جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

قرارداد معماری و فناوری اطلاعات در شرکت مادر تخصصی

قرارداد معماری و فناوری اطلاعات در شرکت مادر

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه تجمیع معماری و فناوری اطلاعات در بخش های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی برای دسترسی به اهداف شرکت در امر اطلاع رسانی شرکت مادر تخصصی ارائه شده از سویی برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی و وکلای مجتمع ثبتی ایلیا تماس بگیرید.

قرارداد معماری و فناوری اطلاعات در شرکت مادر

طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین شرکت…….به نمایندگی آقای……………که در این قرارداد«کارفرما» نامیده شده از یک طرف وشرکت…………ثبت شده به شماره………ثبت شرکت های تهران به نمایندگی آقایان شرکت ………..و………………که به موجب آگهی روزنامه رسمی شماره ……….مورخه…….مجاز به امضاء این قرارداد می باشند و در این قرارداد «مجری» نامیده شده است از سوی دیگر وبا رعایت مفاد زیر منعقد می گردد.

موضوع قرارداد معماری و فناوری اطلاعات در شرکت مادر

موضوع این قرارداد عبارت است از تجمیع معماری اطلاعات انجام شده در بخش های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی مطابق پیوست فنی قرارداد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.

مدت قرارداد معماری و فناوری اطلاعات در شرکت مادر

مدت زمان انجام این قرارداد………..ماه کاری از تاریخ شروع قرارداد می باشد.

تبصره. تاریخ شروع قرارداد برابر با تاریخ اخذ پیش پرداخت توسط مجری خواهد بود.

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

قرارداد معماری و فناوری اطلاعات در شرکت مادر تخصصی

مبلغ کل قرارداد…………….ریال می باشد که به شرح زیر توسط کارفرما به مجری پرداخت می گردد.

…………..% کل مبلغ قرارداد به صورت پیش پرداخت در ازای دریافت ضمانت نامه پرداخت می شود.

………………..% کل مبلغ قرارداد پس از اتمام فاز دوم، تائید ناظر فنی و کارفرما وتحویل کلیه گزارش های این فاز که در پیوست فنی قرارداد مشخص شده است.

(انجام این فاز حداکثر…………..روز کاری پس از تاریخ شروع قرارداد می باشد)

35.2% کل مبلغ قرارداد فاز سوم، تائید ناظر فنی و کارفرما و تحویل کلیه گزارش های این فاز که در پیوست فنی قرارداد مشخص شده است.

(انجام این فاز حداکثر…….روز کاری پس از تاریخ شروع قرارداد می باشد)

30.3% کل مبلغ قرارداد پس از اتمام فاز چهارم، تائید ناظر فنی و کارفرما تحویل کلیه گزارش های این فاز که در پیوست فنی قرارداد مشخص شده است.

(انجام این فاز حداکثر…………روز کاری پس از تاریخ شروع قرارداد می باشد)

تبصره. در پرداخت هر مرحله مبلغ……….% به عنوان حسن انجام کار کسر می گردد که پس از پایان قرارداد و تحویل قطعی گزارش میانی های مشخص شده در پیوست فنی قرارداد و اجرای کامل تعهدات مجری و رفع کامل هر گونه ایرادات و نواقص کار در صورت تائید ناظر فنی و کارفرما به مجری پرداخت می گردد.

سایر تعهدات مجری

 • مجری متعهد است یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار به صورت مکتوب جهت مدیریت اجرای این قرارداد به کارفرما معرفی نماید.
 • مجری متعهد است کلیه عملیات مربوط به این قرارداد را در زمان معین انجام دهد.
 • مجری متعهد است کلیه مراحل اجرای این قرارداد را به تائید نماینده کارفرما و ناظر فنی برساند.
 • مجری متعهد است کلیه گزارشات، مستندات و گزارش میانی های مقرر در پیوست فنی قرارداد را علاوه برارائه مکتوب، به صورت فایل الکترونیکی یکپارچه(word) به همراه نمودارها و مدل هایی که در قالب ابزار مندرج در پیوست فنی تولید گردیده اند نیز در پایان مراحل قرارداد به کارفرما تحویل نماید.
 • مجری متعهد است کلیه اطلاعات کسب شده از کارفرما را محرمانه تلقی نماید.
 • مجری متعهد است کلیه ابزار و ملزومات نرم افزاری وسخت افزاری مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد را تامین نماید.
 • مجری متعهد است محل انجام موضوع قرارداد را تا انتهای مدت قرارداد تامین نماید.
 • مجری متعهد است کلیه حقوق قانونی کارفرما نسبت به موضوع قرارداد را مراعات نموده و حق واگذاری تمام یا بخشی از آن را به غیر ندارد در غیر این صورت کارفرما اختیار برخورد قانونی را برای خود محفوظ می دارد.
قرارداد معماری و فناوری اطلاعات در شرکت مادر
قرارداد معماری و فناوری اطلاعات در شرکت مادر تخصصی

تعهدات کارفرما در قرارداد معماری و فناوری اطلاعات در شرکت مادر

1. کارفرما متعهد است کلیه پرداختی های مربوط به این قرارداد رامطابق ماده……….این قرارداد پس از تائید هر مرحله در وجه مجری بپردازد.

2. کارفرما متعهد است یک نفر را به عنوان ناظر فنی و نماینده تام الاختیار جهت هماهنگی و تائید مراحل انجام کار مندرج در ماده…………..قرارداد به مجری معرفی نماید.

3. کارفرما متعهد است مستندات مربوط به معماری اطلاعات انجام شده در حوزه های مختلف شرکت را در اختیارمجری قرار دهد.

4. کارفرما متعهد است اظهار نظر راجع به گزارشات تحویلی را ظرف مدت…………….کاری به مجری اعلام نماید. در صورت تاخیر در اعلام نظر به منزله تائید تلقی خواهد شد.

5. کارفرما متعهد است مبلغ صورت حساب را پس از تائید و کسر کسورات قانونی حداکثر ظرف مدت…………….پرداخت نماید.

 تضمین انجام تعهد

مجری متعهد است همزمان با انعقاد قرارداد تضمین مورد قبول کارفرما، معادل……..% قرارداد را جهت تضمین انجام تعهد در اختیار کارفرما قرار دهد. تضمین مزبور پس از تحویل قطعی واجرای کامل تعهدات مجری و رفع کامل هر گونه ایرادات و نواقص کار به مجری مسترد خواهد شد.

تاخیرات قرارداد معماری و فناوری اطلاعات در شرکت مادر

در صورتی که مجری درانجام قرارداد در موعد معین تاخیر نماید مدت تاخیر مشمول دیرکرد در انجام تعهد بوده و خسارت تاخیر از قرار هر…….روز…………..%مبلغ قرارداد توسط کارفرما محاسبه و ازمحل مطالبات و تضمینات و سایر اموال مجری راساً تامین و وصل خواهد شد. چنانچه مدت تاخیر از ………..روز تجاوز نماید کارفرما مجاز به فسخ قرارداد و وصل تضمینات مجری و خسارات وارده می باشد.

فسخ قرارداد معماری و فناوری اطلاعات در شرکت مادر

کارفرما می تواند در صورت عدم اجرای تعهدات توسط مجری………….هفته پس از اعلام کتبی قرارداد را فسخ نموده و نسبت به ضبط ضمانت نامه های مجری و استرداد پیش پرداخت اقدام نماید. بدیهی است هزینه های مربوط به اقدامات انجام شده تا این مرحله طبق گزارش مجری و تایئد کارفرما به مجری پرداخت می گردد.

فورس ماژور و حوادث غیرمترقبه

در صورت وقوع فورس ماژور و حوادث غیر مترقبه (آتش سوزی و پدیده های طبیعی از قبیل:سیل، زلزله و غیره) که انجام وظایف و تعهدات موضوع این قرارداد رابرای طرفین غیرممکن سازد پس از رفع موانع، اجرای قرارداد ادامه خواهد یافت و مدت توقف به قرارداد اضافه خواهد شد.

در صورتی که به واسطه این گونه حوادث انجام تعهدات موضوع این قرارداد برای مدت بیش از………ماه غیرممکن گردد،هریک از طرفین می توانند با ارسال اخطاریه کتبی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

در این صورت مجری مکلف به استرداد کلیه وجوه پرداخت شده به کارفرما می باشد و فقط استحقاق دریافت هزینه های متحمله تا تاریخ فسخ قرارداد را خواهد داشت.

قانون منع مداخله

مجری تعهد و اقرار نمود که مشمول قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 نمی باشد. در صورت احراز خلاف آن قرارداد کان لم یکن بوده و کلیه تضمینات مجری به نفع کارفرما ضبط و وصول خواهد شد.

کسورات قانونی

قوانین و مقررات مربوط به کسورات قانونی قرارداد برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

افزایش و کاهش خدمات قرارداد

کارفرما حق دارد با هماهنگی مجری نسبت به افزایش ویا کاهش مبلغ وشرح خدمات قرارداد حداکثر تا………% اقدام نماید.

 مرجع حل اختلاف

کلیه اختلافاتی که در تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد بروز نماید، ابتدا ازطریق مذاکره حل و فصل خواهد شد در صورت عدم توافق مراتب به مراجع صالحه قضایی ارجاع خواهد شد.

قوانین حاکم برقرارداد معماری و فناوری اطلاعات در شرکت مادر

این قرارداد از هر نظر تابع قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

نشانی طرفین

نشانی دقیق کارفرما:……………..

نشانی دقیق مجری:………….

طرفین ملزم هستند که در صورت تغییر نشانی حداکثر ظرف مدت……….روز نشانی جدید را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند.

نسخ قرارداد معماری و فناوری اطلاعات در شرکت مادر

این قرارداد در…………….ماده و……….تبصره و……………نسخه تنظیم و مبادله گردید که………….نسخه نزد طرفین و همه نسخه ها حکم واحد را دارد.

امضاء نماینده کارفرما امضاء نماینده پیمانکار

………………………….. ……………………….

پیوست فنی

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه تجمیع معماری و فناوری اطلاعات در بخش های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی برای دسترسی به اهداف شرکت در امر اطلاع رسانی شرکت مادر تخصصی

 • پیوست فنی قرارداد

مقدمه

معماری اطلاعات شرکت قاب یا چارچوبی یکپارچه برای توصیف اطلاعات و فناوری های اطلاعاتی، شرکت برای نیل به اهداف راهبردی است که در آن پیوند بین اهداف، ماموریت ها، وظایف، فرایندها، فعالیت، سامانه ها، موجودیت و اطلاعات شرکت نگهداری و به هنگام می شود.

اجزای مختلف این معماری، ساختار یا معماری های جزئی هستند که یک الگوی پنج لایه ای را می سازند. لایه اهداف در قالب معماری تجاری، لایه اطلاعاتی، لایه کاربردی در قالب معماری سامانه های اطلاعاتی، لایه داده ای و لایه فنارری.

بخشی از اهداف این معماری فراهم سازی امکان تحقق برنامه راهبردی مدیریت اطلاعات شرکت، یکپارچه سازی فرایندهای کاری، فراهم سازی امکان پیوند ویکپارچگی سامانه های کاربردی، فراهم سازی امکان پیوند و یکپارچگی سامانه های کاربردی، فراهم سازی امکان تسری تغییرات در همه سطوح شرکتی به شکل یکسان و جلوگیری از افزونگی اطلاعات می باشد.

 • هدف

ارائه چار چوبی یکپارچه برای تعریف استنتاج و یا نگهداشت فناوری اطلاعات موجود و نیازمندی های فناوری اطلاعات جدید برای دسترسی به اهداف استراتژیک در امر اطلاع رسانی، مکانیزه نمودن فرایندهای کاری، بهره مندی از سامانه های کاربردی یکپارچه و بهبود ارتباطات شرکتی می باشد.

– ابزار مورد استفاده جهت مستندسازی وتهیه گزارش میانی های اشاره شده در فازهای پیوست فنی قرارداد MS Word ,(S.A)System Architect بوده و علاوه برارائه مدل های تولید شده با استفاده از ابزار، کلیه مستندات تولید شده به صورت فایل الکترونیکی یکپارچه(word) و مکتوب نیز ارائه می گردد.

– درصورت لزوم در خصوص شکل گزارشات میانی اشاره شده در فازهای پیوست فنی قرارداد هماهنگی های لازم با مجری معمول خواهد شد.

فازهای اجرایی طرح های معماری بخش های مختلف شرکت

فازهای اجرایی طرح های معماری بخش های مختلف شرکت

 • فاز صفر : برنامه ریزی

مرحله اول: برنامه ریزی پروژه

فعالیت های این مرحله شامل جداول زیراست.

عنوان فعالیت :تعریف محدوده طرح و مطالعات

گزارش میانی:

سند محدوده پروژه:

عنوان فعالیت:برگزاری جلسات توجیهی با کارشناسان کارفرما

گزارش میانی:

گزارش جلسات

عنوان فعالیت: تدوین استانداردهای موردنیاز انجام کار

گزارش میانی:

سند استانداردهای مورد نیاز پروژه که شامل سرفصل هایی مطابق موارد اشاره شده در بالا می باشد.

عنوان فعالیت: طراحی متدولوژی مدیریت پروژه

گزارش میانی: سند طرح مدیریت پروژه شامل:

– برنامه زمان بندی

– برنامه کنترل کیفیت

– برنامه کنترل پروژه

-برنامه ارتباطات

 • گزارش هایی فاز صفر

سرفصل های گزارش این فاز شامل محدوده پروژه:استانداردهای مورد نیاز انجام پروژه و طرح مدیریت پروژه خواهد بود.

فاز اول:مطالعه مولفه های راهبردی شرکت

عنوان فعالیت:مطالعه مولفه های راهبردی شرکت

گزارش میانی:

گزارش نتایج بررسی مولفه های راهبردی شرکت

 • گزارش نهایی فاز اول

گزارش این فاز شامل بررسی مولفه های راهبردی شرکت خواهد بود

فاز دوم: مطالعه و بررسی اسناد معماری شرکتی تهیه شده برای هر بخش

مرحله اول:مطالعه و بررسی اسناد مربوط به وضع موجود شناسایی شده در حوزه کسب و کار هر قسمت از شرکت می باشد.

فعالیت های این مرحله شامل جداول زیر است:

عنوان فعالیت: مطالعه حوزه فعالیت های هر بخش

گزارش میانی: گزارش نتایج بررسی حوزه فعالیت های هر بخش شرکت شامل:

– ماموریت و وظایف

– ذینفعان

-جایگاه این بخش

مرحله دوم:مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد مربوط به فرایندهای شناسایی شده در حوزه کسب و کار هر بخش

عنوان فعالیت: مطالعه کتابخانه ای فرایندهای کسب و کار هر بخش شرکت

گزارش میانی:

– گزارش مربوط به بررسی اسناد مربوط به شناخت وضعیت موجود فرایندهای کسب و کار هر بخش شرکت

– مدل کلان برای فرایندهای اصلی هر بخش شرکت

مرحله سوم: مطالعه و بررسی اسناد تهیه شده در رابطه با وضع موجود زیرساخت های اطلاعاتی در هر بخش شرکت می باشد.

فعالیت های این مرحله شامل جداول زیر است:

عنوان فعالیت: مطالعه و بررسی اسناد مربوط به وضعیت داده و اطلاعات در هر بخش

گزارش میانی:

گزارش بررسی ساختار اطلاعات در هربخش شرکت

گزارش چهارم: مطالعه و بررسی اسناد تهیه شده در رابطه با وضع موجود سیستم ها وفناوری های اطلاعاتی در هر بخش شرکت

عنوان فعالیت: مطالعه و بررسی گزارشات وضعیت موجود سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی درهر بخش شرکت می باشد.

گزارش میانی:

گزارش نتایج مطالعه و بررسی وضعیت سیستم ها و زیرساخت فنی بخش های مختلف شرکت و معماری سیستم هایی که شناسایی شده است.

گزارش نهایی فاز دوم:

نتایج کلیه فعالیت ها و زیر فعالیت های فاز دوم است که طی گزارشی به نام«گزارش شناخت وضعیت موجود» ارائه خواهد شد.

سرفصل های گزارش این فاز شامل نتایج بررسی حوزه فعالیت های هربخش، شناخت وضعیت موجود فرایندهای کسب و کار هربخش، مدل کلان برای فرایندهای اصلی هربخش شرکت، بررسی ساختار اطلاعات در هر بخش شرکت و بررسی وضعیت سیستم ها و زیرساخت فنی بخش های زیرمجموعه شرکت و معماری سیستم ها خواهد بود.

فاز سوم: مطالعه و بررسی اسناد مربوط به معماری وضعیت مطلوب بخش

مرحله اول: بررسی گزارشات معماری وضع مطلوب در حوزه کسب و کار هر بخش فعالیت های این مرحله شامل جداول زیر است:

عنوان فعالیت بررسی گزارشات پیشنهاد بهبود فرایندهای کسب و کار

گزارش میانی:

گزارش نتایج بررسی و مطالعه گزارشات مربوط به پیشنهاد بهبود فرایندها

مرحله دوم: بررسی گزارشات معماری مطلوب اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی

فعالیت های این مرحله شامل جداول زیر است:

عنوان فعالیت بررسی نیازمندی های اطلاعاتی تعیین شده برای فرایندهای بهبود یافته و مطالعه معماری مطلوب اطلاعات در بخش های زیر مجموعه شرکت

گزارش میانی:

گزارش نتایج بررسی و مطالعه گزارشات معماری مطلوب اطلاعات،سیستم های اطلاعاتی

عنوان فعالیت:بررسی و مطلعه سیستم های اطلاعاتی پیشنهادی در هر بخش از شرکت

گزارش میانی

– گزارش نتایج بررسی و یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی و نمودار تجمیع سیستم ها

– مشخصات پروژه های تعریف شده (شناسنامه) در قالب جدول زیر

فرم شناسنامه سیستم های پیشنهادی

نام سیستم کد
شرح کلی سیستم فوق
کاربران سیستم متولی سیستم
ورودی های پردازش های اصلی
پردازش های اصلی
فرایندهای اصلی مرتبط موجودیت های مرتبط سیستم های مرتبط

رسم نمودارهای ارتباط بین سیستم ها(System Architecture) و متن سیستم ها(System context) در قالب ابزارS.A

مرحله سوم: مطالعه و بررسی گزارشات معماری مطلوب داده

عنوان فعالیت: مطالعه و بررسی ساختار داده ای پیشنهادی در وضعیت مطلوب برای هر کدام از زیر مجموعه شرکت

گزارش میانی:

– نمودار ارتباط بانک های اطلاعاتی

-گزارش نتایج بررسی معماری مطلوب داده

مرحله چهارم: بررسی گزارشات معماری مطلوب فناوری در هربخش از شرکت

عنوان فعالیت: بررسی نیازهای تکنولوژیک تعیین شده برای سیستم های اطلاعاتی

گزارش میانی:

– گزارش نتایج جمع بندی بررسی بسترهای فنی مورد نیاز

– معماری فناوری اطلاعات در لایه فناوری همراه با رسم نمودارهای زیر در قالب ابزار S.A

– Network Concept

– Deployment Diagram

فعالیت های این مرحله شامل جداول زیر است.

گزارش نهایی فاز سوم

نتایج کلیه فعالیت ها و زیرفعالیت های فاز سوم است که طی گزارشی به نام« گزارش شناخت وضعیت مطلوب» ارائه خواهد شد.

سرفصل های گزارش این فاز شامل نتایج بررسی و مطالعه گزارشات مربوط به پیشنهاد بهبود فرایندها، نتایج بررسی و مطالعه گزارشات معماری مطلوب اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی، گزارش نتایج بررسی یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی، نمودار تجمیع سیستم ها و مشخصات پروژه های تعریف شده (شناسنامه)، نمودارهای ارتباط بین سیستم ها(System Architecture) و متن سیستم ها(Context System)، نتایج بررسی معماری مطلوب داده و نمودار ارتباط بانک های اطلاعاتی ،بررسی نیازهای تکنولوژیک تعیین شده برای سیستم های اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعات در لایه فناوری همراه با نمودارهای Network Concept و Deployment Diagram خواهد بود.

فازچهارم: برنامه اجرایی

مرحله اول: مطالعه و بررسی برنامه های اجرایی تدوین شده

فعالیت های این مرحله شامل جداول زیر است

عنوان فعالیت مطالعه و بررسی گزارشات آنالیز شکاف میان وضعیت موجود معماری و وضعیت مطلوب هربخش از شرکت(در صورت وجود)

گزارش میانی

گزارش نتایج گزارشات آنالیز شکاف

عنوان فعالیت بررسی گزارشات مربوط به تعیین پروژه ها و اولویت بندی آنها در کلیه معاونت ها به صورت یکپارچه

گزارش میانی

فهرست پروژه ها(در گستره شرکت و زیرمجموعه های آن)

عنوان فعالیت بازنگری برنامه های گذارو RFP های تدوین شده جهت پیاده سازی پروژه ها

گزارش میانی:

– برنامه گذار یکپارچه

-RFPبرای پروژه های تعریف شده در قالب سند نماتن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

عنوان فعالیت: تهیه برنامه اجرایی کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف شرکت

گزارش میانی:

برنامه اجرایی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت یکپارچه

عنوان فعالیت:ساماندهی مدیریتی برای پیاده سازی برنامه اجرایی طرح

گزارش میانی:

سند ساماندهی مدیریتی طرح شامل:

– ماموریت و اهداف

– جایگاه

-ساختار و شرح وظایف کلی

عنوان فعالیت:نحوه بررسی عملکرد و توسعه طرح

گزارش میانی

– مدل مرجع عملکرد

– چارچوب کنترل پروژه ها

– چارچوب به روز رسانی طرح

گزارش نهایی فاز چهارم:

نتایج کلیه فعالیت ها و زیر فعالیت های فاز چهارم است که در قالب گزارش نهایی فاز چهارم ارائه خواهد شد.

سرفصل های گزارش این فازشامل نتیجه بررسی گزارشات آنالیز شکاف میان وضعیت موجود معماری و وضعیت مطلوب هر بخش از شرکت، فهرست پروژه ها( کل شرکت و زیر مجموعه آن به تفکیک بخش های مختلف)،برنامه گذار یکپارچه،RFP برای پروژه تعریف شده در قالب سند نماتن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی به صورت یکپارچه، سند ساماندهی مدیریتی طرح، مدل مرجع عملکرد، چارچوب کنترل پروژه ها و چارچوب به روز رسانی طرح خواهد بود.

گزارش نهایی فاز قرارداد

خروجی نهایی تمام فازها به صورت کامل و یکپارچه به کارفرما ارائه می گردد.

محدوده انجام کار

محدوده مورد مطالعه جهت انجام تجمع معماری اطلاعات شامل کل شرکت وزیر مجوعه های آن می باشد.

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه تجمیع معماری و فناوری اطلاعات در بخش های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی برای دسترسی به اهداف شرکت در امر اطلاع رسانی شرکت مادر تخصصی

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها