لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی


نمونه قراراد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری گاز کشی مسکونی

نمونه قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی

قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی

این قرارداد فی مابین شرکت..............به مدیریت ..............شماره ثبت................به عنوان «کارفرما»وشرکت فنی مهندسی گازرسانی ...............(با مسئولیت محدود)به شماره ثبت شرکت به نمایندگی آقای.............با سمت مدیر عامل ..............تلفن ...............به عنوان«پیمانکار» منعقد می گردد.

ماده1. موضوع پیمان

قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی

موضوع پیمان عبارت است از تهیه موارد مورد نیاز وطراحی و اجرای عملیات لوله شکی گاز واحدهای مسکونی ..................نقشه تائید شده شرکت ملی گاز می باشد.

ماده2.مدت پیمان

قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی

مدت از تاریخ تائید قرارداد از طریق طرفین.............لغایت.............به مدت..............روز می باشد.

ماده3. مبلغ پیمان

قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی

مبلغ کل پیمان طبق موضوع قرارداد به مبلغ..........ریال با احتساب کسورات قانونی به شرح زیر می باشد:

الف) طراحی و تهیه نقشه اجرایی.................ریال است

ب) تهیه مواد مورد نیاز واجرای لوله کشی با کلیه هزینه های جاری اعم از لوله اتصالات وشیرآلات و رگلاتور غیره،.................ریال می باشد.

ماده4. تعهدات پیمانکار

قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی

1-4. پیمانکار متعهد می گردد در خصوص این قرارداد عدم شمول قانون منبع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 1337 را نسبت به خویش اعلام می دارد.

2-4. پیمانکار متعهد می گردد که از محل اجرای موضوع پیمان بازدید نموده واز کلیه شرایط و مقتضیات منطقه اجرای کار، آگاهی کامل داشته و با توجه به این شرایط متعهد به انجام به موقع کلیه عملیات اجرایی موضوع پیمان می باشد.

3-4. پیمانکار ملزم گردید فردی با سابقه ومجرب را به عنوان سرپرست کارگاه و نماینده تام الاختیار به کارفرما معرفی نماید بدیهی است هرگونه ابلاغ از سوی کارفرما به نامبرده به منزله ابلاغ به پیمانکار خواهد بود.

4-4. پیمانکار متعهد می گردد ظرف مدت........روز از زمان الاغ کتبی کارفرما کلیه تجهیزات و ابزارآلات و همچنین پرسنل مورد نیاز جهت اجرای عملیات موضوع پیمان را در محل کارگاه مستقر نماید.

5-4. پیمانکار ملزم گردید جهت اجرای عملیات موضوع پیمان از افراد کارآزموده و مجرب وبه تعداد کافی جهت اجرای پیمان استفاده نماید.

6-4. کلیه هزینه های مربوط به حقوق پرسنل پیمانکار هزینه مسکن،غذا، ایاب و ذهاب و هزینه بیمه پرسنل پیمانکار به عهده پیمانکار بوده واز این بابت هیچ گونه پرداختی از سوی کارفرما به پیمانکار صورت نخواهد گرفت.

7-4. پیمانکار متعهد گردید کلیه تجهیزات وامکانات مورد نیاز جهت اجرای موضوع پیمان را به تعداد کافی وبدون هیچ گونه عیب و نقص در کارگاه حاضر نماید.

8-4. چنانچه کارفرما تشخیص دهد که فردیا افرادی از پرسنل پیمانکار صلاحیت نداشته ویا تجربه کافی جهت انجام صحیح کارها را ندارد ، پیمانکار موظف است سریعا نسبت به خروج آنها از کارگاه اقدام وافراد با تجربه را جایگزین نماید. بدیهی است در این خصوص هیچ گونه تعهدی متوجه کارفرما نخواهد بود.

9-4.کلیه کارهای اجرا شده توسط پیمانکار می بایست مورد تائید کارفرما باشد.بدیهی است در صورت عدم تائید هریک از موارد اجرا شده پیمانکار ملزم به رفع نقص فوق بوده و از این بابت هیچ گونه پرداختی از سوی کارفرما به پیمانکار صورت نخواهد گرفت.

10-4. پیمانکار متعهد گردید که کلیه عملیات را برطبق نقشه، مشخصات فنی ابلاغ شده اجرا نموده و در صورت مشاهده هرگونه اشکال در نقشه ها مراتب را کتبا به کارفرما اعلام نماید تا در صورت نیاز نسبت به تغییر موارد ذکر شده اقدام گردد.

11-4. پیمانکار و پرسنل پیمانکار ملزم به رعایت موارد ایمنی و قوانین کار بوده و همچنین پیمانکار ملزم می باشد کلیه تجهیزات و البسه ایمنی پرسنل خود را به هزینه تهیه و در اختیار پرسنل قراردهد. بدیهی است در صورت بروز هرگونه حادثه کارفرما هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در قبال فرد یا افراد حادثه دیده نخواهد داشت.

12-4. کلیه مصالح مورد نیاز این پیمان توسط پیمانکار تهیه می گردد.

13-4. عملیات تست لوله کشی بعد از اجرا می بایستی انجام وبه تائید شرکت ملی گاز برسد.

14-4. بعد از انجام کلیه عملیات لوله کشی نقشه های مورد نیاز کار تهیه و تحویل کارفرما می گردد.

15-4. اجرای عملیات حفاری ونصب و خاکریزی عملیات لوله کشی به عهده پیمانکار است.

16-4. پیمانکار اعلام می نماید حساب شماره...........بانک...........کد ..............متعلق به آن شرکت می باشد وکلیه پرداختی ها در وجه آن حساب منظور می گردد.

17-4. پیمانکار جهت حسن انجام تعهدات متعهد به تسلیم ضمانت نامه بانکی معتبر معادل.............% کل قرارداد گردیده و با پایان قرارداد پس از تائید مراتب به همراه حسن انجام کار و سپرده تضمین مسترد می گردد.

ماده5. تعهد کارفرما

قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی

1-5. کارفرما به منظور کنترل و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان و تعهداتی را که پیمانکار به عهده دارد کتبا شخصی یا گروهی را به عنوان ناظر به پیمانکار معرفی می نماید.

ماده6. نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی

1-6. .................................%مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار در ازای ارائه ضمانت نامه معتبربانکی پرداخت خواهد شد.

2-6. صورت وضعیت های تائید شده پیمانکار بعد از بررسی و تائید ...............مبلغ قرارداد پرداخت خواهد شد.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

ماده7. جرایم تاخیر در کار

قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی

1—7. چنانچه پیمانکار در اجرای هر یک از کارهای موضوع قرارداد تاخیر نمایند به ازا هر روز تاخیر در اجرای عملیات مذکور معادل یک درصد مبلغ کل قرارداد تا سقف ده روز از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

2-7. در صورتی که مدت تاخیر بیش از ده روز شود معادل یک درصد کل مبلغ قرارداد بابت هر روز از مطالبات پیمانکار کسر و کارفرما مجاز به فسخ قرارداد به صورت یک طرفه خواهد بود.

ماده8.کسورات قانونی

قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی

کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه، مالیات و......که به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده و هزینه پیمانکار است.

ماده9. حل اختلاف

قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی

چنانچه در تعبیر مفاهیم قراداد یا مواد اجرایی و مشخصات فنی ابهامی وجود داشت نظر داور مرضی الطرفین قطعی و نهایی و لازم الاجرا بین طرفین است.

ماده10. فسخ قرارداد

قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی

1-10.چنانچه در حین اجرای کار به هر دلیلی کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار صلاحیت انجام ادامه عملیات را ندارد مجاز است راسا نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده و مراتب را کتبا به پیمانکار ابلاغ و کارهای انجام شده آن زمان را برآورد و به پیمانکار پرداخت نماید.

ماده10.نسخ و مواد قرارداد

قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی

این قرارداد در....................ماده ودر.....................نسخه که هر نسخه حکم واحد را دارد تهیه و تنظیم گردیده است.

امضا شرکت کارفرما امضاء شرکت پیمانکار

نمونه قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد پیمانکاری خدمات شهری نظافت و آسایش عمومی

نمونه قرارداد تخصصی حقوقی در حوزه پیمانکاری خدمات شهری نظافت، جمع آوری زباله، پاکسازی بهداشت و آسایش عمومی .....که از این پس پیمانکار خوانده می شود ...

نمونه قرارداد برپایی غرفه و خدمات دهی عرضه محصولات

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشارکت برپایی غرفه و خدمات دهی عرضه محصولات- و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد صلح نامه اموال غیر منقول

توضیحات کامل درباره نمونه قرارداد صلح نامه اموال غیر منقول به همراه نمونه قرارداد صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری.

نمونه قرارداد شرایط خصوصی پیمان

نمونه قرارداد شرایط خصوصی پیمان - در چارچوب پیمان اجرای عملیات کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی وبرقی و محوطه سازی مجتمع اداری مسکونی، تجاری، اداری،ورزشی،

نمونه قرارداد حق العمل کاری

توضیحات کامل درباره نمونه قرارداد حق العمل کاری همراه با قرارداد حق العمل کاری.

نمونه قرارداد مشارکت در تولید صنعتی

توضیحات کامل به همراه نمونه قرارداد مشارکت در تولید صنعتی.با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید و امور خود را به ما بسپارید.

نمونه قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد پخش آگهی تبلیغات(تلویزیونی-تصویری)

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه پخش آگهی تبلیغات(تلویزیونی-تصویری) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد سرویس ایاب و ذهاب شرکتها

دانلود نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در خصوص امور پیمانکاری تامین اتوبوس برای ایاب و ذهاب کارکنان شرکت جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
ممنون از مقاله ی بسیار کاربردی شما ،،سپاس
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
سلام از تعریف شما سپاس گذارم
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
برگزاری مسابقه اینستاگرمی مسابقه اینستاگرمی
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید