لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد ترهین و توثیق سهام در قبال تسهیلات


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه ترهین و توثیق سهام در قبال تسهیلات اعطایی

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

قرارداد ترهین و توثیق سهام در قبال تسهیلات اعطایی

الف) موسسه...............مقیم:.............با نمایندگی خانم............طبق معرفی نامه شماره.............که برای رعایت اختصار موسسه نامیده می شود از یک طرف و

ب) شرکت..................که تحت شماره.......در اداره ثبت شرکت های...................به ثبت رسیده است و مرکز آن...................می باشد با نمایندگی ..............دارنده/دارندگان امضای تعهدآور شرکت به موجب آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره............مورخ..........که منبعد بدهکارنامیده می شود و

ج) شرکت............که تحت شماره ..............در اداره ثبت شرکت های............به ثبت رسیده است و مرکز آن...........می باشد با نمایندگی ...............دارنده/دارندگان امضای تعهد آور شرکت به موجب آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره.........مورخ.................که منبعد راهن نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید.

ماده1.

قرارداد ترهین و توثیق سهام در قبال تسهیلات اعطایی

بدهکار اقرار و اعتراف نمود که مطابق مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی آن تا میزان مبلغ........ریال از تسهیلات اعطایی موسسه براساس یکی از عقود اسلامی و انواع ضمانت نامه ها استفاده نموده و مبلغ مذکور دین مسلم و قطعی وی به موسسه می باشد.

ماده2.

قرارداد ترهین و توثیق سهام در قبال تسهیلات اعطایی

مدت این قرارداد از تاریخ زیر........سال/ماه شمسی و با نظر موسسه برای یکبار و یا به دفعات قابل تمدید است و این تمدید بدون نیاز به تنظیم هرگونه سندی اعم از رسمی و یا عادی از طرف موسسه انجام خواهد شدبه هرحال موسسه حق دارد پس از انقضای مدت ویا در مدت این قرارداد هر موقع که صلاح و مقتضی بداند برای وصول مطالبات خود از بابت تسهیلات اعطایی یاهر مطالبات دیگری براساس دفاتر و کارت تنظیمی موسسه از وثیقه مورد نظر استفاده نماید وراهن و بدهکار با علم و اطلاع کامل از مفاد این ماده قرارداد را امضاء نمودند.

ماده3.

قرارداد ترهین و توثیق سهام در قبال تسهیلات اعطایی

بدهکار متعهد و ملتزم شد تسهیلات اعطایی مندرج در این قرارداد را حسب موافقت موسسه و براساس قرارداد منعقده طبق یکی از عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی آن و انواع ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی استفاده نماید و مفاد قراردادهای تنظیمی را کلا به موقع اجرا بگذارد و در صورتی که به هرعلت و جهتی بدهی و تعهدات بدهکار از بابت تسهیلات اعطایی موضوع این قرارداد کاهش یابد مورد رهن و وثیقه /موارد رهن و وثیقه در قبال مبالغ استفاده شده از تسهیلات اعطایی و ضمانت نامه ها در رهن و وثیقه موسسه قرار خواهد گرفت و صرف اظهار کتبی موسسه(با رعایت مقررات و دفاتر موسسه) در تعیین میزان مطالبات خود ملاک عمل و مناط اعتبار و کافی و قطعی و لازم الاجرا و غیرقابل اعتراض بوده و راهن وبدهکار حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب واسقاط نمودند و در صورت امتناع بدهکار از پرداخت بدهی خود ناشی از این سند مورد وثیقه در قبال رقم اعلام شده از طرف موسسه با رعایت مقررات قانونی و حتی بدون انجام تشریفات قضایی تملک خواهد شد و ضمن عقد خارج لازم راهن به موسسه وکالت تام الاختیار و نامحدود وبا سلب حق ضم وکیل و امین و عزل وکیل وبا حق توکیل غیر ولو کراراً تفویض نمود که در هریک از موارد فوق به وکالت از راهن ایجاب و قبول مقرر در عقد رهن را انجام و نیز نسبت به تملیک مورد وثیقه در قبال مانده طلب خود با رعایت مقررات قانونی اقدام نماید.

ماده 4.

قرارداد ترهین و توثیق سهام در قبال تسهیلات اعطایی

در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از این قرارداد تا سررسید مقرر به علت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه بدهکار تعلق خواهد گرفت از این رو راهن و بدهکار با امضای این قرارداد ملتزم و متعهد می شوند تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد علاوه بربدهی تادیه نشده سالیانه.........درصد اصل بدهی مذکور برحسب قرارداد به موسسه پرداخت نماید. به همین منظور بدهکار ضمن امضاء قرارداد ضمن عقد خارج لازم به طور غیرقابل برگشت به موسسه وکالت بلاعزل تفویض نمود که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد را از حساب های بدهکار برداشت نماید اخذ مبلغ مقرره موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی وقانونی برای وصول مطالبات موسسه نخواهد شد.

تبصره. بدهکار و راهن قبول و تعهد نمودند چنانچه موسسه برای استیفاء حقوق و مطالبات خود به موجب این سند اقدام نماید علاوه براصل طلب و مبلغ مافی الذمه متعلقه به شرح ماده4 فوق و سایر هزینه های قانونی حق الوکاله و هزینه های دیوانی متعلقه را نیز در هر مرحله که باشد، اعم از اینکه عملیات اجرایی و قانونی توسط وکیل دعاوی یا نماینده قضایی ویا پرسنل موسسه تقاضا و پیگیری شده باشد را طبق تعرفه مربوطه پرداخت نموده ویا به مطالبات موسسه اضافه گردد وراهن وبدهکار حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این مورد از خود سلب و اسقاط نمودند.

با ثبت بزرگ ایلیا همراه باشید.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

ماده5.

قرارداد ترهین و توثیق سهام در قبال تسهیلات اعطایی

راهن به منظور تضمین و تامین و تا استهلاک کامل بدهی بدهکار ناشی از این قرارداد سهام آتی الذکر خود را نزد موسسه به رهن و وثیقه قرارداد و رهن مرقوم فک نخواهد شد مگر تا پرداخت کلیه بدهی مربوطه طبق اعلام کتبی موسسه و قبض و اقباض به عمل آمده وراهن قبل از فک رهن و فسخ این قرارداد حق هیچ گونه معامله اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجاره ویا توثیق مازاد و نیز واگذاری حق استرداد را به صورت صلح حقوق و یا وکالت و وصایت ندارد وهرگونه منافعی که از این به بعد برای مورد وثیقه بوجود بیاید جزء موراد رهن و وثیقه بوده و مانع از اقدامات قانونی و اجرایی نخواهد بود.

ماده6.

قرارداد ترهین و توثیق سهام در قبال تسهیلات اعطایی

راهن ضمن عقد خارج لازم به موجب این قرارداد موسسه را وکیل در زمان حیات با حق توکیل غیر ولو کراراً و وصی خود در زمان ممات قرارداد تا در صورت تخلف از هریک از شروط این سند مورد وثیقه را در قبال مطالبات موسسه طبق مقررات قانونی بنام موسسه...............انتقال قطعی داده ویا تحت شرایطی که خود صلاح بداند نسبت به فروش مورد وثیقه بهر مبلغ وبهر شخص وبه هر شرط و برداشت طلب خود از حاصل فروش اقدام نموده و اسناد و اوراق لازم را امضاء نماید و وکیل و وصی مرقوم برای انجام موضوع وکالت و وصایت دارای اختیارات نامه و مطلقه و وسیع و نامحدوه بوده و اقدام و امضاء وکیل و وصی مرقوم در هر مورد به شرح فوق به منزله اقدام و امضاء راهن نافذ و معتبر می باشد ودر این صورت راهن مکلف است موارد رهن و وثیقه را بدون هیچ گونه عذری به وکیل تحویل نماید.

ماده7.

قرارداد ترهین و توثیق سهام در قبال تسهیلات اعطایی

موارد وثیقه عبارتند از

(مشخصات کامل موارد وثیقه دقیقا ذکر شود)

این قرارداد در...................ماده ویک تبصره در تاریخ.........به امضاء رسیده است.

موسسه امضاء مدیون

امضاء و مهر نماینده قانونی موسسه امضاء وثیقه رهن گذار

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

قرارداد جعاله و نمونه قرارداد جعاله

توضیحاتی به صورت کامل و جامع در خصوص قرارداد جعاله همراه با نمونه قرارداد جعاله و نمونه قراردادجعاله انجام امور اداری.

قرارداد پیمانکاری جمع آوری زباله شرکت ها در سطح وسیع

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی پیمانکاری جمع آوری زباله شرکت ها در سطح وسیع وبزرگ - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران...

نمونه قرارداد پیمانکاری نصب آسانسور

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در خصوص امور پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد حق الوکاله و هزینه دعوی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حق الوکاله و هزینه دعوی - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد حق الوکاله بین موسسه و وکیل

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حق الوکاله بین موسسه و وکیل - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد نصب و راه اندازی دستگاه خود پرداز

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه فروش، نصب و راه اندازی باآموزش و پشتیبانی و خدمات پس از فروش دستگاه خود پرداز با دوره گارانتی معین - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد همکاری پروژه ای و نمونه قرارداد انجام پروژه

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری پروژه های کوچک - که در این قرارداد«پیمانکار» و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران

نمونه قرارداد کارشناسی مسئولین فنی گلخانه

دانلود قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه کارشناسی مسئولین فنی گلخانه و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک

نمونه قرارداد همکاری در بازاریابی و حمل و نقل

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه همکاری در بازاریابی و حمل و نقل - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه سپرده سرمایه گذاری بلند مدت - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
برگزاری مسابقه اینستاگرمی مسابقه اینستاگرمی
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید