لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد صلح سهام شرکت


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه صلح سهام شرکت با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهار

نمونه قرارداد صلح سهام شرکت

قرارداد صلح سهام شرکت با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهار

ماده1.طرفین مصالحه نامه

1-1. مصالحین:

سهامداران شرکت.......................ثبت شده به شماره.................در اداره ثبت شرکت ها همگی به نشانی:..................به شرح ذیل توضیحاً متذکر می گردد که آقای.........برابر وکالتنامه رسمی شماره..........مورخ.................وبا اختیارات حاصله از وکالتنامه مزبور از طرف مصالحین این قرارداد را امضاء نمود.

1.آقای...............فرزند................به شماره شناسنامه.............صادره از..............به ش ملی

2.آقای ....................فرزند..............به شماره شناسنامه...........صادره از................به ش ملی

2-1. متصالح

آقای...........فرزند.............به شماره شناسنامه...............صادره از..............وشماره ملی........متولد........به نشانی:....................

ماده2. مورد صلح

قرارداد صلح سهام شرکت با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهار

کلیه حقوق حقیقی، عینی ، واقعی، تملکی و غیره حتی فرضی و احتمالی مصالحین ناشی از تعداد.................سهام معادل سی درصد کل سهام مصالحین در شرکت ............سهام ،معین و معدد و مشخص و محرز نزد متصالح باآثار مترتبه فعلی وبعدی برمورد صلح که به اقرار متصالح مورد مصالحه را متصرف گردیده و آن را از قبض نمود.

1. آقای......................(...................سهم)

2.آقای....................(..............سهم)

3.آقای.......................(..............سهم)

4. آقای......................(...................سهم)

5. آقای......................(...................سهم)

ماده3.وجه المصالحه

قرارداد صلح سهام شرکت با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهار

مبلغ........ریال، که توسط متصالح به نسبت سهام مورد انتقال به هر یک از مصالحین پرداخت می گردد.

ماده4.نحوه پرداخت

قرارداد صلح سهام شرکت با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهار

با توافق طرفین مقرر گردید:

1-4. همزمان با امضاء این صلح نامه مبلغ...........ریال نقدا و به موجب چک شماره ..........................مورخ...........بانک.........از جانب متصالح پرداخت گردید و مصالحین اقرار به دریافت نمودند.

2-4.مبلغ..............ریال پس از اخذ مجوز رسمی سازمان بورس و اوراق بهادارمبنی بر موافقت قطعی با انتقال سهام به ترتیب مصرح در این قرارداد به مصالحین پرداخت می گردد. مصالحین قبول و تعهدنمودند که مجوز لازم را حداکثر تا تاریخ..........از سازمان بورس و اوراق اخذ نمایند و متعاقبا پس از ارائه آن به متصالح به موجب صورت مجلس کتبی نسبت به دریافت این قسمت از مبلغ مورد صلح اقدام نمایند.

3-4. مبلغ..................ریال پس از انتقال قطعی سهام به نام متصالح و امضای دفتر سهام و انجام تشریفات لازم به موجب صورت مجلس کتبی پرداخت خواهد گردید.

ماده5. تعهدات مصالحین

قرارداد صلح سهام شرکت با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهار

1-5. مصالحین قبول و تعهد نمودند حداکثر ظرف مدت............موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انتقال سهام موضوع این صلح نامه را اخذ نمایند و درمدت مزبور با پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام وارائه برگ مفاصاحساب لازم تشریفات لازم جهت ثبت انتقال سهام را در دفتر ثبت سهام به عمل آورده و اوراق سهام را ظهر نویسی و تحویل متصالح دهند.

2-5. مصالحین قبول نمودند در مدت مذکور در بند یک در صورتی که متصالح اعلام نمایند هر تعداد از سهام موضوع این صلح نامه به اشخاص دیگرمنتقل شود، نسبت به انتقال تعداد سهام به اشخاص مورد نظر اقدام نمایند.

3-5. متصالح با توجه به صورت های مالی شرکت..........منتهی به سال مالی ..................و همچنین تراز حساب های مورخ....................مبادرت به خرید سهام نموده وفتوکپی صورت های مالی مذکور که به امضاء هیات مدیره شرکت.............سهام و مصالحین رسیده، جز لاینفک این صلح نامه است.مصالحین اقراردارند که شرکت هیچ گونه بدهی دیگری به غیر از آنچه در صورت های مالی و ترازهای مذکور درج شده ندراد و هرگونه ادعایی از طرف شخص ثالث مبنی بر احراز طلب از شرکت مربوط به دوره های قبل از هرجهت وبابت را متعهد خواهند بود و متصالح هیچ گونه تعهدی نسبت به این گونه مطالبات ازشرکت نخواهند داشت.بدیهی است چنانچه در خصوص مطالبات مربوط به قبل از خرید، شخص یا اشخاص حقیقی ویا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی ادعایی نسبت به شرکت نموده و مدعی طلب یا حقی نسبت به شرکت باشند و حق ادعایی به تسجیل مقامات قضایی ویا ادارات کار، سازمان بیمه تامین اجتماعی، دارایی، ثبت، بورس و..............رسیده باشد مصالحین منفرداً یا متضامناً نسبت به پرداخت ان اقدام نموده و هرگونه خسارات وارده را جبران خواهند نمود.

4-5. مصالحین همزمان با انتقال رسمی سهام، متعهد به تحویل کلیه دارایی های شرکت اعم از منقول و غیر منقول مندرج در صورت های مالی به متصالح می باشند این مسئولیت منفرداً و متضامناً متوجه مصالحین می باشد.هرگاه از تاریخ امضاءاین صلح نامه تا هنگام ثبت انتقال سهام تغییراتی در دارایی های شرکت............صورت گیرد.(این تغییرات متضمن تغییر در دارایی های غیرجاری صورت های مالی ضمیمه نیز می باشد) کلیه درآمد و امتیازات مربوط به سهام مورد صلح از تاریخ امضاء این صلح نامه متعلق به متصالح است. مصالحین علاوه برارائه صورت کلیه تعهدات و بدهی های شرکت تا تاریخ این صلح نامه، جبران کلیه بدهی ها را برعهده می گیرند یا به میزان معادل بدهی ها ذخایر کافی به متصالح معرفی و منتقل می نمایند.

5-5. مصالحین علاوه برتسویه کامل کلیه قراردادهای پرسنلی شرکت، کلیه مخارج مرتب با فعالیت، اداره وراهبری شرکت را تا تاریخ این صلح نامه پرداخت می نمایند. همچنین کلیه هزینه های قطعی و احتمالی مترتب برنقل و انتقال مورد صلح برعهده مصالحین می باشد.

6-5. درصورتی که سازمان بورس و اوراق بهادار به هر دلیل با انتقال سهام به متصالح موافقت نکند این صلح نامه از طرف متصالح قابل فسخ خواهد بود. در صورت فسخ این صلح نامه مصالحین متعهد گردیدند که کل مبالغ دریافتی از وجه المصالحه را به علاوه پانزده و نیم درصد سود سالانه حداکثر تا .......................... بعد از اعلام فسخ به متصالح پرداخت نمایند.

تبصره 1. طرفین توافق نمودند که در صورت فسخ مصالحه نامه ، مطابق بند حاضر، متصالح بدون نیاز مراجعه به مراجع قضایی و یا ارسال اظهار نامه ، صرفاً به طور، مکتوب و از طریق فاکس مراتب فسخ را به مصالحین اعلام می نماید.

تبصره 2. چنانچه پس از اخذ نظر موافق سازمان بورس و اوراق بهادار، مصالحین نسبت به ایفاء تعهدات خود اقدامی ننمایند؛ علاوه بر الزام مصالحین به ایفاء تعهدات ، همچنین بابت هر روز تأخیر در انجام تعهدات و تشریفات قانونی مکلف به پرداخت مبلغ .................... ریال وجه التزام در ایفاء تعهدات به متصالح خواهند بود.

7-5. متصالح می تواند تا پیش از امضاء دفاتر ثبت سهام و حداکثر تا تاریخ ......................... با پرداخت مبلغ ............................... ریال به مصالحین بابت ضرر و زیان ، به صورت یک طرفه نسبت به فسخ این صلح نامه اقدام نمایند.

ماده 6. طریقه حل اختلاف طرفین

قرارداد صلح سهام شرکت با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهار

در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر ویا اجرای مفاد این قرارداد، طرفین بدواً با مذاکره و مصالحع حل و فصل خواهند نمود در غیراینصورت طرفین توافق نمودند که مورد اختلاف را از طریق داوری و توسط داور واحد مرضی الطرفین آقای ......................... اقدام نمایند.

1-6. داور با امضاء قرارداد مراتب داوری خود را کتبی پذیرا شد.

2-6. شروع داوری با ارجاع دعاوی و اختلافات خواهد بود.

3-6. داوری بر اساس فصل داوری آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

4-6. حق الزحمه داوری طبق آیین نامه اجرایی وزارت دادگستری می باشد.

5-6. هر گونه ابلاغ و اطلاع به داور طبق اظهار نامه رسمی به عمل می آید.

6-6. اقامتگاه داور به شرح ایران ...................... استان .............................. شهرستان ................... محله ...................... خیابان ...................... پلاک ................. واحد .......... می باشد.

ماده 7 . اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد

قرارداد صلح سهام شرکت با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهار

کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه و غیره به اقرار اجراء شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصاً خیار تدلیس و خیار غبن هر چند فاحش به غیر شرط فسخ های مندرج در بندهای 5-6 و 5-7 از متعاقدین مرقوم اسقاط گردید و در صورت بروز و کشف فساد در مورد مصالحه، مصالحین عهده دار پرداخت غرامات وارده بر متصالح از حال الی ............... سال شمسی علاوه بر رد وجه المصالحه به متصالح گردید.

این صلح نامه در تاریخ .................... در .......................... نسخه بین طرفین امضاء و مبادله گردید و ......................... نسخه دارای اعتبار یکسان است .

نام و امضاء مصالحین نام و امضاء متصالح

نمونه قرارداد صلح سهام شرکت

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

قرارداد صلح سهام شرکت با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهار

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد جعاله پیگیری و اجرای امور ثبتی -قرارداد جعاله

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه جعاله پیگیری و اجرای امور ثبتی (اراضی ، املاک) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد فروش اقساطی کالا و ماشین آلات

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه فروش اقساطی کالا و ماشین آلات - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در خصوص امور پیمانکاری حراست و حفاظت فیزیکی شرکت ها - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری تولید توزیع محصولات تولیدی غذایی - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد اخذ وام

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه اخذ وام - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین

نمونه قرارداد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد نصب و راه اندازی دستگاه خود پرداز

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه فروش، نصب و راه اندازی باآموزش و پشتیبانی و خدمات پس از فروش دستگاه خود پرداز با دوره گارانتی معین - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در خصوص امور پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد بارگیری و حمل به محل انبار کارفرما

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه بارگیری و حمل به محل انبار کارفرما(حمل و نقل کالای دریایی) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید