جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد مشاوره دریافت وام و تسهیلات بانکی

قرارداد مشاوره دریافت وام

نمونه قرارداد قرارداد مشاوره دریافت وام و تسهیلات بانکی (ارزی وریالی) را در متن زیر دریافت خواهید کرد. از این رو اگر تمایل به تنظیم قرارداد مشاوره ای دارید مجتمع حقوقی و ثبتی ایلیا راهنمای شما عزیزان خواهد بودتنها کافی است با ما تماس بگیرید و مشاوره حقوقی رایگان دریافت کنید.

قرارداد مشاوره دریافت وام

قرارداد مشاوره

این قرارداد در تاریخ……بین شرکت…………و…….به شماره ثبت ………کد اقتصادی…..به نمایندگی مهندس………..(مدیرعامل) و …………………(عضو هیئت مدیره) از یک طرف و شرکت …………….و………به نشانی:………….به شماره ثبت………….وکد اقتصادی ………..به مدیرعامل آقای مهندس …………که در این قرارداد مشاور نامیده می شود ازطرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده1. موضوع قرارداد

قرارداد مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی(ارزی وریالی)

موضوع قرارداد عبارت است از

1-1. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص دریافت وام و تسهیلات بانکی(ارزی-ریالی)

ماده2.حدود خدمات

قرارداد مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی(ارزی وریالی)

2-1. مشاور کلیه گزارش ها و طرح ها را دریک نسخه تهیه و به کارفرما تحویل می دهد.

2-2. ارائه لیست کامل اسناد و مدارک بانکی (ارزی و ریالی) پروژه فوق همراه با مشخصات در خصوص ردیف قرارداد فوق.

2-3. لیست نهایی کلیه موارد اجرای پروژه فوق به طوری که در هنگام طرح و اجرای پروژه تمام مراحل و مسایل آن رعایت و دیده شده باشد و مشاور برنامه ریزی مناسب برای اجرای دقیق هریک از مراحل اجرا را با همکاری کارفرما به عمل آورد.

2-4. خدمات مشاور شامل ارائه تسهیلات جهت اخذ وام و سایر موارد مندرج در بندهای این قرارداد می باشد.

ماده3. مدت قرارداد

قرارداد مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی(ارزی وریالی)

3-1. مدت قرارداد جهت انجام شرح خدمات پروژه تا زمان دریافت و تسهیل گرفتن وام بانکی (به خصوص بانک………) می باشد.

3-2. چنانچه در خصوص دریافت اطلاعات مدارک و اسناد مورد نیاز مشاور تاخیری در سوی کارفرما بیش از………….روز صورت پذیرد به همان مقدار به زمان آن بند افزوده خواهد شد.

3-3.تاریخ موثر قرارداد براساس تاریخ تادیه پرداخت از تاریخ…………..می باشد.

ماده4. تصویب گزارشات

قرارداد مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی (ارزی وریالی)

4-1. کارفرما ظرف مدت………..هفته از تاریخ دریافت گزارشات و مدارک هر فعالیت نظر خود را کتباً به مشاور اعلام خواهد داشت.

4-2. چنانچه کارفرما ظرف مدت مذکور نظر خود را در مورد انطباق کارهای انجام شده به وسیله مهندس مشاور با وظایف مندرج در این قرارداد با ذکر موارد قابل قبول اعلام ننماید.

گزارش ها و مدارک تصویب شده تلقی خواهد شد در صورتی که این نظرات به موقع ظرف مدت مذکور اعلام شود مشاور موظف است گزارش و مدارک مذکور را ظرف مدت معقول و با توافق طرفین اصلاح و ارائه نماید بدیهی است تاخیر ناشی از این مدت متوجه مشاور خواهد بود.

4-3. مشاور گزارش ها و مدارکی را که باید به تصویب کارفرما برسد قبلا در یک نسخه در اختیار کارفرما قرار داده و بلافاصله پس از تصویب گزارش ها را تکثیر و تسلیم خواهد کرد.

ماده5.تسهیلاتی که توسط کارفرما فراهم می گردد

قرارداد مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی (ارزی وریالی)

به طور کلی کارفرما کلیه تدابیر لازم را جهت تسهیل کار مشاور اتخاذ خواهد کرد به ویژه در موارد زیر:

5-1. مساعدت، تسریع در ارائه مدارک و اسناد و سوابق اقدامات جهت تسهیلات بانکی مورد درخواست مشاور در زمان مناسب.

5-2. کارفرما موظف به تامین امکانات اقامت و خوراک مناسب کارکنان مشاور در محل اجرای طرح………………و یا شهرستان های حومه می باشد.

5-3. ترتیب ارتباط و تشریک مساعی با سایر مقامات و ادارات اجرایی داخلی که با موضوع قرارداد مرتبط است در صورتی که نیاز باشد.

5-4.کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز که ارتباط به کار مشاور پیدا می کند به درخواست او مجاناً از طرف کارفرما در اختیار مشاور گذارده می شود. چنانچه صحت اطلاعاتی که توسط کارفرما به مشاور ارائه می گردد و وی در تهیه آنها دخالتی ندارد مورد تردید مشاور قرار بگیرد مشاور می تواند از کارفرما بخواهد که در جهت تکمیل و تصحیح اطلاعات مذکور امکانات لازم را در اختیار وی قرار دهد.

ماده6. حق الزحمه مشاور

قرارداد مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی (ارزی وریالی)

به شرح ذیل پرداخت می شود

1. ………..درصد به صورت پیش پرداخت

2………………..درصد در صورت پیشرفت کار

3……………درصد در صورت اتمام کار

ماده7. ضمانت حسن انجام کار

قرارداد مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی (ارزی وریالی)

7-1. برای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات و تکالیف مشاور ده درصد از مبلغ کل هر بخش به عنوان تضمین حسن انجام کار مشاور(موضوع بند 2-10)کسر و نگهداری می شود ودر صورت عدم انجام تعهدات مشاور ویا خاتمه دادن به قرارداد به علت قصور مشاور در انجام تکالیف و یا در صورت عدول مشاور از انجام قرارداد وجه الضمان مذکور به نفع کارفرما ضبط خواهد شد. مبلغ تضمین حسن انجام کار یک سال پس از دریافت تسهیلات به مشاور پرداخت می گردد.

7-2. چک ضمانت پیش پرداخت پس از هزینه شدن مبلغ به مشاور مسترد می گردد.

ماده8. دستگاه نظارت

قرارداد مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی (ارزی وریالی)

مشاور موظف است برای اجرای این قرارداد فردی را به عنوان مدیر پروژه کتباً به کارفرما معرفی نماید. نماینده مشاور می بایست در دسترس (توسط تلفن، نامه، پست الکترونیکی ویا حضور در جلسات) کارفرما باشد.

ماده9.کسور قانونی

قرارداد مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی (ارزی وریالی)

9-1. از هر پرداخت……………..به عنوان مالیات مستقیم موضوع ماده 104 قانون مالیاتی کسر وبه نام مهندس به حساب اداره دارایی و امور اقتصادی واریز و اصل فیش مربوطه به تحویل مشاور می گردد.

9-2. از هر پرداخت به مشاور معادل………………به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر و پس از طی دوره تضمین در وجه مشاور سپرده خواهد شد. (یک سال از تاریخ ابلاغ تسهیلات بانکی به کارفرما)

ماده10. پایان دادن به قرارداد

قرارداد مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی (ارزی وریالی)

چنانچه به دلایلی کارفرما تصمیم بگیرد که به این قرارداد خاتمه دهد این تصمیم باید لااقل………از تاریخ مورد نظر برای خاتمه قرارداد به مشاور ابلاغ شود در این صورت مشاور محق دریافت وجه به شرح زیر خواهد بود.

10-1.حق الزحمه کارهای انجام شده توسط مشاور تا تاریخ خاتمه قرارداد پس از کسر مبالغی که از این بابت قبلا پرداخت شده است.

10-2. کلیه هزینه های ناشی از موافقت نامه ها یا تعهدات مشاور و درمقابل کارمندان خود یا موسسات دیگر و همچنین مراجعات کارکنان و افراد تا تاریخ خاتمه دادن به این قرارداد و هزینه برچیدن دستگاه نظارت محلی مشروط براینکه این هزینه ها به منظور اجرای به این قرارداد ایجاد شده و مورد تائید کارفرما قرار گیرد و بابت آنها به مشاور پرداختی نشده باشد.

10-3. چک ضمانت پیش پرداخت و مبالغ کسر شده از محل…………….حسن انجام کار نیز هنگام تسویه حساب به مشاور عودت می گردد.

قرارداد مشاوره دریافت وام

مشاوره رایگان وام بانکی

ماده11. فورس ماژورforce majeure

قرارداد مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی (ارزی وریالی)

در موارد فورس ماژور که انجام قرارداد حاضر را به خارج از کنترل طرفین برای یکی از طرفین غیرممکن می سازد ذیربط می تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند. در این صورت ظرف یک ماه پس از اعلام ختم قرارداد مشاور باید صورت حسابی شامل مبالغی که باید ازطرف کارفرما به او پرداخت نموده به کارفرما تسلیم نماید کارفرما مکلف است ظرف………….روز صورت حساب فوق را رسیدگی نموده و کلیه مبالغی را که به مشاور تعلق می گیرد به او پرداخت نماید در غیر این صورت پس از رفع مورد فورس ماژور قرارداد براساس توافق طرفین می تواند ادامه پیدا کند.(م 229 قانون مدتی اگر متعهد به واسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت خواهد بود.

ماده12. تضمین

قرارداد مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی (ارزی وریالی)

مشاور انجام خدمات درج شده در این قرارداد را به مدت………………ماه پس از قبول تضمین می نماید. اگر در دوره تضمین مواردی ناظر برقصور مشاور در توجیه مربوطه مشاهده گردد مشاور مکلف است پس از ابلاغ کارفرما و بررسی موضوع و توجیه در خصوص مواد مطروحه نسبت به رفع ایرادات اقدام نماید.

تبصره1. خسارت ناشی از عملکرد بد و عدم ارائه اطلاعات و مدارک و اسناد بانکی متوجه مشاور نبوده و در این رابطه مسئولیتی ندارد.

ماده13. حل اختلاف

قرارداد مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی (ارزی وریالی)

کلیه اختلافاتی که ممکن است براثر اجرای این قرارداد یا تغییر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را ازطریق مذاکره و یا مکاتبه حل و فصل نمود ودر کمیسیونی مرکب از نماینده کارفرما نماینده شرکت(مشاور) مطرح و اختلافات را حل نماید.

محل کمیسیون در محل اجرای مورد قرارداد می باشد ویا به تراضی طرفین در صورت حصول عدم سازش از طرف(حکم، داور) مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

انتخاب حکم و داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رای داور قطعی و لازم الاجرا است.

ماده14. تنفیذ قرارداد

قرارداد مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی (ارزی وریالی)

این قرارداد موقعی معتبر خواهد گردید که کلیه موارد زیر احراز گردیده باشد.

14-1- امضاء قرارداد توسط طرفین قرارداد

14-2. پرداخت وجه پیش پرداخت توسط کارفرما

14-3. مدارک و اسناد ونمونه ها با قید شماره پرونده مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات بانک از بانک……..

14-4. امضای شهود ناظر به قرارداد

ماده15. اقامتگاه

قرارداد مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی (ارزی وریالی)

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده ارسال هر گونه نامه یا مرسوله به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود.

ماده16. مواد و نسخ قرارداد

قرارداد مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی (ارزی وریالی)

این قرارداد مشتمل بر………..ماده و ………..تبصره و…..پیوست بوده و در……….نسخه که پس از امضاء همگی دارای ارزش و اعتبار یکسان است.

کارفرما: مدیریت محترم شرکت مشاور: شرکت خدمات مهندسی

1.5/5 - (2 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها