درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه قرارداد پخش آگهی در شبکه نمایشگر های بزرگ

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     سه شنبه، 12 مرداد 1400


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه پخش آگهی در شبکه نمایشگر های بزرگ

نمونه قرارداد پخش آگهی در شبکه نمایشگر های بزرگ

قرارداد پخش آگهی در شبکه نمایشگر های بزرگ

این قرارداد با ............ بین شرکت (شماره ثبت.............) به آدرس: ................. پلاک ................... واحد ............. طبقه.................. تلفن .............. با نمایندگی آقای .............. «به عنوان مجری» از یک طرف و مؤسسه ............... به شماره ثبت .................. به نشانی؛ تهران ، خیابان .............. خیابان .......... پلاک ............ شماره تلفن ............. با نمایندگی آقایان .................. « به عنوان متقاضی» از طرف دیگر برابر شرایط ذیل منعقد گردید و طرفین ملزم به ایفای تعهدات ناشی از این قرارداد می باشند.

ماده 1. موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از پخش روزانه موضوع آگهی متقاضی .....در هر نمایشگربه تعداد.......نوبت پخش روزانه در هر نمایشگر به مدت...........ثانیه در روز در شبکه نمایشگرهای جنوبی و شمالی.....به مدت...........ماه انجام خواهد شد.

ماده2. مبلغ قرارداد

2-1. مبلغ قرارداد ................ ریال معادل .......... و ................. تومان می باشد.

2-2. مبلغ پرداختی .............. ریال معادل ................ تمام می باشد که به دلیل حضور نخست در شبکه نمایشگر های شهری به میزان ......... ریال معادل ................ تومان تخفیف به طرف دوم تعلق خواهد گرفت.

2-3. بدیهی است هر گونه تغییر و افزایش قیمت در تعرفه های پخش آگهی در طول مدت قرارداد، شامل مبلغ این قرارداد خواهد شد.

ماده3.نحوه پرداخت

3-1. متقاضی پس از کسر کسورات قانونی طی بندهای آتی مکلف به چرداخت مبلغ قرارداد طی ............... قسط می باشد.

قسط اول: مبلغ ............... ریال معادل .............. تومان مورخ................

قسط دوم: مبلغ ............... ریال معادل ............... تومان مورخ................

قسط سوم: مبلغ ................ ریال معادل .............. تومان مورخ ..............

3-2. متقاضی برابر ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مکلف به کسر 5% مالیات تکلیفی از مبلغ قرارداد و واریز آن به اداره دارایی می باشد.

3-3. متقاضی مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر و پرداخت 3% مبلغ قرارداد می باشد.

3-4. متقاضی برابر ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مکلف به کسر و نگهداری 5% مبلغ قرارداد تا پایان سال مالی می باشد.

تبصره 1. (متقاضی ) می بایستی قبض 5% مالیات پرداختی را حداکثر یک ماه پس از اتمام قراردد تحویل (مجری) نماید.

تبصره 2. متقاضی در پایان سال مالی و پس از ارائه گواهی مفاصای بیمه تأمین اجتماعی از سوی مجری، مکلف به پرداخت مبلغ مکسوره بند 2-4 به ایشان می باشد . بدیهی است در غیر این صورت متقاضی مکلف به پرداخت مبلغ مذکور به سازمان تأمین اجتماعی می باشد.

قرارداد پخش آگهی در شبکه نمایشگر های بزرگ

ماده 4. مدت قرارداد

4-1. مدت قرارداد از تاریخ ................ لغایت .............. به مدت ............ ماده می باشد.

4-2. تاریخ شروع پخش آگهی، به فاصله ............ ساعت پس از تحویل نسخه DVD/CD آگهی تولید شده از سوی متقاضی به مجری و در صورتی که تولید آگهی توسط مجری انجام می پذیرد، به فاصله ............... ساعت پس از رویت و تأیید کتبی آگهی تولید شده توسط متقاضی با نماینده وی می باشد.

4-3.پایان مدت قرارداد با احتساب دوره کامل بند 4-1 از تاریخ شروع پخش خواهد بود. بدیهی است هر گونه وقفه پیش بینی شده که در طول مدت قرارداد به استثنای موارد فورس ماژور پیش آید، جزو مدت قرارداد محسوب نشده و مجری متعهد به پوشش کامل پخش آگهی به میزان مدت مورد توافق می باشد.

قرارداد پخش آگهی در شبکه نمایشگر های بزرگ

ماده 5. نحوه پخش آگهی تبلیغات

5-1.چون تلویزیون های بزرگ شهری (تصویری) متعلق به مجری که در میادین مذکور نصب می باشد، بر اساس ضوابط مجوز مأخوذه از سازمان زیبا سازی شهر ............... فعالیت می نماید، لذا پس از این که فیلم CD و یا DVD تبلیغات مورد نظر توسط (متقاضی) در اختیار شرکت مجری پخش تبلیغات قرارگرفت شرکت مجری آگهی مذبور را در ردیف سایر آگهی های تبلیغاتی قرار می دهد تا پس از اخذ مجوز های لازم از وزارت ارشاد و سازمان زیبا سازی شهر ............... اگهی تبلیغات، بین ساعات ......... صبح الی ........ بامداد برای مدت ............. ساعت و برای ........... مرتبه در روز از تلویزیون های مورد نظر واقع در میادین یاد شده پخش و در معرض دید عموم قرار دهد.

2. هر گونه مسئولیت قانونی یا تخلف از اصول و موازین جاری کشور در شکل یا متن و امثالهم آگهی تبلیغات که موجب اعتراض یا ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی می گردد به عهده (متقاضی) پخش آگهی می باشد و شرکت (مجری) در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد. بدیهی است پخش آگهی تبلیغاتی مورد سفارش موکول تأیید شهرداری و وزارت ارشاد و سایر مراجع ذیصلاح است.

3. با توجه به این که آگهی تبلیغاتی مورد سفارش به همراه تعداد دیگری آگهی تبلیغاتی از طرف مشتریان پخش آگهی، به صورت متوالی پخش خواهند شد، لذا (متقاضی ) حق دخالت در این خصوص را که آگهی تبلیغاتی مؤخر بر یک آگهی یا مقدم بر آگهی متقاضی دیگر پخش شود را ندارد و کلاً نحوه پخش آگهی از تلویزیون ها بر اساس تصمیم مدیر شرکت پخش کننده خواهد بود و هر گونه ادعا یا اعتراضی، از ناحیه ( متقاضی ) پخش آگهی تبلیغاتی در این خصوص مسموع نخواهد بود.

ماده 6. تهیه آگهی تبلیغات

چون موضوع قرارداد صرفاً در رابطه با پخش آگهی تبلیغات می باشد. بنابراین (متقاضی)پخش می بایست قبلاً فیلم CD ، DVD، و یا تیزر تبلیغاتی مورد نظر خود را تهیه نموده و سپس جهت پخش در اختیار شرکت(مجری) قرار دهد. ضمناً در صورت نیاز، مجری می تواند نسبت به تهیه و ساخت تیزر اقدام نماید. بدیهی است که اخذ هرگونه مجوز قانونی لازم دیگر از ادارات و سازمان ها و ارگان ها و مقامات ذیربط به عهده (متقاضی) می باشد.

ماده 7. فورس ماژور و مناسبت های خاص

چنانچه بر اساس حوادث غیر مترقبه از قبیل: قطع برق - تعمیرات-زلزله- آتش سوزی-طوفان- بارش برف- سیل- اعتصاب- اشکال فنی و غیره یا بر اساس تصمیمات مراجع قانونی و قضایی با تصمیم وزارت ارشاد و سازمان های زیبا سرای شهرداری .................. با تصمیم مقامات شهری برای نمایش رویدادهای ملی، مذهبی و جهانی غیره پخش آگهی به تعویق افتد، تا رفع مانع پیش آمده و انقضای زمان پخش مناسبت های مربوطه، (متقاضی) پخش آگهی، حق اعتراض یا فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت و غیره را ندارد. ولی شرکت مجری متعهد است پس از رفع موارد اضطرار و بعد از پخش مناسبت های خاص، بلافاصله نسبت به پخش آگهی و جبران زمان قطع آگهی اقدام نماید. به نحوی که تمامی زمان طول مدت قرارداد به اجرا درآید و مدت زمان تعویق قرارداد به صورت اضافه پخش جبران گردد.

قرارداد پخش آگهی در شبکه نمایشگر های بزرگ

ماده 8. فسخ قرارداد

چنانپه هر یک از طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود استنکاف نماید، طرف مستنکف با اخطار سه روزه طرف مقابل مکلف به رفع مشکل و انجام تکالیف و تعهدات خود می باشد. در غیر این صورت طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته و همچنین طرف مقصر ملزم به جبران خسارات وارده به طرف مقابل می باشد.

ماده 9. حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در اجرای موضوع این قرارداد یا در تفسیر مفاد و مندرجات قرارداد حاضر، طرفین این قرارداد ابتدا از طریق مذاکرات مستقیم نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام می نماید، چنانچه طی مدت 10روز مذاکرات مستقیم منتج به رفع اختلاف نگردید، طرفین از طریق حکمیت و با تعیین یک داور مرضی الطرفین، نسبت به رفع اختلاف اقدام می نمایند و رای داور برای طرفین قرارداد قطعی و لازم الاجرا می باشد.

قرارداد پخش آگهی در شبکه نمایشگر های بزرگ

ماده10. اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد

این قرارداد برمبنای مواد 219،10 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان لازم الوفاء و لازم الاجرا بوده، همچنین قرارداد حاضر در................ماده وطی .......نسخه بین طرفین امضاء و مبادله گردید و کلیه.....قرارداد دارای اعتبار یکسان می باشند.

امضاء نماینده موسسه امضاء نماینده شرکت

به مدیریت عاملی آقای به مدیریت عاملی آقای

نمونه قرارداد پخش آگهی در شبکه نمایشگر های بزرگ

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد پخش آگهی در شبکه نمایشگر های بزرگ

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید