لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

تغییرات ماهوی مقررات قانون سابق در قانون جدید اختراعات


ملاحظات ماهوی اختراعات
تغییرات ماهوی صورت گرفته در مقررات مربوط به اختراع در قانون جدید نسبت به قانون قدیم را می توان از دو نظر مورد ملاحظه قرار داد:

١- تغییراتی است که در مقررات سابق صورت گرفته که در این موارد در بند «الف» مورد بررسی قرار گرفته است؛

2- ابداعات و نوآوری هایی است که در قانون سابق مطلبی در مورد آنها وجود نداشت و صرفا در قانون جدید این مقررات مورد شناسایی قرار گرفته است این موارد در بند «ب» مورد مطالعه قرار گرفته اند.

الف - تغییرات ماهوی مقررات قانون سابق در قانون جدید )در بخش اختراعات

1- در قانون قدیم تعریفی از اختراع و شرایط حمایت از آن بطور صریح و مشخص ارائه نشده است بلکه صرفا در مواد ۲۶ و ۲۷ هر قسم اکتشافات یا اختراع جدید را در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی با توجه به رعایت شرایط ثبت آن، قابل حمایت میدانست. قانونگذار در ماده ۱ قانون جدید، اختراع را تعریف کرده و آنرا نتیجه فکر فرد یا افرادی می داند که برای اولین بار فرآیند یا فرآوردهای خاص را ارائه می کنند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می نمایند.

۲- در قانون قديم «اكتشاف» به موجب مواد ۲۶ و ۲۷ قابل حمایت دانسته شده بود ولی در قانون جدید با توجه به مواد ۱ و ۲ نص صریح بند الف ماده ۴ کشفیات را از حیطه حمایت اختراع خارج ساخته است.

۳- در ماده ۲۷ قانون قدیم و بند ۳ ماده ۳۷ آن به اجمال شرایط ثبت اختراع بیان شده بود، ولی ماده ۲ قانون جدید به صراحت اختراعی را قابل ثبت میداند که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد و در ادامه ماده ۲ و بخش اخیر بند «ه» ماده ۴ ابتکار جدید و کاربرد صنعتی داشتن دقیقا مورد تعریف قرار گرفته است.

-4 به موجب بند ۴ ماده ۳۷ قانون قدیم هرگاه تا مدت ۵ سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته باشد و اختراع به موقع استفاده عملی نشده باشد، هر ذینفعی می تواند از دادگاه تقاضای ابطال ورقه اختراع را بنماید. در قانون جدید چنین مقررهای لحاظ نشده است.

5- حقوق متعلق به صاحب اختراع در قانون قدیم، حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال یا استفاده از اختراع بود (ماده ۳۳). در واقع نقصان عمده ای در توضيح حقوق متعلق به صاحب اختراع در این زمینه وجود داشت. اما قانونگذار در ماده ۱۵ قانون جدید بصورت بسیار جامع تری نسبت به تعیین حقوق صاحب اختراع پرداخته و همچنین در بند «ج» همان ماده مواردی که از حمایت استثناء شده، مورد اشاره قرار داده است.

6- به موجب ماده ۴۹ قانون سابق عدم المنفع یا منافعی که صاحب حق از آن محروم شده قابل مطالبه بود. در قانون جدید چنین امری مقرر نگردیده است و با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی در دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این قاعده کلی در مورد اختراعات و علایم نیز اجرا میشود.

۷- در قانون قدیم به موجب ماده ۳۴ مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع می توانست ۵ یا ۱۰ یا ۱۵ و یا منتهی ۲۰ سال باشد و مدت درخواستی مخترع ملاک قرار می گرفت. در این قانون جدید چنین ترتیبی پیش بینی نشده است.

۸- در قانون قدیم به موجب ماده ۳۴ امکان پرداخت اقساط سنواتی حق الثبت پیش بینی شده بود. اما در قانون جدید نسبت به این امر ماده ای آورده نشده است و به نظر می رسد امکان پذیرش این امر حتی در آئین نامه اجرایی آن نیز وجود نداشته باشد، چرا که سیاق ماده ۱۶ قانون جدید بصورتی تنظیم گردیده که به موجب آن هر سال مخترع مکلف به مراجعه و پرداخت حق الثبت و تمدید مدت اعتبار گواهینامه اختراع گردد.

9-در قانون قدیم به موجب مواد ۳۹ و ۴۰ مخترع می توانست مالکیت یا حق استفاده از اختراع را جزئا یا کلا به دیگری واگذار نماید، و این انتقال وقتی معتبر بود که به موجب سند رسمی باشد و در دفتر ثبت اختراعات ثبت می گردید. بعلاوه معاملات واقع شده در خارج و همچنین انتقال ارزشی اختراع نیز منوط به ثبت آن در دفتر ثبت اختراعات شده بود. در قانون جدید مواد ۴۸ و ۵۰ در این زمینه صرفا درخواست ذینفع از اداره مالکیت صنعتی را برای ثبت معامله و انتقال اختراع با اجازه بهره برداری لازم دانسته است.

۱۰- به موجب ماده ۳۷ آئین نامه قانون قدیم در صوتی که شخصی غیر از مخترع، نسبت به تکمیل اختراع سابق اقدام می کرد و باعث تکمیل و بهبود آن می گردید، امکان استفاده از اختراع فعلی را نداشت. در ماده ۶ بند دوم ماده ۲۷ قانون جدید در صورتی که اختراع موخر منضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد و در گواهینامه اختراع ادعا شده باشد بدون استفاده از یک اختارع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست. اداره مالکیت صنعتی با درخواست مالک اختراع موخر پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت بدون نیاز به کسب موافقت مالک اختراع اصلی صادر می کند.

۱۱- در قانون قدیم به موجب ماده ۲۹ که مقرر میداشت: «کسی که بدوا مطابق این قانون تقاضای ثبت اختراع بنام خود می نماید مخترع شناخته می شود ...» و ماده ۲۲ که حقوق انحصاری به صاحب گواهینامه اختراع در ساخت یا فروش یا اعمال و یا استفاده اعطا مینمود، به حقوق اشخاصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواردی که حق تقدم وجود دارد قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم از اختراع استفاده می کرده اند. هیچ گونه توجهی نشده بود و اشخاص نامبرده صرفا میتوانستند به مالکیت اختراع اعتراض نمایند و آن هم منوط به ثبت تقاضای اختراع بود. ولی در قانون جدید شق ۴ بند «ج» ماده ۱۵ به مورد مزبور توجه داشته و حقوق اشخاص با حسن نیت را که به هر دلیلی اقدام به ثبت اختراع خود نکرده اند و یا فرصت آنرا نیافته اند قابل حمایت دانسته است.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

شماره تماس مجتمع

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران : 119 55 266 – 021

سامانه پیامکی ایلیا : 32 52 52 32

سامانه اینترنتی ایلیا : WWW.ELIYA.IR

پست الکترونیکی ایلیا INFO@ ELIYA.IR :

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )شامل تنطیم قراردادهای حقوقی و مشاوره حقوقی و امور مالیاتی شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تشکیل پرونده ارزش افزوده و اخذ گواهی ارزش افزوده ، اخذ کد اقتصادی و اقدامات بعد از ثبت شرکت و همچنین خدمات ثبتی شرکت و برند در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل (ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

ثبت شرکت در کرج | ثبت برند در کرج

( به لبخندتان برترینیم )

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت بین المللی اختراع

ثبت بین المللی اختراع - ثبت بین المللی اختراع به این معنی است که مخترع هم زمان با تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع در یک کشور، در کشورهای مختلف دیگر اقدام به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع کند ولی جنبه ثبت منطقه ای نداشته باشد. به طور مثال مخترع یا متقاضی، به منظور ثبت یک اختراع در بعضی از کشورهای اروپایی و

تغییرات ماهوی مقررات قانون سابق در قانون جدید اختراعات

تغییرات ماهوی مقررات قانون سابق در قانون جدید اختراعات -تغییرات ماهوی صورت گرفته در مقررات مربوط به اختراع در قانون جدید نسبت به قانون قدیم را می توان از دو نظر مورد ملاحظه قرار داد:

تعریف علائم تجاری در کنوانسیون پاریس

تعریف علائم تجاری در کنوانسیون پاریس -یکی از تفاوت های موافقتنامه TRIPs در زمینه علائم تجاری با منوانسیون پاریس این است که در کنوانسیون پاریس تعریفی از علائم تجاری نشده است، اما علائم تجاری در موافقتنامه TRIPs و در بند ۱ ماده ۱۵ بخش ۳، اینگونه تعریف شده است:

استفاده آزمایشی اختراع در موافقت نامه تریپس

استفاده آزمایشی اختراع در موافقت نامه تریپس - ماده ۲۸ موافقت نامه تریپس حقوق انحصاری ساخت، استفاده، بهره برداری، فروش و واردات محصولات دارای حق اختراع را به مخترع یا مالک اعطاء می کند این استثناء صریحا در موافقت نامه تریپس پیش بینی نشده است اما بطور ضمنی مبنای اعمال این استنثاء در موافقت نامه تریپس

حقوق مالکیت اختراع به عنوان آورده در شرکتها

حقوق مالکیت اختراع به عنوان آورده در شرکتها -حق اختراع مجموعه حقوق انحصاری است که یک دولت به ثبت کننده اختراع برای مدتی معین در قبال افشاء اختراع اعطاء می کند. رویه های اعطای ورقه ثبت اختراع، الزامات متقاضی ثبت اختراع و دامنه حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت شده در کشورهای مختلف تفاوت هایی با یکدیگر

مدت حمایت برند در موافقتنامه TRIPs

مدت حمایت برند در موافقتنامه TRIPs - ر ماده ۱۸ موافقتنامه TRIPs تحت عنوان مدت حمایت مقرر گشته که ثبت ابتدایی و هر تجدید ثبت یک علامت تجاری برای یک دوره معین که کمتر از ۷ سال نباشد صورت می گیرد که این مدت نیز به طور نامحدود می تواند تجدید گردد.

ابداعات و نو آوری حقوقی قانون جدید در بخش اختراعات

ابداعات و نو آوری حقوقی قانون جدید در بخش اختراعات - قانونگذار در قانون جدید در خصوص اختراع مشترک در بند «ب» ماده ۵ حقوق انحصاری اختراع را متعلق به تمامی مخترعین بصورت اشتراکی قرار داده است. هرگاه بصورت مستقل اختراعی اختراع، بدون اجازه او ایجاد گردیده است.

رویه کشورها در حوزه ثبت اختراع

رویه کشورها در حوزه ثبت اختراع - در حالی که در برخی از کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن و آلمان در مورد استثناء استفاده آزمایشی رهیافت موسعی اتخاذ شده است و هر نوع استفاده آزمایشی برای منظورهای تجاری را مجاز می دارند در آمریکا رهیافت بسیار مضیق در این خصوص وجود دارد که هر نوع نتیجه تجاری را مستثنی

مقررات ماهوی امتیازات و جنبه های حمایتی موافقتنامه مادرید

مقررات ماهوی امتیازات و جنبه های حمایتی موافقتنامه مادرید -این ماده مکانیزم و ساز و کار بهره مندی از حمایت مندرج در مواد مختلف موافقتنامه را بیان می دارد و آن را منوط به تشکیل پرونده برای ثبت علائم مزبور در دفتر بین المللی مالکیت فکری دانسته است.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید