جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد صلح سهام شرکت

نمونه متن صلح سهام شرکت

اگر به فکر تنظیم قرارداد صلح سهام شرکت هستید و تا به کنون این اقدام را انجام ندادید باید این مژده را به شما بدهیم که متن زیر نمونه قرارداد صلح سهام شرکت را به شما عزیزان ارائه می دهد که راهنمای مناسب شما خواهد بود. از این رو اگر به فکر تنظیم قرارداد هستید با وکلای ثبتی ایلیا در ارتباط باشید.

قرارداد صلح سهام شرکت

۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی …………… ساکن ………………………………………………………………………….. کد پستی ……………………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………….. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی …………… ساکن ………………………………………………………………………….. کد پستی …………………… تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………… به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

موردصلح :کلیه حقوق عینیه و فرضیه ومتصوره ……………. نسبت به تمامی سهم الشرکه ……………….. در شرکت …………….. ثبت شده بشماره ………. ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری از هر حیث و بابت به نحویکه با وقوع این صلح هیچگونه ادعا و حقی درمورد صلح برای مصالح باقی نمی ماند.

اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش از طرفین بعمل آمد و متصالح اقرار به قبض مورد صلح نمود و متعهد گردید چنانچه پس از امضای این سند در خصوص سهم الشرکه مذکور هر گونه بدهی تا تاریخ تحریر این سند به اشخاص حقیقی یا حقوقی کشف و اعلام گردد شخصاً پرداخت و با ارائه قبوض مثبته از مصالح دریافت دارد و مصالح متعهد گردید عند المطالبه پرداخت نماید. مصالح مسئولیت کشف و ضمانت هر گونه فساد در مورد صلح را از حال التحریر الی ده سال کامل خورشیدی برعهده گرفت.

ارائه نمونه قرارداد صلح سهام شرکت

ماده1.طرفین مصالحه نامه

1-1. مصالحین:

سهامداران شرکت…………………..ثبت شده به شماره……………..در اداره ثبت شرکت ها همگی به نشانی:………………به شرح ذیل توضیحاً متذکر می گردد که آقای………برابر وکالتنامه رسمی شماره……….مورخ……………..و با اختیارات حاصله از وکالتنامه مزبور از طرف مصالحین این قرارداد را امضاء نمود.

1.آقای……………فرزند…………….به شماره شناسنامه………….صادره از…………..به ش ملی

2.آقای ………………..فرزند…………..به شماره شناسنامه………..صادره از…………….به ش ملی

2-1. متصالح

آقای………..فرزند………….به شماره شناسنامه……………صادره از…………..وشماره ملی……..متولد……..به نشانی:………………..

ماده2. مورد صلح

کلیه حقوق حقیقی، عینی ، واقعی، تملکی و غیره حتی فرضی و احتمالی مصالحین ناشی از تعداد……………..سهام معادل سی درصد کل سهام مصالحین در شرکت …………سهام ، معین و معدد و مشخص و محرز نزد متصالح با آثار مترتبه فعلی وبعدی برمورد صلح که به اقرار متصالح مورد مصالحه را متصرف گردیده و آن را از قبض نمود.

1. آقای………………….(……………….سهم)

2.آقای………………..(…………..سهم)

3.آقای…………………..(…………..سهم)

4. آقای………………….(……………….سهم)

5. آقای………………….(……………….سهم)

ماده3.وجه المصالحه

مبلغ……..ریال، که توسط متصالح به نسبت سهام مورد انتقال به هر یک از مصالحین پرداخت می گردد.

ماده4.نحوه پرداخت

با توافق طرفین مقرر گردید:

1-4. همزمان با امضاء این صلح نامه مبلغ………..ریال نقدا و به موجب چک شماره ……………………..مورخ………..بانک………از جانب متصالح پرداخت گردید و مصالحین اقرار به دریافت نمودند.

2-4.مبلغ…………..ریال پس از اخذ مجوز رسمی سازمان بورس و اوراق بهادارمبنی بر موافقت قطعی با انتقال سهام به ترتیب مصرح در این قرارداد به مصالحین پرداخت می گردد.

مصالحین قبول و تعهدنمودند که مجوز لازم را حداکثر تا تاریخ……….از سازمان بورس و اوراق اخذ نمایند و متعاقبا پس از ارائه آن به متصالح به موجب صورت مجلس کتبی نسبت به دریافت این قسمت از مبلغ مورد صلح اقدام نمایند.

3-4. مبلغ………………ریال پس از انتقال قطعی سهام به نام متصالح و امضای دفتر سهام و انجام تشریفات لازم به موجب صورت مجلس کتبی پرداخت خواهد گردید.

ماده5. تعهدات مصالحین

1-5. مصالحین قبول و تعهد نمودند حداکثر ظرف مدت…………موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انتقال سهام موضوع این صلح نامه را اخذ نمایند و درمدت مزبور با پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام وارائه برگ مفاصاحساب لازم تشریفات لازم جهت ثبت انتقال سهام را در دفتر ثبت سهام به عمل آورده و اوراق سهام را ظهر نویسی و تحویل متصالح دهند.

2-5. مصالحین قبول نمودند در مدت مذکور در بند یک در صورتی که متصالح اعلام نمایند هر تعداد از سهام موضوع این صلح نامه به اشخاص دیگرمنتقل شود، نسبت به انتقال تعداد سهام به اشخاص مورد نظر اقدام نمایند.

3-5. متصالح با توجه به صورت های مالی شرکت……….منتهی به سال مالی ………………و همچنین تراز حساب های مورخ………………..مبادرت به خرید سهام نموده وفتوکپی صورت های مالی مذکور که به امضاء هیات مدیره شرکت………….سهام و مصالحین رسیده، جز لاینفک این صلح نامه است.

مصالحین اقرار دارند که شرکت هیچ گونه بدهی دیگری به غیر از آنچه در صورت های مالی و ترازهای مذکور درج شده ندراد و هرگونه ادعایی از طرف شخص ثالث مبنی بر احراز طلب از شرکت مربوط به دوره های قبل از هرجهت و بابت را متعهد خواهند بود و متصالح هیچ گونه تعهدی نسبت به این گونه مطالبات ازشرکت نخواهند داشت.

بدیهی است چنانچه در خصوص مطالبات مربوط به قبل از خرید، شخص یا اشخاص حقیقی ویا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی ادعایی نسبت به شرکت نموده و مدعی طلب یا حقی نسبت به شرکت باشند و حق ادعایی به تسجیل مقامات قضایی و یا ادارات کار، سازمان بیمه تامین اجتماعی، دارایی، ثبت، بورس و…………..رسیده باشد مصالحین منفرداً یا متضامناً نسبت به پرداخت ان اقدام نموده و هرگونه خسارات وارده را جبران خواهند نمود.

4-5. مصالحین همزمان با انتقال رسمی سهام، متعهد به تحویل کلیه دارایی های شرکت اعم از منقول و غیر منقول مندرج در صورت های مالی به متصالح می باشند این مسئولیت منفرداً و متضامناً متوجه مصالحین می باشد.

هرگاه از تاریخ امضاءاین صلح نامه تا هنگام ثبت انتقال سهام تغییراتی در دارایی های شرکت…………صورت گیرد. (این تغییرات متضمن تغییر در دارایی های غیرجاری صورت های مالی ضمیمه نیز می باشد) کلیه درآمد و امتیازات مربوط به سهام مورد صلح از تاریخ امضاء این صلح نامه متعلق به متصالح است.

مصالحین علاوه برارائه صورت کلیه تعهدات و بدهی های شرکت تا تاریخ این صلح نامه، جبران کلیه بدهی ها را برعهده می گیرند یا به میزان معادل بدهی ها ذخایر کافی به متصالح معرفی و منتقل می نمایند.

5-5. مصالحین علاوه برتسویه کامل کلیه قراردادهای پرسنلی شرکت، کلیه مخارج مرتب با فعالیت، اداره وراهبری شرکت را تا تاریخ این صلح نامه پرداخت می نمایند. همچنین کلیه هزینه های قطعی و احتمالی مرتب بر نقل و انتقال مورد صلح برعهده مصالحین می باشد.

6-5. درصورتی که سازمان بورس و اوراق بهادار به هر دلیل با انتقال سهام به متصالح موافقت نکند این صلح نامه از طرف متصالح قابل فسخ خواهد بود. در صورت فسخ این صلح نامه مصالحین متعهد گردیدند که کل مبالغ دریافتی از وجه المصالحه را به علاوه پانزده و نیم درصد سود سالانه حداکثر تا …………………….. بعد از اعلام فسخ به متصالح پرداخت نمایند.

تبصره 1. طرفین توافق نمودند که در صورت فسخ مصالحه نامه ، مطابق بند حاضر، متصالح بدون نیاز مراجعه به مراجع قضایی و یا ارسال اظهار نامه ، صرفاً به طور، مکتوب و از طریق فاکس مراتب فسخ را به مصالحین اعلام می نماید.

تبصره 2. چنانچه پس از اخذ نظر موافق سازمان بورس و اوراق بهادار، مصالحین نسبت به ایفاء تعهدات خود اقدامی ننمایند؛ علاوه بر الزام مصالحین به ایفاء تعهدات ، همچنین بابت هر روز تأخیر در انجام تعهدات و تشریفات قانونی مکلف به پرداخت مبلغ ……………….. ریال وجه التزام در ایفاء تعهدات به متصالح خواهند بود.

7-5. متصالح می تواند تا پیش از امضاء دفاتر ثبت سهام و حداکثر تا تاریخ ……………………. با پرداخت مبلغ …………………………. ریال به مصالحین بابت ضرر و زیان ، به صورت یک طرفه نسبت به فسخ این صلح نامه اقدام نمایند.

ماده 6. طریقه حل اختلاف طرفین

در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر ویا اجرای مفاد این قرارداد، طرفین بدواً با مذاکره و مصالحع حل و فصل خواهند نمود در غیراینصورت طرفین توافق نمودند که مورد اختلاف را از طریق داوری و توسط داور واحد مرضی الطرفین آقای ……………………. اقدام نمایند.

1-6. داور با امضاء قرارداد مراتب داوری خود را کتبی پذیرا شد.

2-6. شروع داوری با ارجاع دعاوی و اختلافات خواهد بود.

3-6. داوری بر اساس فصل داوری آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

4-6. حق الزحمه داوری طبق آیین نامه اجرایی وزارت دادگستری می باشد.

5-6. هر گونه ابلاغ و اطلاع به داور طبق اظهار نامه رسمی به عمل می آید.

6-6. اقامتگاه داور به شرح ایران …………………. استان ………………………… شهرستان ………………. محله …………………. خیابان …………………. پلاک …………….. واحد ………. می باشد.

ماده 7 . اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد

کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه و غیره به اقرار اجراء شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصاً خیار تدلیس و خیار غبن هر چند فاحش به غیر شرط فسخ های مندرج در بندهای 5-6 و 5-7 از متعاقدین مرقوم اسقاط گردید و در صورت بروز و کشف فساد در مورد مصالحه، مصالحین عهده دار پرداخت غرامات وارده بر متصالح از حال الی …………… سال شمسی علاوه بر رد وجه المصالحه به متصالح گردید.

این صلح نامه در تاریخ ……………….. در …………………….. نسخه بین طرفین امضاء و مبادله گردید و ……………………. نسخه دارای اعتبار یکسان است .

نام و امضاء مصالحین نام و امضاء متصالح

نمونه متن صلح سهام شرکت

نمونه متن صلح سهام شرکت

۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………….. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………  تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………… به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

 موردصلح :کلیه حقوق  عینیه وفرضیه ومتصوره  ……………. نسبت  به تمامی  سهم الشرکه ……………….. در شرکت   …………….. ثبت  شده بشماره ……….     ثبت  شرکتها و موسسات  غیر تجاری از هر حیث و بابت به نحویکه با وقوع این صلح هیچگونه ادعا و حقی درمورد صلح برای مصالح باقی نمی ماند.

اسقاط کافه خیارات  خصوصا”خیار غبن  ولو فاحش از طرفین بعمل آمد و متصالح اقرار به قبض مورد صلح نمود و متعهد گردید چنانچه پس از امضای این  سند در خصوص سهم الشرکه مذکور هر گونه بدهی تا تاریخ  تحریر این  سند به اشخاص حقیقی یا حقوقی  کشف و اعلام  گردد شخصا” پرداخت  و با ارائه قبوض مثبته از مصالح  دریافت  دارد و مصالح متعهد گردید عند المطالبه پرداخت  نماید. مصالح مسئولیت کشف و ضمانت هر گونه فساد در مورد صلح را از حال التحریر الی ده سال کامل خورشیدی برعهده گرفت .

نمونه قرارداد فروش و واگذاری شرکت سهامی خاص

پیرو مذاکرات و توافقات بعمل آمده پیشین، و به دنبال مصوبه مورخ …. هیات مدیره شرکت ….. مبنی بر موافقت با انجام این معامله (نقل و انتقال سهام) این قرارداد در تاریخ…… بین شرکت….. سهامی خاص به شماره ثبت…..ثبت شرکت های….. به شناسه ملی ……و به نشانی : ……. تلفن …….با نمایندگی و امضاء مجاز آقای …… به عنوان رئیس هیات مدیره که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده خواهد شد از یک سو و آقایان ……… متولد….. فرزند….به شماره شناسنامه….صادره از و شناسه ملی…. و شناسه پستی….به نشانی ……………….دارای …تعداد سهم و …….. فرزند….به شماره شناسنامه….صادره از و شناسه ملی…. و شناسه پستی….به نشانی ………………. دارای …تعداد سهم و آقای …….. فرزند….به شماره شناسنامه….صادره از و شناسه ملی…. و شناسه پستی….به نشانی ……………….دارای …تعداد سهم که همگی از سهامداران شرکت …..سهامی خاص به شماره ثبت …… ثبت شرکت های ….. به شناسه ملی……. می باشند و از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شوند از سوی دیگر به شرح و شرایط زیر منعقد گردید و مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

توضیح اینکه شرکت….. سهامی خاص در تاریخ…… تاسیس شده و سرمایه ثبت شده آن به مبلغ…… ریال منقسم به…. … سهم…. ریالی با نام تماماً پرداخت شده است و به موجب صورتجلسه آگهی شده مورخ ….. مجمع عمومی عادی، دارای دفتر سهام و دفاتر قانونی پلمپ شده برای تمام مدت فعالیت و دارای صورت های مالی، رسیدگی و تصویب شده سال های ….. و …. می باشد.

این قرارداد مشتمل بر همه موارد و تعهدات و توافقات شفاهی یا کتبی، ضمنی یا صریح پیشین می باشد و از زمان انعقاد به بعد، تنها سند حاکم بر روابط طرفین در خصوص موضوع خود می باشد و با امضاء این قرارداد هیچ سند یا توافق پیشین دیگری، در روابط بین امضاء کنندگان این قرارداد در خصوص موضوع این قرارداد، در هیچ مرجعی، معتبر و قابل استناد و موجد حق به شمار نخواهد آمد.

ماده ۱) موضوع قرارداد :

عبارت است از فروش جمعاً ….تعداد سهم از ………….سهام معادل …..درصد از سهام ….. شرکت….. سهامی خاص به شماره ثبت …. ثبت شرکت های……به شناسه ملی ….. و به تفکیک و ترتیب….تعداد سهام با نام …..ریالی متعلق به آقای …… برابر با….. درصد از کل سهام شرکت و….تعداد ….…سهام با نام …..ریالی متعلق به آقای…….برابر با….. درصد از کل سهام شرکت و ….. تعداد ….سهام با نام هزار ریالی متعلق به آقای ……… برابر با …. درصد از کل سهام از سوی فروشندگان به خریدار.

ماده ۲) مبلغ قرارداد و چگونگی پرداخت:

برابر گزارش شماره…..مورخ….. هیات کارشناسان رسمی دادگستری (که منتخب و مرضی الطرفین بین امضاء کنندگان این قرارداد هستند) متشکل از آقایان….و….و…. و نیز گزارش شماره…. مورخ…. موسسه رسمی حسابرسی…. (که منتخب و مرضی الطرفین بین امضاء کنندگان این قرارداد می باشد) مجموع ارزش دارائی ها و دیون و اموال منقول و غیر منقول و موجودی انبار و محصول آماده فروش و نیز کلیه تعهدات و دیون شرکت….. در ابعاد مختلف از جمله مالیاتی، بیمه ای، بانکی، شهرداری، کارگری، حساب جاری شرکاء، استهلاکات، صورت های مالی و دیون به سایر اشخاص و… به طور کامل و جامع و بدون استثناء رسیدگی و برآورد شده است و به استناد آنها ارزش هر سهم شرکت…… با لحاظ همه موارد فوق الذکر ….ریال تعیین گردیده است.

بنایراین مبلغ کل قرارداد ………….ریال برابر با …………………………….. تومان می باشد که به ترتیب زیر از سوی خریدار به فروشندگان پرداخت خواهد شد:
۱- مبلغ…..ریال برابر با…..تومان بهای …..تعداد سهم در تاریخ….. همزمان با انعقاد این قرارداد به نسبت زیر به فروشندگان پرداخت خواهد شد:

الف) به آقای …… مبلغ …ریال برابر با …تومان به صورت نقدی/ طی یک فقره چک برای … تعداد سهام

ب) به آقای ……..مبلغ …ریال به صورت نقدی/ طی یک فقره چک برابر با …تومان برای … تعداد سهام

ج) به آقای…………مبلغ …ریال برابر با …تومان به صورت نقدی/ طی یک فقره چک برای … تعداد سهام.

۲- مبلغ…..ریال برابر با…..تومان بهای …..تعداد سهم در تاریخ….. همزمان با دریافت مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از اداره امور مالیاتی به نسبت زیر به فروشندگان پرداخت خواهد شد:

الف) به آقای ……. مبلغ …ریال برابر با …تومان به صورت نقدی/ طی یک فقره چک برای … تعداد سهام

ب) به آقای …….. مبلغ …ریال برابر با …تومان به صورت نقدی/ طی یک فقره چک برای … تعداد سهام

ج) به آقای…….. مبلغ …ریال برابر با …تومان به صورت نقدی/ طی یک فقره چک برای … تعداد سهام.

۳- مبلغ…..ریال برابر با…..تومان بهای …..تعداد سهم در تاریخ….. همزمان با انتشار آگهی روزنامه رسمی مربوط به اعمال مالکیت و حقوق ناشی از سهامداری خریدار در شرکت……. و مشخصا با انتشار آگهی روزنامه رسمی تغییرات هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت ……که متضمن حضور دو نفر از نمایندگان یا افراد مورد نظر خریدار در هیات مدیره شرکت……. باشد به نسبت زیر به فروشندگان پرداخت خواهد شد:

الف) به آقای………….مبلغ …ریال برابر با …تومان به صورت نقدی/ طی یک فقره چک برای … تعداد سهام

ب) به آقای ………… مبلغ …ریال برابر با …تومان به صورت نقدی/ طی یک فقره چک برای … تعداد سهام

ج) به آقای………………. مبلغ …ریال برابر با …تومان به صورت نقدی/ طی یک فقره چک برای … تعداد سهام.

ماده ۳) شروط و تعهدات:

الف) فروشندگان همزمان با انعقاد این قرارداد محل کارخانه و کلیه اموال و دارائی های مربوطه که به فهرست و نوع آن در گزارش کارشناسی و گزارش حسابرسی اشاره شده و نیز دفاتر قانونی و اسناد سیستم های شرکت………… را به خریدار یا نماینده معرفی شده از سوی وی طی یک صورتجلسه تحویل خواهد نمود و خریدار بلافاصله نسبت به استقرار نمایندگان خود در کارخانه و دفتر مرکزی شرکت اقدام خواهد نمود.

فروشنده مکلف به همکاری کامل و بدون قید و شرط با آنان می باشد.

ب) فروشنده متعهد است هم زمان با پرداخت مرحله دوم از سوی فروشنده، اقدام به اعطاء وکالت رسمی بلاعزل به فروشنده با اختیارات تام برای نقل و انتقال سهام مورد معامله نماید.

این اختیارات از جمله شامل انجام هرگونه عمل حقوقی و بانکی و هر نوع معامله تحت هر عنوان، نسبت به مورد این قرارداد و اموال و دارائی های آن به نام هر شخص حتی به خود و به هر مبلغ و همچنین کلیه اختیارات مجمعی از جمله شرکت در مجامع، انتخاب مدیران و تغییرات قانونی دیگر خواهد بود. هزینه وکالت نامه اعطایی، بعهده خریدار می باشد.

ج) پرداخت کلیه هزینه های مرتبط با آزادسازی تضامین و وثایق و اموال و حقوق توقیفی شرکت نزد بانک ها و سایر اشخاص با فروشندگان خواهد بود.

د) نظر به اطلاعات و داده های ابرازی از سوی فروشندگان و لزوم تعهد آنان به صحت داده ها و اطلاعاتی که ابراز کرده اند هر گونه افزایش دیون، تعهدات و مسئولیت های شرکت……….. حتی اگر متعلق به قبل از تاریخ تنظیم این قرارداد باشد برعهده فروشندگان می باشد.

ه) پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام و پرداخت هرگونه مالیات، عوارض و یا هزینه دیگری که به این قرارداد تعلق گیرد و تسویه مالیات ارزش افزوده و عملکرد شرکت تا زمان انعقاد این قرارداد به عهده فروشنده است.

و) فروشندگان تا پایان کامل و قطعی تعهداتی که به موجب این قرارداد در قبال خریدار بعهده گرفته اند حق ایجاد هر گونه تعهد جدید یا افزایش میزان یا مبلغ تعهداتی قبلی شرکت، انحلال شرکت و یا کاهش سرمایه، تغییر در اساسنامه را از خود ساقط نمودند و متعهد گردیدند از هر گونه تصمیم یا اقدامی که منافی با تعهدات موضوع این قرارداد باشد پرهیز نمایند.

فروشندگان همچنین متعهد گردیدند از هرگونه نقل و انتقال و واگذاری عین منافع اموال غیرمنقول ، ماشین آلات و سایر اموال سرمایه ای شرکت ، تحت هر عنوانی (فروش، اجاره، صلح، هبه، وکالت و غیره ) بجز در مواردی که با مجوز کتبی خریدار باشد خودداری نماید.

بدیهی است کلیه اقدامات انجام شده از ناحیه فروشندگان که خود عضو کنونی هیئت مدیره شرکت ……… نیز می باشند بدون اخذ موافقت کتبی خریدار، در قبال خریدار باطل و بلااثر می باشد.

نقض تعهدات این بند، به هر میزان و هر دلیلی که باشد به خودی خود موجب استحقاق خریدار برای مطالبه و دریافت ۵۰ درصد کل مبلغ این قرارداد به عنوان وجه التزام از فروشندگان به صورت تضامنی خواهد شد و فروشندگان با امضاء ذیل این قرارداد شرط و وجه التزام مذکور را به صورت قطعی پذیرفتند و همه باقیمانده سهام خود در شرکت ………. را نیز به عنوان بخشی از وثیقه این تعهد در وثیقه و اختیار خریدار قرار دادند.

خریدار محدود به اعمال حق خود فقط از طریق این وثیقه نخواهد بود.

ز) تعداد کارکنان شرکت به شرح لیست پیوست این قرارداد می باشد و تمامی حقوق و مزایای و سنوات آنان به عهده فروشنده می باشد. فروشندگان مسئول تسویه بدهی شرکت به سازمان تامین اجتماعی تا تاریخ انعقاد این قرارداد می باشند و تسویه و پرداخت آن را به عهده می گیرد.

ح) مسئولیت پاسخگویی در خصوص کلیه اعمال و تعهدات شرکت ……….. و سهام مورد معامله تا هنگام انعقاد این قرارداد به عهده فروشندگان و مدیران وقت آن می باشد و خریدار در مقابل اقدامات و تعهدات شرکت و فروشندگان و مدیران وقت شرکت، هیچگونه مسئولیتی نداشته و نخواهد داشت و فروشندگان حق هر گونه ادعا و شکایتی را تحت هر عنوان و شرایطی به طرفیت خریدار و مدیران وی از خود سلب و ساقط نمود.

ط) هر یک از فروشندگان منفرداً و به اتفاق سایر فروشندگان متضامناً مسئول پرداخت کلیه دیون و تعهدات ناشی از واگذاری سهام می باشند و پرداخت هر مقدار از بدهی توسط هریک از آنان بطور انفرادی یا جمعی موجب هیچگونه حقی دائر بر سلب مسئولیت ها و تعهدات دیگر در قبال خریدار نخواهد بود.

ی) فروشندگان که از اعضای هیات مدیره شرکت ……….. نیز هستند متعهد و مکلف می باشند هر گونه ایجاد تعهد و سند پرداخت و صدور اسناد تجاری و سپردن وثایق و صدور چک و سفته و ال سی و… را صرفاً پس از دریافت تائید کتبی صریح خریدار بعمل آورند.

ی) در این قرارداد کافه خیارات از جمله خیار غبن ولو فاحش یا افحش و حق فسخ ، بجز اختیار فسخ خریدار در مواردی که در این قرارداد به آن تصریح شده از طرفین ساقط شده است .

ماده ۴: حل اختلاف :

مفاد این قرارداد و شروط و تعهدات مندرج در آن برای امضاء کنندگان قرارداد و یا قائم مقام قانونی و شرعی طرفین، قابل قبول و لازم الاجراء بوده و در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، تعبیر و اجرای مفاد این قرارداد و سایر مسائل پیش بینی نشده بین طرفین قرارداد، حل اختلاف، بدواً از طریق مسالمت آمیز و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف ۲۰ روز از تاریخ بروز اختلاف به درخواست هر یک از طرفین، بر عهده آقای صادق رئیسی کیا به عنوان داور مرضی الطرفین خواهد بود.

تضامین و ترتیبات مرتبط با تاخیر فروشنده در انجام تعهدات مربوطه و اعمال حق فسخ خریدار و مطالبه وجه التزام قابل ارجاع به داوری نمی باشد.

طرفین با توافق یکدیگر آقای صادق رئیسی کیا…..فرزند….به شماره شناسنامه….و شناسه ملی… و شناسه پستی…. و تلفن….و نشانی…. را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند و داور منتخب با امضاء ذیل این قرارداد، قبول داوری نمود.

داور، مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری، نسبت به حل اختلاف و صدور رای داوری، اقدام نموده و به طرفین به هر ترتیبی که مقتضی دانست ابلاغ نماید.

طرفین، ضمن حق سلب اعتراض به رای داوری، توافق نمودند رای داور را قطعی و غیر قابل اعتراض به شمار آورده و بلافاصله پس از ابلاغ ، آن را اجراء نمایند.

پرداخت حق الزحمه داور به عهده طرفین قرارداد خواهد بود.

ماده ۵) حوادث قهری :

در صورت بروز حوادث پیشس بینی نشده، تعهدات فروشنده به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده ۶) اقامتگاه طرفین قرارداد :

اقامتگاه طرفین قرارداد همان است که درصد آن مندرج است. لذا در صورت تغییر نشانی هر یک از امضاء کنندگان، متعهد است مراتب را بطور کتبی و با اخذ رسید به سایرامضاء کنندگان اطلاع دهد. در غیر این صورت ارسال کلیه نامه های اداری و اوراق قضایی به نشانی قبلی، ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۷)تعداد نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۷ ماده و در ۷ نسخه متحد المتن ، در شهر تهران تنظیم ، امضاء و مبادله گردید.

فروشندگان
الف:
ب:
ج:

داور مرضی الطرفین داوری را قبول نمودم

خریدار

اعضای هیات مدیره شرکت …..

نمونه قرارداد صلح سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود

نمونه قرارداد صلح سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود

ماده1:طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ…………………. فی مابین ………………………. فرزند ………………….. به شماره ملی………………….. و شماره شناسنامه  ………………….. به نشانی……………………………………………………………….که از این پس در این قرارداد مصالح گویند از یک طرف و آقای …………………..فرزند………………به شماره ملی ………………….وشماره شناسنامه……………..به نشانی …………………………………..که منبعد در این قرارداد متصالح گویند بر طبق تعهدات و شروط این قرارداد و ماده 10 قانون مدنی منعقد می گردد.

ماده2: مورد قرارداد

50% سهم الشرکه شرکت ………………………….(با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ………………… به نشانی تهران …………..

ماده 3:مبلغ قرارداد

جمعا  ………………………………….که نقدا در زمان انعقاد قرارداد به مصالح پرداخت گردید.

شرایط قرارداد صلح سهام شرکت

4-1 مصالح متعهد می باشد در صورت الجلسه مربوط در هواپیمایی کشوری و ثبت شرکت ها و روزنامه رسمی نام متصالح قید گردد.

4-2 مصالح متعهد می باشد کلیه امور مربوط به نقل و انتقال را انجام دهد.

4-3 محل شرکت از این توافق نامه خارج بوده و شامل قرارداد نمی شود.

4-4 به موجب این قرارداد کلیه موافقت نامه های مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری و سایر موافقت نامه ها با سهم الشرکه منتقل شده و جزء لاینفک موضوع قرارداد می باشد و متصالح در آن شریک می باشد.

4-5 مصالح متعهد می باشد در تاریخ……………………….دردفترخانه شماره………………..به آدرس…………………………….برای انتقال رسمی سهم الشرکه حضور یابد.

تبصره:مصالح متعهد می باشد در صورتی که تاریخ مذکور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی سهم الشرکه حاضر نشود.به ازای تاخیر ماهانه ……………………….ریال به متصالح بپردازد.

ماده5: قوه قهریه ( فورس ماژور )

در مورد تاخیرات ناشی از حوادث قهریه مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و جنگ ، مجری از مسئولیت مبراست مشروط بر آن که این گونه حوادث اولا” غیر قابل پیش بینی بوده ، ثانیا” جلوگیری ویا رفع آن از عهده مجری خارج بوده باشد.

در چنین حالتی مشاور در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تعلیق ویا خاتمه قرارداد را از کار فرما درخواست می کند، کارفرما پس ازحصول اطلاع و بررسی پیشنهادات در صورت تایید یا زمان مناسبی را برای تعلیق در نظر می گیرد و یا قرارداد را خاتمه داده، ضمن تصفیه حساب مراتب را به اطـلاع مجری می رساند.

ماده6: حل اختلافات

اختلافات احتمالی یا بروز موارد غیر قابل پیش بینی که از طریق مذاکره مستقیم قابل حل نباشد از طریق مراجع دادگستری مرتفع میگردد.

ماده7 :فسخ قرارداد

هر یک از طرفین به مجرد امضای قرارداد متعهد به پایبندی به مفاد قرارداد می باشند و در صورت فسخ قرارداد ملزم به تادیه هر گونه خسارت طرف مقابل با تعیین کارشناس رسمی می باشند.

ماده 8: تعداد نسخ

این قرارداد در 8ماده و 3تبصره و 2 نسخه تهیه و تنظیم شده، به امضاء طرفین رسیده است و هر دو نسخه اعتبار یكسان دارد.

برای تنظیم قرارداد صلح سهام شرکت و همچنین مشاوره در زمینه ثبت شرکت تجاری، با متخصصان ما در زمینه ثبت شرکت‌ها تماس بگیرید.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
4 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
شهین
شهین
2 سال قبل

صلح عمری به چه معناست ؟

سیدحمیدرضا جوادی
سیدحمیدرضا جوادی
2 سال قبل

بنام خدا اززحمات عزیزان سپاس .لطفا نمونه قراردادبین شرکت ومتصالحین(بیش از یکنفر)هم پیش بینی فرمایید.

شماره تماس:
9154433941