جهت تضمین حسن انجام کار سپرده شده از سوی مجری

ه: کپی کارت تحصیلی و شناسنامه مجری

 مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد….. و زمان شروع آن از تاریخ پیش پرداخت می باشد .

 مبلغ قرارداد 

مبلغ قرارداد  ……. ریال می باشد و بر  اساس جدول زیر پرداخت خواهد شد.

الف : معادل 20 درصد مبلغ پروژه در زمان انعقاد قرارداد به عنوان پیش پرداخت می باشد .

ب: معادل 40 در صد از مبلغ پروژه پس از ارائه صورت وضعیت دو ماهه از زمان شروع قرارداد با توجه به پیوست شماره 2

ج: معادل 40 درصد از مبلغ پروژه پس از اجرای موضوع قرارداد با توجه به پیوست شماره 2

تبصره : معادل 10 درصد هر یک از اقساط فوق (الف ، ب ، ج ) به عنوان حسن انجام کار کسر شده و در پایان قرارداد در صورت تایید نهایی کارفرما به عنوان تسویه حساب به مجری پرداخت می گردد.

معادل 5 درصد از هر یک اقساط فوق نیز به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجه ) کسر و به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن به مجری تسلیم می شود.

تعهدات مجری 

1- کلیه تعهدات اجرایی مجری در قالب مشخصات فنی (پیوست شماره 1) ذکر گردیده است و مطابق نمودار زمانبندی اجرای قرارداد که به تائید کارفرما رسیده است ، (پیوست شماره 2) انجام می شود و از طرف مجری به کارفرما تسلیم می گردد.

2- مجری متعهد می گردد گزارش نوبه ای پیشرفت پروژه را در فواصل…..و به طور متوالی به کارفرما تسلیم کند .

3- مجری متعهد می گردد در پایان هر مرحله گزارش پیشرفت پروژه را به کارفرما تسلیم کند .

4- مجری متعهد می گردد در پایان پروژه مستندات آن را در دو نسخه به کارفرما تحویل دهد .

5-هر گونه تغییر و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجری می بایست کتباً به تائید کارفرما برسد .

6- مجری بدون هماهنگی با کارفرما حق واگذاری مستندات و خروجی های پروژه را به اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد .

7- مجری متعهد می گردد طبق زمان بندی اجرای قرارداد به موقع عمل نماید. مجری متعهد می گردد، تهیه مستندات پروژه را مطابق فرمتی که توسط کارفرما پیشنهاد می شود ، تدوین نماید.

تعهدات کارفرما

1- کارفرما در حدود مقدورات متعهد می گردد اطلاعات مورد نیاز پروژه را تا آنجا که جنبه امنیتی و محرمانه نداشته باشد در اختیار مجری قرار دهد .

2- پرداخت به موقع اعتبار مربوطه .

3-   کارفرما مخیر است هر زمان که صلاح بداند (جدا از بازدید ناظر ) از موضوع توافقنامه بازدید عمومی و تخصصی به عمل آورد و ناظر خود را جهت نظارت بر اجرای پروژه به طور رسمی معرفی نماید .

4-حداکثر پس از 3 روز از گزارش نوبه ای و مرحله ای پیشرفت پروژه نظرات خود را به مجری اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزینه  خود اقدام نماید . در غیر این صورت گزارش تائید شده تلقی می گردد .

5-حداکثر پس از 5 روز از تاریخ دریافت گزارش نهایی پروژه نظرات خود را به مجری اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزینه خود اقدام نمایند . در غیر این صورت گزارش تائید شده تلقی می گردد .

تبصره : نظرات اصلاحی کارفرما شامل گزارش های تایید شده قبلی نمی باشد .

6-هرگونه تغییر در مشخصات فنی و مفاد این قرارداد توسط کارفرما مستلزم موافقت کتبی مجری یا انعقاد الحاقیه قرارداد می باشد.

ضمانت حسن انجام کار 

برای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات ، مجری معادل مبلغ قرارداد را در قالب یک فقره سفته همزمان با دریافت قسط اول قرارداد به کارفرما تحویل می دهد . این وجه الضمان در صورتیکه مجری به تعهدات ناشی از این قرارداد عمل ننماید به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و در غیر این صورت در زمان تسویه حساب نهایی از سوی کارفرما به مجری مسترد می شود .

سفته به شماره                        مورخ ………………….

حوادث قهریه 

در شرایط اضطراری یا حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگ ، زلزله ، سیل و آتش سوزی چنانچه طرفین قرارداد توافق نمایند ، می توانند بر اساس مفاد قرارداد و با تعیین خسارت های وارد شده به طور توافقی به اجرای قرارداد ادامه دهند و در صورتی که انجام قرارداد حاضر برای یک از طرفین غیر ممکن شود ، طرف ذیربط می تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید.

در غیر این صورت ظرف مدت یک ماه بعد از اعلام ختم قرارداد مجری صورت حساب مبالغی که باید از طرف کارفرما به وی پرداخت شود به کارفرما تسلیم می نماید و کارفرما بعد از در یافت صورت حساب فوق و ارزیابی آن به مدت حداکثر یک ماه و محاسبه توسط کارشناسان مرضی الطرفین ، کلیه مبلغی را که به مجری تعلق می گیرد ، پرداخت خواهد نمود.

موارد فسخ قرارداد :

در صورتیکه مجری به علت قصور ، مدت انجام تعهدات ( طبق ماده 3) را تا پیش از یک چهارم مدت انجام کل پروژه به تعویق اندازد و یا اینکه به طور کلی مفاد تمام یا قسمتی از قرارداد را رعایت نکند، کارفرما کتباً به مجری اخطار خواهد کرد که نقایص و معایب را ظرف مدت 20 روز مرتفع سازد.

زمانی که مجری در ظرف مدت مذکور به تذکر کارفرما و بر طبق مفاد قرارداد عمل نکند کارفرما حق خواهد داشت این قرارداد را با اخطار کتبی 20 روزه فسخ نماید.

اگر ارزش خدماتی که مجری در مراحل مختلف تا تاریخ فسخ قرارداد انجام داده ، توسط کارشناسان مرضی الطرفین ارزیابی شده و پس از محاسبه کامل ، تسویه حساب نهایی با مجری انجام می شود در صورتی که کارفرما موارد ذکر شده در ماده 6 را اجرا نکند در ابتدا مجری موضوع را کتباً با کارفرما اطلاع داده و برنامه کار را تا دو برابر زمان تاخیر شده از طرف کارفرما به تعویق خواهد افتاد.

چنانچه این مدت تاخیر 20 روز به طول انجامد یا مفاد ماده 4 رعایت نشده و حق الزحمه مجری به طور کامل در زمان های قید شده در قرارداد پرداخت نگردد ، مجری حق دارد طی اخطار کتبی 20 روزه قرارداد را فسخ نماید و وجوهی را به شرح ذیل دریافت دارد، کلیه هزینه های مربوط به خدمات انجام شده توسط مجری به منظور اجرای این قرارداد با ارائه اسناد و مدارک مربوطه و ارزیابی و محاسبه توسط کارشناسان مرضی الرفین.

مجری اعلام میدارد که مشمول قانون مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نبوده و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً مسئول و جوابگو خواهد بود.

نشانی طرفین قرارداد 

کارفرما :

آدرس :

تلفن :

مجری :

آدرس :

تلفن :

قانون قرارداد 

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی بوده و در سه نسخه تنظیم و به امضاء رسیده است و کلیه نسخ آن از اعتبار واحد برخوردارند .

این قرارداد در 12 ماده رویت شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائید می باشد و ایجاد هر گونه تغییرات در متن این قرارداد ، متضمن تنظیم صورت جلسه جدید خواهد بود.

امضاء کارفرما یا نماینده                                                    امضاء مجری

4.8/5 - (22 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
یاسر رضایی
یاسر رضایی
3 سال قبل

نمونه قرارداد حجمی بین کارفرما و پیمانکار

ثبت شرکت ایلیا
ثبت شرکت ایلیا
پاسخ به  یاسر رضایی
3 سال قبل

سلام دوست عزیز،جهت تنظیم قرارداد همکاری با شماره های ثابت در سایت تماس حاصل فرمایید.