درخواست مشاوره رایگان

صورتجلسه تغییرات🥇【تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت ✔️】

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     سه شنبه، 4 آذر 1399


بعضی از افراد تصور می‌کنند، همین که شرکت به ثبت رسید و میزان سرمایه تعهدی مطابق قانون پرداخت شد، دیگر هیچ الزامی برای تغییرات شرکت وجود ندارد. درحالی که پرداخت سرمایه تعهدی، تنها بخش کوچکی از الزامات شرکت است. مدیران شرکت موظفند مطابق اساسنامه شرکت یا براساس توافق شرکا، هر زمانی که شرکت نیاز به انجام تغییرات داشته باشد، مجامع عمومی یا هیئت مدیران شرکت را دعوت کنند. اکنون این سوال مطرح می‌شود که ثبت چه تغییراتی باید به اطلاع اداره ثبت شرکت‌ها برسد؟ یا اینکه برای تنظیم صورتجلسه چه نکاتی باید رعایت شود؟ در این مطلب سعی داریم شما را با نحوه تنظیم صورتجلسه تغییرات آشنا کنیم.

برای مطالعه بیشتر در خصوص تغییرات شرکت به صفحه لینک شده مراجعه نمایید.

تنظیم صورتجلسات بسته به نوع تغییر و مرجع تصمیم‌ گیری آن، متفاوت است. اما تقریبا تمامی صورتجلسه‌ها باید شامل نکات ذیل باشند:

 1. شماره جلسه
 2. مشخصات اعضای جلسه
 3. دستور جلسه
 4. تصمیمات اتخاذ شده در جلسه
 5. تاریخ جلسه
 6. مکان جلسه
 7. تکلیف جلسه بعدی
 8. امضا شرکت کنندگان

شرکت ها صورتجلسه های مختلفی برای تغییرات دارند که بر اساس انواع تغییرات شرکت تنظیم می شوند در بخش ذیل انواع تغییرات شرکت ها نام برده شده است :

 1. انتخاب مدیران شرکت
 2. انتخاب بازرسان شرکت
 3. تصویب صورت مالی
 4. انحلال شرکت
 5. نقل و انتقال سهام شرکت
 6. افزایش و کاهش سرمایه
 7. تغییر مواد اساسنامه شرکت
 8. تعیین دارندگان حق امضا
 9. تعیین سمت اعضا هیئت مدیره

همان گونه که ملاحظه نمودید تنظیم صورتجلسه ‌امری تخصصی‌ست که افراد به تنهایی و بدون داشتن دانش حقوقی و ثبتی قادر به انجام آن نیستند. اما ثبت ایلیا با داشتن اطلاعات کافی در خصوص تنظیم صورتجلسات به شما ارائه دهیم

کارشناسان ثبت ایلیا در تمامی مراحل تنظیم صورتجلسه و انجام تغییرات شرکت می‌توانند مانند مشاوری کاردان و دلسوز در کنار شما باشند. برای ثبت تغییرات، مجموعه ثبت ایلیا را به خاطر داشته باشید.

صورتجلسه تغییرات

صورتجلسه تغییرات تنظیم می شود برای نوشتن تغییرات به وجود امده در شرکت ها این تغییرات با ثبت در صورتجلسات و با ارسال به اداره ثبت شرکتها به رسمت شناخته شده و ماهیت قانونی میگیرد.  تحریر و تنظیم صورتجلسه تغییرات، از وظایف منشی یا دبیر جلسه‌ است. منشی جلسه ممکن است جزئی از سهام‌داران شرکت یا خارج از شرکای شرکت باشد. منشی جلسه مکلف است متن صورتجلسه را پس از تنظیم، برای اعضا جلسه قرائت کند و آن را به امضا اعضا حاضر در جلسه برساند.

نمونه صورتجلسه تغییرات

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

در خصوص انتخاب مدیران
نام مؤسسه: .......................................................
شماره ثبت مؤسسه :.........................................
سرمایه ثبت شده مؤسسه:................................
شناسه ملی : ..............................................
مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مؤسسه.................................ثبت شده به شماره ........................... مورخ ................
باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشكیل شد.
- خانم / آقای .........................................دارای مبلغ...............................................ریال سهم الشركه
2- خانم / آقای...........................................دارای مبلغ...............................................ریال سهم الشركه
3- خانم / آقای ..........................................دارای مبلغ...............................................ریال سهم الشركه

دستورجلسه:انتخاب اعضای هیات مدیره
انتخاب اعضای هیات مدیره مورد شورواقع و در نتیجه :

    ...............................................به شماره ملی .....................................                             

2 - ............................................. به شماره ملی .....................................                              
3  - ............................................ به شماره ملی .....................................                             
به خانم /آقای .................................................(احدی ازشركا یامدیران یا وكیل رسمی مؤسسه)وكالت داده می شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا شركاء واعضای هیئت مدیره:

 

بسمه تعالی

    نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام مؤسسه

نام مؤسسه :......................................................
شماره ثبت مؤسسه :.........................................
سرمایه ثبت شده مؤسسه:..................................
شناسه ملی : ..................................................
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانونی مؤسسه تشكیل شد.
1- .......................................................دارای مبلغ...............................................ریال سهم الشركه

2- .......................................................دارای مبلغ...............................................ریال سهم الشركه

3- .......................................................دارای مبلغ...............................................ریال سهم الشركه

دستور جلسه:اتخاذتصمیم درخصوص تغییرنام مؤسسه
پس از بحث وبررسی نام مؤسسه از.................................................به ...............................تغییریافت.
به ..........................(احدی ازشركا یا مدیران یا وكیل رسمی مؤسسه ) وكالت داده می شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید .

امضا كلیه شركاء

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص تغییر محل مؤسسه

نام مؤسسه :......................................................
شماره ثبت مؤسسه :.........................................
سرمایه ثبت شده مؤسسه:..................................
شناسه ملی : .................................................
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................

باحضور شركاء درمحل قانونی مؤسسه تشكیل شد.
1-.خانم / آقای ............................... دارای مبلغ...............................................ریال سهم الشركه

2-خانم / آقای ...............................دارای مبلغ...............................................ریال سهم الشركه

3-خانم / آقای ..............................دارای مبلغ...............................................ریال سهم الشركه

دستور جلسه : تغییرمحل قانونی موسسه
پس از بحث وبررسی محل قانونی مؤسسه ازتهران ...................خیابان ..............كوچه .................پلاك....... كدپستی .................. به تهران ..........خیابان ..............كوچه .............پلاك............كدپستی ..................................انتقال یافت.
به ............................(احدی از شركاء یا مدیران یا وكیل رسمی مؤسسه)وكالت داده شد كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا كلیه شركاءحاضر درمجمع :

صورتجلسه

زمانی که جلسه ای برگزار می شود در پایان باید تمام تصمیمات و گفتگوهایی که در جلسه بیان شده است نوشته شود . به این مورد صورتجلسه گفته می شود که در جهت رسمیت یافتن الزامی است که ثبت شود . در این صورتجلسه تاریخ و ساعت و حتی محل برگزاری جلسه نوشته می شود و هم چنین مواردی و تصمیمات و گفتگوهایی که در جلسه اعضا بیان می کنند باید درج شود . در جلسات رسمی گردهم آمدن ارکان اصلی ( اعضا جلسه ، دستور جلسه ، زمان معین ، و مکان ) محقق می شود . آنچه این جلسات را تکمیل می کند تنظیم صورتجلسه می باشد .

پس از اتمام مراحل تاسیس شرکت، در واقع زمانی که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌شود، مدیران شرکت می‌توانند نسبت به تغییرات شرکت اقدام کنند. تغییرات شرکت در قالب تنظیم صورتجلسه انجام می‌شود. برای رسمیت داشتن صورتجلسه، باید تشریفات مقرر در قانون تجارت و بخش نامه‌های اداره ثبت شرکت‌‌ها رعایت شود. صورتجلسه به نوشته‌ای گفته می‌شود که تمامی اقدامات و تصمیمات تصمیم‌گیری شده در مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره در آن درج می‌شود. در صورتجلسه باید تاریخ جلسه، محل تشکیل و برگزاری جلسه، اعضای حاضر در جلسه و تصمیمات اتخاد شده در آن یاداشت شود.

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت

زمانی که جلسه برگزار می شود منشی و یا دبیر جلسه وظیفه تنظیم مطالب جلسه را دارد . لازم به ذکر است که منشی جلسه از اعضا می باشد که در خود جلسه حضور دارد ولی حق رأی ندارد . حدالامکان شخصی باشد که با قوانین تجارت اشنایی داشته باشد و بر اساس حقوق و موارد تخصصی باید متن آن نوشته شود .

نمونه هایی از صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها برای متقاضیان قابل مشاهده می باشد ( حتی به صورت نمونه خام در دسترس قرار دارد ) که تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت باید براساس قوانین و آن نمونه باشد . الزامی است که متن صورتجلسه به ثبت برسد برای این منظور می توانید از سامانه اداره ثبت شرکتها استفاده نمایید و پس از درج متن صورتجلسه الزاما باید اصل صورتجلسه که اعضا جلسه ذیل اوراق را امضا کرده باشند به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایند .

فرم تغییرات شرکت

سمه تعالی

نام شرکت ……………….…………… شماره ثبت ……………… سرمایه ثبت شده ……………… ریال در تاریخ ……………………… ساعت …………………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه محل شرکت از (آدرس قبلی ) تهران …………… خیابان…………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک…………… کدپستی……………………. تلفن…………………………… به (آدرس جدید): تهران …………… خیابان………………………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک………… کد پستی………………………… تلفن………………… انتقال یافت در نتیجه ماده ……..……اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد. به خانم / آقای……………………. احدی از شرکت (یا مدیرعامل در صورتیکه از بین شرکاء باشد) یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

۱- خانم / آقای …………………………………… امضاء

۲- خانم / آقای …………………………………… امضاء

۳- خانم / آقای …………………………………… امضاء

تذکرات : ۱ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.

۲ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است.

۳ـ در صورتیکه تعداد شرکت از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار (مرکب از سه نفراز شرکاء) الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند.

۴ـ امضاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه الزامی است .

۵ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

۶ـ در صورتیکه اختیار تغییر محل طبق اساسنامه از وظایف هیأت مدیره باشند صورتجلسه هیأت مدیره با استفاده از نمونه تنظیم و تسلیم اداره ثبت شرکتها شود. بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تغییرمحل درشرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص نام شرکت …………………………… شماره ثبت ………………… سرمایه …………..………… ریال در تاریخ ………….………… ساعت ……………………..……… جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد. محل شرکت از آدرس قبلی ……………………………………………………………………………………. به آدرس جدید ……………………..……………………..…………………………………………………… انتقال یافت و در نتیجه ماده……………… در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. آقای/ خانم ………………………………احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید. امضاء اعضاء هیئت مدیره تذکرات :

۱- در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص دعوت الزامی می باشد.

۲- صورتجلسه در چند نسخه تهیه و به امضاء اعضاء هیئت مدیره برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده

 1. در شروع درج عنوان صورتجلسه که صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .
 2. کلیه مشخصات شرکت : نام ، نوع حقوقی و شماره ثبت شرکت و هم چنین میزان سرمایه اولیه شرکت
 3. برگزاری جلسه در چه تاریخی و چه زمانی و چه محلی صورت گرفته درج شود .
 4. تعدا اعضا و حضار تشکیل دهنده به همراه سمت آنها قید گردد
 5. در صورتی که حضار و اعضا از طریق دعوتنامه آمده اند ذکر روزنامه و تاریخ انتشار آن و متن دعوت قید گردد
 6. مشخص کردن اعضا هیئت مدیره برای شرکتهای سهامی
 7. درج تصمیمات گرفته شده در مورد انتخاب اعضاء هیئت مدیره به همراه مشخصات آنها و اصلی و علی البدل بودن آنها و همچنین بازرسین اصلی و علی البدل به همراه اطلاعات هویتی کامل و انتخاب روزنامه ، تصویب ترازنامه ریال بررسی سود و زیان و سال مالی نیز باید تعیین شوند .
 8. سپس با دریافت امضاء حاضرین در جلسه و تعیین افراد غایب و به همراه مدارک لازم دیگر و امضاء صاحبین حساب در ذیل درخواست کتبی به وکیل شرکت جهت تحویل به اداره ثبت شرکت ها برای انجام تغییرات تحویل داده می شود .

تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره

زمانی که اعضا هیئت مدیره انتخاب شد باید جلسه مجمع عمومی سالیانه و یا بطور فوق العاده با حضور اعضای فوق تشکیل گردد که در این جلسه سمت هرکدام معین شده و صاحبین امضا که مجاز هستند تعیین گردد در نتیجه در این مجمع سمت اعضا به همراه حق امضا بودن آنها تعیین می گردد . و هم چنین باید وظایف مدیرعامل و حیطه اختیارات آن مشخص گردد . در نتیجه نتایج این جلسه به صورتجلسه تنظیم شده ضمیمه شود در نهایت برای اداره ثبت شرکتها ارسال ششده که جز مدارک ثبتی شرکت قرار گیرد . در نتیجه نکات ذیل را برای تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره رعایت نمایید:

توجه به عنوان صورتجلسه و درج آن در بالای صفحه صورتجلسه هیئت مدیره
کلیه مشخصات شرکت از جمله نوع حقوقی و نام شرکت و شماره ثبت آن به همراه میزان سرمایه اولیه
محلی که جلسه برگزار شده به همراه تاریخ و ساعت برگزاری
تعداد اعضا و حضار با ذکر سمت هر کدام
در صورت دعوت از طریق آگهی ذکر روزنامه و مفاد دعوت و تاریخ آن
در صورتی که مدیرعامل هیئت مدیره انتخاب شود و یا خیر مشخص گردد .
حق امضا و اشخاص که مجاز به امضا می باد تعیین شود

قوانین مهم در تنظیم صورتجلسه شرکت

درج مواردی در صورتجلسه از اهمیت ویژه ای برخوردار است که الزامی است هر شخصی که این صورتجلسه را تهیه می کند مواردی را رعایت نماید و این موارد در هر جلسه ای ثابت می باشد :

 1. درج شماره جلسه ( بر ای مبنا که پیوسته است و یا دوره ای است )
 2. مشخصات اعضای شرکت کننده به همراه سمت آنها
 3. دستور جلسه که معمولا هدف تشکیل جلسه قید می گردد
 4. مطالب و گفتگویی که انجام می شود
 5. تصمیماتی که در پایان گرفته می شود
 6. مکان ، زمان شروع و پایان ، تاریخ و محل برگزاری جلسه
 7. تکلیف جلسه ( بدین صورت که اگر جلسه ادامه داشته باشد و مجدد برگزار شود )

لازم به توضیح است ، در صورت جلسه هایی که جنبه مالی و یا حقوقی دارد و یا از اهمیت ویژه ای برخوردار است باید تنظیم صفحات آن به وسیله شرکت کنندگان امضاء شود.

در مطالب فوق به تعریفی از صورتجلسه و تنظیم آن پرداخته شد باید به این مورد اشاره کرد که شرکتهایی می توانند این مورد را انجام دهند که شرکت خود را به ثبت رسانده باشند و در مواردی که در چارچوب اساسنامه قرار دارد می توانند تغییراتی را اعمال نمایند که این تغییرات ملزم به تنظیم صورتجلسه می باشد .

زمانی که مؤسس تصمیم به ثبت شرکت می گیرد بر اساس شرایط اساسنامه و مواردی که تنظیم می کند تا بتواند شرکت خود را ثبت نماید. نمی توان بر این مورد اکتفا کرد که موارد این اساسنامه ثابت می ماند زیرا در هر شرایطی می توان تغییراتی را بر اساس قوانین تجارت در اساسنامه شرکت اعمال کرد . بیشترین هدف از اعمال تغییرات دست یافتن به پایداری شرکت و سود منفعت می باشد .

ثبت تغییرات شرکت

باتوجه به ماده 200 قانون تجارت مصوبه ثبت تغییرات شرکت در مواردی الزامی می باشد :

 1. تغییر در اساسنامه شرکت
 2. مدت شرکت را تمدید کردن ، اضافه بر مدت مشخص شده
 3. انحلال شرکت ، حتی در صورتی که مدت شرکت انقضا یافته است.
 4. تبدیل و یا خروج شرکا و اعضا از شرکت
 5. تغییر نام شرکت
 6. تغییر مدیر و یا مدیران شرکت ( ماده 58 قانون تجارت )

باتوجه به موارد ذکر شده اعمال اینگونه تغییرات در شرکت ملزم به ارائه و ثبت صورتجلسه می باشد که الزامی است بر اساس موضوع تغییرات شرکت ، جلسه ای برگزار شود و کلیه موارد قابل تغییر در آن گفتگو شود که به تصویب و رأی حضار انجام شود هم چنین باید در اداره ثبت شرکتها امورات و متن صورتجلسه را ثبت نمایید. که بر اساس اصول و رعایت قوانینی باید انجام شود که در پایان آگهی تغییرات شرکت نیز صادر شده و در روزنامه رسمی اطلاع رسانی می شود.

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

این مجمع ، با حضور اعضا مجمع تشکیل می گردد در صورتی که اعضا در آن حضور داشته باشند به صورت 100 درصد رسمیت می یابد و در صورتی که حضور اعضا اکثریت باشد باتوجه به مواردی که در اساسنامه شرکت قید شدهاست قابل قبول می باشد . در این جلسات رآی گیری با اکثریت اعضا به تصویب می رسد در تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده اعضاء هیئت مدیره – بازرسان – روزنامه کثیرالانتشار و و صورتهای مالی شرکت قابل تایید و تصویت می باشد. بر اساس اساسنامه شرکت صورتجلسه مجمع عمومی بهطور فوق العاده رسمیت یافته که با حضور اعضا و سهامدارن و شرکا تنظیم می شود .

در مجمع عمومی فوق العاده وظایفی را بر عهده دارد از جمله :
 1. - مواردی که در اساسنامه قابل تغییر می باشد ( مانند تغییر ی در نام شرکت و موضوع شرکت و محل شرکت )
 2. - کاهش یافتن و یا افزایش سرمایه شرکت.
 3. - تغییر در تعداد مدیران و هم چنین مدت خدمت آنها و تعیین بازرسان.
 4. -اجازه صدور اوراق قرضه.
 5. -ایجاد سهام ممتازه.
 6. -انحلال شرکت.

تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده

نکاتی که باید در تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده رعایت کرد به شرح دیل می باشد :

 1. عنوان صورتجلسه : صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده.
 2. مشخصات شرکت : نام و نوع حقوقی و شماره ثبت شرکت درج شود .
 3. میزان سرمایه ای اولیه ثبتی شرکت قید گردد .
 4. زمان و تاریخ و محل برگزاری جلسه مجمع قید گردد
 5. تعداد حضار شرکت کننده و سمت هرکدام از آنها قید گردد .
 6. در صورتی که دعوت اعضا مجمع از طریق روزنامه انجام شده باشد درج اطلاعات و مفاد روزنامه و تاریخ دعوت الزامی می باشد
 7. برای شرکت های سهامی باید اعضاء هیئت رئیسه به همراه سمت نوشته و تعیین شوند .
 8. درج تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تغییرات اساسنامه شرکت و یا مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بوده و با نوشتن دقیق جزئیات
 9. تصمیماتی که در این مجمع اخذ می شود که در مورد تغییراتی در اساسنامه شرکت می باشد و یا بصورتی باشد که در صلاحیت و تأیید مجمع عمومی فوق العاده باشد و با درج جزئیات آن به صورت صورتجلسه نوشته شود .

مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده

این مجمع وظایفی دارد که برخی تغییرات شرکت در حیطه وظایفی این مجمع می باشد که در ذیل به آن اشاره شده است :

- راه و روش شرکت هم چنین رسیدگی به تصمیم های گرفته شده در مورد کلیه امورات شرکت ( غیر از آنچه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد )

- به ترازنامه و حسابهای سود و زیان های مالی سال گذشته رسیدگی کرده و صورت های دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحسابهای دوره عملکرد و سالانه شرکت . ( البته رسیدگی های فوق باتوجه به گزارش های مدیران و بازرسان انجام می گیرد )

- مدیران و بازرسان در این مجمع انتخاب می شوند .

-تقسیم بندی سود در بین صاحبان و اعضا و هم چنین تصویب تراز نامه شرکت

-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات اینترنتی در سامانه اداره ثبت شرکت ها

گام اول : درج اطلاعات شرکت

مطابق فرم کلیه اطلاعات شرکت را وارد نمایید از جمله شناسه ملی و شماره ثبت شرکت و نوع حقوقی شرکت.

گام دوم : درج اطلاعات جلسه

 1. نوع صورتجلسه تنظیم شده را وارد نمایید ( صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه یا مجمع عمومی عادی و یا هیئت مدیره می باشد )
 2. تعیین حد نصاب جلسه بدین صورت که کلیه اعضا در جلسه حاضر بوده اند و یا اکثر آنها.
 3. مشخصات هویتی متقاضی را تکمیل نمایید.
 4. مشخص نمودن سمت متقاضی مبنی بر اینکه اصیل باشد یاوکیل.
 5. سمت متقاضی را مشخص کنید که وکیل است و یا اصلی.
 6. تاریخ برگزاری جلسه ، زمان و ساعت آن را وارد نمایید در صورتی که در یک روز چند جلسه برگزار شده است آن را هم وارد نمایید .
 7. سپس برای رفتن به گام بعدی گزینه پذیرش موقت را زده تا اطلاعات ذخیره شود .
 8. سپس اخذ شماره 19 رقمی از سامانه ثبت.

گام سوم : تصمیمات جلسه درج شود

تصمیم را از فهرست انتخاب کرده و سپس گزینه افزودن را انتخاب تصمیم جلسه را انتخاب نمایید.

گام چهارم : تعیین نام شرکت

 1. در صورتی که موضوع صورتجلسه تغییر نام در شرکت باشد نام درخواستی و انتخابی تعیین گردد .
 2. همانند فرم ثبت شرکت ، باید در این تغییرات نیز 5 نام انتخاب شود که به ترتیب اولویت درج شود

گام پنجم : اشخاص جلسه را وارد نمایید

 1. اعضا و حاضرین در جلسه و هم چنین سمت آنها را درج نمایید مانند وکیل و یا سهامدار و...
 2. وارد کردن اطلاعات اعضا ازجمله نام و نام خانوادگی و شماره ملی و...
 3. در صورتی که شخص حضار حقوقی باشد درج شناسه ملی و شماره ثبت شرکت

گام ششم : سمت اعضا جلسه را وارد نمایید

 1. تعیین اشخاص جلسه
 2. انتخاب سمت در شرکت از فهرست مربوطه
 3. انتخاب سمت در جلسه

گام هفتم : ارتباط بین اشخاص در جلسه تعیین گردد

 1. در صورتی که شخص نماینده می باشد و یا وکیل گزینه مورد نظر را درج نمایید
 2. در گزینه بعدی نوع نمایندگی بدین صورت که وکیل ، وصی ، قیم می باشد از فهرست انتخاب نمایید
 3. انتخاب موکل
 4. گزینه ثبت ارتباط اشخاص انتخاب نمایید .

گام هشتم : بارگذاری مدارک

در این قسمت مدارک مورد نیاز که بر اسا سنوع تصمیمات اخذ شده و نو ع صورتجلسه آماده کرده در این قسمت اسکن نموده و بارگذاری شود . سپس انتخاب گزینه تأیید مدارک موردنیاز

گام آخر : درج صورتجلسه

در این قسمت باید متن صورتجلسه را تایپ نموده و می توان در این متن ازمتونهایی که به صورت پیش فرض آماده است استفاده نمایید .

سپس انتخاب کلید پذیرش نهایی .

در این مرحله که مرحله پایانی می باشد می توان بعد از درج کلیه اطلاعات و تکمیل کلیه فرم با زدن کلید پذیرش نهایی اطلاعات را به سیستم و کارتابل کارشناسان اداره ثبت شرکتها ارسال کرده و در این بین باید مدارک را کپی برابر اصل کرده و از طریق پست به اداره ارسال نمایید. مدت زمان 3 روزکاری فرصت هست تا مدارک را ارسال نمایید .

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
صورتجلسه تغییرات🥇【تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت ✔️】

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید