درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه قرارداد مشارکت در اراضی واگذاری شرکت شهرک های صنعتی

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     سه شنبه، 12 مرداد 1400


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشارکت مدنی در اراضی واگذاری شرکت شهرک های صنعتی (تاسیس کارخانه)

نمونه قرارداد مشارکت در اراضی واگذاری شرکت شهرک های صنعتی

قرارداد مشارکت مدنی در اراضی واگذاری شرکت شهرک های صنعتی (تاسیس کارخانه)

ماده1.طرفین قرارداد مشارکت مدنی

طرفین این قرارداد مشارکت مدنی با تراضی و توافق در اجرای قرارداد مشارکت عبارتند از:

1/1 شرکت..............دارای شماره ثبت .............در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان..............با امضاء مجاز مدیرعامل و رئیس هیات مدیره در روزنامه رسمی شماره.............مورخ..........وروزنانه کثیرالانتشار ..................شماره ...................مورخ

  • به اقامتگاه قانونی

از یک طرف به عنوان «شریک» شناخته می شود.

2/1شرکت شهرک های صنعتی شهرستان......................به مدیریت عاملی آقای.............به شماره ثبت..........در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی.............به اقامتگاه.............که در این قرارداد به عنوان«راهن» شناخته می شود.

3/1 موسسه مالی و اعتباری...........وابسته به بنیاد..........دارای شماره ثبت...........به مدیریت عاملی................از طرف دیگر به عنوان «مرتهن» و «موسسه» شناخته می شود.

2. موضوع قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی در اراضی واگذاری شرکت شهرک های صنعتی (تاسیس کارخانه)

سرمایه گذاری به منظور تاسیس، تکمیل پروژه بزرگ کارخانه تولیدی ابزار و وسایل ماشین آلات صنعتی و.......

1/2فعالیت برای احداث و تکمیل ساختمان و تاسیسات در عرصه پلاک ثبتی شماره ........فرعی از اصلی............وبا کاربری صنعتی واقع در بخش........شهرستان ............به مساحت.................متر مربع با حدود اربعه شمالاً محدود است به ملک شماره ثبتی..........جنوباً متصل است به خیابان عمومی 12متری

شرقا متصل است به ملک مجاور شماره ثبتی ........................

غرباً متصل است به ملک مجاور به شماره ثبتی...........

که عین منافع و حق بهره برداری از آن متعلق به شرکت.........به عنوان شریک وطبق نقشه مصوب مرجع ذی صلاح و موافقت اصولی شماره.................مورخ..........صادره از................و پروانه تاسیس بهره برداری شماره..................صادره از............مورخ...........که تصویر مصدق آن پیوست و جزو لاینفک قرارداد می باشد.

3. سرمایه قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی در اراضی واگذاری شرکت شهرک های صنعتی (تاسیس کارخانه)

سرمایه این قرارداد مشارکت مدنی عبارت است از مبلغ.....................ریال می باشد.

1/3 شرکاء توافق نمودند ...............درصد اعیانی ملک فوق الذکر و اموال مورد مشارکت اعم از اموال غیرمنقول و منقول را شریک گردد.

2/3. نسبت به مشارکت شریک در اعیانی و اموال شرکت ...............درصد و نسبت موسسه در اعیانی و اموال شرکت....................می باشد.

3/3.شریک متعهد شد تمام سرمایه مشارکت را منحصرا در امر تاسیس، احداث و تکمیل کارخانه به کار انداخته و مورد استفاده قراردهد.

4/3پیشنهاد افزایش سرمایه این مشارکت از ناحیه شریک منوط به تائید و تصویب موسسه می باشد.

5/3 موسسه برای حصول اطمینان از نحوه مصرف و برگشت سرمایه حق و اختیار بررسی اسناد و مدارک مشارکت را به عنوان ناظر دارد.

6/3.تسهیل وسایل اجرای نظارت موسسه در دفاتر و مدارک مورد نیاز موسسه توسط شریک صورت می گیرد.

4. مدت قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی در اراضی واگذاری شرکت شهرک های صنعتی (تاسیس کارخانه)

مدت این قرارداد از تاریخ.........شروع و لغایت.................به اتمام می رسد.

¼ در صورت عدم اتمام پروژه در مدت زمان قرارداد طرفین با توافق می توانند قرارداد را تمدید کنند.

5. مدیریت داخلی مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی در اراضی واگذاری شرکت شهرک های صنعتی (تاسیس کارخانه)

مدیریت داخلی این مشارکت مدنی به عهده شریک می باشد .بدین وسیله حفاظت از ابواب جمعی تحت اختیار و مورد استیفاء در رابطه با مشارکت و جلوگیری از هر گونه تعدی و تفریط را انجام می دهد مدیریت مشارالیه به صورت مستمر و دائم می باشد.

6.شروط مهم قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی در اراضی واگذاری شرکت شهرک های صنعتی (تاسیس کارخانه)

1/6. شریک حق هرگونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع کل محل اجرای طرح مزبور را به هر صورت اعم از قطعی، رهنی، شرطی، صلح حقوق و اقرار و وکالت، بدون اذن کتبی موسسه را از خود سلب و ساقط نمود.

2/6 زمین محل مشارکت از طرف شرکت شهرک های صنعتی.........به عنوان راهن برای احداث بنای کارخانه طبق قرارداد شماره...................به شریک واگذار شده است و شرکت شهرک های صنعتی طی نامه شماره................با عقد مشارکت موسسه و شریک با واگذاری حق انتفاع زمین محل مشارکت به موسسه به نسبت سهم الشرکه، با مالکیت موسسه در ساختمان و اعیانی احداثی و کلیه حقوق مالک اعیانی وبا جانشینی موسسه به نحو در مورد حق تکمیل................موافقت خود را اعلام نمود.

3/6. اخذ هر گونه مفاصاحساب از شرکت شهرک های صنعتی، سایر مجوزهای قانونی اعم از پروانه تاسیس، ساخت و گواهی پایان کار ساختمان به عهده و وظیفه شریک می باشد.

4/6در صورتی که برای تحقق موضوع مشارکت،شریک نیاز به انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث داشته باشد بایستی این موضوع با نظارت و تصویب موسسه صورت گیرد.

5/6 مدیریت شرکت شهرک های صنعتی به عنوان راهن به منظور توثیق و تامین تعهدات شریک تمامی پروژه را در رهن موسسه قرارداده وراهن حق هیچ گونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد رهن را به هر صورت اعم از قطعی، رهنی، شرطی، اجاره، صلح حقوق، وکالت و غیره را خواهد داشت.

6/6 در صورتی که شریک بر خلاف صراحت مفاد مواد مندرج در مشارکت عمل نماید علاوه برایجاد حق فسخ قرارداد برای موسسه برای جبران ضررو زیان وارده نیز مستحق و محق خواهد بود.

7/6 شرکاء ضمن عقد خارج لازم حق فسخ قرارداد مشارکت تا پایان کار را از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده 7. بحران اقتصادی(قوه قهریه)

قرارداد مشارکت مدنی در اراضی واگذاری شرکت شهرک های صنعتی (تاسیس کارخانه)

در صورت بروز زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فورس ماژور(قوه قهریه) نیز برمبنای میزان سرمایه طرفین محاسبه می گردد.

ماده8. مرجع حل اختلاف

قرارداد مشارکت مدنی در اراضی واگذاری شرکت شهرک های صنعتی (تاسیس کارخانه)

در صورت بروز اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد این قرارداد مشارکت مدنی ویا اجرای قرارداد مواجه با مشکل و اختلاف و دعوی گردد موضوع دعوی به آقای ...................فرزند.............به شماره شناسنامه...............کدملی..............به آدرس............به عنوان داور این مشارکت نامه معین گردیده ارجاع و رای داور قاطع و لازم الاجرا است.

ماده9. مواد و تعداد نسخ و محل انعقاد قرارداد

قرارداد مشارکت مدنی در اراضی واگذاری شرکت شهرک های صنعتی (تاسیس کارخانه)

1/9این قرارداد در...................ماده ................بند..........تبصره می باشد.

2/9تعداد نسخ این قرارداد عبارت است از...............نسخه می باشد.

3/9 قرارداد موصوف در شهرستان..........فی مابین طرفین منعقد شد.

محل امضاءشرکت(شریک) محل امضاء موسسه مرتهن

.............................. ......................

محل امضاء شرکت شهرک های صنعیت(راهن)........................

محل و امضاء داور....................

نمونه قرارداد مشارکت در اراضی واگذاری شرکت شهرک های صنعتی

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید