درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 14 مرداد 1400


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

نمونه قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

  • 1. طرفین قرارداد مشارکت

1/1شرکت ..........به مدیریت...............به شماره ثبت......به نمایندگی قانونی........به اقامتگاه ............که در این قرارداد شریک نامیده می شود.

2/1موسسه ...................به مدیریت................به شماره ثبت..........به نمایندگی قانونی............به اقامتگاه..............................که ازطرف دیگر به عنوان«موسسه» شناخته می شود.

2. موضوع قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

موضوع قرارداد عبارت است از اقدام شریک به خرید مواد و مصالح اولیه و ساخت و آماده سازی کالاها و محصولا.

2/1 نام کالاها و محصولات

2/2نوع کالاها و محصولات

2/3 میزان و مقدار کالاها و محصولات

2/4 کمیت و کیفیت کالا ها و محصولات

2/5 مارک(برند) کالاها و ومحصولات

2/6 رعایت تمامی مراحل و ضوابط استاندارد کالا و محصولات

2/7 سایر مشخصات کالاها و محصولات

با استفاده از سرمایه مشارکت مدنی طبق شرایط و مندرجات این قرارداد به منظور صدور و فروش به کشور...................با رعایت ضوابط وشرابط مقررات صادرات کالاها و محصولات مورد قرارداد و اجرای موضوع اظهارنامه خروجی کالاها و محصولات تایئد شده توسط گمرکات کشور به شماره.....................مورخ......................

3.سرمایه مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

سرمایه موضوع قرارداد به صورت نقدی جمعا به مبلغ........ریال می باشد.

1/3 سهم شریک معادل ................درصد کل سرمایه به مبلغ.............ریال می باشد.

2/3 سهم موسسه معادل ..............درصد کل سرمایه به مبلغ.............ریال می باشد.

3/3 طرفین قرارداد پذیرفتند که سرمایه مشارکت مذکور را در یک حساب مشترک به شماره............واریز نمایند و سرمایه منحصرا به مصرف مورد قرارداد برسد.

ماده4. مدت مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

مدت قرارداد از تاریخ.......لغایت............سال شمسی می باشد و تمدید آن با توافق و تراضی کتبی طرفین امکان پذیر است.

ماده5. تابعیت و مرکز مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

تابعیت قرارداد مشارکت مدنی، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد و مرکز اصلی آن به آدرس استان............شهرستان........................محله..........خیابان............پلاک...........واحد.......است.

ماده6. شروط ضمن عقد مشارکت

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

1/6 شریک شغل و فعالیت خود را در امر مشارکت تولید و صادرات کالاها و محصولات ..............اعلام کرده است لذا چنانچه خلاف امر فوق ثابت شود تخلف از مفاد قرارداد محسوب و در آن صورت موسسه حق و اختیار فسخ قرارداد مشارکت را دارد.

2/6 شریک تعهد نمود که هر نوع کار و فعالیت لازم در اجرای مشارکت را توسط شرکت خود اجرا نماید و بدون موافقت کتبی موسسه هیچ یک از عملیات مزبور را به اشخاص ثالث واگذار نکند.

2/6 شریک متعهد شد که در تمام مدت زمان اجرای قرارداد مشارکت در مورد خرید مواد اولیه، ساخت کالا و آماده سازی آنها نظر موسسه را جلب نماید.

3/6 در مواردی که برای تحقق موضوع مشارکت انعقاد قرارداد دیگری ضروری باشد شریک باید قبلا قرارداد مذکور را به تائید کتبی موسسه برساند.

4/6 دفاتر حساب ها، اسناد و مدارک مربوط به مشارکت موضوع قرارداد را طوری ثبت و نگهداری نماید که در مواقع لزوم توسط موسسه قابل بررسی باشد.

4/6 برای حصول اطمینان از انطباق نحوه استفاده، مصرف وبازگشت سرمایه مشارکت به هر طریق مقتضی موسسه در هرزمان که لازم باشد برعملیات اجرای مشارکت نظارت لازم را داشته باشد.

5/6 شریک پذیرفت که تسهیلات و وسایل نظارت موسسه را فراهم نموده، دفاتر، حساب ها وهرگونه مدارک و اطلاعات مورد نیاز موسسه را در اختیار آن قرار دهد.

6/6 شریک تعهد نمود که سرمایه مشارکت را جهت تحق موضوع مشارکت، در امور بهای خرید، آماده سازی، صدور و هزینه های ضروری شامل هزینه های بیمه، انبارداری، بانکی، حمل و نقل، بسته بندی و گمرکی مورد استفاده قرار دهد.

7/6 شریک تعهد نمود کالاها و محصولات مورد مشارکت را تا زمان صدور و فروش بیمه کامل نماید.

8/6 شریک قبول نمود که کلیه وجوه حاصل ازفروش کالاها و محصولات به صورت جزیی یا کلی مستقیما و بدون دخل و تصرف در حساب مشترک واریز شود.

9/6 برداشت از حساب مشترک مشارکت مدنی با امضاء شریک و موسسه صورت می گیرد.

ماده7 تقسیم سود حاصل از قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

1/7 تقسیم سود حاصل از اجرای مشارکت به نسبت.............درصد برای شریک می باشد.

2/7 تقسیم سود حاصل از اجرای مشارکت به نسبت ...........درصد برای موسسه می باشد.

3/7 سود حاصل از اجرای این مشارکت عبارت از مابه التفاوت سرمایه به کارگرفته شده با مجموع ماحصل صدور کالا و محصولات و فروش آنها صورت می گیرد.

4/7 در صورتی که قرارداد مشارکت به هر دلیل قبل از انقضاء مدت فسخ گردد وسود آن قابل محاسبه باشد به تناسب مندرج در قرارداد مشارکت تنظیم صورت می پذیرد و سهم هر یک از شرکاء به حسابشان منظور می گردد.

5/7 در فسخ قبل از موعد قرارداد مشارکت هرگاه سود قابل محاسبه نباشد و مقداری از کار توسط شریک اجرا شده باشد به تشخیص داور مرضی الطرفین اجرت شریک محاسبه وبه وی پرداخت می شود.

ماده8. مرجع حل اختلاف

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

طرفین مشارکت توافق و تراضی نمودند چنانچه در تفسیر مفاد قراردادو اجرا آن تحت هر شکل و عنوانی اختلاف و دعوی بروز نماید کلیه اختلافات ورفع تخاصم فی مابین از طریق مرجع داوری حل و فصل می گردد.

1/8 آقای..................فرزند............ش.ش.............صادره از......................کد ملی..............به آدرس ایران، استان ..................شهرستان.............محله.....................خیابان...............پلاک........................واحد.............انتخاب گردید رای داور فی مابین طرفین معتبر ،قطعی و لازم الاجرا می باشد.

2/8 اجرای داوری از زمان ارجاع دعوی به داور شروع می شود

3/8 داور آقای...................با امضاء ذیل قرارداد مراتب داوری را به صورت کتبی پذیرفتند.

3/8 داور ملزم گردید در چارچوب مقررات وضوابط قانونی بخصوص رعایت فصل داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی کنند.

4/8 مدت زمان داوری از هنگام ارجاع دعوی.............ماه شمسی می باشد.

5/8هر نوع اطلاع و ابلاغ به داور طی اظهار نامه قانونی به محل اقامت ایشان به عمل می آید.

6/8 ابلاغ رای داوری به طرفین در دادگستری مرکز اصلی مشارکت به عمل خواهد آمد.

9. تعداد نسخ قرارداد

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

این مشارکت در تاریخ...............در...............ماده...............بند..................تبصره ودر............نسخه مبادله و لازم الاجرا فی مابین طرفین شد.

شرکت شریک به مدیریت عاملی آقای موسسه به مدیریت عاملی آقای

............................. .................

امضاءداور مرضی طرفین

..............................

نمونه قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید