جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد پیمانکاری نقشه برداری GPS

قرارداد نقشه برداری

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی پیمانکاری نقشه برداری GPS در متن زیر آورده شده تا راهنمای تخصصی شما عزیزان برای تنظیم قرارداد پیمانکاری نقشه برداری باشد. با ما در ادامه همراه باشید. در صورت پیش آمدن هر سوالی در زمینه نقشه برداری ما در مجتمع حقوقی ایلیا راهنمای مجرب شما خواهیم بود.

نمونه قرارداد نقشه برداری

این قرارداد براساس مصوبه مورخه……..شرکت……..به مدیریت……..به شماره ثبت…….به آدرس:………….که از این به بعد کارفرما نامیده می شود وآقای………..به شماره شناسنامه……………..به عنوان مدیر عامل شرکت بین المللی………….به آدرس:…………وشماره فاکس………که منعبد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر طبق مقررات و شرایطی گه در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است منعقد می گردد.

ماده1. موضوع قراداد

قرارداد پیمانکاری نقشه برداری GPS

نقشه برداری از پلاک های محدوده شهرستان ها با دستگاهGPSهکتار که در راستای اجرای…………عرصه ای که توسط کارفرما تعیین و به پیمانکار ابلاغ می گردد.

ماده2.مبلغ قرارداد

قرارداد پیمانکاری نقشه برداری GPS

حق الزحمه این قرارداد حدود………..ریال که براساس سطح هر قطعه برحسب هکتار با توجه به نرخ نامه پیشنهادی ……… پس از تهیه صورت وضعیت و تائید توسط ناظران تعیین شده از طرف کارفرما در شهرستان واستان پرداخت می گردد.

تبصره1. در صورت صلاحدید کارفرما و تامین اعتبار کافی مقدار کار تا……..%قابل افزایش یا کاهش می باشد.

تبصره2. چگونگی پرداخت مبلغ قرارداد

1. به منظور فراهم نمودن امکانات اجرای شروع کار پیمانکار می تواند حداکثر………..% مبلغ کل ثمن قرارداد را پس از شروع به کار در مقابل اخذ ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت قابل قبول کارفرما به عنوان پیش پرداخت دریافت نماید. مبلغ پرداختی در مدت انجام و اجرای قرارداد از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

2. در هرمرحله از پیشرفت کار پس از تائید فعالیت های انجام شده توسط نماینده یا ناظر کارفرما درصدی از حق الزحمه طبق شرح ذیل قابل پرداخت می باشد.

الف)در صورت انجام…..%کار، در مرحله اول………..%مبلغ قراردادقابل پرداخت می گردد.

ب)در صورت انجام ……………..%کار، در مرحله دوم……….%مبلغ قراردادقابل پرداخت می گردد.

ج) در صورت انجام …………….% کار، در مرحله سوم……….%مبلغ قراردادقابل پرداخت می گردد.

د) در صورت انجام ……………..%کار، در مرحله چهارم……….%مبلغ قراردادقابل پرداخت می گردد.

3. پیش پرداخت موضوع بند1 از تبصره2 ماده 2به ترتیب ذیل از پرداخت های به پیمانکار کسر می گردد.

الف) در صورت پرداخت……………..%کار، در مرحله اول معادل……….%کسر می گردد.

ب) در صورت پرداخت……………..%کار، در مرحله دوم معادل……….%کسر می گردد.

ج) در صورت پرداخت……………..%کار، در مرحله سوم معادل……….%کسر می گردد.

4. از هر پرداخت…..درصد به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر که پس از اتمام مراحل انجام کار موضوع قرارداد و سپری شدن زمان مناسب و تحویل و تائید قطعی کار توسط کارفرما به پیمانکار عودت می گردد.

تبصره3. کلیه کسورات قانونی(بیمه، مالیات و…)به عهده پیمانکار می باشد.

ماده3. مدت قرارداد

قرارداد پیمانکاری نقشه برداری GPS

مدت قرارداد از تایخ…………به مدت…………ماه شمسی می باشد.

تبصره1. در صورت تحقق تبصره 1ماده2 مدت قرارداد با توافق طرفین که مکتوب و امضاء خواهد شد قابل تمدید می باشد.

تبصره2. درصورت عدم اجرای موضوع قرارداد در مدت مشخص، که علت آن به عهده پیمانکار نباشد با نظر کارفرما مدت قرارداد قابل تمدید می باشد در غیراین صورت به ازاء هر روز تاخیر…..ریال به عنوان جریمه تاخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

قرارداد نقشه برداری

ماده4. تعهدات وشرایط قرارداد

قرارداد پیمانکاری نقشه برداری GPS

4-1. پیمانکار موظف است تمامی استانداردها،شرایط و اصول فنی نقشه برداری خواسته شده را که در اسناد مناقصه قرارداد، ملاحظه نموده مطابق پیوست شماره 2رعایت نماید همچنین موظف است تدارکات و نکات فنی که توسط ناظر معرفی شده از طرف کارفرما به وی ابلاغ می گردد را رعایت نموده و نقشه های نهایی را به امضاء ناظر و ارائه دهنده که از طرف کارفرما رسما به او معرفی می گردد.

4-2.تامین کلیه لوازم وابزار مهندسی و ترسیم از قبیل دوربین نقشه برداری، میز، میخ(پیکه)،متر ،GPS، رایانه، پلاتر و…..به عهده پیمانکار می باشد و وی متعهد می گردد از ابزار دقیق رسام و فاقد خطا استفاده نماید.

4-3. پیمانکار ضمن ارائه اصل و پیش نویس کلیه مدارک مربوط به نقشه برداری در پایان هر مرحله از کار دفتر نقاظ برداشت شده همراه با دیسک حاوی اطلاعات نقاط برداشت شده و یک شیت نقشه پلات گرفته شده برروی کالک را به کارفرما تحویل نماید.

4-4.تامین خودرو و پرداخت هزینه ها جهت عزیمت به عرصه های موضوع قرارداد و ادارات و دستگاه های مربوطه و محل نقشه برداری و کلیه هزینه های حقوق، دستمزد و بیمه و…….نیروی انسانی مورد نیاز، کلیه هزینه های اتفاقی و احتمالی مربوطه هزینه های غذا و اقامت کارکنان در محل، نوشت ابزار وسایر موارد دیگر به عهده پیمانکار می باشد.

همچنین تهیه وسایل ایمنی برای حفظ جان کارگران وسایر عوامل کاری که در اجرای این قرارداد به کار گرفته می شوند به عهده پیمانکار بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه کارفرما هیچ گونه تعهدی نداشته و پیمانکار ملزم به رعایت ماده38 قانون تامین اجتماغی می باشد بنابراین قسط آخر قرارداد در قبال ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی به پیمانکار قابل پرداخت می باشد.

4-5. کلیه هزینه های حضور ارائه دهنده وسایر عوامل کارفرما که در انجام امور عرصه های موضوع قرارداد با پیمانکار همراهی می کنند به عهده پیمانکار می باشد.

4-6. پیمانکار اقرار و تائید می نماید از جمیع قوانین و مقررات مربوط به عوارض و مالیات مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند. همچنین کلیه کسور ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

4-7. پیمانکار موظف به حفظ مدارک و اطلاعات مربوط به موضوع قرارداد وسایر مدارک و اطلاعات که به علت اجرای این قرارداد دراختیار وی قرار می گیرد می باشد و بدون کسب اجازه از کارفرما حق ارائه اطلاعات وتصاویر یا رونوشته های اطلاعات مذکور اعم از مکاتبات، نمایه ها، نقشه ها و اطلاعات خام نقشه برداری را به هیچ شخص حقیقی و حقوقی ندارد در صورت تخلف پیمانکار از مفاد این بند کارفرما مجاز است ضمن لغو قرارداد یک طرفه به میزان خسارتی که از این جهت به وی وارد شده است (به تشخیص خود) از مطالبات و تضمینات پیمانکار کسر نماید. علاوه براین در صورت تخلف پیمانکار و عوامل وی از اصل امانت داری به شرح صدر این بند، وی به عنوان افشای سند دولتی قابل پیگرد در محاکم قضایی می باشد.

4-8. در صورت ضرورت اصلاح نقشه، تهیه نقشه و نقشه برداری مجدد می بایست توسط پیمانکار انجام گیرد.

4-9.پیمانکار می بایستی کل موضوع قرارداد را از طریق اعضای شرکت که لیست این افراد قبلا به کارفرما ارائه شده در اجرای موضوع قرارداد استفاده نماید و حق استفاده از افراد دیگر با کارمندان دولت یا بازنشستگان …..را در اجرای موضوع قرارداد ندارد و در صورتی که خلاف آن ثابت شود مطابق بند(4-10)با پیمانکار برخورد خواهد شد.

4-10. پیمانکار اقرار می نماید که در زمان عقد قرارداد مشمول ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی وقانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337نبوده و هر زمان که خلاف این اقرار به کارفرما معلوم گردد قرارداد لغو وکارفرما ضمن خودداری از پرداخت مطالبات وضمانت های پیمانکار درمورد ادامه کار به صورت امانی یا انتخاب پیمانکار جایگزین مختار خواهد بود.

4-11. پیمانکار متعهد است پس از امضای قرارداد حداکثر به مدت……….بعد کار را شروع نماید.

4-12. پیمانکار موظف است مراتب حضور نقشه بردار در هریک از شهرستان های ماده یک قرارداد را………قبل از عزیمت به شهرستان به منظور هماهنگی با ارائه دهنده و همراهی وی با نقشه بردار پیمانکار توسط اداره مهندسی اداره کل، به صورت کتبی به کارفرما اعلام نماید.

ماده5.تعهدات کارفرما

نمونه نامه ابلاغ نقشه به پیمانکار

5-1. صدور معرفی نامه برای پیمانکار و ترتیب ارتباط و تشریک مساعی با سایر ادارات و یا نهادها یا ارگان های ذی ربط

5-2. کارفرما نسبت به معرفی مکتوب ارائه دهنده مطلع به مناطق و مرزهای محدوده مورد نظر در اسرع وقت به پیمانکار اقدام و نسبت به اعزام وی به همراه پیمانکار در زمانی که توافق می رسند اقدام می نماید.

خدمات ثبتی مجتمع ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

5-3. کارفرما پس از عقد قرارداد ناظر یا ناظران را به صورت مکتوب به پیمانکار معرفی و تمامی نکات لازم الرعایه و خواسته های خود را به صورت مکتوب وبه موقع به پیمانکار ابلاغ می نماید.

توضیح: تمامی مکاتبات وابلاغ ها به پیمانکار به آدرس صدر این قرارداد ارسال و ابلاغ شده تلقی می گردد مگر اینکه پیمانکار رسما تغییر آدرس خود را به کارفرما اعلام نماید.

5-4.کارفرما پس از تهیه و تصویب صورت وضعیت در اسرع وقت نسبت به پرداخت حق الزحمه مطابق مفاد ماده 2اقدام می نماید.

5-5. کلیه ادارات تابعه کارفرما موظف به همکاری با پیمانکار طبق ضوابط و مقررات مربوطه در محل اجرای پیمان خواهد بود

ماده6. فسخ قرارداد

قرارداد پیمانکاری نقشه برداری GPS

6-1. هرگاه برکارفرما روشن شود پیمانکار عوامل فنی، لوازم و مدارک لازم را برای انجام قرارداد فراهم نساخته وکار از کیفیت مطلوب برخوردار نباشد یا دقت لازم معمول این قرارداد که انتظار می رود را به دلیل سهل انگاری، دفع الوقت، قصور ویا عدم توانایی پیمانکار دارا نمی باشد کارفرما می تواند قرارداد را ضمن داشتن وکالت از طرف پیمانکار فسخ و نسبت به ضبط ضمانت انجام کار که توسط پیمانکار در اختیار کارفرما قرار گرفته است اقدام نماید.

6-2. در صورتی که پیمانکار موضوع اجرای قرارداد را بدون تصویب ونظر کارفرما به غیر واگذار وانتقال نماید یا سوء استفاده از این قرارداد موجب ورود ضرر و زیان به کارفرما می گردد کارفرما بنابر مصالح، حق فسخ قرارداد را به طور یک جانبه خواهد داشت.

6-3. احراز تقصیر یا عدم تقصیر پیمانکار در خصوص عدم رعایت مفاد قرارداد به عهده کارفرما بوده و پیمانکارحق هیچ گونه اعتراض در این خصوص ندارد.

ماده7. تضمین حسن انجام تعهدات

قرارداد پیمانکاری نقشه برداری GPS

5درصد از مبلغ کل قرارداد جهت انجام تعهدات به مبلغ………..ریال از پیمانکار اخذ که پس از اتمام قرارداد و تائید حسن انجام کار توسط کارفرما مبلغ مذکور به پیمانکار عودت داده می شود.

ماده8. موارد حل اختلاف

قرارداد پیمانکاری نقشه برداری GPS

در صورت بروز هر گونه اختلاف بین کارفرما و پیمانکار اعم از اینکه موضوع به اجرای عملیات موضوع قرارداد باشد یا مربوط به تفسیر ویا تعبیر هریک از موارد قرارداد باشد چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند مرجع حل اختلاف ،داور مرضی الطرفین رای و تصمیم ایشان قاطع دعوی می باشد.

ماده9

قرارداد پیمانکاری نقشه برداری GPS

این قرارداد مشمول شرایط عمومی پیمان که دارای………..ماده است می باشد

ماده10.

نمونه قرارداد نقشه برداری زمین

این قرارداد در ……………ماده و ……..نسخه و………..برگ ضمایم تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و هر کدام حکم واحد را دارد ودر صورت مخدوش بودن(خط خوردگی و لاک گرفتگی) فاقد اعتبار می باشد.

قیمت توافق شده نهایی نقشه برداری ماده2 پلاک های شهرستان های
ردیف مساحت پلاک(هکتار) قیمت توافق شده نهایی به ازاری هر هکتار(ریال)
1 کمتر از 500 …………………..ریال
2 500-1000 ………………….
3 1000-3000 ………………….
4 2000-5000 ………………….
5 5000-10000 ………………….
6 10000-20000 ………………….
7 20000-50000 ………………….
8 بیشتر از 50000 ………………….

نام و نام خانوادگی و امضاء کارفرما نام و نام خانوادگی و امضاء پیمانکار

تبصره.

1. در صورتی که پیمانکار در تهیه نقشه از نقشه های توپوگرافی 1:25000یا 1:50000 ویا از مرز نقشه های پلاک های همجوار استفاده نماید، با تشخیص کارفرما به قیمت های فوق ضریب5/0 اعمال می شود.

2.در صورتی که پیمانکار در تهیه نقشه از GPS استفاده نماید با تشخیص کارفرما به قسمت های فوق ضریب6/0 اعمال می شود.

3.5/5 - (4 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
اکرم اشرفی
اکرم اشرفی
5 سال قبل

با تشکر فراوان- قرارداد کامل و مناسبی بود.

ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
پاسخ به  اکرم اشرفی
5 سال قبل

سلام روز به خیر خواهش میکنم باعث افتخار ماست که در خدمت شما باشم و بتونیم خدمات ارزنده ای را به شما ارائه دهیم