جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد اخذ وام شخصی روشی قانونی برای اخذ تسهیلات

نمونه قرارداد اخذ وام شخصی

هر آنچه باید برای تنظیم و ارائه نمونه قرارداد وام شخصی بدانید را ما در مجتمع ثبتی ایلیا به شما ارائه می کنیم تا راهنمای تخصصی شما باشیم و با مشاوره وکلای حقوقی فی مابین افراد قرارداد را تنظیم کنیم. در ادامه نمونه قرارداد وام شخصی را ارائه می کنیم.

نمونه قرارداد وام شخصی

این قرارداد مشاوره طبق 10 قانون مدتی رایج کشور ایران با توافق و تفاهم و در صحت و سلامت کامل فی ما بین طرفین به طرح ذیل منعقد می گردد.

ماده1. طرفین قرارداد

آقای……………..فرزند……………..به شماره شناسنامه……………….متولد………….صادره از…………به نشانی:……………جنب شماره…………..تلفن:……………که من بعد سرمایه پذیر نامیده می شود وآقای………….فرزند……….به شماره شناسنامه ……………..متولد……..صادره از……………..به نشانی:………….تلفن:…………..که من بعد مشاوره نامیده می شود.

ماده2. موضوع قرارداد

عبارت است از پیگیری و مشاوره در امور اخذ تسهیلات وام جهت مسکن، تعمیرات مسکن، مشارکت در ساخت، سایر موارد تسهیلات کشاورزی، توسط سرمایه گذار حقیقی و حقوقی (موسسات اعتباری بازرگانی و اقتصادی مطابق با ضوابط و قوانین بانکداری جمهوری اسلامی توسط مشاور)

ماده3. مدت قرارداد

مدت زمان انجام کار از تاریخ فوق جهت مرحله اول ماده……………به مدت………روز کاری می باشد (منوط به اینکه کلیه مدارک قانونی اخذ وام تحویل مشاور قرار گرفته باشد)

ماده4. تعهدات طرفین

تبصره الف) سرمایه پذیر متعهد می گردد فتوکپی کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت اخذ وام را براساس اعلام نیاز مشاور در اختیار ایشان قراردهد و جهت تسریع در کار در جلسات حضوری مورد نیاز با اصل مدارک حاضر گردد.

تبصره ب) سرمایه پذیر ضامن صحت کلیه اسناد و مدارک تحویلی به مشاور می باشد و در صورت غیرقانونی و غیرواقعی بودن اسناد، فقط خود پاسخگوی دستگاه های دولتی و قضایی ذیربط می باشد و کلیه حق مشاوره از سرمایه پذیر دریافت می شود.

تبصره ج) مشاور متعهد می گردد جهت تسریع در انجام کار کوشش نموده و برای دریافت تسهیلات وام به نفع مالک انجام وظیفه نماید و اسناد و مدارک دریافتی را نزد خود به صورت امانت نگهداری نماید و در اختیار اشخاص غیرمسئول قرار ندهد.

ماده5. حق المشاوره

حق المشاوره فقط در مقابل ارائه راه کارهای که منطقی و قابل اجرا برای مالک باشد و منتج به دریافت وام گردد، پرداخت می شود.

ماده6. نحوه پرداخت و میزان حق المشاوره

حق المشاوره به میزان……درصد از کل مبلغ…….میلیارد ریال تسهیلات درخواستی سرمایه پذیر می باشد.

سرمایه پذیر مبلغ را نقدا جهت هزینه های جاری اولیه به عنوان پیش پرداخت در حین امضاء قرارداد تسلیم مشاوره نموده و مابقی اجرت مشاوره را طی یک فقره چک به عهده بانک………..در حین امضاء به مبلغ……….و بدون تاریخ و شماره حساب به شماره قرارداد تسلیم حکم نموده و زمانی که تسهیلات وام در اختیار مالک قرار گرفت هم زمان با آن چک موصوف نقد می گردد.

ماده7. تعهدات مشاور

مشاور موظف است مطابق…………………مرحله ذیل تسهیلات وام مورد نیاز سرمایه پذیر را آماده نماید.

توضیح:سرمایه پذیر موظف است با توجه به اینکه مبلغ وام در سه مرحله پرداخت می گردد، بایستی در هنگام اخذ قسمت اول وام به نسبت کل مبلغ، حق الزحمه مشاور را پرداخت نماید.به عبارت دیگر……………..درصد

از هر مرحله واریز وام به حساب سرمایه پذیر به مشاور پرداخت می گردد.

ماده8. اختیارات حکم

طرفین جهت حکمیت این قرارداد آقایان……..فرزند……..شماره شناسنامه………….متولد …..صادره از…………….وآقای…………….فرزند………..شماره شناسنامه………………متولد………..را به عنوان حکمین پذیرفته و در صورت بروز هر گونه اختلاف، داوری و حکم پیشنهادی ایشان دارای اعتبار و لازم الاجزا برای طرفین می باشد و هرگونه تغییر و تفسیر در موارد این قرارداد لازم الاجرا برای طرفین می باشد و هر گونه تغییر و تفسیر در موارد این قرارداد که طرفین آن را لازم بدانند با حضور حکم موصوف معتبر است. حکم ضمنا امین طرفین بوده و فقط در صورت واریز وجه وام در مدت قرارداد می تواندچک مذکور را در این قرارداد را به مشاور تسلیم نماید. در غیر این صورت پس از انقضای مدت و عدم واریز وجه وام، باید چک به مالک مستردد گردد.

ماده9.

این قرارداد در……ماده و ….نسخه و……..صفحه تنظیم گردیده است که هر ……..نسخه حکم واحد را دارند.

حکم سرمایه پذیر مشاور

نام و امضاء نام و امضاء نام و امضاء

نمونه قرارداد وام شخصی

فرم خام قرارداد کارگزاری انجام کار

نمونه قرارداد تسهیلات بانکی

قرارداد شماره مورخ.. / ../ …. در این تاریخ بین بانک شعبه …… به نشانی……….. به نمایندگی ……… به عنوان قرض دهنده که در این قرارداد اختصاراً بانک نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم …….. به نشانی……..

به عنوان قرص گیرنده که در این قرارداد اختصاراً قرض گیرنده نامیده می شود از طرف دیگر قرارداد مشروح زیر منعقد می گردد:

ماده 1-بانک به موجب این قرارداد مبلغ ریال به عنوان قرض الحسنه برای به قرض گیرنده پرداخت نموده و قرض گیرنده اقرار به دریافت مبلغ مذکور نمود . قرض گیرنده متعهد است کلیه مبلغ قرض دریافتی را به مصرف مزبور برساند.

ماده 2-مدتباز پرداخت قرض موضوع قرارداد از تاریخ الی می باشد.

ماده 3- باز پرداخت قرض موضوع این قرارداد با اقساط متوالی و ماهانه از قرار هر قسط ریال و سررسید اولین قسط خواهد بود.

ماده 4- به قرض موضوع این قرارداد ریال کارمزد به نفع بانک تعلق گرفته که قرض گیرنده متعهد گردیده به ترتیب زیر آن را پرداخت نماید.

ماده 5- تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بیش از ده روز و تخلف قرض گیرنده و راهن از شرایط قرارداد موجب حال شدن دین می گردد و بانک حق دارد کلیه بدهی قرض گیرنده را بابت این قرض یک جا مطالبه و وصول و یا از مورد رهن استیفاء نماید.

ماده 6- قرض گیرنده با امضاء این قرارداد ملتزم و متعهد گردید در صورت تاخیر در پرداخت اصل بدهی در سر رسیدهای مقرر علاوه بر مبالغ تادیه نشده که بر حسب این قرارداد بر ذمه قرض گیرنده خواهد بود نسبت به مبالغ پرداخت نشده از تاریخ تاخیر روزانه مبلغ یک ریال برای هر سه هزار ریال به بانک بپردازد ، به همین منظور قرض گیرنده ضمن این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید اولین قسط تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد و جریمه تاخیر موضوع این ماده از حساب های قرض الحسنه برداشت و یا به همان میزان از مورد رهن و یا سایر دارایی های وی تملک نماید . اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد شد . توافق شد که هر بار بانک از وجوه دریافتی از قرض گیرنده بدواً جریمه تاخیر تادیه مطالبات خود را برداشت و بقیه را به حساب اصلی بدهی منظور نماید.

ماده 7- راهن و قرض گیرنده برای تامین و تضمین پرداخت بدهی ناشی از این قرارداد مال / اموال مذکور زیر را به موجب قرارداد و بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب این قرارداد را به راهن ، قرض گیرنده سپرده ،

تا مورد استفاده قرار دهد / دهند.

مورد رهن به شرح آتی خواهد بود و منافع آن قبلاً به کسی واگذار نشده است.

ماده 8- قرض گیرنده / راهن قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از این قرارداد به تائید بانک و فک رهن از طرف بانک بدون موافقت قبلی و کتبی بانک حق انتقال یا واگذاری با حق استرداد یا هر نوع حقی از حقوقی خود نسبت به عین یا منافع مورد رهن و یا انجام هرگونه معامله را به هر صورت و تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی و شرطی و رهنی و صلح حقوق و اقرار و کالت و وصایت و اجاره و به طور کلی هر معامله یا هر یا عمل و اقدامی نسبت به انتقال یا واگذاری عین یا منافع مورد رهن نسبت به اصل یا مازاد را از خود سلب نمود .

در صورتیکه در مورد رهن هر ساختمان یا بنا یا تاسیسات دیگر نیز احداث شود کلاً و بدون استثناء رهینه بانک محسوب میگرد . قرض گیرنده / راهن متعهد گردید / گردیدند از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن باشد خودداری نماید / نمایند مادام که کلیه طلب بانک طبق تائید بانک تصفیه نشده تمام شش دانگ مرهونه در رهن بانک باقی خواهد ماند.

ماده 9- قرض گیرنده / راهن متعهد گردید مورد رهن مندرج در ماده 7 را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را هم زمان با تاریخ امضاء آن قرارداد به بانک تسلیم نماید / نمایند هم چنین نامبرده / نامبردگان متعهد است / متعهدند نسبت به تجدید بیمه مورد رهن اقدام و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف 15 روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید .

نمایند در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه قرض گیرنده معادل مبلغ ارزیابی خود بیمه نماید .

قرض گیرنده / راهن متعهد پرداخت هزینه بیمه می باشد / می باشند و مکلف است / مکلفند به محض مطالبه به بانک بپردازد / بپردازند و در صورت عدم پرداخت بانک می تواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود منظور نماید . اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و بانک هیچ گونه مسئولیتی را از این لحاظ در برابر قرض گیرنده / راهن قبول نمی ماند . در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن و به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده است به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گیرد قرض گیرنده/ راهن حق هر گنه ایراد و اعتراض را از خود سلب می نماید / می نمایند.

ماده 10- اظهارات و تشخیص بانک نسبت به میزان مطالبات بانک و تعهدات قرض گیرنده / راهن و همچنین نسبت به تخلف آنان معتبر بوده و مورد قبول قرض گیرنده / راهن خواهد بود.

ماده 11- کلیه هزینه های قانونی وصول مطالبات بانک به عهده قرض گیرنده خواهد بود.

ماده 12- چون قرض موضوع این قرارداد به درخواست قرض گیرنده و با تعهد به اینکه از بانک دیگری مبادرت به اخذ وجهی به عنوان قرض الحسنه ننموده و از این بابت به بانک یا موسسه اعتباری دیگری بدهکار نمی باشد از طرف بانک به قرض گیرنده اعطاء شده است لذا قرض گیرنده به موجب این قرارداد قبول نمود که چنانچه خلاف اعلام و اظهار وی بر بانک مکشوف گردد علاوه بر اینکه بدهی وی بابت قرض دریافتی حال گردیده بانک حق خواهد داشت کلیه مطالبات خود را به استناد این قرارداد از طریق قانونی و صدور اجرائیه و دفعتاً واحده وصول نماید.

مشخصات مورد رهن مندرج در ماده 7 بدین شرح است:

سایر مستندات :…..

1- پاسخ استعلامیه شماره ثبت منطقه تهران .

تاریخ :……

محل امضاء:

نمونه قرارداد تسهیلات بانکی

قرارداد شماره  ……..   مورخ ../ ../ …. در این تاریخ بین بانک ………… شعبه : ……..  به نشانی : ………………….. به نمایندگی ……….. به عنوان قرض دهنده که در این قرارداد اختصاراً بانک نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم :……… به نشانی:………..

به عنوان قرص گیرنده که در این قرارداد اختصاراً قرض گیرنده نامیده می شود از طرف دیگر قرارداد مشروح زیر منعقد می گردد :

ماده 1-بانک به موجب این قرارداد مبلغ  ………..  ریال به عنوان قرض الحسنه برای………… به قرض گیرنده پرداخت نموده و قرض گیرنده اقرار به دریافت مبلغ مذکور نمود . قرض گیرنده متعهد است کلیه مبلغ قرض دریافتی را به مصرف مزبور برساند.

ماده 2-مدتباز پرداخت قرض موضوع قرارداد از تاریخ …………. الی  …………. می باشد.

ماده 3- باز پرداخت قرض موضوع این قرارداد با اقساط متوالی و ماهانه از قرار هر قسط…………. ریال و سررسید اولین قسط ……………… خواهد بود.

ماده 4- به قرض موضوع این قرارداد ……………  ریال کارمزد به نفع بانک تعلق گرفته که قرض گیرنده متعهد گردیده به ترتیب زیر آن را پرداخت نماید.

ماده 5- تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بیش از ده روز و تخلف قرض گیرنده و راهن از شرایط قرارداد موجب حال شدن دین می گردد و بانک حق دارد کلیه بدهی قرض گیرنده را بابت این قرض یک جا مطالبه و وصول و یا از مورد رهن استیفاء نماید.

ماده 6- قرض گیرنده با امضاء این قرارداد ملتزم و متعهد گردید در صورت تاخیر در پرداخت اصل بدهی در سر رسیدهای مقرر علاوه بر مبالغ تادیه نشده که بر حسب این قرارداد بر ذمه قرض گیرنده خواهد بود نسبت به مبالغ پرداخت نشده از تاریخ تاخیر روزانه مبلغ یک ریال برای هر سه هزار ریال به بانک بپردازد ، به همین منظور قرض گیرنده ضمن این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید اولین قسط تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد و جریمه تاخیر موضوع این ماده از حساب های قرض الحسنه برداشت و یا به همان میزان از مورد رهن و یا سایر دارایی های وی تملک نماید . اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد شد . توافق شد که هر بار بانک از وجوه دریافتی از قرض گیرنده بدواً جریمه تاخیر تادیه مطالبات خود را برداشت و بقیه را به حساب اصلی بدهی منظور نماید.

ماده 7- راهن و قرض گیرنده برای تامین و تضمین پرداخت بدهی ناشی از این قرارداد مال / اموال مذکور زیر را به موجب قرارداد و بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب این قرارداد را به راهن ، قرض گیرنده سپرده ،

تا مورد استفاده قرار دهد / دهند.

مورد رهن به شرح آتی خواهد بود و منافع آن قبلاً به کسی واگذار نشده است.

ماده 8- قرض گیرنده / راهن قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از این قرارداد به تائید بانک و فک رهن از طرف بانک بدون موافقت قبلی و کتبی بانک حق انتقال یا واگذاری با حق استرداد یا هر نوع حقی از حقوقی خود نسبت به عین یا منافع مورد رهن و یا انجام هرگونه معامله را به هر صورت و تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی و شرطی و رهنی و صلح حقوق و اقرار و کالت و وصایت و اجاره و به طور کلی هر معامله یا هر یا عمل و اقدامی نسبت به انتقال یا واگذاری عین یا منافع مورد رهن نسبت به اصل یا مازاد را از خود سلب نمود .در صورتیکه در مورد رهن هر ساختمان یا بنا یا تاسیسات دیگر نیز احداث شود کلاً و بدون استثناء رهینه بانک محسوب میگرد . قرض گیرنده / راهن متعهد گردید / گردیدند از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن باشد خودداری نماید / نمایند مادام که کلیه طلب بانک طبق تائید بانک تصفیه نشده تمام شش دانگ مرهونه در رهن بانک باقی خواهد ماند.

ماده 9- قرض گیرنده / راهن متعهد گردید مورد رهن مندرج در ماده 7 را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را هم زمان با تاریخ امضاء آن قرارداد به بانک تسلیم نماید / نمایند هم چنین نامبرده / نامبردگان متعهد است / متعهدند نسبت به تجدید بیمه مورد رهن اقدام و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف 15 روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید . نمایند در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه قرض گیرنده معادل مبلغ ارزیابی خود بیمه نماید .

قرض گیرنده / راهن متعهد پرداخت هزینه بیمه می باشد / می باشند و مکلف است / مکلفند به محض مطالبه به بانک بپردازد / بپردازند و در صورت عدم پرداخت بانک می تواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود منظور نماید . اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و بانک هیچ گونه مسئولیتی را از این لحاظ در برابر قرض گیرنده / راهن قبول نمی ماند . در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن و به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده است به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گیرد قرض گیرنده/ راهن حق هر گنه ایراد و اعتراض را از خود سلب می نماید / می نمایند.

ماده 10- اظهارات و تشخیص بانک نسبت به میزان مطالبات بانک و تعهدات قرض گیرنده / راهن و همچنین نسبت به تخلف آنان معتبر بوده و مورد قبول قرض گیرنده / راهن خواهد بود.

ماده 11- کلیه هزینه های قانونی وصول مطالبات بانک به عهده قرض گیرنده خواهد بود.

ماده 12- چون قرض موضوع این قرارداد به درخواست قرض گیرنده و با تعهد به اینکه از بانک دیگری مبادرت به اخذ وجهی به عنوان قرض الحسنه ننموده و از این بابت به بانک یا موسسه اعتباری دیگری بدهکار نمی باشد از طرف بانک به قرض گیرنده اعطاء شده است لذا قرض گیرنده به موجب این قرارداد قبول نمود که چنانچه خلاف اعلام و اظهار وی بر بانک مکشوف گردد علاوه بر اینکه بدهی وی بابت قرض دریافتی حال گردیده بانک حق خواهد داشت کلیه مطالبات خود را به استناد این قرارداد از طریق قانونی و صدور اجرائیه و دفعتاً واحده وصول نماید .

مشخصات مورد رهن مندرج در ماده 7 بدین شرح است:

سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره  ………….     ثبت منطقه  ….. تهران .

تاریخ : ../../….

محل امضاء:

در صورت نیاز به مشاوره برای تنظیم نمونه قرارداد وام مشارکتی، وام شخصی و انواع قراردادهای دیگر مثل : نمونه قرارداد بین ضامن و وام گیرنده، نمونه قرارداد قرض الحسنه شخصی، فرم خام قرارداد کارگزاری انجام کار می توانید با کارشناسان ایلیا تماس بگیرید و تمامی نکات را از طریق مشاوره رایگان ما دریافت کنید تا بتوانید معاملاتی درست را به سرانجام رسانید. همواره ما در مسیر پیشرفتتان همراه شماییم.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مجید خواجوب
مجید خواجوب
2 سال قبل

سلام یک قرارداد کارگزاری ازجهت کمیسیون دریافت وام
جهت دفتر املاک