درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     سه شنبه، 12 مرداد 1400


نمونه قرارداد حقوقی اجرای عملیات محوطه سازی،سیستم روشنایی،شبکه های آب(آشامیدنی، فضای سبز، آتش نشانی)، فاضلاب(بهداشتی و صنعتی)،زهکش و ایستگاه های پمپاژ شرکت

نمونه قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

قرارداد اجرای عملیات محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب(آشامیدنی، فضای سبز، آتش نشانی)، فاضلاب(بهداشتی و صنعتی)،زهکش و ایستگاه های پمپاژ شرکت

این قرارداد به تاریخ......بین شرکت .............به شماره ثبتی.................مورخه.............به نمایندگی.............که در این پیمان کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت.....به شماره ثبتی...........مورخه...................که پیمانکار نامیده می شود واقامتگاه آن در.............می باشد به نمایندگی آقای............دارنده امضاء تعهدآور شرکت از طرف دیگر منعقد می گردد.

ماده1. موضوع پیمان

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

عبارت است اجرای عملیات محوطه سازی، سیستم روشنایی،شبکه های آب(آشامیدنی ،فضای سبز،آتش نشانی )، فاضلاب( بهداشتی و صنعتی)،زهکش وایستگاه های پمپاژ شرکت.........

کارهای اصلی عبارت است از

اجرای عملیات محوطه سازی، سیستم روشنایی، شبکه های آب(آَشامیدنی ،فضای سبز، آتش نشانی)،فاضلاب (بهداشتی و صنعتی)،زهکش و ایستگاه های پمپاژ طبق شرح کار و اسناد پیوست پیمان

  • کارهای فرعی

براساس دستور کارها و صورتجلسات صادره توسط دستگاه نظارت وبراساس بند(هـ) موضوع ماده 2پیمان حاضر اجرا می گردد.

ماده2.اسناد ومدارک پیمان

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیراست:

الف) پیمان حاضر

ب)شرایط فنی خصوصی

ج) شرایط عمومی پیمان

د)اصول ایمنی فنی پیمانکاران شرکت..............

ذ) فهرست برآورد مقادیر وریالی کار

ر)برنامه تفصیلی اجرایی و صورت مجلس ها و موافقتنامه ها و هر نوع سند دیگری که در شرایط احتمالی جدید در مدت پیمان تنظیم گردد پس از اخذ مجوزات لازم معتبر می باشد.

ز) آیین نامه ایمنی و فنی، مقررات بهداشتی و زیست محیطی

س) شرح کار عملیات

ش) مشخصات فنی و خصوصی بتن ریزی

ص) مشخصات فنی و خصوصی کارهای فلزی

م) کلیه اسنادی که در زمان اجرای مناقصه به رویت و مهر وامضاء پیمانکار رسیده باشد.

ن) شرایط خصوصی

و) برنامه زمان بندی

هـ) جداول فهارس بهاء

ی) نقشه ها که بخشی از آن در اسناد مناقصه آمده و طی صورت مجلس تحویل زمین یک نسخه به طور کامل به پیمانکار تحویل می گردد.

تبصره1. نقشه های تفصیلی اجرایی ضمن اجرای کار که از طرف کارفرما تحویل پیمانکار می گردد.

تبصره2. هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشته باشد در درجه اول پیمان حاضر و درجه دوم مشخصات فنی خصوصی و در درجه سوم فهرست برآورد تقریبی مقادیر کار و درجه چهارم نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی ملاک عمل خواهد بود واگر این تناقض مربوط به قیمت ها باشد در درجه اول متن برآورد واحد متره معتبر خواهد بود.

ماده3.پیمان

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

مبلغ کل پیمان بالغ بر........که براساس قیمت های واحد پیشنهادی پیمانکار و مقادیر تقریبی منضم به پیمان(برآورد واحد متره)محاسبه شده است.

ماده4. مدت پیمان

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

مدت پیمان...................ماه که شامل دو قسمت زیر است:

4-1. مدت تهیه تجهیز و برچیدن کارگاه ...........روز می باشد.

4-2. مدت اجرای عملیات(..............ماه) که از پایان مدت تهیه تجهیزات و تشکیل کارگاه شروع می شود .شروع مدت پیمان از تاریخ اولین صورت مجلس تحویل کارگاه ویا ابلاغ دستگاع نظارت که پس از مبادله پیمان طبق ماده 28شرایط عمومی پیمان تنظیم می شود. پیمانکار در مدت پیمان با توجه به ماده 39شرایط عمومی پیمان لااقل97% کارهای موضوع پیمان را انجام داده و تقاضای تحویل موقت کند.

تبصره. تاریخ شروع و خاتمه قرارداد از تاریخ........لغایت تاریخ...............می باشد.

ماده5.دوره تضمین کارها

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت(....ماه) از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت به نام دوره تضمین نامیده می شود. اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات ویا بکار بردن مصالح بد یا نامرغوب باشد پیمانکار مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند. برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب ومحل آنها کتبا به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر 15روز بعد از ابلاغ مراتب شروع به رفع معایب و نقایص کند وآنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید. هرگاه پیمانکار در انجام این تعهدات خود قصور ورزد ویا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را راساً و با هر ترتیب که مقتضی می داند رفع کند وهزینه آن را به اضافه 15% از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات وسپرده هایی که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.

تبصره. پیمانکار موظف است جهت تضمین حسن اجرای تعهدات خود5% کل مبلغ پیمان را به استناد 5بند(ب) بخشنامه شماره 42956 /ت28493هـ مورخ 11/08/1382 تصویب نامه هیئت وزیران به امور مالی کارفرما تسلیم نماید.

ماده6. نظارت براجراء

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار برطبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما به عهده شرکت مهندسی ................به نشانی: ...........که در این پیمان دستگاه نظرات نامیده می شود واگذار گردیده است و پیمانکار موظف است کارها را برطبق پیمان و اصول فنی و همچنین طبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست پیمان می دهد اجرا کند.

ماده7. سایر شرایط

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

7-1. کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات، صندوق کارآموزی، شهرداری به عهده پیمانکار می باشد.

7-2. ایاب و ذهاب و اسکان پرسنل پیمانکار به عهده وی می باشد شرکت..............در این خصوص هیچ گونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت

7-3. تهیه و تامین ابزار کار به عهده پیمانکار می باشد.

7-4. تهیه و تامین ماشین آلات به عهده پیمانکار می باشد.

7-5. تهیه و تامین کلیه مواد و مصالح و نحوه تحویل گیری آنها مطابق ردیف های آورده شده در شرح کار،شرایط خصوصی،شرایط فنی خصوصی و فهرست بهای پیوست قرارداد می باشد.

7-6. تهیه و تامین غذای پرسنل در مدت اجرای عملیات قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.

7-7. پروژه مذکور جزء طرح های غیرعمرانی بوده و کلیه کسورات متعلقه به عهده پیمانکار می باشد.

ماده8. افزایش یا کاهش قیمت

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

در صورت لزوم کارفرما می تواند حدود25% از میزان کار با جنس موضوع معامله را کسر یا اضافه نماید ودر هر دو حال باید قبل از انقضای مدت پیمان به پیمانکار اطلاع داده شود.در صورت اضافه شدن پیمانکار موظف است مطابق شرایط مقرر در پیمان با مهلتی که متناسب با میزان و مدت اصل پیمان باشد نسبت به مازاد عمل نماید و در صورت کم شدن نیز در مدنی متناسب با مدت و مقدار اصل پیمان قبل از انقضای مهلت پیمان کتبا به پیمانکار اطلاع داده شود.

ماده9. مقررات ایمنی فنی

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

رعایت مقررات و فنی الزامی است پیمانکار می بایست قبل ازشروع بکار ضمن تهیه و تامین و وسایل ایمنی آموزش های لازم ایمنی و فنی را به پرسنل تابعه خود تعلیم دهد و در صورت بروز هرگونه حادثه، پرداخت خسارت وارده اعم از جانی، مالی، تاسیساتی و غیره کلا به عهده پیمانکار می باشد و همچنین رعایت دستور العمل اجرایی ایمنی و فنی شرکت......لازم الاجرا وضروری می باشد. درراستای الزام به آشنایی کامل و رعایت کلیه نکات و دستورالعمل های ایمنی لازم است مدیر پروژه یا سرپرست کارگاه قبل از شروع به کارپروژه خود را به واحد ایمنی جهت فراگیری و آموزش استانداردهای لازم و سپس انتقال به نفرات شاغل درسایت پروژه معرفی نماید.

ماده10. مقررات بهداشتی و زیست محیطی

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

کلیه کارکنان پیمانکار موظفند مقرران بهداشتی و دستورالعمل زیست محیطی شرکت را رعایت نمایند.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

10-1. مسئولیت جبران خسارت هرگونه حادثه که ممکن است در حین انجام خدمات موضوع قرارداد متوجه کارکنان پیمانکار، اشخاص ثالث ویا کارکنان شرکت کارفرما می گردد به عهده پیمانکار است.

10-2. هرگونه خسارت وارده به اموال منقول و غیرمنقول در حین انجام کار توسط پرسنل پیمانکار به عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده11.قانون قرارداد

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده12. منع انتقال به غیر

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

12-1. پیمانکار مجاز نیست حقوق ناشی از این قرارداد را بدون موافقت کتبی کارفرما به غیرواگذار نماید.

12-2. پیمانکار حق بکارگیری پرسنل بکار گرفته شده در این پیمان را درسایر قراردادها ندارد.

ماده13. حل اختلاف

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر و یا اجرای قرارداد طرفین ابتدا سعی خواهند کرد که مشکلات را به طور دوستانه حل نمایند.در غیراین صورت موضوع اختلاف به مراجع ذی صلاح قانونی وقضایی ارجاع و رای صادره برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

ماده14. اصلاح و تجدید نظر

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

هرگونه اصلاح و تجدید نظر در مفاد این قرارداد صرفا پس از تائید کارفرما و کسب مجوز از آن قابل اجرا و معتبر باشد.

ماده15. اقامتگاه قانونی طرفین

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در مقدمه قرارداد مندرج گردیده است و کلیه مکاتبات و مراسلات وابلاغیه ها و اخطارهای احتمالی به آدرس فوق ابلاغ می گردد و در صورت تغییر اقامتگاه هریک از طرفین بایستی نشانی جدید را به اطلاع طرف مقابل برساند در غیر این صورت کلیه مکاتبات و مراسلات ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده16. شرایط فورس ماژور

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

شرایط و موارد فورس ماژور برای طرفین قرارداد قابل قبول و لازم الاجرا است.

ماده 17. پرداخت دستمزد

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

پیمانکار متعهد است نسبت به پرداخت دستمزد کارگران خود طبق ماده 17بند«و» شرایط عمومی پیمان اقدام نماید.

ماده18. مقررات قانون کار و تامین اجتماعی

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

پیمانکار متعهد به رعایت تمامی قوانین و مقررات قانون کار و تامین اجتماعی بوده و در مورد کارکنان شاغل خود اعمال نماید.

ماده19. خاتمه قرارداد

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

براساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.

ماده20. فسخ قرارداد

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

براساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.

ماده21. نسخ قرارداد

قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

این قرارداد در ...............ماده................. نسخه تنطیم وصادر گردیده و هر نسخه از اعتبار واحد برخوردار است.

مهر و امضاء پیمانکار مهر و امضاء کارفرما

مدیر مدیر

نمونه قرارداد محوطه سازی،سیستم روشنایی، شبکه های آب

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید