لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

نمونه قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

  • 1. طرفین قرارداد مشارکت

1/1شرکت ..........به مدیریت...............به شماره ثبت......به نمایندگی قانونی........به اقامتگاه ............که در این قرارداد شریک نامیده می شود.

2/1موسسه ...................به مدیریت................به شماره ثبت..........به نمایندگی قانونی............به اقامتگاه..............................که ازطرف دیگر به عنوان«موسسه» شناخته می شود.

2. موضوع قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

موضوع قرارداد عبارت است از اقدام شریک به خرید مواد و مصالح اولیه و ساخت و آماده سازی کالاها و محصولا.

2/1 نام کالاها و محصولات

2/2نوع کالاها و محصولات

2/3 میزان و مقدار کالاها و محصولات

2/4 کمیت و کیفیت کالا ها و محصولات

2/5 مارک(برند) کالاها و ومحصولات

2/6 رعایت تمامی مراحل و ضوابط استاندارد کالا و محصولات

2/7 سایر مشخصات کالاها و محصولات

با استفاده از سرمایه مشارکت مدنی طبق شرایط و مندرجات این قرارداد به منظور صدور و فروش به کشور...................با رعایت ضوابط وشرابط مقررات صادرات کالاها و محصولات مورد قرارداد و اجرای موضوع اظهارنامه خروجی کالاها و محصولات تایئد شده توسط گمرکات کشور به شماره.....................مورخ......................

3.سرمایه مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

سرمایه موضوع قرارداد به صورت نقدی جمعا به مبلغ........ریال می باشد.

1/3 سهم شریک معادل ................درصد کل سرمایه به مبلغ.............ریال می باشد.

2/3 سهم موسسه معادل ..............درصد کل سرمایه به مبلغ.............ریال می باشد.

3/3 طرفین قرارداد پذیرفتند که سرمایه مشارکت مذکور را در یک حساب مشترک به شماره............واریز نمایند و سرمایه منحصرا به مصرف مورد قرارداد برسد.

ماده4. مدت مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

مدت قرارداد از تاریخ.......لغایت............سال شمسی می باشد و تمدید آن با توافق و تراضی کتبی طرفین امکان پذیر است.

ماده5. تابعیت و مرکز مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

تابعیت قرارداد مشارکت مدنی، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد و مرکز اصلی آن به آدرس استان............شهرستان........................محله..........خیابان............پلاک...........واحد.......است.

ماده6. شروط ضمن عقد مشارکت

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

1/6 شریک شغل و فعالیت خود را در امر مشارکت تولید و صادرات کالاها و محصولات ..............اعلام کرده است لذا چنانچه خلاف امر فوق ثابت شود تخلف از مفاد قرارداد محسوب و در آن صورت موسسه حق و اختیار فسخ قرارداد مشارکت را دارد.

2/6 شریک تعهد نمود که هر نوع کار و فعالیت لازم در اجرای مشارکت را توسط شرکت خود اجرا نماید و بدون موافقت کتبی موسسه هیچ یک از عملیات مزبور را به اشخاص ثالث واگذار نکند.

2/6 شریک متعهد شد که در تمام مدت زمان اجرای قرارداد مشارکت در مورد خرید مواد اولیه، ساخت کالا و آماده سازی آنها نظر موسسه را جلب نماید.

3/6 در مواردی که برای تحقق موضوع مشارکت انعقاد قرارداد دیگری ضروری باشد شریک باید قبلا قرارداد مذکور را به تائید کتبی موسسه برساند.

4/6 دفاتر حساب ها، اسناد و مدارک مربوط به مشارکت موضوع قرارداد را طوری ثبت و نگهداری نماید که در مواقع لزوم توسط موسسه قابل بررسی باشد.

4/6 برای حصول اطمینان از انطباق نحوه استفاده، مصرف وبازگشت سرمایه مشارکت به هر طریق مقتضی موسسه در هرزمان که لازم باشد برعملیات اجرای مشارکت نظارت لازم را داشته باشد.

5/6 شریک پذیرفت که تسهیلات و وسایل نظارت موسسه را فراهم نموده، دفاتر، حساب ها وهرگونه مدارک و اطلاعات مورد نیاز موسسه را در اختیار آن قرار دهد.

6/6 شریک تعهد نمود که سرمایه مشارکت را جهت تحق موضوع مشارکت، در امور بهای خرید، آماده سازی، صدور و هزینه های ضروری شامل هزینه های بیمه، انبارداری، بانکی، حمل و نقل، بسته بندی و گمرکی مورد استفاده قرار دهد.

7/6 شریک تعهد نمود کالاها و محصولات مورد مشارکت را تا زمان صدور و فروش بیمه کامل نماید.

8/6 شریک قبول نمود که کلیه وجوه حاصل ازفروش کالاها و محصولات به صورت جزیی یا کلی مستقیما و بدون دخل و تصرف در حساب مشترک واریز شود.

9/6 برداشت از حساب مشترک مشارکت مدنی با امضاء شریک و موسسه صورت می گیرد.

ماده7 تقسیم سود حاصل از قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

1/7 تقسیم سود حاصل از اجرای مشارکت به نسبت.............درصد برای شریک می باشد.

2/7 تقسیم سود حاصل از اجرای مشارکت به نسبت ...........درصد برای موسسه می باشد.

3/7 سود حاصل از اجرای این مشارکت عبارت از مابه التفاوت سرمایه به کارگرفته شده با مجموع ماحصل صدور کالا و محصولات و فروش آنها صورت می گیرد.

4/7 در صورتی که قرارداد مشارکت به هر دلیل قبل از انقضاء مدت فسخ گردد وسود آن قابل محاسبه باشد به تناسب مندرج در قرارداد مشارکت تنظیم صورت می پذیرد و سهم هر یک از شرکاء به حسابشان منظور می گردد.

5/7 در فسخ قبل از موعد قرارداد مشارکت هرگاه سود قابل محاسبه نباشد و مقداری از کار توسط شریک اجرا شده باشد به تشخیص داور مرضی الطرفین اجرت شریک محاسبه وبه وی پرداخت می شود.

ماده8. مرجع حل اختلاف

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

طرفین مشارکت توافق و تراضی نمودند چنانچه در تفسیر مفاد قراردادو اجرا آن تحت هر شکل و عنوانی اختلاف و دعوی بروز نماید کلیه اختلافات ورفع تخاصم فی مابین از طریق مرجع داوری حل و فصل می گردد.

1/8 آقای..................فرزند............ش.ش.............صادره از......................کد ملی..............به آدرس ایران، استان ..................شهرستان.............محله.....................خیابان...............پلاک........................واحد.............انتخاب گردید رای داور فی مابین طرفین معتبر ،قطعی و لازم الاجرا می باشد.

2/8 اجرای داوری از زمان ارجاع دعوی به داور شروع می شود

3/8 داور آقای...................با امضاء ذیل قرارداد مراتب داوری را به صورت کتبی پذیرفتند.

3/8 داور ملزم گردید در چارچوب مقررات وضوابط قانونی بخصوص رعایت فصل داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی کنند.

4/8 مدت زمان داوری از هنگام ارجاع دعوی.............ماه شمسی می باشد.

5/8هر نوع اطلاع و ابلاغ به داور طی اظهار نامه قانونی به محل اقامت ایشان به عمل می آید.

6/8 ابلاغ رای داوری به طرفین در دادگستری مرکز اصلی مشارکت به عمل خواهد آمد.

9. تعداد نسخ قرارداد

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

این مشارکت در تاریخ...............در...............ماده...............بند..................تبصره ودر............نسخه مبادله و لازم الاجرا فی مابین طرفین شد.

شرکت شریک به مدیریت عاملی آقای موسسه به مدیریت عاملی آقای

............................. .................

امضاءداور مرضی طرفین

..............................

نمونه قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد انتقال دانش فنی مطرح طرح

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه انتقال دانش فنی مطرح طرح - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد صلح سهام شرکت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه صلح سهام شرکت با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهار - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا

توضیحات کامل درباره نمونه قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین

نمونه قرارداد مشاوره دریافت وام و تسهیلات بانکی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی(ارزی وریالی) قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک

نمونه قرارداد پیمانکاری نصب آسانسور

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در خصوص امور پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

قرارداد تولیدی خیاطی و نمونه قرارداد خیاطی

توضیحات کامل درباره قرارداد تولیدی خیاطی به همراه نمونه قرارداد خیاطی.کلیه امور خود را به ثبت شرکت ایلیا بسپارید.

قرارداد کاشی کاری و نمونه قرارداد کاشی کاری

قرارداد کاشی کاری همراه با نمونه قرارداد کاشی کاری

نمونه قرارداد صلح حقوق رستوران در حال فعالیت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه صلح حقوق رستوران در حال فعالیت - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد مهندسین مشاور ساختمان

توضیحات کامل درباره نمونه قرارداد مهندسین مشاور ساختمان.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید